آیین نامه پرداخت اعضای هیأت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت 1

آیین نامه پرداخت اعضای هیأت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت
اعضای هیأت علمی
دانلود فایل WORD آیین نامه پرداخت اعضای هیأت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح ـ سازمان برنامه  و بودجه کشور
هیأت  وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه  و بودجه کشور و تأیید شورای­ عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ ـ آیین نامه پرداخت اعضای هیأت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه پرداخت اعضای هیأت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت
ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معاونی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ اعضای تمام وقت جغرافیایی: اعضای هیأت علمی، پزشکان، پزشکان دارای مدرک دکترای تخصصی در علوم پایه ( MD ـ Ph.D ) و دکترای تخصصی ( PhD ) که به صورت تمام وقت در مراکز بهداشتی ـ درمانی، آموزشی ـ درمانی و مراکز درمانی دولتی دانشگاهی محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت انتفاعی درمانی در قالب مطب و یا مراکز درمانی ( خیریه و موقوفه، خصوصی، دولتی غیردانشگاهی و عمومی غیردولتی) در خارج از مراکز دانشگاهی را ندارند.
تبصره۱ـ در صورت جابه جایی پزشکان تمام وقت جغرافیایی بین بیمارستان های زیر مجموعه چند دانشگاه در استان محل خدمت خود و پزشکان درمانی تمام وقت بین بیمارستان های زیر مجموعه چند دانشگاه در استان محل خدمت خود و سایر استان های مجاور با مجوز دانشگاه مبدا و پذیرش دانشگاه مقصد با تعرفه دولتی و ارایه مجوز از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قبل از ارسال اسناد به بیمه های پایه، پزشک تمام وقت محسوب شده و اسناد ارسالی براساس ضریب ریالی جز حرفه ای پزشکان تمام وقت محاسبه و پرداخت می گردد .
تبصره۲ـ پزشکان تمام وقت جغرافیایی شاغل در مر ا کز درمانی مناطق محروم دانشگاه های علوم پزشکی در صورت فعالیت در بیمارستان های عمومی غیر دولتی (مانند سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح) و سایر مراکزی که با تعرفه دولتی ارایه خدمت می کنند با کسب مجوز مکتوب از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنان تمام وقت جغرافیایی محسوب می شوند.
تبصره۳ـ پزشکان تمام وقت جغرافیایی شاغل در مراکز درمانی مناطق محروم دانشگاه های علوم پزشکی کشور در صورت فعالیت در مراکز تشخیصی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح در صورت پرداخت معادل تعرفه دولتی به پزشکان مذکور توسط این مراکز و همچنین با کسب مجوز مکتوب از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنان تمام وقت جغرافیایی محسوب می گردند و اسناد ایشان در بخش دولتی بر اساس ضریب ریالی جزء حرفه ای پزشکان تمام وقت که به طور سالانه توسط هیأت وزیران ابلاغ می گردد، پرداخت می شود.
تبصره۴ـ در کلیه بخش­ های برون ­سپاری یا درون­ سپاری شده مراکز دانشگاهی تا زمانی که پزشکان شاغل در این بخش­ ها شرایط تمام­ وقتی در این آیین نامه را رعایت می­ نمایند (با پیوست استانداردهای مربوط)، سازمان ­های بیمه­ گر پایه ملزم به پرداخت ضریب ریالی جزء حرفه ای تمام وقت جغرافیایی برای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت برای پزشکان مذکور خواهند بود.
تبصره ۵ ـ اسناد پزشکان تمام وقت جغرافیایی در صورت ارایه خدمت در مراکز با تعرفه غیر دولتی (شامل عمومی غیر دولتی، خیریه و خصوصی) صرفاً به بیماران مشکوک یا قطعی مبتلا به کووید ـ ۱۹ تا زمان اعلام رسمی شورای عالی بیمه سلامت کشور، در صورت تایید معاونت درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مربوط با اولویت شهرستان و مناطق محروم همچنان توسط سازمان های بیمه گر پایه براساس ضریب ریالی جزء حرفه ای پزشکان تمام وقت محاسبه و پرداخت می گردد و در بخش مقصد نیز صرفا با ضریب ریالی غیر تمام وقت توسط سازمان های بیمه گر پایه پرداخت می گردد.
۲ـ جزء حرفه  ای: در ﻣﻮاردی ﻛﻪ در ﺳﺘﻮن » واﺣﺪ ارزش ﻧﺴﺒی « کتاب ارزش نسبی خدمات  سلامت ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت یک ارزش ﻧﺴﺒی درج ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺰء ﺣﺮﻓﻪای ﺧﺪﻣﺖ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﺑﺮﺧی دیگر از ﺧﺪﻣﺎت که ﺳﻪ ارزش ﻧﺴﺒی درج ﺷﺪه اﺳﺖ، ارزش ﻧﺴﺒی ﻣﻴﺎﻧی، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺰء ﺣﺮﻓﻪای ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃ اﺳﺖ.
۳ـ ضریب ریالی پزشکان تمام وقت جغرافیایی: ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات و مراقبت های سلامت برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی که به طور سالانه توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ می شود.
۴ـ سازمان های  بیمه گر پایه: سازمان های بیمه گر پایه شامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان بیمه خدمات درمانی نیرو های مسلح است .
ماده۲ـ حق الزحمه پزشکان بالینی تمام وقت جغرافیایی عبارت است از حاصلضرب ارزش نسبی جزء حرفه ای کلیه خدمات ارایه شده توسط پزشکان بالینی درمانی و هیأت علمی شامل گروه   های تخصصی، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و فوق تخصصی داخلی، جراحی و بیهوشی در ضریب ریالی جزء حرفه ای پزشکان تمام وقت جغرافیایی.
تبصره۱ـ برای متخصصین داروساز بالینی تمام وقت جغرافیایی، صرفاً برای خدمات تخصصی مربوط، ضریب ریالی تمام وقت جغرافیایی قابل محاسبه و پرداخت است.
تبصره۲ـ اسناد پزشکی متخصصین پرتودرمانی (رادیوتراپی) تمام وقت جغرافیایی مانند پزشکان تمام وقت بالینی براساس ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی مصوب هیأت وزیران قابل محاسبه و پرداخت است.
تبصره۳ـ جهت پرداخت ضریب ریالی تمام وقت جغرافیایی در خدمات دیالیز و شیمی درمانی، انجام یک ارزیابی توسط پزشک در طول ارایه خدمت دیالیز/همودیالیز و یک ارزیابی توسط پزشک در طی جلسه تجویز شیمی درمانی، کافی است.
ماده۳ـ تعرفه پزشکان تمام وقت جغرافیایی شاغل در بخش های پیراپزشکی (پاراکلینیک) شامل بخش رادیولوژی، آزمایشگاه (تشخیصی طبی، آسیب شناسی (پاتولوژی) و ژنتیک) و پزشکی هسته   ای، به شرح زیر محاسبه و پرداخت می گردد:
۱ـ بخش رادیولوژی: جزء حرفه ای کلیه خدمات سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی ( MRI ) و آنژیوگرافی عروق محیطی براساس گزارش ممهور به مهر پزشک تمام وقت جغرافیایی، بر اساس ضریب ریالی جزء حرفه ای پزشکان تمام وقت محاسبه و پرداخت می گردد.
تبصره ـ پرداخت به پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی متخصص رادیولوژی تمام وقت جغرافیایی در خصوص خدمات دورا پزشکی (تله مدیسین) (تصویربرداری)، با رعایت موارد زیر جهت خدمات تصویربرداری ام آر آی ( MRI ) و سی تی اسکن ( CT scan ) توسط سازمان های بیمه گر پایه، قابل محاسبه و پرداخت است:
الف ـ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست پزشکان تمام وقت جغرافیایی (مشمول تبصره این بند) را به طورمکتوب به سازمان های بیمه گرپایه ابلاغ و در صورت تغییر در فهرست مذکور، تغییرات را به صورت ماهانه به سازمان های بیمه گر پایه ابلاغ نماید .
ب ـ ضمیمه کردن یک نسخه از گزارش مربوط به اسناد مثبته پرونده بیمار الزامی می باشد.
پ ـ دسترسی به سامانه بایگانی و ارتباطات تصویر (سیستم PACS ) مشابه سایر اسناد مثبته، جهت راستی آزمایی اسناد مثبته مربوط، توسط مراکز ارایه دهنده خدمت با رعایت اصل محرمانگی اطلاعات در اختیار کارشناس ناظر سازمان های بیمه گر پایه قرار می گیرد.
۲ـ پزشکی هسته ای: جزء حرفه ای کلیه خدمات پزشکی هسته   ای گزارش ممهور به مهر پزشک تمام وقت جغرافیایی، بر اساس ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت پزشکان تمام وقت مصوب سالانه هیأت وزیران محاسبه و پرداخت می   شود.
۳ـ آسیب شناسی(پاتولوژی) و ژنتیک: جزء حرفه ای کلیه خدمات آسیب شناسی (پاتولوژی) و ژنتیک گزارش ممهور به مهر پزشک تمام وقت جغرافیایی، بر اساس ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت برای پزشکان تمام وقت مصوب سالانه هیأت وزیران محاسبه و پرداخت می   شود.
۴ـ خدمات آزمایشگاه تشخیصی ـ طبی: در خصوص خدمات آزمایشگاه تشخیصی ـ طبی ملاک پرداخت اسناد به صورت تمام وقت جغرافیایی اطلاعات ثبت شده در سامانه نسخه الکترونیک می باشد. چنانچه ارایه خدمت در سامانه های نسخه الکترونیک توسط پزشک تمام وقت انجام شده و ثبت شده باشد، مشمول پرداخت تمام وقت و در غیر این صورت مشمول پرداخت غیرتمام وقت خواهد شد.
تبصره ـ خدمات ارایه شده توسط سازمان انتقال خون مرتبط با فرآورده های خونی شامل تمام وقت جغرافیایی نمی باشد.
۵ ـ خدمات رادیوگرافی: در خصوص اسناد رادیوگرافی، پرداخت اسناد به صورت تمام وقت جغرافیایی منوط به داشتن گزارش خدمات مربوط می باشد و در صورت عدم ارایه گزارش اسناد به صورت ضریب ریالی پزشکان غیرتمام وقت محاسبه و پرداخت می گردد.
تبصره ـ پرداخت اسناد بخش های پیراپزشکی (پاراکلینیک) برای دکترای تخصصی ( Ph.D ) پیراپزشکی (پاراکلینیک) تنها برای خدماتی که مرتبط با حیطه تخصصی فرد می باشد، ضریب ریالی جزء حرفه ای تمام وقت جغرافیایی پرداخت می گردد. فهرست خدمات مرتبط با حوزه های تخصصی مختلف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آزمایشگاه مرجع سلامت) اعلام می گردد.
ماده۴ـ در بخش های پارامدیکال مانند واحدهای توانبخشی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، بینایی سنجی، شنوایی شناسی و همچنین تغذیه، روانشناس بالینی یا سلامت و سایر موارد مشابه، صرفاً برای ارایه کنندگان دارای مدرک دکترای تخصصی ( Ph.D ) که به صورت تمام   وقت جغرافیایی فعالیت می کنند، ضریب تمام وقت جغرافیایی محاسبه و پرداخت می گردد.
ماده۵ ـ مرجع تعیین کننده پزشکان درمانی و اعضا ی هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی، دانشگاه های علوم پزشکی خواهند بود و مسئولیت تشخیص و صحت تمام وقت جغرافیایی بودن پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی به عهده ریاست دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مربوط می باشد.
ماده۶ ـ نحوه اعلام اسامی پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی تمام وقت به شرح زیر است:
۱ـ دانشگاه های علوم پزشکی پس از بررسی و احراز شرایط پزشکان بالینی تمام وقت جغرافیایی شامل پزشکان متخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و فوق تخصص و همچنین افراد دارای مدرک دکترای تخصصی( PhD ) پیراپزشکی (پاراکلینیک) و پارامدیکال و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی باید مشخصات ایشان را که شامل نام و نام خانوادگی، شماره نظام پزشکی، نوع تخصص، تصویر حکم حقوقی یا رابطه قرارداد پزشک با ذکر درجه علمی، ضبط پروانه مطب و گواهی ریاست دانشگاه مبنی بر تمام وقت بودن را رسماً یا از طریق سامانه های ماشینی (مکانیزه) به سازمان   های بیمه گر پایه اعلام نمایند .
۲ـ دانشگاه باید پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی جدید را به محض احراز شرایط به سازمان های بیمه گر پایه معرفی نماید. همچنین دانشگاه های علوم پزشکی موظفند به محض حذف شرایط تمام وقت هر یک از اعضای هیأت علمی یا پزشکان درمانی تایید شده قبلی، مراتب روزانه به سازمان­های بیمه گر پایه اطلاع دهند و اسناد از تاریخ صدور گواهی خروج از تمام وقتی براساس ضریب ریالی پزشکان غیرتمام وقت قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره۱ـ برای پزشکان قراردادی که متقاضی فعالیت به صورت تمام وقت جغرافیایی می باشند، در صورت داشتن پروانه مطب ارایه گواهی مبنی بر ضبط یا تحویل پروانه به همراه سایر مستندات الزامی است.
تبصره۲ـ در خصوص تمام وقتی پزشکان سرباز که صرفاً در دانشگاه علوم پزشکی فعالیت می کنند، چنانچه موارد گفته شده در این ماده رعایت گردد، پرداخت تمام وقت جغرافیایی به پزشکان مذکور مجاز است.
ماده۷ـ در صورت احراز موارد مغایر با شرایط تعیین شده برای پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی، اقدامات نظارتی زیر به ترتیب قابل انجام است:
۱ـ شصت درصد (۶۰%) جزء حرفه ای تمام وقتی جغرافیایی از زمان شروع تخلف و یا اسناد یک سال گذشته پزشک مربوط (در صورت عدم احراز زمان شروع تخلف)، غیر قابل پرداخت است. تمام کارانه وی نیز در طول این مدت از سوی مراکز درمانی دانشگاهی قابل پرداخت نیست.
۲ـ در صورت عدم اخذ پروانه مطب معتبر از پزشک، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درجه اعتباربخشی بیمارستان مقصد را به مدت یک سال یک درجه کاهش می   دهد و پرداخت توسط سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی با تعرفه پایین تر، قابل محاسبه و اخذ می باشد.
۳ـ در صورت فعالیت در مراکز جراحی محدود و مراکز تشخیصی درمانی سرپایی پروانه مسئول فنی مرکز مربوط توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابطال می گردد و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی نسبت به تعلیق قرارداد با مرکز مربوط اقدام نمایند.
۴ـ تذکر کتبی به بیمارستان مبدا و معرفی پزشک مربوط از سوی دانشگاه محل خدمت به هیأت تخلفات اداری کارکنان یا اعضای هیأت علمی یا لغو قرارداد حسب نوع رابطه استخدامی.
تبصره۱ـ سازمان های بیمه گر پایه موظفند به طرق مختلف از جمله گزارش ناظرین بیمارستانی، بررسی اسناد پزشکی، بازرسین سازمان، ارتباط با سایر بیمه های پایه و تکمیلی و بررسی اسناد خسارت متفرقه نسبت به عدم اشتغال پزشکان موضوع این ماده در خارج از مراکز دانشگاهی اطمینان حاصل نمایند.
تبصره۲ـ از زمان ابلاغ این آیین نامه، دانشگاه های علوم پزشکی مکلفند در صورتی که دارای پزشک تمام وقت با پروانه مطب هستند، پروانه وی را ضبط و گواهی ضبط را ضمیمه اسناد تمام   وقتی جغرافیایی نمایند.
ماده۸ ـ برای کلیه خدمات بستری و سرپایی (درمانی، تشخیصی، پیراپزشکی (پاراکلینیکی) و توانبخشی) که توسط پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی در بخش دولتی ارایه می شوند، جزء حرفه ای خدمات تحت پوشش سازمان های بیمه گر پایه با اعمال ضریب ریالی جزء حرفه ای پزشکان تمام وقت قابل محاسبه و پرداخت است. پرداخت تمام وقت جغرافیایی تنها به سهم سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی تعلق می گیرد و مبنای پرداخت بیمار برای کلیه خدمات، ارزش نسبی پایه هر خدمت (ضریب پزشکان غیرتمام وقت جغرافیایی) می باشد .
تبصره ـ در موارد شایع (گلوبال) در صورت تمام وقت بودن هر یک از پزشکان ارایه دهنده خدمات، صرفاً بابت حق العمل جراحی، بیهوشی و معاینه (ویزیت) اولیه نوزاد تازه متولد شده، ارزش نسبی با اعمال ضریب ریالی جزء حرفه ای پزشکان تمام وقت محاسبه و به سرجمع هزینه شایع (گلوبال) اضافه می گردد.
ماده۹ـ ضرایب مربوط به تعرفه های ترجیحی مناطق محروم از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به جزء حرفه ای کلیه خدمات بستری بالای
شش ساعت (درج اقامت (هتلینگ) در صورتحساب بیمار) ارایه شده توسط پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی و غیرتمام وقت تا حداکثر (۲) برابر ارزش نسبی مربوط (با احتساب سهم بیمه پایه) حسب درجه محرومیت منطقه اضافه می شود. به عبارت دیگر سهم سازمان های بیمه گر پایه برای پزشکان غیرتمام وقت جغرافیایی در ضریب محرومیت منطقه ضرب و بخش تعرفه ترجیحی مناطق محروم محاسبه می گردد.
تبصره۱ـ جزء فنی مشمول ضریب تعرفه ترجیحی نمی گردد.
تبصره۲ـ ملاک محاسبه تعرفه ترجیحی مناطق محروم برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی و غیرتمام وقت، ضریب ریالی پزشکان غیرتمام وقت می باشد.
تبصره۳ـ تغییر در ضرایب تعرفه ترجیحی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیأت وزیران انجام می گردد.
تبصره۴ـ برای خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) اسناد بستری، پرداخت ضریب تعرفه ترجیحی مناطق محروم، بر حسب درجه محرومیت منطقه به استثنای خدمات آزمایشگاه تشخیصی ـ طبی و رادیوگرافی قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.
ماده۱۰ـ مراکز دانشگاهی می توانند از کلیه افراد در صورت ارایه خدمات توسط پزشکان تمام وقت جغرافیایی با اعمال ضریب تمام وقتی، تعرفه مربوط را اخذ نمایند.
تبصره۱ـ خدمات خارج از پوشش بیمه و خدمات جراحی زیبایی ارایه شده توسط پزشکان تمام وقت جغرافیایی با اعمال ضریب تمام وقت جغرافیایی اعمال می گردد.
تبصره۲ـ در تخت های با خدمات رفاهی ویژه در بخش دولتی، براساس مصوبه هیأت وزیران سقف تعهد بیمه های تکمیلی حداکثر تا سقف تعرفه خصوصی می باشد و در هر صورت سقف پرداختی بیمه های تکمیلی نباید از سقف تعرفه مذکور بالاتر محاسبه و درخواست گردد.
ماده۱۱ـ خدمات دندانپزشکی مشمول این آیین نامه نمی باشد و مطابق مصوبه هیأت وزیران و دستورالعمل رسیدگی به اسناد خدمات دندانپزشکی محاسبه و پرداخت می   گردد.
ماده۱۲ـ این آیین نامه برای کلیه سازمان های بیمه گر پایه و مراکز دانشگاهی لازم   الاجرا می باشد.
معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5633
آیین نامه پرداخت اعضای هیأت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت

اعضای هیأت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *