آیین نامه دانش بنیان حوزه علوم 1

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری
دانش بنیان حوزه علوم
دانلود فایل Word آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری
شماره ۹۶۰۷۴/ت ۶۰۱۲۵هـ ۱۴۰۱/۶/۵
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت جهادکشاورزی
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دادگستری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
دانش بنیان حوزه علوم
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۱/۸۵۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور و افزایش کیفیت و بهره وری از طریق تولید دانش بنیان، آیین نامه حمایت از تولید، دانش ‎ بنیان و اشتغال ‎ آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری
ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۲ـ شورای عالی: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
ماده۲ـ وزارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی و با توسعه مراکز کارآفرینی و نوآوری، مدارس اشتغال، مراکز رشد، پردیس های فناوری و نوآوری و پارک های علم و فناوری در دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی به نحوی برنامه ریزی نماید که تا پایان سال ۱۴۰۱ شاخص های زیر محقق گردد:
۱ـ رشد ده درصدی (۱۰%) تعداد مراکز کارآفرینی و نوآوری.
۲ـ رشد ده درصدی (۱۰%) تعداد مراکز رشد واحدهای فناور (از (۲۲۶) مورد به (۲۴۸) مورد افزایش می¬ یابد).
۳ـ تعداد پردیس های علم و فناوری مشترک با پارک¬های علم و فناوری از (۲) مورد به (۱۰) مورد افزایش یابد (دهکده¬ های فناوری و نوآوری به عنوان پردیس علم و فناوری در نظر گرفته می¬ شوند).
۴ـ تعداد پارک های علم و فناوری و پردیس های فناوری و نوآوری خصوصی از (۲) مورد به (۵) مورد افزایش می¬یابد.
۵ ـ رشد هجده درصدی (۱۸%) تعداد شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد (از (۱۷۰۰) مورد به (۲۰۰۰) مورد افزایش می¬یابد).
۶ ـ رشد ده درصدی (۱۰%) تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک¬ های علم و فناوری (از (۱۰۸۰۰) مورد به (۱۱۸۸۰) مورد افزایش می یابد).
۷ـ رشد پانزده درصدی (۱۵%) تعداد اشتغال ایجاد شده در مراکز کارآفرینی و نوآوری، مراکز رشد، پردیس های علم و فناوری و پارک های علم و فناوری ( از (۹۰۰۰۰) نفر به (۱۰۳۵۰۰) نفر خواهد رسید).
۸ ـ رشد پانزده درصدی (۱۵%) واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری، پردیس های علم و فناوری و مراکز رشد (از یکصد و نود و شش هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۹۶) ریال به دویست و بیست و پنج هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ر۲۲۵) ریال).
۹ـ رشد ده درصدی (۱۰%) صادرات واحدهای فناور و شرکت¬های دانش¬بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری، پردیس های علم و فناوری و مراکز رشد (از هشتاد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰) دلار به هشتاد و هشت میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۸۸) دلار).
تبصره۱ـ دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در چهارچوب ضوابط وزارت باید امکانات لازم جهت ایجاد و راه اندازی مرکز کارآفرینی و نوآوری، مدرسه اشتغال، مرکز رشد، پردیس فناوری و نوآوری و پارک¬های علم و فناوری را با توجه به شرایط خود فراهم نمایند.
تبصره۲ـ دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی می توانند در چهارچوب ضوابط وزارت نسبت به ایجاد و راه اندازی مرکز کارآفرینی و نوآوری، مدارس اشتغال، مرکز رشد، پردیس فناوری و نوآوری و پارک های علم و فناوری تخصصی اقدام نمایند.
تبصره۳ـ وزارت موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ضوابط ایجاد و راه-اندازی مراکز کارآفرینی و نوآوری، مدارس اشتغال، مرکز رشد، پردیس فناوری و نوآوری و پارک علم و فناوری توسط بخش خصوصی را تدوین و ابلاغ نماید.
ماده۳ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نسبت به ایجاد دهکده فناوری و نوآوری، مزرعه فناوری و نوآوری، مراکز کارآفرینی و نوآوری و مراکز رشد تخصصی در زمینه کشاورزی هوشمند و رقومی (دیجیتال) اقدام نماید.
ماده۴ـ وزارت موظف است زمینه ایجاد و راه اندازی پردیس های فناوری و نوآوری با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک¬های صنعتی ایران و شرکت های تابع در استان¬های مختلف کشور را فراهم نماید.
ماده۵ ـ دانشگاه های پیام نور، علمی کاربردی و فنی و حرفه ای مجاز به اختصاص بخشی از فضاهای فیزیکی خود جهت ایجاد مراکز عنوان شده در ماده (۲) این آیین ¬نامه با مشارکت پارک های علم و فناوری هستند.
ماده۶ ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به اختصاص اراضی شناسایی شده توسط وزارت جهت توسعه زیرساخت های فیزیکی پارک های علم و فناوری اقدام نماید.
ماده۷ـ وزارت موظف است در راستای همکاری بین المللی در حوزه فناوری و نوآوری و با اولویت تقویت همکاری های بین المللی و با همکاری وزارت امورخارجه، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به راه اندازی پارک علم و فناوری بین المللی ایران اقدام نماید.
ماده۸ ـ وزارت موظف است ضمن تهیه و ابلاغ ضوابط اجرایی طرح توسعه زیست بوم نوآوری استان، از پارک های علم و فناوری که در طرح توسعه زیست بوم نوآوری استان ها مشارکت می نمایند، حمایت لازم را به عمل آورد.
ماده۹ـ پژوهشگاه های مستقل یا وابسته به دانشگاه ها موظفند در راستای نقش آفرینی پررنگ تر در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، حرکت به سمت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و حل مسایل کلان کشور اقدام به طراحی و ایجاد قطب های فناوری و نوآوری تخصصی متشکل از شتاب دهنده و مرکز نوآوری تخصصی، مرکز رشد تخصصی، دفتر مالکیت فکری و انتقال فناوری تخصصی نمایند. وزارت موظف است دستورالعمل قطب های فناوری و نوآوری را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین ¬نامه، تدوین و ابلاغ نماید. دستگاه های اجرایی ذی¬ربط مجازند در تأمین منابع مالی و زیرساخت لازم برای ایجاد قطب های فناوری و نوآوری با وزارت همکاری نمایند. وزارت به نحوی برنامه ریزی نماید که تا پایان سال ۱۴۰۱ حداقل (۴) قطب فناوری و نوآوری تخصصی در کشور ایجاد شود .
ماده۱۰ـ وزارت موظف است در راستای تقویت دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری و با همکاری وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران زمینه های لازم برای ایجاد و راه اندازی پردیس های بین المللی فناوری و نوآوری و پارک های برون مرزی در خارج از کشور را در چهارچوب فعالیت های دانشگاه ها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری فراهم نماید. دستورالعمل این ماده توسط وزارت تدوین و ابلاغ می شود.
ماده۱۱ـ وزارت موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و در راستای زمینه سازی برای زایش و رویش هسته های فناور در دانشگاه ها طرح ملی ترویج کارآفرینی را توسط دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، شتاب دهنده ها و کسب و کارهای نوپا (استارتاپ های) توانمندسازی و مراکز مشاوره و کارآفرینی با هدف ایجاد عدالت آموزشی در زمینه آموزش، فرهنگ سازی و ترویج کارآفرینی و ارتقای مهارت ها و قابلیت های کارآفرینانه در میان دانشجویان تدوین و اجرا نماید. دستورالعمل این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت تدوین و ابلاغ می شود. هدف گذاری سال اول این برنامه پوشش (۳۰) هزار دانشجو در سراسر کشور است.
ماده۱۲ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل طرح حمایت از واقفین و خیرین حوزه پژوهش و فناوری و نوآوری را به منظور بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین در تأمین زیرساخت ها، تجهیزات و خدمات مورد نیاز پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در این مراکز ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و ابلاغ نماید.
ماده۱۳ـ وزارت موظف است با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح مهر دانش، فناوری و نوآوری را با هدف زمینه¬سازی حضور دانش آموزان در مراکز کارآفرینی و نوآوری، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در مدارس، تقویت سرمایه های انسانی آینده زیست بوم نوآوری کشور و هدایت ظرفیت (پتانسیل) جامعه دانش آموزی به سمت خلق فکر نو (ایده ها) و طرح های فناورانه طراحی و اجرا نماید. دستور العمل این ماده توسط وزارت و با همکاری وزارت آموزش و پرورش ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تدوین و ابلاغ می شود.
ماده۱۴ـ وزارت موظف است طرحی جهت حمایت از هدفمندکردن پایان¬نامه ها، رساله ها و پژوهش های دانشگاهی در جهت رسیدن به دستاورد و محصول فناورانه با عنوان طرح پژوهانه فناوری را با هدف تسهیل گذار دانشگاه های کشور به سمت دانشگاه کارآفرین و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانشجویان، به گونه ای برنامه ریزی و اجرا نماید که تا پایان سال ۱۴۰۱، دو درصد (۲%) از پایان نامه ها و رساله های تصویب شده مورد حمایت این برنامه قرار گیرد.
ماده۱۵ ـ وزارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی طرح دستیار فناوری را که با هدف بهبود توانمندی دانشجویان، آموزش مهارت های مرتبط با کارآفرینی، تقویت کار تیمی، پیشگامی در عرصه فناوری و نوآوری و تقویت ارتباط دانشگاه ها با پارک های علم و فناوری می گردد را با کمک دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری اجرا نماید. وزارت باید به گونه ای برنامه ریزی نماید که دانشجویان مشمول این طرح بتوانند به مدت شش ماه در یکی از شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری مشغول فعالیت شوند و به ازای آن مزایایی دریافت نمایند. طرح دستیار فناوری با راهبری و هدایت دانشگاه و پارک علم و فناوری و مراکز رشد در هر استان برنامه ریزی و اجرا می گردد. هدف گذاری سال اول این طرح پوشش نیم درصد(۰/۵%) دانشجویان در سرتاسر کشور می باشد.
ماده۱۶ـ وزارت موظف است در راستای تقویت مالکیت فکری در دانشگاه ها و پوشش هزینه های مبادله دارایی های فکری، دستورالعمل طرح یارانه مالکیت فکری که در قالب آن مبادله مالکیت فکری میان دانشگاهیان و شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک-های علم و فناوری تسهیل می گردد، به گونه ای که بخشی از هزینه خرید مالکیت فکری دانشگاهیان را وزارت از محل اعتبارات دراختیار پرداخت می نماید را با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت دادگستری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با رعایت قوانین بودجه سنواتی برنامه¬ ریزی و اجرا نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت تدوین و ابلاغ می شود.
ماده۱۷ـ وزارت موظف است با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه پژوهش، فناوری و نوآوری با هدف پوشش های بیمه ای برای فعالیت های پژوهشی، فناورانه و نوآورانه و هدف کاهش خطر (ریسک) سرمایه گذاری، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید.
ماده۱۸ ـ وزارت موظف است با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و سایر دستگاه های اجرایی اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه نظام فکر نو (ایده ها) و نیازها (نان) نماید. نظام فکر نو (ایده ها) و نیازها (نان) مبتنی بر ایجاد ارتباط مستقیم بین نیازهای جامعه، صنایع خصوصی و دولتی، پژوهشگران، شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری خواهد بود و بستری برای پیوند میان ظرفیت های علمی و پژوهشی کشور و نیازها و مسایل موجود در بخش دولتی و خصوصی است. این برنامه با راهبری، هدایت و تأمین مالی وزارت و همکاری کلیه سامانه های پژوهشی دستگاه های اجرایی، از طریق جمع آوری و بهم رسانی اطلاعات، نیازمندی ها، ظرفیت (پتانسیل)ها و قابلیت های فناورانه و پژوهشی کشور، اجرایی و عملیاتی می گردد.
به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ شورای¬عالی انقلاب فرهنگی با عنوان “سیاست های ایجاد و ارتقای سکوهای ملی تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری” وزارت در راستای انجام تحقیقات نیازمحور نسبت به احصا و تعیین نیازها، فکر نو (ایده ها) و توانمندی های کشور و یکپارچه سازی سامانه¬های موجود پژوهش، فناوری و نوآوری در حوزه مرتبط با نیازهای کشور، نظام فکر نو (ایده ها) و نیازها را برنامه ریزی و پیاده سازی می نماید. همچنین، بر اساس تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شرط استفاده از اعتبارات پژوهشی دستگاه¬های اجرایی، درج اولویت ها، نیازها و مسایل تحقیقاتی توسط دستگاه های اجرایی در سامانه نظام فکر نو (ایده ها) و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام می باشد. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) موظف است نسبت به طراحی و پیاده سازی اجزای تکمیلی سامانه نظام فکر نو (ایده ها) و نیازها شامل جان (جریان اقتصادی نوین)، جام (جستجوی آزمایشگاه های مرجع) و خاص (خواستگاه آموزشی صنعت) اقدام نماید. در راستای پشتیبانی و تکمیل اطلاعات لازم جهت سکو ملی فراهم شده در قالب بستر نظام فکر نو (ایده ها) و نیازها (نان) لازم است کلیه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه¬ها (از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه سرویس احراز هویت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارایه الکترونیکی (وب سرویس) سامانه های ایران تاپ و توانیران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ارایه الکترونیکی (وب سرویس) بانک اطلاعاتی اختراعات) نسبت به ارایه الکترونیکی (وب سرویس)های مورد نیاز این سامانه همکاری نمایند.
ماده۱۹ـ وزارت موظف است زمینه لازم برای اجرای طرح های فناورانه پرچمدار و جریان ساز که طرح هایی مسأله محور، تقاضا محور و با قابلیت تجاری سازی هستند و اجرای آنها نیازمند مشارکت گسترده بازیگران مختلف است و نیز این برنامه با راهبری و هدایت وزارت، صندوق شورای عالی و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط به ویژه معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی عملیاتی می گردد را در دانشگاه¬ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری بر اساس مأموریت آنها فراهم سازد. وزارت پس از نهایی سازی مجریان و بهره¬برداران طرح های پیشنهادی و نحوه تأمین مالی آن، طرح¬ها را جهت تصویب و بهره مندی از منابع مالی به “صندوق شورای عالی” و “شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان” ارائه می نماید.
ماده۲۰ـ وزارت موظف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی و با هدف شناسایی مسائل کلان کشور و حل این مسائل از طریق راه حل های فناورانه اقدام به اجرای طرح آینده نگاری فناورانه مسأله محور که با بهره¬گیری از روش های آینده نگاری و مشارکت دادن ذی نفعان مختلف به شناسایی راه حل های فناورانه برای مسائل و چالش های کلان جامعه می پردازد، اقدام نماید.
ماده۲۱ـ وزارت موظف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به تدوین سند نظام ملی نوآوری در حوزه آموزش عالی نماید.
ماده۲۲ـ وزارت موظف است با همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به منظور حمایت از مقالات و طرح های پژوهشی ملی و بین المللی مرتبط با شعار سال، دستورالعمل حمایت از مقالات و پژوهش های موضوع این ماده را تا دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و ابلاغ نماید .
ماده۲۳ـ شورای عالی موظف است با همکاری وزارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و بنیاد ملی نخبگان دستورالعمل حمایت از دوره های پسادکترا را با رویکرد حل مسائل از محل منابع پژوهش و فناوری دستگاه¬ های دولتی، در چهارچوب بند (هـ) و (و) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و ابلاغ نماید.
ماده۲۴ـ با هدف ایجاد شبکه ملی آزمایشگاهی علمی به صورت یکپارچه، شورای عالی موظف است با همکاری وزارت، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل این ماده اقدام نماید.
ماده۲۵ـ وزارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند نسبت به ایجاد و فعال¬ سازی شبکه علمی کشور مشتمل بر شبکه ارتباطی علمی کشور که بر بستر زیرساخت ملی شکل می-گیرد و ارتباط بخش های علمی، محققان و دانشجویان را در یک بستر داخلی و امن فراهم می کند، اقدام نمایند.
ماده۲۶ـ شورای عالی موظف است نسبت به تدوین بسته رفع موانع آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری شامل احکام قانونی مورد نیاز برای تصویب در مجلس شورای اسلامی که منجر به رفع موانع انجام فعالیت های پژوهشی، فناوری و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری وزارت می شود را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و جهت تصویب در مراجع ذی صلاح ارایه نماید.
ماده۲۷ـ وزارت موظف است نسبت به تدوین دستورالعمل تأمین مالی برای به کارگیری دانشجویان دکتری روزانه دولتی با هدف کاربردی سازی پژوهش ها در راستای فعالیت های دانش بنیان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید. وزارت مکلف است به گونه ای برنامه¬ریزی نماید که تا پایان سال ۱۴۰۱ دراین طرح، حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) دانشجویان دکتری روزانه دولتی در قالب پژوهشگر تمام وقت در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی پوشش داده شوند.
ماده۲۸ـ وزارت و بنیاد ملی نخبگان موظفند تا سازوکارهای تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهشی نخبگان در طرح های بنیاد ملی نخبگان به محصولات و شرکت های فناور و دانش بنیان را تدوین و اجرایی نمایند.
ماده۲۹ـ وزارت موظف است با همکاری سایر دستگاه¬های اجرایی و در چهارچوب قوانین و مقررات بر اساس مطالعات آمایش سرزمین، مأموریت¬های ویژه برای کلیه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری در استان های کشور تعیین کند. دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات و بر اساس این مأموریت ها، زنجیره ارزش محصولات و تولیدات صنعتی و کشاورزی در آن استان ها را شناسایی و اقدامات لازم در راستای ارتقای بهره وری و جهش تولید را انجام دهند.
ماده۳۰ـ وزارت موظف است الزامات تحقق نظام جامع آموزش برای صنعت و جامعه که شامل بسته های سیاستی جامع دربرگیرنده برنامه و محتوای درسی، پذیرش دانشجو و حوزه گسترش با هدف پاسخ به نیازهای جامعه و صنعت می باشد را در دانشگاه های کشور در راستای تدوین الگوی دانشگاه تمدن ساز و حکمت بنیان ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و جهت اجرا ابلاغ نماید.
ماده۳۱ـ وزارت موظف است در تصویب رشته های جدید یا اصلاح رشته های موجود در تمامی رشته ها پیوست کارآفرینی، مهارت افزایی و اشتغال پذیری را منظور نماید.
ماده۳۲ـ وزارت موظف است با همکاری دانشگاه جامع علمی و کابردی و دانشگاه فنی و حرفه¬ای ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه طرح تحول در رشته ها، محتوای درسی و فعالیت های این دو دانشگاه را جهت تصویب به مراجع ذی ربط ارایه نماید.
ماده۳۳ـ وزارت موظف است آیین نامه اجرایی استفاده از فناوری های نوین آموزشی همچون واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، آموزش مجازی در محیط های هوشمند را در کنار آموزش¬های حضوری ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تصویب و اجرایی نماید.
ماده۳۴ـ وزارت موظف است نسبت به تربیت نیروی انسانی ماهر به صورت ماموریت گرا در رشته های مرتبط با فناوری های نوین از طریق دانشگاه ها اقدام نماید. سازوکار و تعداد نیروی انسانی در حوزه های منتخب در قالب دستورالعمل اجرایی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در شورای گسترش آموزش عالی و شورای برنامه ریزی آموزش عالی به تصویب خواهد رسید.
ماده۳۵ـ وزارت موظف است رشته های مرتبط در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایه، هنر و معماری را در جهت تحقق تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین شناسایی نموده و اقدامات مرتبط با گسترش آنها را مطابق با نیازهای کشور به انجام برساند.
ماده۳۶ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری وزارت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ظرف دو سال نسبت به تبدیل پژوهش سراهای دانش آموزی به مراکز رشد و خانه های خلاق اقدام نماید.
ماده۳۷ـ وزارت موظف است با همکاری وزارتخانه¬های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت نسبت به توسعه اشتغال با تأکید بر فناوری و نوآوری و با استفاده از منابع تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برنامه ریزی و اجرا نماید.
ماده۳۸ـ وزارت مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به جذب و به کارگیری (۳۰۰) نفر متخصص در حوزه فناوری، نوآوری، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و با هدف عملیاتی سازی این آیین نامه اقدام نماید.
ماده۳۹ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات منابع مالی و بودجه لازم برای عملیاتی سازی این آیین نامه را تأمین و در اختیار وزارت قرار دهد.
معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5334
دانش بنیان حوزه علوم

آیین نامه دانش بنیان حوزه علوم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *