آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج کشور 1

آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)
اشتغال خارج کشور
دانلود فایل WORD آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)
1371.09.22 – .29920ت461ه – 1371.10.09 – 227
‌آموزش و پرورش – استخدام کشوری – استخدام نیروهای مسلح – بانکی و پولی – بودجه – سازمانهای دولتی – مسکن- وزارت امور خارجه
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.9.22 بنا به پیشنهاد شماره .862‌د مورخ 1371.2.23 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده 7 قانون‌نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت آیین‌نامه “‌فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (‌مأموران ثابت)” را به شرح زیر‌تصویب نمودند:
آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)”
‌ماده 1 – کشورهای جهان از نظر تعیین میزان فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور طبق جدول شماره یکی پیوست به ده گروه تقسیم می‌شوند.
‌ماده 2 – میزان ریالی فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (‌مأموران ثابت9، طبق جدولهای شماره دو و سه پیوست تعیین‌می‌شود و به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسعیر و پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 1 – فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مأموران ثابت مجرد یا مأموران ثابتی که از خانه‌های سازمانی استفاده می‌نمایند، به میزان (75%) ارقام جدولهای‌شماره دو و سه پیوست تعیین می‌شود.
‌تبصره 2 – به مأموران ثابت که محل خدمت آنان در یکی از کشورهای گروه‌های “‌الف”، “ب”، “ج”، “‌د” و “ه” مندرج در جدول شماره چهار پیوست باشد، بنابر‌شرایط خاص در کشورهای یاد شده به ترتیب معادل (10%)، (20%)، (30%)، (40%) و (50%) علاوه بر فوق‌العاده‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد، پرداخت خواهد‌شد.
‌تبصره 3 – میزان فوق‌العاده مندرج در جدول شماره سه پیوست در مورد مدیران و معاونان واحدهای آموزشی حداکثر تا (10%) قابل افزایش است.
‌تبصره 4 – فوق‌العاده کسانی که دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی حداقل هستند و مدارک آنان در دوره مربوط دارای مطلوبیت لازم باشد، به ازای‌هر مدرک تحصیلی بالاتر (5%) و حداکثر تا (15%) ارقام جدول شماره سه پیوست قابل افزایش است.
‌تبصره 5 – فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور متصدیان مشاغل رسته خدمات در وزارت آموزش و پرورش حداقل (60.000) ریال و حداکثر (90.000) ریال‌تعیین می‌گردد که به تشخیص وزارتخانه یاد شده قابل پرداخت است.
‌تبصره 6 – به مستخدمان وزارت امور خارجه که بر اساس تبصره (40) قانون بودجه سال 1371 کل کشور و سایر مجوزهای قانونی، طبق آیین‌نامه مربوط به‌ترتیب اعزام مستخدمان رسمی، برای اشتغال در پستهای سازمانی به خارج از کشور اعزام می‌شوند می‌توان در صورت داشتن پنج سال سابقه خدمت (80%) و‌با داشتن ده سال سابقه خدمت (100%) ارقام فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان دفتری را پرداخت نمود. این گونه کارمندان در صورت داشتن بیست‌سال سابقه خدمت، می‌توانند از ارقام مربوط به دفترداران در جدول شماره دو پیوست استفاده نمایند.
‌ماده 3 – مأخذ محاسبه ارز فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله به ریال در تاریخ 1370.12.28 می‌باشد. در‌صورتی که در برابری ارزهای مذکور با ریال کاهش یا افزایش حاصل شود، مابه‌التفاوت در هر سه ماه یک بار، به عنوان تفاوت تسعیر حسب مورد کسر یا از اعتبار‌مربوط پرداخت خواهد شد، به گونه‌ای که میزان ارز دریافتی مستخدمان در خارج از کشور (‌مأموران ثابت) بر اساس نرخ تعیین شده در تاریخ یاد شده برای هر‌یک از کشورها همواره ثابت خواهد بود.
‌ماده 4 – در صورتی که نرخ روز تبدیل ارز خارجی به پول محل مأموریت با نرخ رسمی تبدیل ارزهای خارجی بانک مرکزی کشور محل مأموریت در تاریخ 1370.12.28 متفاوت باشد، مابه‌التفاوت حاصل به استناد گواهی تسعیر بانکی ارائه شده توسط مأمور از محل اعتبار مربوط در دستگاه ذیربط منظور و جهت‌پرداخت به مأمور ذینفع حواله خواهد شد.
‌ماده 5 – میزان (30%) از فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مأموران ثابت که از خانه‌های سازمانی استفاده نمی‌نمایند جهت پرداخت اجاره‌ بهای مسکن منظور‌گردیده است. در صورتی که اجاره بهای منزل مسکونی مأموری، کمتری از میران مذکور باشد مابه‌التفاوت آن از فوق‌العاده متعلق کسر می‌شود.
‌تبصره 1 – به آن دسته از مأموران ثابت که اجاره بهای منازل مسکونی (‌غیر مبله) آنان طبق قرارداد رسمی اجاره، از (30%) فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور آنان‌بیشتر باشد، مابه‌التفاوت اجاره مسکن تا سقف (45%) فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور صادر و به شرط تأیید رییس نمایندگی و در صورت وجود اعتبار توسط‌دستگاه متبوع مستخدم قابل پرداخت است.
‌تبصره 2 – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره یک قانون پرداخت کمک هزینه مسکن مأموران ثابت نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در خارج از کشور لغو و مقررات این آیین‌نامه جایگزین آن می‌شود.
‌ماده 6 – تطبیق وضع مستخدمان وزارتخانه‌ها و سازمان های دولتی که جهت اشتغال به خارج از کشور اعزام شده یا می‌شوند (‌مأموران ثابت) با عناوین مندرج در‌جدول شماره دو پیوست، توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه مربوط تعیین، و فوق‌العاده‌آنان طبق جدول یاد شده و مقررات این آیین‌نامه قابل پرداخت خواهد بود.
‌ماده 7 – فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمانی که به منظور اجرای برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش، در مدارس ایران در خارج از کشور پستهای‌ثابت سازمانی دیگری، که در جدول شماره سه پیوست منظور نشده است، اعزام می‌شوند بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش، به وسیله کمیسیون موضوع‌ماده (6) این آیین‌نامه با توجه به جدول یاد شده تعیین می‌شود.
‌ماده 8 – گروه کشورهایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در آن مبادرت به تأسیس نمایندگی خواهد کرد، بر اساس جدول شماره یک تعیین می‌شود و گروه‌کشورهایی که نام آنها در جدول یاد شده قید نشده است، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور خارجه، به تصویب شورای‌حقوق و دستمزد خواهد رسید.
‌ماده 9 – دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه، بابت اجرای آن در سال جاری حق درخواست هیچگونه اعتبار اضافی را ندارند و از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به‌آن عده از مستخدمان شاغل در خارج از کشور که در میزان فوق‌العاده آنان طبق جدول های پیوست این آیین‌نامه تغییر حاصل می‌شود، پرداخت مابه‌التفاوت‌ موکول به تأمین اعتبار در بودجه وزارتخانه یا مؤسسه مربوط و تا زمانی که اعتبار کافی برای این منظور تأمین نشده، مستخدمان مزبور فوق‌العاده خود را به مأخذ‌دریافتی فعلی دریافت خواهند کرد.
‌ماده 10 – از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه کلیه مصوبات مغایر با مفاد آن ملغی است. ‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور ‌جدول شماره یک گروه‌بندی کشورهای جهان
‌گروه یک:
‌جامائیکا – سوازیلند – کاستاریکا – هندوراس.
‌گروه دو:
‌اکوادور – برونئی – دارالسلام – بولوی – پاراگوئه – موریس.
‌گروه سه:
‌زامبیا – زیمبابوه – نیکاراگوئه – هند (‌حیدرآباد).
‌گروه چهار:
‌آذربایجان ـ آفریقای جنوبی ـ آلبانی ـ اتیوپی ـ اردن هاشمی ـ ارمنستان ـ ازبکستان ـ استونی ـ افغانستان ـ الجزایر ـ اوکرائین ـ بلغارستان ـ بنگلادش ـ یوتسوآنا ـ‌پاکستان ـ پاناما ـ تاجیکستان ـ تانزانیا ـ تایوان ـ ترکمنستان ـ ترکیه ـ تونس ـ چکسلواکی ـ روسیه ـ روسیه سفید ـ سریلانکا ـ سودان ـ سوریه ـ شیلی ـ غنا ـ‌فیجی ـ قرقیزستان ـ قزاقستان ـ کامبوج ـ جمهوری خلق ـ کره ـ کلمبیا ـ کنیا ـ گامبیا ـ گرجستان ـ گواتمالا ـ گویان ـ لائوس ـ لتونی ـ لهستان ـ لیبی ـ لیتوانی ـ‌مالت ـ مالدیو ـ مالزی ـ مجارستان ـ مراکش ـ مغولستان ـ مکزیک ـ موزامبیک ـ مولداوی ـ نامیبیا ـ نپال ـ هند (‌دهلی‌نو – بمبئی)
‌گروه پنج:
‌اروگوئه – استرالیا – ال سالوادر ـ اندونزی ـ برزیل ـ بلیز ـ بنین ـ بوتان ـ بورکینافاسو ـ بوروندی ـ تایلند ـ ترینیداد و توباگو ـ چاد ـ چین ـ جمهوری دومنیکن ـ‌رواندا ـ رومانی ـ زئیر ـ زلاند نو ـ سنت لوچیا ـ سنگاپور ـ سیرالئون ـ سی‌شل ـ جمهوری عربی صحرا ـ عراق ـ عربستان سعودی ـ فلسطین اشغالی ـ فیلیپین ـ‌قبرس ـ قطر ـ موبا ـ کومور ـ کیپ‌ورد ـ گینه بیسائو ـ لسوتو ـ ماداگاسکار ـ مالوی ـ مصر ـ نیجر ـ نیجریه ـ ونزوئلا ـ ویتنام ـ هائیتی ـ یمن ـ یونان ـ توگو.
‌گروه شش:
‌آرژانتین ـ آنگولا ـ امارات عربی ـ متحده ـ اوگاندا ـ ایالات متحده آمریکا ـ باربادوس ـ بحرین ـ بلژیک ـ پرتغال ـ پرو ـ سائوتومه و پرنیپ ـ سنگال ـ سومالی ـ‌عمان ـ کانادا ـ کنگو ـ کویت ـ گرانادا ـ گینه کوناکری ـ لبنان ـ مالی ـ موریتانی ـ میانمار ـ یوگسلاوی ـ گینه استوایی
‌گروه هفت:
‌آلمان ـ اتریش ـ انگلستان ـ ایتالیا ـ ایرلند ـ ایسلند ـ دانمارک ـ ساحل عاج ـ سنت ویسنت ـ فرانسه ـ کامرون ـ جمهوری کره ـ لیبریا ـ واتیکان ـ هلند.
‌گروه هشت:
‌جمهوری آفریقای مرکزی ـ اسپانیا ـ باهاماس ـ جیبوتی ـ سن مارینو ـ سورینام ـ فنلاند ـ گابن ـ گینه پاپوآ ـ لوکزامبورگ ـ لیختن اشتاین ـ موناکو ـ نروژ
‌گروه نه:
‌سوئد – سوئیس.
‌گروه ده:
‌ژاپن – هنگ‌کنگ.
‌جدول: تصویب‌نامه‌ها 1371 – جلد 2 – صفحه 233 الی 234
‌جدول شماره چهار – گروه‌بندی کشورها از نظر وجود شرایط خاص (‌سختی معیشت، بدی آب
و هوا و…)
‌گروه الف:
‌آرژانتین ـ آفریقای جنوبی ـ آلمان ـ اردن هاشمی ـ اسپانیا ـ اتریش ـ الجزایر ـ امارات عربی متحده ـ انگلستان ـ ایتالیا ـ ایرلند ـ بحرین ـ بلژیک ـ پاکستان ـ پرتغالـ ترکیه (‌آنکارا) ـ تونس ـ زلاند نو ـ زیمبابوه ـ سنگاپور ـ سن مارینو ـ سوئیس ـ عربستان سعودی ـ فرانسه ـ فلسطین اشغالی ـ فنلاند ـ فیلیپین ـ قبرس ـ قطر ـ‌کانادا ـ جمهوری کره ـ کویت ـ لبنان ـ لوکزامبورگ ـ لیختن اشتاین ـ مراکش ـ مصر ـ موناکو ـ نروژ ـ واتیکان ـ ونزوئلا ـ هلند ـ هنگ‌کنگ ـ یونان.
‌گروه ب:
‌آذربایجان – ارمنستان ـ اروگوئه ـ ازبکستان ـ استونی ـ افغانستان ـ اندونزی ـ اوکراین ـ برزیل ـ برونئی ـ دارالسلام ـ بلغارستان ـ بنگلادش ـ یوتسوانا ـ پاراگوئه ـ‌تاجیکستان ـ تایلند ـ تایوان ـ ترکمنستان ـ ترکیه (‌ارض‌روم – طرابوزان) ـ چکسلواکی ـ چین ـ دانمارک ـ روسیه ـ روسیه سفید ـ رومانی ـ ژاپن ـ سریلانکا ـ‌سوئد ـ شیلی ـ عمان ـ قرقیزستان ـ قزاقستان ـ کلمبیا ـ گرجستان ـ لتونی ـ لهستان ـ لیبی ـ لیتوانی ـ مالت ـ مالزی ـ مجارستان ـ مکزیک ـ مولداوی ـ نامیبیا ـ هندـ یمن ـ یوگسلاوی.
‌گروه ج:
‌آلبانی ـ اتیوپی ـ اکوادور ـ السالوادور ـ باربادوس ـ باهاماس ـ بلیز ـ بوتان ـ بولیوی ـ پاناما ـ پرو ـ تانزانیا ـ ترینیداد و توباگو ـ جامائیکا ـ جیبوتی ـ جمهوری‌دومینیکن ـ سائتومه ورنیپ ـ ساحل عاج ـ سنتلوچیا ـ سنت وینسنت ـ سنگال ـ سوزایلند ـ سودان ـ سرینام ـ سیشل ـ فیجی ـ کاستاریکا ـ کومور ـ گابن ـ گراناداـ گواتمالا ـ گویان ـ لسوتو ـ لیبریا ـ ماداگاسگار ـ مالدیو ـ مغولستان ـ موریس ـ نیجریه ـ نیکاراگوئه ـ هائیتی ـ هندوراس.
‌گروه د:
‌اوگاندا ـ بنین ـ بورندی ـ توگو ـ چاد ـ رواندا ـ زئیر ـ زامبیا ـ سومالی ـ سیرالئون ـ کامبوج ـ کامرون ـ جمهوری خلق کره ـ کنگو ـ کوبا ـ کیپ ورد ـ گینه پاپوآ ـ گینه‌کوناکری ـ لائوس ـ مالاوی ـ میانمار ـ نپال ـ نیجر ـ ویتنام ـ گینه بیسائو.
‌گروه ه:
‌جمهوری آفریقای مرکزی ـ آنگولا ـ بورکینافاسو ـ جمهوری عربی صحرا ـ غنا ـ گامبیا ـ گینه استوایی ـ مالی ـ موریتانی ـ موزامبیک.
رأي شماره ۱۳۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع افزايش فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براي کساني که مدرک تحصيلي آنها بالاتر از مدرکي است که براي اعزام پيش‌بيني شده است، به شرط مطلوبيت
شماره هـ/۹۳/۷۲۷                                                                                      ۱۸/۹/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۳/۹/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۳۷۹      کلاسه پرونده : ۹۳/۷۲۷
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : قائم مقام وزير آموزش و پرورش و رئيس مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور
موضوع شکايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: با توجه به اين که به موجب تبصره ۴ ماده ۲ آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران ( مأموران ثابت ) مصوب سال ۱۳۷۱، فوق‌العاده اشتغال در خارج از کشور براي کساني که مدرک تحصيلي آنها بالاتر از مدرکي است که براي اعزام پيش‌بيني شده بوده است به شرط اين که مدرک تحصيلي آنها مطلوبيت داشته باشد، قابل افزايش اعلام شده است و در پرونده‌هاي موضوع تعارض، مدرک بالاتر شکات براي اعزام آنها مطلوبيت نداشته است، بنابراين دادنامه‌هاي شماره ۱۴۹۳ـ۲۶/۴/۱۳۸۴ و ۱۴۹۳ـ۵/۸/۱۳۸۶، شعبه اول ديوان عدالت اداري و دادنامه شماره ۳۱۶۷ـ۵/۱۱/۱۳۸۸شعبه چهارم ديوان عدالت اداري و دادنامه شماره ۱۰۶۶ـ۱۱/۸/۱۳۷۹، شعبه بيست و يکم ديوان عدالت اداري و دادنامه شماره ۲۱ـ۲۱/۳/۱۳۸۷ شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري که به رد شکايت شکات صادر شده‌اند صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ـ محمدجعفر منتظري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5634
آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)

آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج کشور

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *