آيين نامه صدور پروانه آموزش روابط کار 1

آيين نامه صدور پروانه آموزش روابط کار
روابط کار
دانلود فایل WORD آيين نامه صدور پروانه آموزش روابط کار
شماره۱۵۶۰۱۵                                                  ۱۰/۹/۱۳۹۲
جناب آقاي سينجلي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
دو نسخه «آئين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط کار» و «آئين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار» ارسال مي‌گردد. مستدعي است دستور فرماييد نسبت به درج آئين‌نامه‌هاي مذکور در روزنامه رسمي کشور اقدام نمايند.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ علي ربيعي
شماره۱۳۶۶۵۴                                                                                 ۱۱/۸/۱۳۹۲
آيين نامه صدور پروانه آموزش روابط کار
مقدمه:
در اجراي مواد (۱۹۶) و (۲۰۱) قانون کار جمهوري اسلامي ايران و به منظور تعميم و توسعه دانش و فرهنگ روابط کار، ايجاد ساز و کار نظام‌مند و اعمال نظارت بر آموزش روابط کار، صدور پروانه آموزش روابط کار به شرح موارد مندرج در اين آيين‌نامه ‌خواهد بود.
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه ‌اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌رود:
الف ـ روابط کار: آن بخش از قانون کار و مقررات تبعي و آيين‌نامه‌‌ها و قوانين مرتبط در زمينه‌هاي قرارداد کار، شرايط کار، مقررات انضباطي کارگاه، مذاکرات و پيمان‌هاي جمعي، مراجع حل اختلاف و آيين دادرسي کار، حقوق کيفري کار و مقررات بين‌المللي مرتبط با روابط کار و نظاير آن.
ب ـ مدرس روابط کار: شخصي حقيقي که صلاحيت وي براي آموزش روابط کار برابر مفاد اين آيين‌نامه تأييد شده باشد.
ج ـ مرکز آموزش روابط کار: مکاني که به منظور ارائه خدمات آموزشي و برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با روابط کار با استفاده از مدرسان روابط کار توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي تأسيس مي‌گردد.
د ـ آموزش گيرنده: فردي که براي اخذ اطلاعات و معلومات کاربردي روابط کار تحت آموزش قرار مي‌گيرد.
هـ ـ اداره کل ستاد: اداره کل روابط کار و جبران خدمت
و ـ اداره کل استان: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان
ز ـ هيأت: هيأت موضوع ماده (۱۷) اين آيين‌نامه
ح ـ پروانه آموزش روابط کار: اجازه نامه صادره بر اساس اين آيين‌نامه ‌براي تأسيس مرکز آموزش روابط کار
ط ـ پروانه مدرسان روابط کار: اجازه‌نامه صادره بر اساس اين آيين‌نامه ‌براي مدرسان روابط کار جهت تدريس مباحث مربوط به روابط کار
ماده۲ـ مدرسان روابط کار بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ داشتن تابعيت ايران
ب ـ اعتقاد به دين مـبين اسلام يا يکـي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ج ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
د ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي ترجيحاً در يکي از رشته‌هاي علوم انساني
هـ ـ انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان.
و ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقي.
ز ـ نداشتن سابقه محکوميت جزايي مؤثر.
ح ـ عدم وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي غيرقانوني
ط ـ پذيرفته شدن در آزمون مربوط بر اساس ضوابط اين آيين‌نامه ‌و در صورت لزوم طي دوره آموزشي بنا به تشخيص اداره کل ستاد.
تبصره۱ـ کارکنان بازنشسته و مستعفي و بازخريد شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به غير از محکومان مراجع قضايي و يا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري که به بازنشستگي يا بازخريدي و يا اخراج از خدمت محکوم شده‌اند (جز کساني که دليل محکوميت آنان غيبت بوده است)، به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال (اعم از متناوب يا متوالي) در يکي از پست‌هاي کارشناسي و بالاتر قابل تخصيص به رشته شغلي کارشناسي روابط کار و يا مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ادارات اجرايي يا ستادي وزارتخانه، با تأييد اداره کل امور اداري با رعايت ساير شروط مندرج در اين ماده، از محدوديت حداقل مدرک تحصيلي معاف مي‌باشند.
تبصره۲ـ مدير کل، معاونين و رؤساي اداره کل روابط کار و جبران خدمت با حداقل ده سال سابقه خدمت در يکي از پست‌هاي کارشناسي و بالاتر قابل تخصيص به رشته شغلي کارشناسي روابط کار از شرکت در آزمون و انجام مصاحبه تخصصي معافند.
ماده۳ـ آزمون کتبي متقاضيان دريافت پروانه مدرسان روابط کار، در محدوده قانون کار جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه‌‌ها و مقررات تبعي آنها و ساير مقررات مرتبط توسط اداره کل استان برگزار مي‌گردد.
ماده۴ـ سرفصل‌هاي تفصيلي و منابع آزمون کتبي بايد قبل از آزمون تعيين و در فاصله زماني مناسب به اطلاع داوطلبان برسد.
ماده۵ ـ اداره کل ستاد سئوالات آزمون را تهيه و در موعد مقرر و به روش مقتضي در اختيار اداره کل استان قرار مي‌دهد. حد نصاب امتيازات براي قبولي نيز توسط هيأت تعيين مي‌گردد.
ماده۶ ـ بررسي شرايط متقاضيان از حيث دارا بودن شرايط مقرر در ماده ۲ اين آيين‌نامه و برگزاري آزمون کتبي در محدوده موارد مربوط به ماده ۳ توسط اداره کل استان صورت مي‌گيرد و نتايج آزمون همراه با خلاصه‌اي از مشخصات داوطلبان براي انجام مصاحبه و اتخاذ تصميم به هيأت ارسال مي‌گردد.
ماده۷ـ آزمون کتبي براي صدور پروانه مدرسان روابط کار در صورت ضرورت به تشخيص هيأت، هر سه سال يک بار برگزار خواهد شد. چنانچه تعداد داوطلبان و ساير شرايط ايجاب نمايد با پيشنهاد اداره کل ستاد و تأييد هيأت، آزمون و صدور پروانه در فواصل زماني کوتاه‌تر نيز قابل انجام خواهد بود .
ماده۸ ـ اهم وظايف و تکاليف مدرسان به شرح زير است:
الف ـ ارايه مطالب آموزشي با محتواي صحيح و روزآمد و با تأکيد بر کاربردي بودن آن ها در محدوده موضوعات مندرج در بند (الف) ماده (۱).
ب ـ تهيه جزوات و مطالب آموزشي مستند و گويا با داشتن ارزش کاربردي با تأکيد و استفاده و ذکر منابع و مأخذ معتبر در سرفصل‌هاي تعيين شده.
ج ـ پايبندي به اصول حرفه‌اي و حفظ شأن و منزلت حرفه‌اي در مقام يک مدرس متعهد.
د ـ رعايت ضوابط و مقررات مراکز آموزش مربوط.
هـ ـ شرکت در سمينارها و دوره‌هاي بازآموزي که توسط اداره کل ستاد برنامه‌ريزي و اعلام مي‌گردد.
ماده۹ـ کارکنان دستگاه‌هاي دولتي با احراز شرايط مقرر در اين آيين‌نامه ‌مي‌توانند پروانه مدرسان و آموزش روابط کار دريافت نمايند.
ماده۱۰ـ مدرسان و مراکز آموزشي بايد مشخصات محل سکونت يا فعاليت خود را که اقامتگاه قانوني آنان محسوب مي‌شود در اختيار اداره کل ستاد قرار دهند و هرگونه تغيير در آن را بلافاصله به اطلاع برسانند.
ماده۱۱ـ اشخاص حقوقي ذيل با اخذ پروانه مي‌توانند در زمينه آموزش روابط کار فعاليت نمايند:
۱ـ اشخاص حقوقي که در اساسنامه آنان اجراي دوره‌ها يا ارائه خدمات آموزشي پيش‌بيني شده باشد يا داراي مجوز فعاليت آموزشي از مراجع ذي‌صلاح باشند.
۲ـ انجمن‌هاي صنفي کارگري و کارفرمايي و شوراهاي اسلامي کار و کانون‌هاي مربوط و مجامع نمايندگان کارگران و همچنين مؤسسات کاريابي غير دولتي.
ماده۱۲ـ شخص حقيقي متقاضي صدور پروانه آموزش روابط کار و نيز مدير شخص حقوقي بايد داراي شرايط عمومي موضوع ماده (۲) اين آيين‌نامه ‌به استثناء بند (ط) آن بوده و امکانات فيزيکي و آموزشي لازم را با تأييد اداره کل استان، در اختيار داشته باشند.
ماده۱۳ـ مسؤوليت اداره مرکز آموزشي و امور مربوط به آموزش‌گيرندگان از نظر رعايت رفتار و شؤون مربوط، بر عهده مسؤول مرکز (شخص حقيقي مؤسس و يا مدير شخص حقوقي) است. در ساير موارد که مربوط به دروس ارائه شده باشند، مدرس و مسؤول مرکز هر دو مسؤولند.
ماده۱۴ـ اشخاص حقوقي دولتي، عمومي، خصوصي و تعاوني و تشکل‌هاي صنفي يا صنعتي (غير از تشکل‌هاي موضوع بند (۲) اين ماده) مي‌توانند براي آموزش روابط کار به کارکنان و يا اعضاي خود اقدام نمايند و صرفاً در اين صورت از دريافت پروانه مربوط معاف مي‌باشند.
ماده۱۵ـ آن دسته از نهادهاي علمي، آموزشي و فرهنگي که در چارچوب شرح وظايف خود مجاز به فعاليت آموزشي مي‌باشند نيازي به دريافت پروانه آموزش روابط کار ندارند ليکن بايستي ساير ضوابط اين آيين‌نامه ‌را رعايت نمايند.
ماده۱۶ـ تمامي مراکز آموزشي موضوع مواد قبل براي آموزش روابط کار بايد صرفاً از مدرسان روابط کار استفاده نمايند.
ماده۱۷ـ به منظور سياستگذاري، هماهنگي و‌ تشخيص صلاحيت مدرسان و مراکز آموزش روابط کار و نيز اتخاذ تصميم و رسيدگي به تخلفات آنان و نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه هيأتي با ترکيب ذيل در وزارتخانه تشکيل مي‌گردد:
الف ـ معاون روابط کار وزارتخانه به عنوان رئيس هيأت
ب ـ مدير کل روابط کار و جبران خدمت
ج ـ مدير کل دفتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات
د ـ مدير کل توسعه منابع انساني
ه ـ رئيس مؤسسه کار و تأمين اجتماعي يا معاون وي
و ـ رئيس مرکز حراست
ز ـ يک نفر کارشناس روابط کار با پيشنهاد مدير کل روابط کار و جبران خدمت و تأييد معاون روابط کار
تبصره ـ دبيرخانه هيأت در اداره کل ستاد مستقر مي‌شود و دبير هيأت مدير کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
ماده۱۸ـ جلسات هيأت با دعوت کتبي دبير تشکيل و با حضور اکثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با اکثريت آراي اعضاي حاضر معتبر است.
ماده۱۹ـ وظايف هيأت به شرح ذيل مي‌باشد :
الف ـ سياست گذاري و برنامه‌ ريزي‌هاي لازم براي برگزاري آزمون از قبيل تعيين تاريخ آزمون، حد نصاب امتيازات براي قبولي در آزمون، تعداد مدرسان هر استان
ب ـ دعوت از متقاضيان واجد شرايط براي انجام آزمون از طريق آگهي در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و ساير روش‌هاي اطلاع رساني.
ج ـ نظارت کلي بر روند برگزاري آزمون.
د ـ انجام مصاحبه تخصصي با قبول‌شدگان آزمون کتبي، تأييد صلاحيت نهايي مدرسان و صدور پروانه مربوط با رعايت ضوابط مقرر در ماده (۲۰) اين آيين‌نامه.
هـ ـ رسيدگي به اعتراضات متقاضيان اخذ پروانه مدرسان روابط کار در خصوص مراحل مختلف آزمون.
و ـ رسيدگي به تخلفات مدرسان و مراکز آموزش روابط کار .
ز ـ بررسي پيشنهاد اصلاح اين آيين‌نامه.
ماده۲۰ـ پروانه آموزش مدرسان روابط کار و همچنين پروانه آموزش روابط کار پس از تأييد هيأت با امضاي مدير کل روابط کار و جبران خدمت و معاون روابط کار صادر مي‌شود.
ماده۲۱ـ اعـتبار پروانه آمـوزش روابط کار سه سـال و تمديد آن با تأييد هيأت بلامانع است.
ماده۲۲ـ تعيين حق التدريس مدرسان با مراکز يا واحدهايي است که مدرس بنا به دعوت آن‌ها به آموزش مي‌پردازد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نقشي در تعيين ميزان حق‌التدريس آن‌ها ندارد.
ماده۲۳ـ اعمال نظارت بر عملکرد مراکز آموزش و مدرسان روابط کار و رسيدگي‌هاي اوليه به تخلفات احتمالي آنها با همکاري ادارات کل استان‌ها توسط اداره کل ستاد صورت مي‌گيرد و مراتب براي اتخاذ تصميم به هيأت اعلام مي‌شود.
ماده۲۴ـ احراز تخلف منجر به يکي از تصميمات زير درباره مدرس روابط کار و يا مرکز آموزشي مي شود:
الف ـ تذکر کتبي
ب ـ تعليق پروانه حداکثر تا يکسال
ج ـ لغو يا عدم تمديد پروانه
ماده۲۵ـ به منظور روزآمد کردن اطلاعات و دانش مدرسان، اداره کل ستاد موظف است دوره‌ها يا سمينارهاي آموزشي و بازآموزي براي مدرسان را در مقاطع زماني لازم برنامه‌ريزي و با همکاري مؤسسه کار و تأمين اجتماعي اجرا نمايد.
ماده۲۶ـ اداره کل ستاد موظف است ضمن نگهداري سوابق، بانک اطلاعاتي مدرسان و مراکز آموزشي را ايجاد و مستمراً به روزرساني نموده و به طرق مقتضي در دسترس همگان قرار دهد.
اين آيين‌نامه ‌در ۲۶ ماده و۳ تبصره در تاريخ ۸/۸/۱۳۹۲ به تصويب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي رسيد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ علي ربيعي
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5741
آيين نامه صدور پروانه آموزش روابط کار

پروانه آموزش روابط کار

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *