‌آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور 1

آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور
دانلود فایل WORD ‌آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور
شماره : .64018ت25342‌ه‍                            تاريخ : 1381.12.14
‌وزارت كشور- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381.8.15 بنا به پيشنهاد شماره 22021.1.3.34 مورخ 1380.7.7‌وزارت كشور و به استناد تبصره (38) قانون بودجه اصلا حي سال 1343 كل كشور آيين‌نامه استخدامي كاركنان‌شهرداريهاي كشور را به شرح زير تصويب نمود:
‌آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور
‌فصل اول – كليات
‌ماده 1- كليه شهرداريهاي سراسر كشور و سازمانهاي وابسته مشمول مقررات اين آيين‌نامه هستند.
‌تبصره – سازمانهاي وابسته به شهرداري كه به استناد مواد (84) و (111) قانون شهرداري -‌مصوب 1334-‌تشكيل شده يا مي شوند و داراي شخصيت حقوقي و استقلا ل مالي بوده و بيش از پنجاه‌درصد(50%) سرمايه آنها‌توسط شهرداري تامين شده باشد در صورتي كه در اساسنامه آن‌ها آيين‌نامه استخدامي خاصي پيش بيني نشده باشد‌مشمول مقررات اين آيين نامه هستند.
‌ماده 2- مستخدمان شهرداريها از نظر استخدامي به چهار دسته به شرح زير تقسيم مي‌شوند:
الف – مستخدم‌ثابت كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروههاي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت‌كاركنان دولت – مصوب1370- و اصلا حات بعدي آن براي تصدي يكي از پست‌هاي سازماني بر اساس آيين نامه‌استخدامي شهرداري استخدام شده باشد.
ب – مستخدم رسمي كه بر اساس قانون استخدام كشوري مصوب 1345- و اصلا حات بعدي آن در شهرداري‌استخدام شده است.
پ – مستخدم موقت كه به موجب قرارداد براي مدت معين و كار مشخص به استخدام شهرداري درمي‌آيد.
‌مقررات استخدامي اين قبيل مستخدمان و تغييرات بعدي آن توسط وزارت كشور تهيه و با موافقت سازمان‌مديريت و برنامه ريزي كشور اجرا خواهد شد.
ت – كارگران شهرداري كه مشمول قانون كار مصوب 1369 و اصلا حات بعدي آن هستند.
‌تبصره – ‌مشاغل كارگري در شهرداري بنا به پيشنهاد هر يك از شهرداريها و تاييد وزارت كشور و سازمان‌مديريت و برنامه ريزي كشور مشخص مي شوند .
‌ماده 3 – ‌مستخدمان رسمي در صورت درخواست و مستخدمان ثابت موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (2)‌اين آيين نامه مشمول مقررات اين آيين نامه هستند.
‌ماده 4 – ‌سازمان تفصيلي و ايجاد يا حذف پستهاي سازماني در كليه شهرداريها با رعايت تبصره ماده (112)‌قانون استخدام كشوري مشمول ماده (54) قانون شهرداري و اصلا حيه آن است.
‌ماده 5 – ‌در مورد استخدام اتباع بيگانه در شهرداري بر اساس قوانين و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و‌موسسات دولتي عمل خواهد شد.
‌ماده 6 – ‌به منظور نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه شوراي اداري و استخدامي شهرداري كه در اين آيين‌نامه شورا ناميده مي شود در هر يك از استانهاي كشور و همچنين در شهرهاي با جمعيت بيش از پانصد هزار نفر‌تشكيل مي‌گردد.
‌ماده 7 – ‌اعضاي شوراي شهرهاي با جمعيت بيش از پانصد هزار نفر به شرح زير تعيين مي‌شوند:
الف شهردار و‌در غياب او معاون مالي و اداري شهرداري (‌رييس شورا).
ب – ‌نماينده وزارت كشور (‌سازمان شهرداريهاي كشور).
پ – ‌دو نفر از مديران يا كارشناسان خبره و مطلع به انتخاب شهردار .
ت – ‌مدير كل امور شهرداريهاي وزارت كشور.
‌ماده 8 – ‌شوراي هر استان كه بر حسن اجراي اين آيين نامه در شهرهاي زير پانصد هزار نفر آن استان نظارت مي‌كند از افراد زير تشكيل مي شود :
‌الف – معاون عمراني استانداري (‌رييس شورا).
ب – شهردار شهر مركز استان .
پ – مديركل دفتر امور شهري و روستايي استانداري.
ت – يك نفر از كارشناسان خبره و ذي صلا ح در امور استخدامي شهرداريها به پيشنهاد رييس شورا و تاييد‌استاندار.
ث – شهردار شهري كه مسايل مربوط به شهرداري مورد تصدي وي در شورا مطرح مي شود.
‌تبصره – ‌دبيرخانه شورا در دفتر امور شهري و روستايي استانداري مستقر مي شود.
‌ماده 9 – ‌شوراها علا وه بر وظايف مقرر در اين آيين نامه به عنوان كارگروه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل‌موضوع ماده (21) آيين نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت موضوع تصويب نامه‌شماره.57350‌ت473ه مورخ 1370.11.8 در شهرداريها وظيفه نظارت بر حسن اجراي طرح طبقه بندي مشاغل‌و رسيدگي به اعتراضات استخدامي مستخدمان ثابت شهرداري را نيز بر عهده دارد.
‌تبصره – ‌جلسات شورا با حضور حداقل سه چهارم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با حداقل سه راي‌مثبت داراي اعتبار است.
‌ماده 10 – ‌حق الجلسه اعضاي شورا به ازاي هر جلسه يك چهلم حقوق و مزاياي مستخدمان شهرداري مركز‌استان تعيين مي شود كه از محل اعتبارات شهرداري ذي ربط قابل پرداخت است.
‌فصل دوم – ورود به خدمت
‌ماده 11 – ‌داوطلبان استخدام در شهرداري بايد داراي شرايط زير باشند:
‌الف – تابعيت جمهوري اسلا مي ايران.
ب – حداقل هجده و حداكثر سي و پنج سال تمام سن در ورود.
پ – انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم.
ت – اعتقاد به مباني جمهوري اسلا مي ايران و قانون اساسي آن.
ث – تدين وعامليت به احكام اسلا م يا پيروي يكي از اديان به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري‌اسلا مي ايران.
ج – عدم اعتياد به مواد مخدر.
چ – داشتن ديپلم كامل متوسطه.
ح – عدم محكوميت به محروميت از حقوق اجتماعي.
خ – داشتن توانايي جسمي براي انجام كاري كه داوطلب استخدام آن است.
‌د – عدم تجاهر به فسق و داشتن شايستگي اخلا قي لا زم و حسن سابقه.
‌تبصره 1 – ‌شهرداري مي تواند براي پست‌هاي بلا تصدي سازماني در مشاغل تخصصي با تصويب شورا‌داوطلبان را تا سن چهل سالگي استخدام نمايد.
‌تبصره 2 – فهرست مشاغل تخصصي توسط وزارت كشور تهيه و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور در شهرداريها اجرا خواهد شد.
‌تبصره 3 – ‌براي تصدي بعضي از پستهاي سازماني، شهرداري مي تواند با تصويب شورا داوطلبان استخدام را‌با داشتن گواهينامه پايان دوره راهنمايي تحصيلي استخدام نمايد.
‌تبصره 4 – ‌كساني كه مجددا به استخدام شهرداري در مي آيند مشمول محدوديت حداكثر سن موضوع بند(ب) اين ماده نخواهند بود مشروط بر اينكه سن آنها پس از كسر مدت خدمت در شهرداري از حداكثر سن مقرر‌تجاور ننمايد.
‌تبصره 5 – ‌شهرداري مي تواند با انعقاد قراردادهاي خاص از خدمات مشاوره اي افراد متخصص يا مهندسان‌مشاور با پيشنهاد شهردار و موافقت شورا استفاده نموده و حق الزحمه مناسبي به اين افراد پرداخت نمايد، ولي در‌خصوص انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور خارجي علاوه بر موافقت شورا، مراتب بايد به تاييد وزير كشور نيز برسد.
‌ماده 12 – ‌استخدام براي تصدي پست‌هاي سازماني از طريق امتحان يا مسابقه به عمل مي آيد.
‌تبصره – ‌برگزاري امتحان و مسابقه در شهرداريها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت كشور‌تهيه و به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد رسيد.
‌ماده 13 – ‌شهرداريها مكلفند در صورت داشتن اعتبار لا زم در بودجه مصوب، نيروي انساني مورد نياز خود را‌براي تصدي پستهاي سازماني از بين داوطلبان واجد شرايط پس از اخذ مجوز استخدام از مراجع ذي صلا ح و‌موافقت وزارت كشور تامين نمايند.
‌ماده 14 – ‌افرادي كه در تاريخ ابلا غ اين آيين نامه به صورت غير ثابت در استخدام شهرداريها و سازمانهاي‌وابسته هستند و در مشاغل كارمندي انجام وظيفه مي نمايند، در صورت وجود پست بلا تصدي و داشتن شرايط‌احراز شغل مورد نظر و حداقل سه سال سابقه خدمت متوالي، در صورتي كه خدمت آنها ادامه داشته باشد با‌تصويب شورا از شرط مسابقه موضوع اين ماده معاف هستند.
‌ماده 15 – ‌شهرداراني كه بعد از تاريخ 1357.11.22 به سمت شهردار منصوب شده باشند و خدمت آن‌ها‌خاتمه يافته باشد با رعايت ماده (11) اين آيين نامه و دارا بودن شرايط زير از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و‌مي توانند در يكي از شهرداريهاي كشور استخدام شوند.
‌الف – خدمت آنها به علت استعفا يا اتمام دوره قانوني خدمت (‌چهار سال) خاتمه يافته باشد.
ب – حداقل دو سال سابقه خدمت متوالي يا چهار سال سابقه خدمت متناوب در سمت شهردار داشته باشند.
پ – در صورت تعليق از خدمت طبق مقررات قانوني، داراي حكم قطعي برائت از مراجع ذي صلا ح باشند.
ت – حداكثر تا مدت يك سال از تاريخ خاتمه خدمت در خواست استخدام خود را با رعايت ساير بندهاي اين‌ماده به يكي از شهرداريهاي كشور يا سازمانهاي وابسته تسليم نمايند.
‌تبصره 1- ‌اين گونه افراد در صورت رعايت بندهاي (‌الف)، (ب) و (پ) اين ماده و موافقت هسته گزينش از‌خدمت دوره آزمايشي موضوع ماده (18) اين آيين نامه معاف هستند.
‌تبصره 2 – ‌شهرداراني كه بر اساس ماده (73) قانون تشكيلا ت و انتخابات شوراهاي اسلا مي كشور و انتخاب‌شهرداران مصوب 1375 از كار بركنار شده اند مي توانند، طي مدت يك سال با تاييد شورا براي يكي از پستهاي بلا‌تصدي به استخدام شهرداري مربوط يا ساير شهرداري‌هاي كشور در آيند.
‌تبصره 3 – ‌شهرداراني كه قبلا خاتمه خدمت يافته اند و از خاتمه خدمت آنها بيش از يك سال مي‌گذرد مي‌توانند با رعايت ساير بندهاي اين ماده تا مدت يك سال از تاريخ تصويب اين آيين نامه درخواست استخدام خود را‌به آخرين شهرداري مربوط يا شهرداريهاي كشور تسليم نمايند.
‌تبصره 4 – ‌در صورت عدم وجود پست سازماني مناسب در شهرداريها، وزارت كشور مي تواند به پيشنهاد‌شهرداري متقاضي استخدام، با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به ايجاد پست با نام مطابق با‌مدرك تحصيلي متقاضي تحت يكي از عناوين كارشناس، كاردان وكمك‌كارشناس اقدام نمايد.
‌ماده 16 – ‌شهرداريها مكلفند كارگران مورد نياز خود را كه در تشكيلا ت مصوب به عنوان كارگر ثابت شناخته‌شده اند در صورت داشتن اعتبار لا زم در بودجه مصوب براي تصدي پست‌هاي سازماني، پس از اخذ مجوز‌استخدام و موافقت از وزارت كشور و تاييد كميته طبقه بندي مشاغل كارگري استان با رعايت مقررات قانون كار از‌بين داوطلبان واجد شرايط استخدام نمايند.
‌ماده 17 – ‌جانبازاني كه در تاريخ ابلا غ اين آيين نامه به صورت غير ثابت براي مشاغل كارمندي در استخدام‌شهرداري يا سازمانهاي وابسته باشند با رعايت قانون تسهيلا ت استخدامي، اجتماعي جانبازان مصوب 1374 و با‌تصويب شورا از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند .
‌ماده 18 – ‌داوطلبان استخدام كه در امتحان يا مسابقه ورودي پذيرفته شده اند يك دوره آزمايشي‌را طي مي‌نمايند كه مدت آن حداقل شش ماه و حداكثر دو سال است، هر گاه وضع خدمت و رفتار آنها در دوره خدمت‌آزمايشي رضايت بخش باشد حكم قطعي استخدام آنها پس از تاييد هسته گزينش ذي ربط به عنوان مستخدم ثابت‌صادر مي شود و مدت خدمت آزمايشي جزء سابقه خدمت آنها محسوب مي‌شود.
‌تبصره 1 – ‌در صورت عدم اعلا م نظر هسته گزينش ظرف مدت تعيين شده حكم استخدام قطعي مستخدمان‌آزمايشي صادر مي شود.
‌تبصره 2 – ‌افراد مشمول اين ماده در طي دوره خدمت آزمايشي در حكم مستخدم ثابت محسوب و از حقوق،‌فوق العاده شغل و ساير مزاياي پست مورد تصدي در گروه ورودي برخوردار مي شوند.
‌تبصره 3- ‌به خدمت افرادي كه حداكثر تا پايان دوره آزمايشي صالح براي ابقا در پست مورد نظر تشخيص داده‌نشوند خاتمه داده مي شود.
‌به اين قبيل افراد حقوق و مزاياي ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده و كسور بازنشستگي كسر شده پرداخت‌مي‌شود.
‌ماده 19 – ‌هر گاه مستخدمان رسمي و ثابت شهرداري و سازمانهاي وابسته از خدمت در شهرداري يا‌سازمانهاي وابسته استعفا نمايند، استخدام مجدد آنها با موافقت شورا و رعايت ساير مقررات اين آيين نامه پس از‌اعلا م نظر هسته گزينش امكان پذير است و اين گونه مستخدمان از طي دوره آزمايشي معاف هستند.
‌ماده 20 – ‌صدور احكام استخدامي مستخدمان ثابت شهرداريها (‌به جز شهرداري تهران) در بدو ورود به‌خدمت از لحاظ انطباق با مقررات اين آيين نامه موكول به تاييد وزارت كشور است.
‌ماده 21 – ‌شهرداري موظف است سالا نه شايستگي و استعداد مستخدمان رسمي ثابت خود را بر اساس‌ضوابط ارزشيابي كاركنان دولت مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي آنها منعكس نمايد.
‌اين سنجش طوري صورت مي گيرد كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم براي احراز گروه و پستهاي‌بالا تر يا لزوم گذراندن دوره كارآموزي جديد باشد.
‌فصل سوم – حقوق و مزايا
‌ماده 22 – حقوق مبناي مستخدمان ثابت و رسمي شهرداريهاي سراسر كشور و سازمانهاي وابسته برابر عدد‌مبناي حقوق مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلا حات بعدي آن با اعمال‌ضرايب ريالي مصوب سالا نه تعيين مي شود.
‌ماده 23 – ‌تخصيص مشاغل مستخدمان مشمول اين آيين نامه به گروههاي ورودي بر مبناي جدول تخصيص‌مشاغل مستخدمان مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلا حات‌بعدي آن است..
‌تبصره 1 – تغييرات و اصلا حات در گروههاي موضوع اين ماده و تخصيص گروه ورودي به مستخدماني كه‌مشاغل آنها از پيچيدگي و حساسيت برخوردار و مستلزم دارا بودن مهارتهاي خاص و فوق العاده است به پيشنهاد‌وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به اجرا در مي‌آيد.
‌تبصره 2 – انتصاب مستخدمان شهرداري و سازمانهاي وابسته در غير رسته مربوط مستخدم ممنوع است ولي‌در صورت نياز و داشتن شرايط احراز شغل پيشنهادي مي توان با رضايت مستخدم و موافقت شورا او را در رسته‌ديگر منصوب نمود.
‌ماده 24- ‌حقوق مستخدمان در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنها در سال قبل به شرح زير تعيين مي‌شود: (‌ضريب افزايش سنواتي +1) حقوق سال قبل = حقوق هر سال ماده 25_ سوابق خدمت كارگران شهرداري به‌لحاظ تجربي براي تصدي مشاغل كارمندي قابل احتساب نيست.
‌ولي در صورت ارايه مدارك مستند موضوع ماده (14) طرح طبقه بندي مشاغل و اصلا حات بعدي آن سوابق‌خدمت آنها پس از تاييد شورا از لحاظ تجربه و احراز مشاغل كارمندي قابل احتساب است.
‌تبصره – كارگراني كه موفق به اخذ مدرك تحصيلي بالا تر شوند هنگام استخدام كارمندي سوابق خدمت‌مشابه يا مرتبط آنها در شهرداري از لحاظ تعيين گروه بر اساس آخرين مدرك تحصيلي و با تاييد شورا قابل احتساب‌است.
‌ماده 26 – شهرداري مي تواند به مستخدمان مشمول اين آيين نامه كه خدمت آنها رضايت‌بخش باشد و‌مستخدماني كه خدمات برجسته انجام داده باشند به شرط دارا بودن شايستگي براساس ماده (21) اين آيين نامه،‌علا وه بر فوق العاده شغل گروه مربوط، افزايش فوق العاده شغل به ميزان حداكثر بيست درصد عدد مبناي گروه‌مربوط را بپردازد ولي به هر حال فوق العاده شغل يادشده نبايد از يكصدوپنجاه درصد (150%) حقوق مبناي‌مستخدم تجاوز نمايد .
‌تبصره – ‌ميزان افزايش فوق العاده شغل موضوع اين ماده و مصاديق خدمات برجسته به پيشنهاد شهردار و‌تاييد شورا تعيين مي شود.
‌ماده 27 – كساني كه به خدمت ثابت شهرداري پذيرفته مي شوند در اولين طبقه گروه مربوط قرار مي‌گيرند و‌چنان چه داراي سابقه خدمت دولتي يا خدمت در شهرداري يا سازمانهاي وابسته باشند به ازاي هر سال خدمت، از‌ضريب افزايش سنواتي به ميزان سه درصد (3% ) برخوردار مي‌شوند و مدت خدمت وظيفه عمومي آنها نيز جزء‌سابقه خدمت شان محسوب مي شود.
‌ماده 28 – ‌جدول و نحوه ارتقاي گروه مستخدمان با در نظر گرفتن ارزش كار، ميزان مسووليتها، اهميت وظايف،‌ سوابق تجربي، تحصيلا ت و ارزشيابي شاغلا ن تعيين مي شود.
‌تبصره 1 – ‌حقوق مستخدماني كه ارتقاي گروه مي يابند بر اساس عدد مبنا در گروه جديد به اضافه مجموع‌افزايشهاي سنواتي در گروه قبل تعيين مي شود.
‌تبصره 2 – ‌ارتقاي گروه مستخدماني كه سقف رشته شغلي مورد تصدي آنها اجازه استفاده از گروه تعيين شده‌جهت مدرك تحصيلي آنها را نمي دهد منوط به انتصاب آنها به مشاغل ديگر است.
‌ماده 29 – ‌شهرداري مي تواند در صورت وجود شرايط زير مستخدم را به گروههاي بالا تر ارتقا دهد:
‌الف – در گروه جديد پست سازماني بلا تصدي وجود داشته باشد يا بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل به سبب‌احراز شرايط تحصيلي يا تجربي مقرر در طرح، در طبقه شغلي كه در گروه بالا تر است قرار گيرد.
ب – مستخدم در خدمات گذشته خود ابراز لياقت و كارداني نموده باشد.
‌تبصره – ‌حقوق و امتيازات مربوط به ايثارگران مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ‌پرداخت كاركنان دولت در مورد مستخدمان ايثارگر شهرداري نيز اعمال مي شود.
‌ماده 30 – ‌شهرداري مي تواند با تصويب شورا به مستخدمان خود يك الي دو گروه تشويقي موضوع مفاد تبصره(4) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلا حات بعدي آن علا وه بر گروه استحقاقي آنها اعطا‌نمايد.
‌ماده 31 – ‌مستخدماني كه به لحاظ تغيير شغل در گروه پايين تر از گروه استحقاقي خود قرار مي گيرند مابه‌التفاوت حقوق مبناي گروه قبلي با گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي قبلي را دريافت مي نمايند و هر‌گونه افزايشهاي بعدي در حقوق مبناي اين مستخدمان در گروه جديد و افزايش ناشي از ارتقاي گروه بعدي تا استهلاك كامل از مابه التفاوت يادشده كسر مي شود.
‌ماده 32 – ‌وزارت كشور موظف است بر اساس اهميت وظايف، مسووليتها، شرايط احراز، مدرك تحصيلي،‌تجربه و ساير شرايط موثر، كليه مشاغل شهرداريها و سازمانهاي وابسته را طبقه بندي و ارزيابي نمايد و پس از تاييد‌سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به يكي از گروه هاي جدول حقوق و ضوابط پرداخت فوق‌العاده شغل‌تخصيص دهد.
‌هر نوع اصلا ح در طرح طبقه بندي مشاغل بنا به پيشنهاد وزارت كشور و پس از موافقت سازمان يادشده قابل‌اجرا است.
‌تبصره – ‌تعيين حقوق فعلي مستخدمان شهرداري مشمول اين آيين نامه بر اساس آيين نامه اي كه از طرف‌وزارت كشور تنظيم و به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي رسد به عمل مي‌آيد ولي در هيچ مورد با‌اجراي اين تبصره از حقوق مستخدم در حين تطبيق، رقمي كسر نمي‌شود.
‌ماده 33 – ‌مادام كه طرح طبقه بندي مشاغل و ضوابط تغيير گروه و جدول فوق العاده شغل مستخدمان ثابت و‌رسمي شهرداريها توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب مراجع مربوط نرسيده است، طرح طبقه‌بندي مشاغل و‌جداول فوق العاده شغل و تغيير گروه مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ‌پرداخت و اصلا حات بعدي آن در مورد مستخدمان رسمي و ثابت شهرداريها قابل اجرا است.
‌ماده 34 – ‌انتصاب مستخدمان به پستهاي سازماني كه شرايط احراز آن را طبق شرح شغل مربوط ندارند ممنوع‌است.
‌تبصره 1 – ‌چنانچه براي تصدي يكي از پستهاي سازماني يا معاونت در شهرداريهايي كه داراي يك معاون‌هستند مستخدم واجد شرايط در شهرداريها نباشد، شهرداري مي تواند از وجود مستخدمان واجد شرايط احراز‌طرح طبقه بندي مشاغل از ساير وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و ساير شهرداريها و سازمانهاي وابسته‌به عنوان مامور استفاده نمايد.
‌تبصره 2 – ‌شهرداري مي تواند با رعايت مقررات اين آيين نامه در شهرداريهايي كه داراي يك معاون است‌فردي را كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي عمران و شهرسازي است از طريق امتحان يا مسابقه پس از طرح‌موضوع در شورا و طي مراحل گزينش در پست معاون شهردار به استخدام ثابت شهرداري در آورد.
‌تبصره 3 – در صورت استفاده شهرداري از مستخدمان وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي مشمول‌قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ساير شهرداريها و سازمانهاي وابسته به‌عنوان مامور و انتصاب آنها به يكي از پستهاي ثابت سازماني (‌با تصويب شورا) براساس آيين نامه ماموريت‌مستخدمان مشمول قانون استخدام كشوري و اصلا حات بعدي آن و ساير مقررات مربوط عمل مي شود.
‌تبصره 4- در اجراي مفاد ماده (79) قانون شهرداري ذي حساب دوم شهرداري يا قائم‌مقام او از بين‌مستخدمان ثابت و رسمي واجد شرايط شهرداري انتخاب و بنا به پيشنهاد شهردار و تاييد شورا منصوب مي شود.
‌ماده 35 – ‌مستخدمان ثابت و رسمي شهرداري و سازمانهاي وابسته بر اساس پست مورد تصدي از فوق‌العاده‌شغل مربوط بر مبناي طرح طبقه بندي مشاغل و جدول فوق العاده شغل برخوردار مي‌شوند.
‌تبصره 1 – فوق‌العاده شغل مستخدماني كه تصدي مشاغل مديريت و سرپرستي موضوع تبصره (1) ماده (4)‌ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را بر عهده دارند علا وه بر فوق العاده شغل موضوع اين ماده و اصلا‌حات بعدي آن بر اساس پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قابل افزايش است.
‌تبصره 2- فوق العاده شغل مستخدماني كه تصدي مشاغل تحقيقي و تخصصي شهرداريها موضوع تبصره (2)‌ ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را بر عهده دارند علا وه بر فوق العاده شغل گروه مربوط و اصلا‌حات بعدي آن بر اساس پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل افزايش است.
‌تبصره 3 – ‌عناوين مشاغل مديريت و سرپرستي با توجه به تشكيلا ت مصوب به پيشنهاد شهرداري مربوط‌توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از طريق همترازي تعيين مي شود.
‌تبصره 4 – ‌شهرداري مي تواند سالا نه به كاركناني كه در افزايش درآمدهاي كوششي و وصول آنها مازاد بر‌بودجه مصوب سعي و تلا ش نموده اند با تشخيص شهردار فوق العاده اي تحت عنوان حق وصول براي يك بار در‌سال به ميزان يك درصد مازاد درآمد كوششي كه وصول شده براي كاركنان ذي ربط پرداخت نمايد مشروط بر اينكه‌حداكثر از دو برابر حقوق و فوق العاده شغل ماهانه مستخدم در يك سال تجاوز ننمايد.
‌ماده 36 – ‌هرگونه مصوبه ، دستورالعمل، بخشنامه، آيين نامه، مقررات و ساير تسهيلا ت كه براي كاركنان‌مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تصويب يا در نظر گرفته شده يا مي‌شود در مورد كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور و سازمانهاي وابسته كه مشمول تبصره ماده (1) اين آيين نامه هستند‌با تامين اعتبار لا زم در بودجه شهرداريها به اجرا در مي‌آيد.
‌ماده 37 – ‌شهرداري مي تواند علا وه بر عيدي و پاداش سالا نه در صورت وجود اعتبار به هر يك از مستخدمان‌معادل يك ماه حقوق و فوق العاده شغل در پايان هر سال به عنوان حق تلا ش به تناسب مدتي كه مستخدم در آن سال‌تصدي پستي را بر عهده داشته است پرداخت نمايد.
‌ماده 38 – ‌جدول يا ضوابط پرداخت فوق العاده جذب و كارانه كاركنان شهرداري بر اساس مقررات و مصوبات‌مورد عمل مستخدمان رسمي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلا حات بعدي آن به علا وه‌بيست تعيين و برقرار مي شود.
تبصره فوق العاده جذب مديران و سرپرستان و كارشناسان شهرداري بر مبناي ارقام فوق‌العاده‌هاي مستخدمان‌مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بر اساس همترازي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي‌كشور انجام پذيرفته به مرحله اجرا در مي آيد.
‌فصل چهارم – آموزش
‌ماده 39 – وزارت كشور مكلف است در اجراي ماده (62) قانون شهرداري و به منظور بالا بردن سطح‌معلومات فني و تخصصي كاركنان مورد نياز شهرداريها زمينه هاي آموزش پيش از خدمت و ضمن خدمت داوطلبان‌استخدام و شاغلا ن را به طرق مقتضي و عنداللزوم با ايجاد مراكز آموزشي فراهم آورد.
‌تبصره 1- مادام كه وزارت كشور در اجراي اين ماده زمينه آموزش مستخدمان شهرداريها را به طرق مقتضي‌فراهم ننموده است استانداريها و شهرداريهاي سراسر كشور مي توانند با هماهنگي وزارت كشور زمينه آموزشهاي لا‌زم را در محل فراهم نمايند.
‌تبصره 2 – ‌ضوابط اعطاي امتياز شركت در دوره هاي آموزشي اعم از كوتاه مدت و بلند مدت همانند ضوابط‌آموزشي كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري تعيين مي شود.
‌فصل پنجم – رفاه
‌ماده 40 – مستخدمان شهرداري سالي يك ماه به تناسب مدت خدمت حق استفاده از مرخصي با حقوق و‌فوق العاده هاي مربوط را دارند.
‌ماده 41 – ‌مستخدمان شهرداري در صورت ابتلا به بيماريهايي كه مانع از انجام خدمت باشند از مرخصي‌استعلا جي استفاده مي نمايند.
‌تبصره- جز در مورد بيماريهاي صعب العلا ج حداكثر استفاده از مرخصي استعلا جي چهارماه در سال است.
‌ماده 42 – ‌مستخدم مي تواند با موافقت شهرداري از مرخصي بدون حقوق استفاده كند، محفوظ ماندن پست‌سازماني مستخدم رسمي و ثابت در مدتي كه از مرخصي بدون حقوق بيش از سه ماه در هرسال استفاده مي نمايد‌الزامي نيست در صورتي كه پس از پايان دوران مرخصي پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدم يادشده‌موجود نباشد وي به حال آماده به خدمت در مي آيد.
‌تبصره 1- حداكثر مدتي كه مستخدم شهرداري در طول خدمت خود مي تواند از مرخصي بدون حقوق‌استفاده كند سه سال است ولي براي ادامه تحصيلا ت عالي تخصصي در رشته مورد نياز شهرداري اين مرخصي با‌تصويب شورا حداكثر تا دو سال ديگر قابل تمديد است.
‌تبصره 2 – ‌مستخدماني كه در حال مرخصي بدون حقوق هستند مي توانند كماكان از مزاياي بيمه عمر طبق‌ضوابط استفاده نمايد.
‌تبصره 3 – ‌مدت مرخصي بدون حقوق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمي شود.
‌ماده 43- استفاده از مرخصيهاي موضوع مواد (27) و (28) و (29) و تبصره هاي مربوط براساس آيين نامه‌مورد عمل درباره مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري انجام مي‌شود.
‌ماده 44- شهرداري موظف است به طرق مقتضي در تامين بهداشت و درمان مستخدمان خود و ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان وايجاد محيط مناسب كار و كمك به امور تعاوني در زمينه هاي مصرف، مسكن ، قرض‌الحسنه و نظاير آن كه بر اساس مقررات رفاهي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت نظير قانون نحوه ايجاد تسهيلا ت‌رفاهي براي كاركنان دولت – مصوب 1367- تهيه و به تصويب مي رسد اقدام و مساعي لا زم را به عمل آورد.
‌ماده 45- چنانچه مستخدم فوت شود و مرخصي استحقاقي ذخيره شده داشته باشد حقوق و فوق العاده شغل‌و فوق العاده هاي مستمر او بابت مرخصيهاي ذخيره شده به وراث قانوني وي پرداخت مي شود.
‌فصل ششم – بازنشستگي
‌ماده 46 – ‌مستخدمان ثابت شهرداري تهران از نظر بازنشستگي تابع صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمان‌شهرداري موضوع ماده (58) اصلا حي قانون شهرداري مصوب 1345 هستند.
‌ماده 47 – ‌مستخدمان ثابت و رسمي شهرداريها – به جز شهرداري تهران از نظر بازنشستگي تابع صندوق‌بازنشستگي و وظيفه مستخدمان شهرداريها در سازمان بازنشستگي كشوري هستند و از نظر بازنشستگي و كسور‌پرداخت شده تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه مشمولا ن قانون استخدام كشوري و اصلا حات بعدي آن هستند.
‌ماده 48 – ‌شهرداري مكلف است از تاريخ تطبيق وضع مستخدمان خود با اين آيين نامه هر ماه مطابق مقررات‌قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كسورات قانوني بازنشستگي مستخدم را كسر‌نموده و پس از افزودن سهم شهرداري با توجه به قوانين يادشده مجموع آن را به صندوق بازنشستگي و وظيفه مربوط‌پرداخت نمايد.
‌تبصره 1 – ‌وجوه حاصل اعم از سهم مستخدم و شهرداري به حساب مخصوص در يكي از بانكهاي دولتي كه‌از طرف سازمان بازنشستگي معرفي مي شود واريز مي گردد.
‌تبصره 2 – ‌كسور بازنشستگي مستخدمان آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق گروه و افزايشهاي سنواتي‌احتساب و از حقوق ماهانه آنان كسر مي شود.
‌ماده 49 – ‌شهرداري مكلف است اولين حقوق ماهانه كساني كه دوره آزمايشي را گذارنده و به استخدام قطعي‌شهرداري پذيرفته مي شوند و هر نوع تفاوت يك ماهه حقوق حاصل از افزايش سنواتي و ارتقاي گروه مستخدمان را‌به حساب صندوق بازنشستگي واريز نمايد.
‌ماده 50 – ‌مستخدمان شهرداري مي توانند با داشتن شرايط زير تقاضاي بازنشستگي نمايند و شهرداري مخير‌به قبول آن است :
‌الف – داشتن شصت (60) سال سن.
ب – داشتن بيست و پنج (25) سال سابقه خدمت و پنجاه (50) سال سن.
‌تبصره 1 – ‌هر گاه مستخدمان مشمول اين آيين نامه قبل از رسيدن به سن بازنشستگي يا بعد از آن فوت شوند از‌تاريخ فوت، بازنشسته محسوب و تمامي حقوق بازنشستگي و اصلا حات بعدي آن به وراث قانوني آنها پرداخت مي‌شود.
‌تبصره 2- مستخدمان شهرداري در هر حال مشمول قانون نحوه تعديل نيروي انساني در دستگاههاي دولتي -‌ مصوب 1366 و اصلا حات بعدي آن و قوانين مربوط به اصلا ح مقررات بازنشستگي و وظيفه هستند .
‌ماده 51 – ‌شهرداري موظف است قبل از تاريخ بازنشستگي در صورت استحقاق مستخدم و بنا به درخواست‌او حداكثر چهار ماه مرخصي با استفاده از حقوق و فوق العاده شغل و ساير مزاياي مربوط به وي اعطا نمايد و در هر‌حال تاريخ پايان اين مرخصي بايد طوري تعيين شود كه سن مستخدم از شصت و پنج (65) سال تمام تجاوز ننمايد.
‌ماده 52 – ‌حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث مستخدمان شهرداري عبارت است از‌معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنها كه ملا ك كسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت مشروط بر آنكه‌حقوق بازنشستگي آنها از بالا ترين حقوق بازنشستگي مقرر در قوانين و مقررات مربوط تجاوز ننمايد.
‌ماده 53 – ‌شهرداري مي تواند مستخدمان رسمي و ثابت خود را كه داراي سي سال سابقه خدمت با هر قدر سن‌باشند بازنشسته نمايد.
‌ماده 54 – ‌شهرداري مكلف است كليه مستخدماني كه شصت و پنج سال تمام سن دارند را بازنشسته نمايد.
‌ماده 55 – ‌سوابق خدمت تمام وقت مستخدمان ثابت در شهرداريها و سازمانهاي وابسته ، وزارتخانه ها،‌ موسسات و شركتهاي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي و سمت شهردار در صورت انتقال كسور يا حق بيمه برابر‌مقررات قانوني يا تقبل پرداخت آن به صندوق بازنشستگي ذي‌ربط بر اساس مقررات مربوط از نظر افزايش سنواتي‌و بازنشستگي جزء سنوات خدمت آنها محسوب مي‌شود.
‌تبصره 1 – ‌ماخذ پرداخت كسور براي سوابق خدمت در شهرداريها و سازمانهاي وابسته كه كسور يا حق بيمه آن‌منتقل يا پرداخت نشده است مطابق مقررات قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت‌تعيين و سهم شهرداري با توجه به ماده (48) اين آيين نامه پرداخت مي شود.
‌تبصره 2- ماخذ پرداخت كسور براي سوابق خدمت خارج از شهرداريها و سازمانهاي وابسته كه كسور يا حق‌بيمه آن انتقال نيافته است بر مبناي بيست و يك درصد (21%) اولين حقوق و فوق‌العاده شغل و ساير مزاياي مشمول‌كسور بازنشستگي مستخدم ثابت در شهرداري و اصلا حات بعدي آن تعيين مي شود كه توسط مستخدم پرداخت‌خواهد شد.
‌تبصره 3- چنانچه مستخدمان سازمانهاي وابسته به شهرداريها كه به استناد اساسنامه آن سازمان مشمول اين‌آيين نامه نيستند بر اساس مقررات مربوط به استخدام شهرداريها در آيند سوابق خدمت تمام وقت آنها مشمول اين‌ماده است.
‌ماده 56 – ‌كسور متعلق در اجراي تبصره هاي (1) و (2) و (3) ماده (55) اين آيين نامه از طرف شهرداري به‌طور يكجا و از طرف مستخدم در يكصد و بيست قسط ماهانه به صندوق بازنشستگي پرداخت مي شود مشروط بر‌اينكه در مورد مستخدمان شاغل مجموع پرداختي مستخدم بابت بدهي كسور بازنشستگي سنوات خدمت گذشته و‌كسور بازنشستگي جاري از يك چهارم مجموع حقوق و فوق العاده شغل و در مورد بازنشستگان و وظيفه بگيران از‌يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه تجاوز نكند در صورتي كه از اين مقدار تجاوز كند به همين ميزان به تعداد‌اقساط ماهانه او اضافه مي شود.
‌ماده 57 – ‌سابقه خدمت مستخدمان مشمول ماده (55) اين آيين نامه از نظر بازنشستگي و وظيفه در صورتي‌جزء خدمت رسمي آنها محسوب مي شود كه به موجب احكام صادر شده به صورت تمام وقت يا با دريافت حقوق‌از شهرداريها وسازمانهاي وابسته يا يكي از وزارتخانه ها و موسسات دولتي بوده باشد.
‌تبصره – ‌سوابق خدمت كساني كه در تاريخ تصويب اين آيين نامه به عنوان كارمند ثابت با مقررات استخدامي‌تطبيق شده اند از لحاظ افزايش سنواتي و بازنشستگي قابل احتساب است مشروط بر اينكه سوابق يادشده منطبق با‌ليستهاي حقوق و مداركي كه مبين انجام خدمت آنها در مشاغل اداري شهرداري است به تاييد شورا رسيده باشد.
‌ماده 58 – ‌مدت خدمت وظيفه مستخدمان ثابت جزء سابقه آنان محسوب مي شود مشروط بر اينكه مستخدم‌كسور بازنشستگي سهم خود را طبق تبصره هاي (1) و (2) و (3) ماده (55) حسب مورد و ماده (56) اين آيين نامه‌پرداخت نمايند كه در اين صورت شهرداري نيز موظف به پرداخت سهم خود حسب مورد در مدت مقرر است.
‌ماده 59 – ‌مستخدمان رسمي مشمول ماده (144) قانون استخدام كشوري در صورت تمايل مي توانند به‌استناد تبصره (3) ماده يادشده مشمول اين آيين نامه شوند و شهرداري موظف است درخواست آنها را به سازمان‌مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايد تا سازمان بازنشستگي كشوري نسبت به واريز كسور مربوط به صندوق‌بازنشستگي شهرداري اقدام نمايد.
‌ماده 60 – ‌در صورتي كه مستخدمان شهرداري به علل غير ناشي از كار، از كارافتاده شناخته شوند بر اساس‌مقررات قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلا حات بعدي آن حقوق وظيفه‌از كارافتادگي دريافت مي نمايند و در صورتي كه سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم از پانزده (15) سال‌كمتر باشد پانزده سال تمام محسوب مي شود.
‌ماده 61 – ‌در صورتي كه مستخدم ثابت در حين انجام وظيفه به علت حادثه ناشي از كار، ازكارافتاده شود بدون‌رعايت سنوات پرداخت كسور بازنشستگي، تمام حقوق، فوق العاده شغل، تفاوت تطبيق وساير مزاياي مشمول‌كسورات بازنشستگي مستخدم در زمان از كارافتادگي در مورد او برقرار مي شود مشروط بر آن كه از حداكثر حقوق‌بازنشستگي مقرر در اين آيين نامه تجاوز ننمايد.
‌تبصره 1 – ‌هرگاه مستخدم موضوع اين ماده به علت همان حادثه فوت شود حقوق وظيفه از كارافتادگي او به‌عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت مي شود.
‌تبصره 2- اعاده به خدمت مستخدمان از كارافتاده در صورتي كه بهبودي حاصل نمايند و توانايي اشتغال يافته‌باشند قبل از رسيدن به سن شصت سالگي بلا مانع است و تشخيص آن بر عهده شورا است.
‌ماده 62 – ‌در صورتي كه مستخدم بازنشسته يا از كار افتاده، فوت شود حقوق وظيفه وراث قانوني او برقرار مي‌شود.
‌ماده 63 – ‌وراث قانوني در اين آيين نامه عبارتند از:
‌الف – زوجه دايمي .
‌تبصره – ‌در صورتي كه متوفي داراي چند زوجه باشد اين سهم به تساوي بين آنها تقسيم مي‌شود.
ب – زوج، در صورتي كه عليل، از كارافتاده و تحت تكفل زوجه متوفي خود بوده باشد.
پ – فرزندان ذكور متوفي تا پايان بيست سالگي و در صورت ادامه تحصيل در يكي از دانشگاهها يا موسسات‌آموزش عالي رسمي كشور تا پايان بيست و پنج سالگي.
ت – فرزندان اناث تا زمان اختيار شوهر.
ث – فرزندان عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه از كارافتاده باشند مادام العمر.
ج – والدين مستخدم متوفي مشروط بر اينكه تحت تكفل متوفي بوده و پدر حداقل شصت سال و مادر حداقل‌پنجاه و پنج سال داشته يا ازكارافتاده باشند.
چ – نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بوده اند با دارا بودن شرايط بندهاي (پ) و (ث)‌ اين ماده .
ح – دختران متوفي كه مطلقه شده اند.
‌ماده 64 – ‌مجموع حقوق وظيفه بازماندگان معادل تمام حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه از كارافتادگي‌مستخدم متوفي است كه به تساوي بين بازماندگان واجد شرايط تقسيم مي شود در صورت قطع سهم هر يك از‌بازماندگان سهم قطع شده به تساوي به سهم ساير بازماندگان افزوده خواهد شد ، هر گاه بازمانده واجد شرايط‌مستخدم متوفي منحصر به فرد باشد كل حقوق وظيفه به وي پرداخت مي شود.
‌ماده 65 – ‌در صورتي كه مستخدم قبل از برقراري حقوق بازنشستگي يا وظيفه از كارافتادگي موضوع ماده(52)‌ اين آيين نامه فوت شود، حقوق وظيفه بازماندگان او بر مبناي تمام حقوق بازنشستگي استحقاقي مستخدم‌متوفي به ترتيب مقرر در ماده (64) اين آيين نامه برقرار مي شود در اين مورد سنوات پرداخت كسور بازنشستگي‌مستخدم در صورتي كه از پانزده سال كمتر باشد پانزده سال تمام منظور مي شود.
‌ماده 66 – ‌حقوق وظيفه وراث شهدا و ساير ايثارگران عبارت است از حقوق وظيفه مقرر در قوانين و مقررات‌مربوط با اصلا حات بعدي.
‌ماده 67 – ‌هر گاه سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم متوفي يا از كار افتاده كمتر از دو سال باشد‌متوسط حقوق مدتي كه كسور بازنشستگي را پرداخت كرده است ملا ك محاسبه قرار مي گيرد.
‌ماده 68 – ‌ازكارافتادگي در اين آيين نامه عبارت است از عدم توانايي كامل و دايمي مستخدم به انجام كار.
‌ماده 69 – ‌تشخيص از كارافتادگي و سبب آن و تشخيص اين كه فوت مستخدم به علت حادثه ناشي از كار يا در‌حين انجام وظيفه بوده است و نيز تشخيص موارد مندرج در مواد (49) و (50) حسب مورد بر عهده هيات مديره‌صندوق بازنشستگي شهرداري تهران يا سازمان بازنشستگي كشوري است در صورت اختلا ف نظر ، در مورد‌شهرداري تهران نظر شوراي تهران و در مورد ساير شهرداريها نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور لا زم الا جرا‌است.
‌ماده 70 – ‌در صورتي كه مستخدم متوفي از بابت پرداخت كسور بازنشستگي سنوات خدمت احتساب شده‌قبلي يا خدمت وظيفه عمومي بدهكار باشد، شهرداري و بازماندگان او از پرداخت بقيه اقساط مربوط معاف هستند.
‌ماده 71 – ‌در صورت دريافت هر گونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظيفه‌ممنوع است.
‌ماده 72 – ‌دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي براي ايام خدمت همچنين دريافت بيش از يك حقوق وظيفه‌يا يك حقوق وظيفه توام با يك حقوق بازنشستگي از صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق موسسات دولتي،‌ شهرداريها و سازمانهاي وابسته ، انجمنهاي بهداري و سازمانهايي كه جنبه محلي دارند و هزينه هاي آنها از‌درآمدهاي خاص محلي تامين مي شود ممنوع است مستخدماني كه مستحق دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا‌يك حقوق وظيفه و حقوق بازنشستگي باشند در استفاده از هر يك از آنها مخير هستند.
‌تبصره – ‌استفاده از حقوق وظيفه پدر و مادر تواما با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
‌ماده 73- شهرداري مي تواند در صورت رضايت مستخدم اعم از ثابت يا رسمي تابع قانون استخدام كشوري‌درصدي از حقوق ماهانه او را به ميزان مقرر در قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت مصوب 1376‌و اصلا‌حات بعدي آن كسر و پس از افزودن معادل آن بابت سهم شهرداري مجموع آن را در حساب خاصي به نام سپرده‌مستخدم شهرداري نزد يكي از بانكهاي كشور نگهداري نمايد و پس از بازنشسته شدن، از كارافتادگي يا فوت،‌مجموع سپرده مستخدم و سهم شهرداري را به علا وه سود حاصل شده به طور يكجا به مستخدم يا وراث قانوني او‌بپردازد.
‌ماده 74 – ‌هرگاه مستخدمي كه طبق اين آيين نامه از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند به موجب حكم دادگاه‌صالح اصالتا يا تبعا به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تا زماني كه از حقوق اجتماعي محروم است‌شخصا از دريافت حقوق بازنشستگي محروم خواهد بود ولي در صورتي كه محكوميت مربوط به دوره خدمت وي‌باشد با عائله او مانند وراث قانوني بازنشستگان متوفي رفتار مي شود و اگر جرم و محكوميت مربوط به دوره‌بازنشستگي باشد در مدت حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگي به عائله او به ترتيب مقرر در ماده (64) اين آيين‌نامه پرداخت مي شود.
‌ماده 75 – ‌هرگاه مستخدمي كه طبق اين آيين نامه مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده است به‌موجب حكم قطعي دادگاه صالح از حقوق اجتماعي وبه تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگي محروم شود و بعدا در‌اثر اعاده دادرسي از اتهام منتسبه برائت حاصل نمايد مابه التفاوت حقوق بازنشستگي استحقاقي خود و وجوهي كه‌طبق ماده (74) اين آيين نامه در مدت محروميت دريافت شده است به او پرداخت مي شود.
‌ماده 76 – ‌هرگاه مستخدمي كه طبق اين آيين نامه از حقوق بازنشستگي يا وظيفه استفاده مي كند در مدت يك‌سال حقوق بازنشستگي يا وظيفه خود را مطالبه نكند عائله او در صورتي كه طبق شرايط ماده (64) اين آيين نامه‌مشمول دريافت حقوق وظيفه باشند حق دارند موقتا حقوق وظيفه مقرر خود را تقاضا و دريافت كنند اگر بعدا معلوم‌شود مستخدم يادشده فوت شده، حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت به طور دايم برقرار مي شود و در صورتي كه‌معلوم شود در حال حيات است وضع حقوق او به حالت اول بر مي‌گردد.
‌تبصره – ‌منظور از عائله در اين آيين نامه افرادي هستند كه با رعايت شرايط مقرر در ماده (63) اين آيين‌نامه از‌حقوق وظيفه استفاده مي نمايند.
‌ماده 77 – ‌توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه در قبال مطالبات دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي با حكم‌قطعي دادگاه صالح فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه جايز است.
‌ماده 78 – ‌ترك تابعيت كشور جمهوري اسلا مي ايران موجب قطع حقوق بازنشستگي و وظيفه خواهد شد.
‌ماده 79 – ‌در صورتي كه خدمت مستخدم در شهرداري قطع شود و مقررات محل خدمت جديد مستخدم به او‌اجازه دهد بنا به درخواست او، صندوق بازنشستگي مكلف است كسور بازنشستگي مربوط به او را اعم از سهم‌شهرداري و سهم مستخدم به صندوق مربوط به محل خدمت جديد انتقال دهد.
‌ماده 80 – ‌هرگاه خدمت مستخدم در شهرداري قطع و از شمول اين مقررات خارج شود وجوهي كه بابت كسور‌ بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد مي شود.
‌ماده 81 – ‌صندوق بازنشستگي – موضوع ماده (46) اين آيين نامه- موظف است هر سه سال يك بار وضع‌مالي صندوق را از نظر تطبيق كسور بازنشستگي با توجه به تعهدات صندوق در مورد حقوق بازنشستگي و وظيفه بر‌اساس محاسبات فني مورد بررسي دهد و نتيجه را به شهرداري تهران اعلا م نمايد تا در صورتي كه صندوق با كمبود‌اعتبار مواجه باشد شهرداري نسبت به تامين آن اقدام نمايد.
‌ماده 82 – ‌در صورتي كه ضريب ريالي حقوق موضوع ماده (22) اين آيين نامه تغيير نمايد به نسبت اين تغيير‌حقوق مستخدمان بازنشسته و وظيفه بگير همانند مستخدمان بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون استخدام‌كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت افزايش مي‌يابد.
‌ماده 83 – ‌انواع مجازاتها و ترتيب رسيدگي به تخلفات و تقصيرات اداري مستخدمان شهرداري همان است كه‌در مورد مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت اعمال‌مي شود و در اين مورد شهردار تهران داراي همان اختياراتي است كه در مقررات يادشده به رييس موسسه مستقل‌دولتي تفويض شده است و اين اختيارات در ساير شهرداريها با پيشنهاد شهرداري و تاييد شوراي اعمال مي شود.
‌تبصره 1 – ‌رسيدگي به تخلفات كارگران شهرداري و سازمانهاي وابسته بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه‌توسط وزارت كشور تهيه و پس از تاييد وزارت كار و امور اجتماعي اعمال خواهد شد.
‌تبصره 2 – ‌حداكثر مدت ارائه اعتراضات در خصوص مسايل استخدامي موضوع ماده (9) اين آيين‌نامه به‌دبيرخانه شورا يك ماه است و شوراي يادشده موظف است حداكثر طي مدت دو ماه نسبت به موضوع رسيدگي و‌پاسخ لا زم را از طريق دبيرخانه شورا به ذي نفع ابلا غ نمايد.
‌ماده 84 – ‌مستخدمان شهرداري مي توانند از خدمت شهرداري استعفا كنند مشروط بر اين كه تصميم خود را‌دو ماه قبل از استعفا از طريق واحد متبوع به اطلا ع شهرداري برسانند مادام كه موافقت شهرداري با استعفاي‌مستخدم به او ابلا غ نشده است او در قبال وظايفي كه عهده دار است مسوول شناخته مي شود.
‌تبصره 1 – وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است‌به او مسترد مي شود.
‌تبصره 2- ‌مستخدمي كه به منظور شركت در انتخابات شوراهاي اسلا مي از سمت خود در شهرداري استعفا‌مي دهد مي تواند در صورت عدم انتخاب پس از اعلا م رسمي نتايج انتخابات حداكثر طي مدت دو ماه به شهرداري‌يا سازمان وابسته ذي ربط مراجعه نمايد و اشتغال مجدد او منعي ندارد در صورتي كه پست سازماني براي ارجاع به‌افراد يادشده موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي‌آيند.
‌ماده 85 – ‌در صورتي كه مستخدم دو ماه بدون اطلا ع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ‌ترك خدمت به خدمت وي خاتمه داده مي شود.
‌تبصره 1 – ‌اگر مستخدم موضوع اين ماده شرايط بازنشسته شدن را طبق مقررات مربوط دارا باشد بازنشسته‌خواهد شد.
‌تبصره 2 – هر مستخدم مشمول اين ماده مدعي شود به عللي كه خارج از حدود قدرت و اختيارات او بوده‌نتوانسته است درمحل خدمت حاضر شود يا عدم حضورش را اطلا ع دهد و ادعاي او مورد قبول شهرداري قرار‌نگيرد مي تواند شكايت خود را به ضميمه مدارك مورد استناد به هيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان مربوط‌تسليم نمايد در صورتي كه راي صادر شده حاكي از موجه بودن عذرمشاراليه باشد به خدمت اعاده و مدت غيبت او‌موجه محسوب خواهد شد.
‌تبصره 3 – ‌ايام غيبت غير موجه مستخدم از لحاظ تجربه، ارتقاي گروه، بازنشستگي و حقوق وظيفه قابل‌احتساب نيست.
‌ماده 86 – ‌در صورتي كه پست سازماني مستخدم حذف شود و پست ديگري متناسب با شرايط او براي ارجاع‌به وي موجود نباشد مطابق قانون استخدام كشوري مستخدم آماده به خدمت مي شود.
‌ماده 87 – ‌حقوق دوران آمادگي به خدمت به ترتيب زير تعيين مي شود:
‌الف – از ماه اول تا آخر ماه ششم برابر آخرين حقوق.
ب – از ماه هفتم تا پايان ماه دوازدهم نصف آخرين حقوق.
‌تبصره – ‌دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگي به ماخذ تمام حقوق جزء سابقه خدمت‌مستخدم محسوب مي شود.
‌ماده 88 – ‌در صورتي كه در طول دوران آمادگي به خدمت پست مناسبي براي ارجاع به مستخدم موجود نباشد‌يا انتقال وي به ساير شهرداريها ميسر نشود با او مطابق ماده (74) قانون استخدام كشوري و تبصره هاي اصلا حي آن‌رفتار مي شود.
‌تبصره – ‌شهرداريها مكلفند يك نسخه حكم آمادگي به خدمت مستخدمان ثابت و رسمي خود را به وزارت‌كشور ارسال نمايند.
‌وزارت كشور نيز مكلف است هر شش ماه يك بار فهرستي از مستخدمان يادشده را به كليه شهرداريها و سازمان‌مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كند.
‌ماده 89 – ‌شهرداري مكلف است مستخدمي را كه طبق قانون معلق شده است در صورت برائت، از تاريخ‌قطعي شدن راي دادگاه به خدمت ابقا و كليه حقوق دوران تعليق را به ماخذ آخرين حقوق زمان اشتغال به او بپردازد‌و در صورتي كه پست سازماني براي او خالي نباشد مستخدم آماده به خدمت محسوب مي‌شود.
‌ماده 90 – ‌مستخدمان ثابت شهرداري كه براي نمايندگي مجلس يا احراز سمت شهردار انتخاب يا به مقامات‌موضوع ماده (3) قانون استخدام كشوري منصوب مي شوند تا پايان تصدي مقامات يادشده از شهرداري هيچ گونه‌حقوق يا مزايايي دريافت نخواهند كرد ولي اين مدت جزء سابقه خدمت آنها محسوب مي شود مشروط بر اينكه‌كسور بازنشستگي سهم خود را به ماخذ آخرين حقوق و مزاياي دريافتي به صندوق بازنشستگي مربوط بپردازند.
‌تبصره – ‌شهرداري مكلف است مستخدمان يادشده را پس از بازگشت به خدمت در پستي كه واجد شرايط‌احراز آن باشند منصوب كند ولي در صورتي كه پست سازمان بلا تصدي براي ارجاع موجود نباشد آماده به خدمت‌محسوب مي شوند.
‌ماده 91 – ‌مستخدمان موضوع مواد (143)‌و (144) قانون استخدام كشوري شاغل در شهرداري از لحاظ‌پرداخت حقوق و مزايا تابع مقررات اين آيين نامه هستند.
‌ماده 92 – ‌انتقال و ماموريت مستخدمان ثابت و رسمي شهرداري و سازمانهاي وابسته به ساير دستگاهها و‌بالعكس با درخواست كتبي مستخدم و موافقت دستگاههاي يادشده مجاز است.
‌تبصره 1 – ‌كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم مستخدمان موضوع اين ماده در مورد مستخدمان شهرداري‌تهران به صندوق بازنشستگي شهرداري تهران و در مورد كاركنان ساير شهرداريهاي كشور به صندوق بازنشستگي‌كشوري منتقل مي شود و كليه سوابق خدمت آنها كه بابت آن كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداخت شده است از هر‌لحاظ جزء خدمت اين كاركنان محسوب و با آن دسته از كاركنان كه بابت سنوات خدمت آنها كسور بازنشستگي يا‌حق بيمه پرداخت نشده باشد طبق مقررات پيش بيني شده در قانون استخدام كشوري ،‌قانون نظام هماهنگ‌پرداخت كاركنان دولت و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مربوط رفتار مي شود.
‌تبصره 2 – ‌انتقال كارگران شهرداريها و سازمانهاي وابسته به ساير شهرداريها و سازمانهاي وابسته با توافق‌طرفين (‌مبدا و مقصد) بلا مانع است و حق سنوات اين كارگران بايد توسط شهرداري يا سازمان وابسته مبدا به‌حساب شهرداري يا سازمان وابسته مقصد واريز شود كه در اين صورت سوابق خدمت قبلي كارگر در محل اشتغال‌جديد قابل احتساب است.
‌ماده 93 – ‌انتقال و ماموريت مستخدمان شهرداري بر اساس مقررات و آيين نامه هاي مورد عمل مستخدمان‌رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت انجام مي‌شود.
‌ماده 94 – ‌مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات، احكام و دستورات روساي مافوق خود را‌درحدود وظايف و اختيارات خود اجرا نمايد اگر مستخدم دستور مقام بالا تر خود را بر خلا ف قوانين و مقررات‌تشخيص دهد مكلف است به صورت كتبي مغايرت دستور را به مافوق اطلا ع دهد، در صورتي كه بعد از اين اطلا ع‌مقام بالا تر به صورت كتبي بر اجراي دستور خود تاكيد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادر شده خواهد بود.
‌ماده 95 – ‌شهرداري نمي تواند مشمولا ن اين آيين نامه را جز در موارد مصرح از پست سازماني خود بر كنار‌كند، مگر اين كه با تاييد شوراي بلا فاصله او را به پست سازماني ديگر منصوب نمايد.
‌ماده 96 – ‌وزارت كشور مكلف است دستورالعملهاي لا زم براي اجراي اين آيين نامه را كه چگونگي تهيه و‌تصويب آن پيش بيني نشده است تنظيم نمايد و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به اجرا درآورده‌مادام كه اين آيين نامه ها و دستورالعملها تهيه نشده آيين نامه‌ها و دستورالعملهاي فعلي مورد عمل شهرداريها و‌سازمانهاي وابسته نافذ هستند.
‌ماده 97 – ‌وزارت كشور مسوول نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه است.
‌ماده 98 – ‌در مواردي كه اين آيين نامه مسكوت است بر اساس قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ‌پرداخت كاركنان دولت عمل مي شود.
‌ماده 99 – ‌تصويب نامه شماره .17570‌ت157 مورخ 1368.3.2 و ساير مقررات مغاير با اين آيين نامه لغو مي‌شوند.
‌محمدرضا عارف – معاون اول رييس‌ جمهور
تبديل وضعيت كارگري به كارمندي در شهرداري بدون برگزاري آزمون غيرقانوني است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يک مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب اين مرجع قضايي اعلام كرد كه تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي كاركنان شهرداري فقط در صورت برگزاري آزمون مجاز است.
متن راي شماره ۴۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا تعارض در آراي مذكور در گردش‌كار محرز است. ثانيا در آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري كشور مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۵ كه حاكم بر مسائل استخدامي كاركنان شهرداري‌هاست، استخدام براي تصدي پست‌هاي سازماني شهرداري‌ها از طريق برگزاري آزمون و مسابقه صورت مي‌گيرد و موضوع تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي بدون برگزاري آزمون پيش بيني نشده است. بنابراين راي شعبه ۳۰ ديوان عدالت اداري در حدي كه به رد شكايت رقم خورده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
رأي شماره‌هاي ۳۱۴ ـ ۳۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع در صورت دادخواست تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي کارکنان شهرداري ها نيازي به طرف شکايت قرار دادن وزارت‌کشور نيست و رعايت ضوابط مصرح در ماده۱۴ آئين‌نامه استخدامي کارکنان شهرداري‌ها الزامي‌است
رأي هيأت عمومي
اولاً: نظر به اين که شعبه ۲۹ ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۲۳۸ ـ ۱۵ /۲/۱۳۸۹ به جهت اين که علاوه بر شهرداري محل خدمت مستخدم، طرح دعوا به طرفيت وزارت کشور ضرورت دارد و قرار رد شکايت صادر کرده است و ساير شعب صرف نظر از اين برداشت به شکايت رسيدگي کرده‌اند تعارض محرز است و با توجه به مقررات مصرح در آيين‌نامه استخدامي کارکنان شهرداريهاي کشور مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۱ هيأت وزيران، آرائي که به شرح مندرج در گردش کار بدون طرف دعوا قراردادن وزارت کشور به اصل شکايت رسيدگي کرده‌اند صحيح و موافق مقررات است. ثانياً: ميان آراء صادر شده بر رد و ورود شکايت تعارض محرز است و نظر به شرايط مصرح در ماده ۱۴ آيين‌نامه استخدامي کارکنان شهرداريهاي کشور مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۱ هيأت وزيران از جهت داشتن ۳ سال سابقه خدمت متوالي در تاريخ ابلاغ آيين‌نامه، نظر به اينکه شکات فاقد شرط مقرر بوده‌اند، رأي شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري به ‌شماره دادنامه ۱۶۷۹ ـ ۲۶/۵/۱۳۸۷ که بر وارد ندانستن شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5493
‌آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور

‌آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *