اساسنامه سازمان صنايع هوافضا 1

اساسنامه سازمان صنايع هوافضا
صنايع هوافضا
دانلود فایل WORD اساسنامه سازمان صنايع هوافضا
شماره۶۳۴/۵۰۱/۱/۴۵۰۱۲              ۱۳/۸/۱۳۹۴
از: معاونت طرح و برنامه و بودجه رئيس ارکان و امور مشترک ن. م ـ اداره طرح هاي راهبردي و سازمان
به: رياست محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
موضوع: اساسنامه سازمان صنايع هوافضا
اساسنامه سازمان صنايع هوافضا مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ به تصويب هيأت محترم وزيران و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
با استناد به اختيارات تفويضي مقام معظم فرمانده کل قوا (مدظله العالي)، اساسنامه ارسالي به تصويب رسيده و طي شماره ۲/۴۵۰۶/ط مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ جهت اقدام به مبادي مربوط ابلاغ گرديده است.
به پيوست، تصوير اساسنامه مصوب جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي گردد.
معاون طرح و برنامه و بودجه ـ دريادار پاسدار دکتر اصغر صالح
اساسنامه سازمان صنايع هوافضا
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد ماده (۴) قانون تشکیل سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۴، اساسنامه سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح را تصويب و در مورخ  ۲۰/۸/۱۳۹۳ با اصلاحاتي به تأييد فرمانده معظم کل قوا رسيد و به شرح زير جهت اجرا ابلاغ گرديد.
فصل اول ـ کليات و اختصارات
ماده۱: اختصارات ذيل در اين اساسنامه به جاي عبارات مشروح مربوط به کار مي­رود:
ستاد کل: ستاد کل نيروهاي مسلح.
وزرات: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
سازمان: سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح.
قانون تشکيل: قانون تشکیل سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴.
ماده۲: سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل مي­باشد و به صورت مؤسسه دولتي و در چارچوب تدابير فرماندهي کل قوا به منظور انجام تحقيقات، طراحي، ساخت، توليد، خريد، فروش و پشتيباني در زمينه فناوري­ هاي مربوط به انواع سامانه هاي موشکي و صنايع فضايي در بخش دفاعي، ايجاد قابليت­ هاي بازدارندگي و استفاده بهينه از قابليت­ ها و امکانات و منابع مازاد در جهت ارايه خدمات به ساير مؤسسات فعاليت مي­ کند.
ماده۳: سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدي آن مستثني است و داراي آيين نامه مالي و معاملاتي است .
تبصره: سازمان از کليه امتيازات، ترجيحات، تحقيقات و اولويت­ هاي قانوني که در مورد صنايع دفاعي در مقررات پيش ­بيني شده يا مي ­شود بهره ­مند خواهد بود.
ماده۴: مدت فعاليت سازمان از تاريخ تشکيل نامحدود مي ­باشد.
ماده۵: مرکز اصلي سازمان در تهران است.
تبصره: سازمان در صورت لزوم مي­ تواند در چارچوب ساختار مصوب در داخل کشور شعبه يا نمايندگي ايجاد نمايد.
ماده۶: سرمايه اوليه سازمان مبلغ يکصد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ريال) است که به يک هزار سهم يکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰ ريالي) تسهيم و کلاً پرداخت شده است.
تبصره۱: ازرش دارايي واحدها و گروه­ هايي که با تشخيص وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به سازمان ملحق شده يا مي­شود پس از کسر ديون، ارزيابي و به سرمايه سازمان افزوده خواهد شد.
تبصره۲: از تاريخ لازم الاجراشدن اين اساسنامه، مالکيت عين و منابع اراضي و املاک واقع در متصرفات سازمان و گروه­ هاي زيرمجموعه سازمان که مالکيت آنها متعلق به دولت است پس از پيشنهاد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تصويب مجامع مربوط به رعايت مواد (۱۱۷) و (۱۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور حسب مورد به سازمان منتقل و به سرمايه آن افزوده مي­ شود. پس از طي مراحل قانوني فوق، بنا به تقاضاي وزارت، اسناد مالکيت و هر گونه حقوق و منافع مربوط به اراضي ياد شده در دفاتر اسناد رسمي به سازمان منتقل مي ­شود. انتقال اموال مذکور به خارج از نيروهاي مسلح منوط به تصويب فرماندهي معظم کل قوا مي ­باشد.
ماده۷: وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير تعيين مي­ شود:
1ـ هدايت متمرکز، سياست گذاري، مديريت، هماهنگي، پشتيباني و نظارت بر فعاليت گروه ­هاي صنعتي و واحدهاي تابع به منظور:
الف ـ طراحي، ساخت، توليد، بازسازي، نوسازي، خريد و فروش انواع موشک ­هاي آفندي، پدافندي و ضد موشک و سامانه ­هاي زميني، هوايي و دريايي مربوط به آنها، حامل­ هاي پرتاب کننده، ايستگاه ­هاي پرتاب ماهواره و ساير مأموريت ­هاي محوله در راستاي استفاده از فضاي ماوراي جو.
ب ـ اجراي پروژه­ هاي تحقيقاتي در راستاي مأموريت ­هاي سازمان از طريق ايجاد سازوکارهاي لازم و با رعايت مأموريت و وظايف مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي.
پ ـ همکاري فني و تحقيقاتي با مؤسسات پژوهشي، صنعتي و توليدي و مراکز علمي داخل و خارج کشور و در صورت ضرورت، حمايت از طرح­ هاي صنعتي و توليدي مرتبط با اهداف سازمان.
ت ـ استفاده از ظرفيت مازاد موجود در امور توليد غيرنظامي بر اساس سياست ­هاي ابلاغي ستاد کل.
ث ـ توسعه، تکميل، نوسازي و به سازي صنايع فضايي و موشکي.
ج ـ خريد و فروش خدمات مهندسي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
2ـ بررسي و انطباق فعاليت زيرمجموعه ­هاي سازمان با استانداردها، ضوابط و برنامه­­ هاي ابلاغي از سوي مراجع ذي­  ربط و انجام حسابرسي داخلي از آنها.
3ـ اخذ نمايندگي از سازمان ­ها، مؤسسات و شرکت­ هاي داخلي و خارجي و اعطاي نمايندگي به آنها در قالب مقررات نيروهاي مسلح.
4ـ انعقاد قرارداد جهت انتقال فناوري، تدارک، ساخت، خريد، فروش و توزيع محصولات.
5 ـ عضويت و مشارکت در مجامع و نهادهاي تخصصي داخلي، منطقه­ اي و بين المللي درحوزه وظايف و اختيارات سازمان.
6 ـ تهيه ضوابط و استانداردهاي فني مربوط به طراحي، توليد محصولات و خدمات گروه ­هاي صنعتي واحدهاي تابع در چارچوب مأموريت­ هاي سازمان و ارايه آن به مراجع ذي صلاح جهت تصويب.
7ـ اخذ هر گونه تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي و ساير روش­ هاي تأميني منابع مالي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
تبصره۱: سازمان مي­ تواند به منظور تأمين نيازمندي هاي نيروهاي مسلح به شرح مذکور در ماده ۱ قانون تشکيل با تأييد وزارت و با کسب مجوز از فرماندهي کل نيروهاي مسلح نسبت به ايجاد شرکت­ ها و گروه­ هاي خدماتي و صنعتي اقدام نمايد.
تبصره۲: اجراي وظايف سازمان در خصوص پروژه­ هاي جديد (توليد و تحقيقات) و ايجاد شرکت هاي جديد و يا سرمايه گذاري در شرکت­ها، اخذ تسهيلات و منابع مالي خارجي و ارتباطات خارجي و ايجاد هر گونه تشکيلات در خارج از کشور و نيز ساختار و سازمان در حدود ضوابط ابلاغي فرماندهي معظم کل قوا انجام مي­ شود.
تبصره۳: درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي نظامي سازمان، واحدها و شرکتهاي آن با نيروهاي مسلح و حقوق و مزاياي کارکنان تابع مقررات استخدامي نيروهاي مسلح از پرداخت ماليات معاف است لکن ماليات بر حقوق ساير کارکنان سازمان و ماليات بر درآمد فعاليت هاي سازمان و زيرمجموعه­ هاي آن با خارج از نيروهاي مسلح پس از واريز به خزانه در اختيار سازمان صنايع هوافضا نيروهاي مسلح  قرار مي گيرد.
ماده۸ : ارکان سازمان عبارتند از:
1ـ شوراي عالي.
2ـ هيأت مديره.
3ـ بازرس و حسابرس قانوني.
فصل دوم ـ شوراي عالي
ماده۹: ترکيب اعضاي شوراي عالي سازمان به شرح زير مي باشد:
1ـ رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح يا معاون وي.
2ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (رئيس).
3ـ معاون هماهنگ کننده ارتش يا فرمانده نيروي هوايي ارتش.
4ـ معاون هماهنگ کننده سپاه يا فرمانده نيروي هوا فضاي سپاه.
5 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.
6 ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات.
7ـ معاون برنامه ­ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور.
تبصره: رعايت مصوبات فرماندهي کل نيروهاي مسلح درخصوص ترکيب شوراي عالي سازمان الزامي است.
ماده۱۰: جلسات عادي شوراي عالي سازمان، دو بار در سال با دعوت رئيس شورا و در صورت ضرورت به طور فوق العاده به پيشنهاد رئيس شوراي عالي يا دو نفر از اعضاي شورا يا بازرس و حسابرس قانوني سازمان تشکيل مي ­شود.
تبصره۱: جلسات شوراي عالي با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مي ­يابد و تصميمات آن با رأي موافق اکثريت اعضاي شوراي عالي لازم الاجرا مي ­شود.
تبصره۲: اعضاي هيأت مديره مي­ توانند با تأييد شوراي عالي بدون داشتن حق رأي در جلسات شوراي عالي  شرکت کنند.
ماده۱۱: وظايف و اختيارات شوراي عالي  سازمان به شرح زير تعيين مي­ شود:
1ـ بررسي و تصويب خط­ مشي و سياست ­هاي کلان سازمان.
2ـ بررسي و تصويب برنامه و بودجه، تراز­نامه، صورت مالي و عملکرد سازمان.
3ـ بررسي و اتخاذ تصميم­ در خصوص گزارش­ هاي هيأت مديره و بازرس و حسابرس قانوني.
4ـ بررسي و تصويب آيين نامه­ مالي، معاملاتي سازمان.
5 ـ بررسي و تصويب ضوابط دريافت تسهيلات، اعتبارات و منابع مالي و تضمين ­هاي لازم و ساير روش­ هاي تأمين منابع مالي در چارچوب اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط.
6 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ايجاد يا اعطاي نمايندگي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
7ـ اتخاذ تصميم نسبت به مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي در راستاي انجام­ وظايف سازمان.
8 ـ بررسي و اتخاذ تصميم­ در خصوص افزايش يا کاهش سرمايه سازمان و ارايه آن به هيأت وزيران جهت تصويب.
9ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات لاوصول و مشکوک الوصول سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
10ـ نصب و عزل اعضاي هيأت مديره.
11ـ تعيين ميزان حق الزحمه و پاداش اعضاي هيأت مديره و رئيس سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
12ـ پيشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان به مراجع ذي ­ربط.
13ـ پيشنهاد اساسنامه واحدهاي تابعه سازمان جهت تصويب فرماندهي معظم کل قوا.
14ـ تصويب صلح دعاوي، سازش و ارجاع امر به داوري با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي.
15ـ بررسي و تصويب بهاي کالا، خدمات، توليدات و اختراعات.
تبصره: در صورت بروز اختلاف بين سازمان و نيروهاي مسلح در خصوص قيمت تعيين شده، بر مبناي دستورالعملي که با پيشنهاد وزارت دفاع و تأييد ستاد کل تعيين مي ­شود عمل خواهد شد.
فصل سوم ـ هيأت مديره و رئيس سازمان
ماده۱۲: هيأت مديره سازمان از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل تشکيل مي­ شود که دو نفر از اعضاء اصلي با پيشنهاد فرماندهان ارتش و سپاه (هرکدام يک نفر) و مابقي با پيشنهاد رئيس شوراي عالي به تصويب شوراي عالي مي­ رسند. اعضاي هيأت مديره از بين مديران يا کارشناسان مجرب و بصير در امور صنعتي، نظامي، اقتصادي، مالي، مديريتي و حقوقي که داراي تحصيلات دانشگاهي و حداقل ده سال تجربه در اين امور بوده و از کارکنان پايور وزارت يا نيروهاي مسلح باشند براي مدت چهار سال انتخاب و با حکم رئيس شوراي عالي  منصوب مي­ شوند و انتخاب مجدد آنها براي يک دوره بعد بلامانع است.
تبصره: رئيس سازمان که مي­ تواند رئيس هيت مديره نيز باشد، بنا به پيشنهاد و حکم رئيس شوراي عالي منصوب مي­ شود.
ماده۱۳: جلسات هيأت مديره هرماه حداقل يکبار با دعوت رئيس سازمان يا رئيس هيأت مديره سازمان ­تشکيل مي­ شود.
تبصره۱: جلسات هيأت مديره با حضور حداقل ۴ نفر از  اعضا رسميت مي­ يابد و تصميمات آن با رأي موافق ۳ نفر از حاضران لازم الاجرا مي­ باشد.
تبصره۲: در صورت فوت، استعفا يا عزل هر يک از اعضاي هيأت مديره با غيبت غيرموجه در چهار جلسه متوالي به تشخيص رئيس شوراي عالي يا يکي از دو عضو علي البدل براي باقي مانده مدت چهار سال، وظايف عضو اصلي را انجام خواهد داد.
ماده۱۴: هيأت مديره به جز آنچه در صلاحيت ساير ارکان سازمان است. داراي وظايف و اختيارات از جمله موارد زير مي ­باشد.
1ـ اجراي مصوبات شوراي عالي و نظارت بر آنها.
2ـ بررسي و تدوين طرح­ ها، سياست ­ها، برنامه­ ها، پيشنهادها، گزارش­ ها، مقررات و آيين­ نامه­ هاي مورد نياز سازمان جهت تصويب شوراي عالي.
3ـ  بررسي و تأييد برنامه و بودجه تلفيقي و صورت­ هاي مالي تلفيقي سازمان جهت ارايه به بازرس و حسابرس قانوني و شوراي عالي.
4ـ تهيه و بررسي ساختار تفضيلي سازمان و زيرمجموعه­ هاي آن جهت تصويب شوراي عالي  و رئيس شوراي عالي.
۵ ـ تصويب دستوراالعمل­ ها وضوابط اجرايي قوانين و مصوبات شوراي عالي  و مصوبات ابلاغي سازمان.
6 ـ پيشنهاد افزايش و يا کاهش سرمايه سازمان به شوراي عالي.
7ـ اتخاذ تصميم در خصوص انتشار جزوات، کتب و نشريه ­هاي علمي، فني، آموزشي و خبري در راستاي اهداف و وظايف با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
8 ـ بررسي و تصويب اخذ و اعطاي تسهيلات و اعتبارات، تضمين­ ها و نيز سرمايه گذاري در حدود اساسنامه و ضوابط و اختيارات تعيين شده از سوي شوراي عالي  و ساير مقامات مجاز با رعايت ساير مواد اين اساسنامه و آيين­ نامه معاملاتي سازمان.
9ـ مديريت سهام يا سرمايه سازمان در شرکت ­ها و واحدهاي که تمام با بخشي از سهام يا سرمايه آنها متعلق به سازمان است.
10ـ تصويب سپرده ­گذاري وجوه مربوط به ذخاير قانوني و احتياطي و ساير منابع در حساب­هاي خاص و صرف سود حاصل از آن با رعايت ضوابط شوراي عالي در جهت اجراي مأموريت محوله.
ماده۱۵: رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان و مسئول حسن اداره امور و حفظ و تأمين حقوق، منافع، دارايي و اموال سازمان در چارچوب اين اساسنامه و داراي وظايف و اختيارات به شرح زير مي ­باشد:
۱ـ اجراي مصوبات و ابلاغيه­ هاي شوراي عالي، رئيس شوراي عالي و هيأت مديره.
2ـ نمايندگي سازمان در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي و غيردولتي، مراجع اداري و قضايي داخلي با حق توکيل به غير (به طور مکرر) امر به کارشناسي و داوري.
3ـ نصب، عزل، ترفيع، پرداخت تسهيلات، حقوق، مزايا، پاداش و اخذ تصميمات درباره ساير امور نيروي انساني سازمان در چارچوب مقررات و آيين نامه­ هاي مربوط.
4ـ اداره و نظارت بر حسن اجراي فعاليت­ هاي گروه­ هاي صنعتي و واحدهاي اجرايي.
5 ـ ارايه طرح­ ها، برنامه ­ها، بودجه، روش ­ها، تصميمات، گزارش­ ها، آيين نامه ­هاي مالي، معاملاتي و ساير مواردي که براي اتخاذ تصميم بايد به هيأت مديره ارايه شود.
6 ـ بررسي­ و اتخـاذ تصميم ­نسبت به معاملات و قراردادهاي ­سازمان در حدود آيين­ نامه­ هاي­ مالي ­و معاملاتي.
۷ـ انعقاد قرارداد براي ساخت، خريد يا فروش محصولات و خدمت، انتقال فناوري و مشاوره با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
تبصره۱: در شرايط خاص اجراي مصوباتي که از سوي ستاد کل يا سلسله مراتب  ابلاغ مي شود  با دستور  وزير دفاع و پشتيباني ن.م مي بايست توسط رئيس بدون طي ساير تشريفات اجرا گردد
تبصره۲: رئيس سازمان مي­ تواند قسمتي از اختيارات خود را به هر يک از مديران يا کارکنان ارشد سازمان به تشخيص و مسئوليت خود براي مدت معين و با اطلاع هيأت مديره تفويض نمايد.
فصل چهارم ـ بازرس و حسابرس قانوني
ماده۱۶: حسابرس و بازرس قانوني سازمان، سازمان حسابرسي وزارت دفاع مي ­باشد که وظايف زير را بر عهده دارد.
1/۱۶: بازرس و حسابرس قانوني سازمان موظف است به ترازنامه، حساب سود و زيان و ساير اسناد و صورت­ هاي مالي سازمان رسيدگي و نظر خود را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شوراي عالي  ارايه نمايد.
2/۱۶: بررسي عملکرد و وضعيت سازمان و زيرمجموعه­ هاي آن و ارائه گزارش به شوراي عالي.
3/۱۶: مراقبت وانعکاس هرگونه تخلف از قوانين و مقررات، ابلاغيه­ ها، اساسنامه­ ها و مصوبات به شوراي عالي.
تبصره: بررسي­ هاي بازرس و ساير ارکان سازمان مانع بازرسي و نظارت معمول سلسله مراتب وزارت و نيروهاي مسلح از سازمان و زيرمجموعه ­هاي وابسته به آن نخواهد بود.
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده۱۷: سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع مي ­شود و آخر اسفندماه همان سال پايان مي­ يابد.
ماده۱۸: ثبـت و تقويم دارايـي و اموال و مـحاسبه مطالبات و ديون سازمان و زيرمجموعه­ هاي آن ظرف يک سال از تاريخ لازم اجرا شدن اين اساسنامه به وسيله کارشناسان ذي صلاح با انتخاب رئيس شوراي عالي  انجام مي ­شود. مطالبات و دين سازمان در تاريخ لازم الاجراشدن اساسنامه در دفاتر ملاک عمل خواهد بود.
ماده۱۹: اسناد مالي و اوراق بهادار و تعهد آور بايد امضاي توأم رئيس سازمان و يکي ديگر از اعضاي هيأت مديره به انتخاب هيأت مديره برسد. دو مقام صاحب امضاي ياد شده مي ­توانند حق امضاي خود را با تأييد هيأت مديره و با حفظ مسئوليت خود، به افراد ديگري از مسئولان سازمان واگذار نمايند.
تبصره: استفاده از حساب­ هاي بانکي به امضاي مشترک يکي از مقامات موضوع اين ماده و ذي  حساب يا مقام مجاز از طرف وي خواهد رسيد.
ماده۲۰: تصويب اين اساسنامه پس از تأييد فرماندهي کل قوا لازم الاجرا است.
اين اساسنامه در ۵ فصل، ۲۰ ماده و ۱۸ تبصره،  در تاريخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ به تصويب فرماندهي معظم کل قوا رسيد و از تاريخ ابلاغ ستاد کل لازم الاجرا مي­ باشد. اصلاح و تفسير اساسنامه بر عهده ستاد کل نيروهاي مسلح مي ­باشد. ضمناً  اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۵۱۶/۳۰/۹۲ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۲ شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5743
اساسنامه سازمان صنايع هوافضا

صنايع هوافضا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *