آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي 1

آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
مناطق آزاد تجاري
دانلود فایل WORD آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
شماره۴۶۱۵۶/ت۵۰۴۱۱ک                                ۲۹/۴/۱۳۹۳
دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي را به شرح زير تصويب کردند:
آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به کار مي‌روند:
الف ـ شورا: شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي.
ب ـ منطقه: هر يک از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي که به موجب قانون تأسيس شده و يا مي‌شوند.
ج ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي.
د ـ متقاضي: شخص حقوقي دولتي که ايجاد منطقه را درخواست مي‌کند.
هـ ـ طرح توجيهي (مطالعات اوليه): شامل مطالعات پايه مبتني بر مزيت‌هاي اقتصادي، تاريخي و فرهنگي به همراه برآورد هزينه‌هاي راه‌اندازي و نحوه تأمين منابع مالي موردنياز به همراه برنامه زمانبندي و تأثير عملکرد منطقه بر اقتصاد محلي و ملي با توجه به بازار کشورهاي هدف براي تهيه مواد اوليه و صادرات کالاهاي ساخته شده و تأثير آن بر شاخص‌ها و استانداردهاي فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي.
وـ طرح جامع: طرح بلندمدتي که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسکوني، فرهنگي، آموزشي، صنعتي، بازرگاني، اداري و کشاورزي و تأسيسات، تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي منطقه، خطوط کلي ارتباطي و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات، تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق، نوسازي، بهسازي و اولويت‌هاي مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي تبيين مي‌شود. اين طرح در تطبيق با طرح‌هاي ناحيه‌اي و منطقه‌اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري تهيه مي‌شود.
ز ـ زيرساخت‌ها: مجموع امکانات و پيش‌نيازهاي ضروري و لازم جهت ايجاد و تأسيس منطقه متناسب با موقعيت جغرافيايي محدوده موردنظر در بخشهاي حمل و نقل (هوايي، زميني و دريايي)، انرژي و ارتباطات و فناوري اطلاعات.
ح ـ محدوده منطقه: محدوده جغرافيايي که تحت حاکميت قوانين و مقررات منطقه قرار مي‌گيرد.
ماده۲ـ فرآيند بررسي ايجاد هر منطقه شامل مراحل و تشريفات زير مي‌باشد:
الف ـ ارايه طرح توجيهي به همراه نقشه جانمايي و ساير اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضي به دبيرخانه.
ب ـ ارايه موافقت بدون قيد و شرط دستگاه‌هاي اجرايي تأمين‌کننده خدمات زيرساختي و ساير مراجع ذي‌ربط قانوني.
ج ـ بررسي مدارک و طرح توجيهي ارايه شده توسط دبيرخانه.
د ـ ارايه گزارش نهايي ارزيابي ايجاد منطقه به دبير شورا.
هـ ـ طرح ايجاد منطقه در شورا برحسب تصميم دبير شورا.
و ـ تنظيم وتقديم لايحه ايجاد منطقه جهت سير مراحل قانوني تصويب.
ماده۳ـ وجود اراضي مناسب جهت تأسيس منطقه يکي از مهمترين پيش‌نيازهاي تأسيس اين مناطق است. جانمايي محدوده منطقه بايد به نحوي باشد تا باتوجه به اهداف تأسيس منطقه، شرايط طبيعي و امکانات بالقوه و بالفعل موردنياز را دارا باشد.
تبصره۱ـ حداقل ميزان‌مساحت موردنياز با توجه به طرح توجيهي و کاربري اراضي تعيين خواهد شد و لازم است حداقل هفتاد درصد اراضي محدوده پيشنهادي بدون معارض باشد.
تبصره۲ـ سازمان منطقه مکلف است ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ مصوبه شورا، نسبت به تهيه و ارايه طرح جامع اقدام نمايد.
ماده۴ـ متقاضيان تأسيس منطقه مکلفند درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات موردنياز به شرح زير به دبيرخانه تسليم نمايند:
۱ـ ارايه تقاضاي بالاترين مقام دستگاه همراه با طرح توجيهي.
۲ـ نقشه جانمايي (کاداستر) محدوده پيشنهادي و موقعيت جغرافيايي (جهات چهارگانه و موقعيت نسبت به شهرهاي اطراف و غيره)
۳ـ وضعيت شبکه‌هاي زيربنايي شامل:
الف ـ آب (موافقت غيرمشروط دستگاه ذي‌ربط).
ب ـ برق (موافقت غيرمشروط دستگاه ذي‌ربط).
ج ـ زيرساختهاي موردنياز ارتباطات و فناوري اطلاعات (موافقت غيرمشروط دستگاه ذي‌ربط).
د ـ شبکه‌هاي مواصلاتي (زميني، دريايي و هوايي).
هـ ـ انرژي (موافقت غيرمشروط دستگاه ذي‌ربط).
۴ـ نظر مساعد استانداري و تعهد براي حمايت از منطقه.
۵ ـ اعلام وضعيت اراضي محدوده پيشنهادي اعم از مالکيت دولتي و غيردولتي.
۶ ـ نظر مساعد ستاد کل نيروهاي مسلح.
۷ـ تطبيق جغرافيايي محدوده منطقه پيشنهادي با محدوده‌هاي مصوب در تقسيمات کشوري.
تبصره ـ چنانچه مدارک و مستندات درخواستي ناقص، مبهم و فاقد اطلاعات ضروري باشد، مهلتي جهت رفع نقص به متقاضي داده خواهد شد. چنانچه متقاضي ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام نکند، بررسي درخواست از دستور کار دبيرخانه خارج خواهد شد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ۲۴/۴/۱۳۹۳ به تأييد مقام‌محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5496
آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *