اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي 1

اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
سازمان فرهنگ
دانلود فایل WORD اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
شماره۱۷۶۷۹۶/۱                                                            ۲۶/۱۲/۱۳۹۴
جناب آقاي سينجلي جاسبي
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
احتراماً، با توجه به نامه شماره ۲۹۳۶۶/۱ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ دفتر مقام معظم رهبري (تصوير پيوست) اصلاح برخي از مواد اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در دستور کار شوراي عالي آن سازمان قرار گرفت که پس از بحث و تبادل نظر، اساسنامه در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ شوراي عالي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به تصويب رسيد.
ضمن ارسال نسخه‌اي از مصوبات شوراي عالي و نسخه نهايي اساسنامه جديد سازمان يادشده، سپاسگزار خواهد بود دستور فرماييد نسبت به درج آن در روزنامه رسمي اقدام نمايند.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس شوراي عالي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
علي جنتي
اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ شوراي عالي
مقدمه
به منظور بهره گيري مطلوب از ظرفيت ديپلماسي فرهنگي در محيط جديد بين المللي با استفاده از فعاليت و تجارب گذشته سازمان در روابط فرهنگي تبليغي خارج از کشور اساسنامه«سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي» که در اين اساسنامه اختصاراً «سازمان» ناميده مي شود، به شرح زير اصلاح مي شود:
فصل اول ـ کليات
ماده۱:
سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل، رسماً وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري و تصميمات شوراي عالي با رعايت سياست خارجي نظام، منحصراً بر طبق مقررات اين اساسنامه فعاليت مي کند.
تبصره: آيين نامه اجرايي نحوه تأمين هماهنگي بين سازمان و وزارت امورخارجه با همکاري آن وزارت تهيه و به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
ماده۲: اهداف سازمان
۱. احياء و گسترش تفکر و معارف اسلامي در جهان به منظور بيداري مسلمانان و ابلاغ پيام اسلام راستين به جهانيان
۲. آگاهي جهانيان نسبت به مباني و اهداف و مواضع انقلاب اسلامي و تبيين جايگاه آن براي مردم جهان
۳ . گسترش مناسبات فرهنگي با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان
۴. تقويت و تنظيم مناسبات فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها و سازمان هاي فرهنگي بين المللي
۵ . عرضه صحيح فرهنگ و تمدن ايران و ويژگي هاي فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي آن
۶ . فراهم آمدن زمينه هاي وحدت ميان مسلمانان و تشکيل جبهه واحد بر اساس اصول مسلم اسلامي
۷. مقابله فکري با فرهنگ ضدديني، اسلام ستيزي و شيعه هراسي و آگاه کردن مسلمانان نسبت به توطئه هاي تفرقه انگيز دشمنان و دفاع از حقوق مسلمانان
۸ . رشد و ارتقاء و اصلاح وضع فرهنگي، تبليغي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي مسلمانان به ويژه پيروان اهل البيت(عليهم السلام) در جهان.
ماده۳: وظايف سازمان
الف. سياست گذاري، برنامه ريزي، هدايت، هماهنگي، نظارت و ارزيابي
۱. سياسـت گذاري، برنامه ريزي و همـاهنگي در اجراي کليه فعاليت هاي فرهنگي ـ تبليغي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور درچارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري.
۲. هدايت، نظارت و پشتيباني فعاليت هاي فرهنگي بخش غيردولتي درخارج از کشور
۳. پي گيري و نظارت بر حسن اجراي موافقت نامه ها، اسناد همکاري و برنامه مبادلات فرهنگي، هنري و تبليغي با ساير کشورها
۴. هدايت و حمايت مادي و معنوي از شخصيت ها، انجمن ها و تشکل هاي اسلامي و مردمي فعال در مسايل فرهنگي ـ تبليغي خارج از کشور و نظارت بر فعاليت هاي آنان
۵ . گردآوري و ساماندهي مديريت اطلاعات و دانش راهبردي موردنياز روابط فرهنگي بين المللي جمهوري اسلامي ايران
۶ . برنامه ريزي فرهنگي و تبليغي براي ايرانيان و علاقه مندان به فرهنگ و تمدن اسلامي و ايراني در خارج از کشور
۷. تعيين ضوابط و مقرارت ناظر برتهيه و انتشارکتب، نشريات و ساير محصولات فرهنگي ـ تبليغي براي خارج از کشور و نظارت بر حسن اجراي آن.
ب. فعاليت هاي مطالعاتي و تحقيقاتي
۱. رصدفرهنگي محيط بين المللي و ترازيابي موقعيت اسلام و ايران در اين محيط و ظرفيت هاي فرهنگي بين المللي جمهوري اسلامي ايران
۲. مطالعه و بررسي به منظور شناخت شيوه هاي مطلوب معرفي علوم، معارف، فرهنگ و تمدن اسلامي و ايراني.
۳. انجام مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين المللي و حمايت از پژوهش هاي اسلامي به ويژه در زمينه شناخت اديان، فرق، فرهنگ ملل و ساختار جريان هاي فکري جوامع مختلف.
۴. شناخت جمعيت ها، انجمن ها، جريان هاي رسانه اي و شخصيت هاي فرهنگي و مذهبي جهان به ويژه کشورهاي اسلامي.
ج. امور اجرايي
۱. ايجاد زمينه و هماهنگي براي عقد موافقت نامه ها و قراردادهاي لازم به منظور مبادلات فرهنگي، علمي، آموزشي، هنري، سينمايي، جهانگردي، خبري، مطبوعاتي، ورزشي و امدادي و در صورت ضرورت شرکت درجلسات سازمان هاي فرهنگي منطقه اي و بين المللي با همکاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط
۲. همکاري هاي فرهنگي و تبليغي با مراکز اسلامي و فرهنگي ساير کشورها و سازمان هاي منطقه اي و بين المللي
۳. کمک به ايجاد و گسترش فعاليت هاي حوزوي و دانشگاهي درخارج از کشور
۴. ايجاد، توسعه و اداره کليه امور نمايندگي هاي فرهنگي ايران و مراکز اسلامي و فرهنگي وابسته به جمهوري اسلامي ايران درخارج و تعيين نمايندگان فرهنگي و تبليغي و نظارت بر اجراي وظايف آنها
۵. گزينش، آموزش، سازماندهي و اعزام مبلغ و مربي ديني به خارج از کشور
۶ . برگزاري گردهمايي ها، جشنواره ها و نمايشگاه هاي فرهنگي و تبليغي و مراسم عمومي در خارج از کشور
۷. اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و تقويت کرسي هاي زبان فارسي و مراکز ايرانشناسي
۸ . تأليف، ترجمه و انتشار کتب و نشريات مناسب به منظور معرفي علوم، معارف، فرهنگ و تمدن اسلامي و ايراني و تبادل فرهنگي با ساير کشورها.
ماده۴: مدت فعاليت سازمان نامحدود است.
ماده۵ : مرکز سازمان در تهران است و سازمان مي تواند براساس مفاد اين اساسنامه و اهداف فرهنگي و تبليغي جمهوري اسلامي ايران، به تأسيس نمايندگي و توسعه فعاليت هاي خود در خارج از کشور اقدام نمايد.
ماده۶ : کليه نهادها و مؤسسات دولتي و غيردولتي که از بودجه عمومي کشور و يا تسهيلات جمهوري اسلامي ايران استفاده مي کنند مکلفند فعاليت هاي فرهنگي تبليغي خود در خارج از کشور را با هماهنگي سازمان به انجام برسانند.
تبصره۱: نحوه همکاري بين مجمع تقريب مذاهب اسلامي و مجمع اهل بيت و بنياد سعدي با سازمان براساس آيين نامه اي خواهد بود که به تصويب شوراي عالي سازمان مي رسد.
تبصره۲: سازمان مي تواند در صورت ضرورت و با تصويب شوراي عالي بخشي از فعاليت ها و اموراجرايي خود در خارج از کشور را از طريق ساير دستگاه ها و نهادها و مؤسسات به انجام برساند.
ماده۷: منابع مالي
منابع مالي سازمان عبارتنداز :
۱. کمک دولت از محل اعتبارات عمومي در رديف مستقل بودجه ساليانه کل کشور
۲. درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي فرهنگي و تبليغي سازمان در خارج از کشور
۳. کمک بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي
۴. کمک هاي دريافتي از محل وجوه شرعيه
۵ . ساير درآمدهايي که منبع آن به تصويب شوراي عالي سازمان برسد.
فصل دوم ـ ارکان
ماده ۸ : ارکان سازمان
ارکان سازمان عبارتند از :
۱. شوراي عالي
۲. رييس سازمان
ماده۹: ترکيب شوراي عالي
شوراي عالي مرکب از اعضاي زير مي باشد که با حکم مقام معظم رهبري منصوب مي شوند:
الف . وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رييس شورا)
ب. وزير امورخارجه
ج. رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي
د. رييس سازمان تبليغات اسلامي
ه. دبيرکل مجمع تقريب مذاهب اسلامي
و. دبيرکل مجمع جهاني اهل بيت(ع)
ز. معاون ارتباطات بين المللي دفترمقام معظم رهبري
ح. رييس جامعه المصطفي(ص) العالميه
ط. رييس بنياد سعدي
ي. پنج نفر از شخصيت هاي علمي و فرهنگي به انتخاب مقام معظم رهبري
ک. رييس سازمان
تبصره: دبيرخانه شوراي عالي در سازمان مستقر است و دبير شورا به پيشنهاد رييس سازمان و تأييد شوراي عالي و حکم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي منصوب مي شود.
ماده۱۰: اختيارات و وظايف شوراي عالي
۱. بررسي و تعيين سياست ها و راهبردهاي کلي و ضوابط حاکم بر امور و فعاليت هاي فرهنگي و تبليغي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور
۲. بررسي و تصويب طرح ها و برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت سازمان
۳. بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه و منابع قابل تخصيص
۴. بررسي و تصويب مقررات و آيين نامه هاي اداري، استخدامي، تشکيلاتي، مالي و معاملاتي سازمان
۵ . بررسي و تصويب آيين نامه اعزام نمايندگان فرهنگي
۶ . نظارت بر حسن اجراي سياست ها و ارزيابي عملکرد و فعاليت هاي فرهنگي و تبليغي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور
۷. اظهارنظر و تأييد پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر معرفي رييس سازمان.
تبصره: شوراي عالي مي تواند به منظور نظارت بر فعاليت ها و برنامه هاي سازمان از وجود افراد صاحب نظر و باصلاحيت به عنوان بازرس استفاده نمايد. رييس سازمان موظف است تسهيلات لازم را براي حسن اجراي وظايف آنان فراهم آورد.
ماده۱۱: تشکيل جلسات شورا
شوراي عالي هردوماه يک بار تشکيل جلسه خواهد داد و در صورت لزوم جلسات فوق العاده با پيشنهاد رييس سازمان يا هريک از اعضا و تأييد رييس شورا برگزار مي شود.
ماده۱۲: جلسات شورا با حضور اکثريت اعضاء رسميت مي يابد و مصوبات آن با اکثريت آراي حاضر و حداقل ۸ رأي معتبر خواهد بود.
تبصره: در غياب رييس شورا يکي از اعضاء به انتخاب شورا عهده دار اداره جلسه خواهد بود.
ماده۱۳: ترتيب انتخاب رييس سازمان
رييس سازمان از ميان اشخاص مدير و مدبر و مجرب در امور فرهنگي بين المللي از سوي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد و پس از تأييد شوراي عالي و موافقت مقام معظم رهبري، با حکم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي براي مدت سه سال منصوب مي شود. تجديد انتخاب وي بلامانع است.
تبصره: رييس سازمان در صورت استعفاء يا اتمام دوره تصدي با تأييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تا تعيين رييس جديد به مدت سه ماه کماکان عه ده دار مسئوليت هاي محوله در اساسنامه خواهد بود.
ماده۱۴: اختيارات و وظايف رييس سازمان
۱. تهيه و تنظيم خطوط مشي؛ سياست ها و راهبردهاي کلي حاکم بر امور و فعاليت هاي فرهنگي و تبليغي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور و ارائه به شوراي عالي
۲. تهيـه و تنظيم طرح ها و برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت براي پيشنهاد به شوراي عالي
۳. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه سازمان و پيشنهاد به شوراي عالي
۴. تهيه و پيشنهاد ساختار سازماني و تشکيلات تفصيلي سازمان و هرگونه تغيير يا اصلاح بعدي در آن براي بررسي و تصويب شوراي عالي
۵ . تهيه و تنظيم مقررات و آيين نامه هاي اداري، استخدامي، تشکيلاتي، مالي و معاملاتي سازمان و هرگونه تغيير و اصلاح بعدي در آن، جهت بررسي و تصويب شوراي عالي
۶ . نصب و عزل معاونان و مديران سازمان و نمايندگان فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خارج ازکشور با هماهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
۷. پي گيري و اجراي مصوبات شوراي عالي
۸ . امضاي موافقت نامه ها و قراردادهاي داخلي و خارجي به نمايندگي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در چارچوب وظايف سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۹. اداره امور سازمان
۱۰. ارائه گزارش هاي دوره اي و موردي از عملکرد سازمان به شوراي عالي
۱۱. پيشنهاد ايجاد، توسعه و انحلال مؤسسات وابسته و تحت نظر سازمان به رييس شورا جهت تأييد
۱۲. عقد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي و نمايندگي سازمان در مراجع اداري و قضايي و انتخاب وکيل با حق توکيل تا يک درجه و پايان دادن به دعاوي از طريق مصالحه يا ارجاع به داوري.
تبصره : رييس سازمان در مقابل وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مسئول است و در کليه مواردي که بر طبق اين اساسنامه به عهده وي گذاشته شده است، پاسخگو خواهد بود.
فصل سوم: امور مالي
ماده ۱۵: دارايي‌‌هاي سازمان
دارايي هاي سازمان عبارتند از:
۱. کليه اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول که به موجب تصويب اساسنامه و تأسيس سازمان، از وزارتخـانه ها، سازمـان ها، نهادها يا مؤسـسات دولتي و غيردولتي به سازمان انتقال يافته و يا به تملک سازمان درمي آيد.
۲. دارايي ها و اموال ناشي از کمک هاي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي
۳.  ساير دارايي ها و اموال ناشي از فعاليت هاي جاري سازمان
ماده۱۶: سازمان از نظر اداري، مالي و تشکيلاتي تابع مصوبات شوراي عالي است و بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاه هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ها و قانون تنظيم بخشي از مقررات، تنها درچارچوب مصوبات شوراي عالي عمل خواهد نمود.
ماده۱۷: رييس سازمان موظف است بودجه پيشنهادي سال آينده خود را تا پايان شهريورماه هر سال به شوراي عالي تقديم کند.
ماده۱۸: سازمان به منظور انجام فعاليت هاي خود مي تواند به تأسيس و اداره شرکت ها و مؤسسات وابسته با رعايت قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايد.
ماده۱۹: هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه به پيشنهاد رييس شورا و يا ۵ نفر از اعضا و با رأي دو سوم اعضاي شوراي عالي خواهد بود.
ماده۲۰ : اين اساسنامه پس ازاصلاحات لازم درسه فصل و۲۰ ماده و۸ تبصره تنظيم و درتاريخ بيست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۴ به تصويب دوسوم اعضاي شوراي عالي رسيد وجايگزين اساسنامه مصوب۳۰/۸/۱۳۷۴ مي گردد.
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5666
اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *