سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 1

اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
شماره۹۹/۱۸۵۴۰/دش                     ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
(مصوب جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
دانلود فایل WORD اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نهاد ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
مصوبه «اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» که در جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:
مقدمه:
به منظور ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوره کودکی و به استناد سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، اقدام ملی ۱۸ راهبرد کلان ۵ نقشه مهندسی فرهنگی، اقدام ملی ۳۶ در ذیل راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور، مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای تبصره ذیل ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک» موضوع مصوبه جلسه ۸۳۴ مورخ ۹۹/۰۹/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک درجلسه ۸۳۶ مورخ ۹۹/۱۱/۷  به شرح ذیل به تصویب رسید:
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ دوره کودکی
در این اساسنامه دوره کودکی شامل کودکان گروه سنی بدو تولد تا شش سال تمام است که به دو دوره سه ساله (دوره اول کودکی و دوره دوم کودکی) تقسیم می شود. تعلیم و تربیت کودکان در این دوره با محوریت خانواده  و با مشارکت مردم، نهادهای دولتی و غیردولتی انجام می شود. مهدهای کودک، کودکستان ها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و یا هر عنوان دیگری که مسؤولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان تا پیش از دبستان را عهده دار هستند، در شمول این اساسنامه قرار می ¬گیرند.
ماده۲ـ اصول حاکم
اصول حاکم بر این اساسنامه عبارتند از:
۱ـ به رسمیت شناختن حقوق و تکالیف تربیتی والدین و تأکید بر محیط خانواده به عنوان بستر اصلی تربیت دوره کودکی
۲ـ به رسمیت شناختن مسؤولیت اصلی وحقوق خانواده در نگهداری و فراهم آوردن زمینه تربیت پذیری کودکان دردوره اول کودکی
۳ـ مبتنی بودن تعلیم و تربیت دوره کودکی بر یافته های علمی پژوهشی و آموزه های تعلیم و تربیت اسلامی وتعلیمات قرآنی
۴ـ توجه به شأن حاکمیتی در تنظیم گری، برنامه ریزی، هدایت، ارزیابی و نظارت و تعیین استانداردها، شاخص¬ها و سنجه¬های تعلیم و تربیت دوران کودکی
۵ ـ مشارک ت¬پذیری و استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و بخش غیردولتی و پرهیز از تصدی گری های غیر ضرور وتاکید برنقش سیاست گذاری، حمایتی ونظارتی سازمان
۶ ـ عدالت ¬محوری و فراهم آوردن زمینه دسترسی عادلانه به فرصت های تربیتی برای همه کودکان
۷ـ حفظ یکپارچگی، همسویی و هماهنگی با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی برسند تحول بنیادین آموزش وپرورش
۸ ـ جامع نگری واهتمام متعادل و متوازن به تربیت در ساحت های تربیتی متناسب باشرایط و اقتضائات دوره کودکی
۹ـ توجه به تفاوت های فردی وفرهنگی ورعایت اصل تنوع درروشهای تربیتی بارویکرد اسلامی
۱۰ـ رعایت اصل عدم تعارض منافع درمدیران وکارکنان سازمان
ماده۳ـ سیاست اجرائی:
در چارچوب این اساسنامه، دردروره اول کودکی، مسؤولیت نگهداری و فراهم آوردن زمینه تربیت پذیری کودکان با «خانواده» است و سازمان، نقش توانمندسازی خانواده ها و راهبری، هدایت، حمایت و نظارت بر مراکز ارائه دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودک را برعهده دارد و در دوره دوم کودکی، سازمان، ضمن اهتمام به توانمندسازی خانواده ها، با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی، به ارائه خدمات تعلیم و تربیت و ساماندهی امور مربوط می پردازد.
ماده۴ـ اهداف:
۱) ساماندهی و مدیریت یکپارچه امور تعلیم و تربیت دوره کودکی و توسعه کمی و کیفی آن
۲) ارتقاء شایستگی های تربیتی، توانمندسازی و حمایت از خانواده، با تأکید بر دوره اول کودکی و نیز نهادهای فعال در حوزه کودک، مهدهای کودک، پیش دبستان و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان زیر ۶ سال مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی
۳) مشارکت درپایش و صیانت از بهداشت، سلامت و حقوق تربیتی کودک در همه عرصه های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی حضوری و در فضای مجازی
۴) تأمین عدالت در دسترسی به تعلیم و تربیت با کیفیت دوره کودکی با تأکید بر کودکان و خانواده های مناطق محروم و دارای نیازهای ویژه
۵) زمینه سازی برای تکوین و تعالی هویت «اسلامی ـ ایرانی» و رشد همه جانبه در ابعاد شناختی، عاطفی، روانی ـ حرکتی، اجتماعی، معنوی و زیستی ـ  بدنی
۶) آماده ¬سازی کودکان برای ورود به نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی کشور
ماده۵ ـ جایگاه و شخصیت حقوقی:
«سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در این اساسنامه «سازمان» نامیده می شود، تأسیس و به صورت هیأت امنایی اداره می شود.
تبصره۱: سازمان متولی و مرجع انحصاری راهبری، ساماندهی، صدور مجوز، هدایت و نظارت بر امور، فرآیندها، محتواها و منابع انسانی شایسته برای تعلیم و تربیت کودکان تا شش سال تمام در مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان می¬باشد. از تاریخ تشکیل این سازمان، مأموریت ها و وظایف آموزشی و تربیتی متناظر سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی، به این سازمان منتقل می شود و ارائه خدمات رفاهی و نگهداری کودکان دارای معلولیت و با نیازهای ویژه، بی¬سرپرست و بد سرپرست، کما فی السابق با دستگاه های ذی ربط خواهد بود.
تبصره۲: از تاریخ تأسیس و شروع به فعالیت رسمی سازمان و ابلاغ دستورالعمل¬ها و مقررات، کلیه مهدهای کودک، کودکستان ها، مراکز پیش دبستانی  و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان، در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوان فعالیت می¬نمایند، مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، وضعیت خویش را با مقررات و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، تطبیق دهند.
تبصره۳: وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، سازمان را با رعایت اساسنامه و سایر مقررات مربوط راه اندازی نماید.
تبصره۴: تا زمان ابلاغ مقررات و بخشنامه¬های جدید توسط سازمان، کلیه مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوانی فعالیت می¬نمایند، طبق مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل¬های قبلی به فعالیت ادامه می¬دهند و پس از آن، استمرار فعالیت آنها براساس ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان امکان¬پذیر خواهد بود.
تبصره۵ : تا زمان تشکیل سازمان، همه پرونده¬های دریافت مجوز جدید مهدکودک متوقف، و مجوز جدیدی برای تشکیل مهدکودک صادر نمی¬شود.
ماده۶ ـ وظایف و فعالیت های سازمان:
۱ـ تدوین و پیشنهاد نظام جامع تربیت دوره کودکی بر مبنای تعلیم و تربیت اسلامی پس از تائید شورای عالی آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲ـ برنامه ریزی، راهبری و نظارت بر اجرای تعلیم و تربیت، مبتنی بر نظام جامع تربیت دوره کودکی
۳ـ فراهم آوردن زمینه های  لازم برای توانمندسازی و تسهیل ارائه  خدمات مشاوره ای و تربیتی به خانواده ها به ویژه دردوره اول کودکی و نیزحمایت ازمراکزارائه دهنده خدمات تعلیم و تربیت در دوره اول
۴ـ ایجاد ظرفیت و تسهیلات برای پوشش کامل کودکان دروه دوم کودکی (از آغاز ۴ سالگی تا پایان ۶ سالگی)  متناسب با امکانات و منابع طی یک دوره ی ۷ ساله (۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۷)  در قالب دوره پیش دبستانی وبا اولویت بخش غیردولتی و همکاری و مشارکت دستگاه های دولتی، عمومی به خصوص برای کودکان مناطق محروم و دو زبانه و دارای نیازهای ویژه
۵ ـ تعیین و اعمال ضوابط، شرایط، استانداردهای صدور مجوز، چگونگی  تأسیس، اداره  و انحلال واحدهای ارائه دهنده خدمات تعلیم و تربیت و آموزش در دوره کودکی
۶ ـ مدیریت پژوهش و تحقیقات مورد نیاز و استفاده از ظرفیت مراکز علمی، پژوهشی و حوزه های علمیه
۷ ـ سیاست گذاری و تعیین ضوابط و قواعد تدوین برنامه ها، روش ها، مواد و محصولات آموزشی، تربیتی، فرهنگی، بازی و سرگرمی، هنری و ورزشی، مکتوب و چندرسانه ای ویژه کودکان و پایش سلامت جسمی و روانی و حقوق تربیتی کودک در عرصه های اجتماعی و فضای مجازی با جلب مشارکت دستگاه ها ونهادهای ذی ربط
۸ ـ صدور مجوز، تعیین شهریه و برنامه ریزی برای ارائه خدمات کیفی مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان ونظارت بر فعالیت آن ها
۹ـ ایجاد تسهیلات وحمایت از راه اندازی و اداره مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی توسط بخش غیر دولتی و مشارکت های مردمی
۱۰ـ تدوین چارچوب شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای نیروی انسانی، تعیین سازوکار احراز و صدور گواهینامه حرفه ای
۱۱ـ طراحی و استقرار نظام تربیت مربی کودک با مشارکت دستگاه ها ونهادهای ذی ربط و اجرای دوره های توانمندسازی و مهارت آموزی با استفاده از ظرفیت دانشگاهها، حوزه های علمیه و مراکز آموزشی و فرهنگی
۱۲ـ حمایت از توسعه فضاهای و تجهیزات آموزشی، تربیتی، فرهنگی و هنری و ورزشی خاص کودکان
۱۳ـ زمینه سازی، تقویت و تسهیل یادگیری زبان و ادبیات فارسی به عنوان زبان رسمی و وحدت بخش کشور
۱۴ـ اعمال نظارت و رسیدگی  به  شکایات و تخلفات  ارائه دهندگان خدمات تعلیم و تربیت کودک از جمله مهدکودک، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و هماهنگی با دستگاه های ذی ربط برای جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز و مغایر با مفاد این اساسنامه
۱۵ـ تدوین دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط ارزیابی و رتبه بندی مراکز ارائه دهنده خدمات تعلیم و تربیت و آموزش در دوره کودکی
فصل دوم ـ ارکان
ماده۷ـ ارکان:
سازمان دارای ارکان زیر است:
۱ـ هیأت امناء
۲ـ رئیس سازمان
ماده۸ ـ هیأت امناء:
هیأت امنأ، عالی ترین مرجع سازمان در زمینة تعیین خط مشی ها و تصمیم گیری های کلان و دارای کلیة اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و ادارة امور آن است. ریاست هیأت امناء بر عهدة وزیر آموزش و پرورش است.
ماده۹ـ ترکیب هیأت امناء:
۱) وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت امناء)
۲) دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یامعاون ایشان
۳)  نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی
۴) دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
۵) معاون آموزش ابتدایی، معاون پرورشی و فرهنگی و معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش
۶) رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
۷) رئیس سازمان بهزیستی کشور
۸) یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مجلس به انتخاب کمیسیون
۹) یک نفر نماینده به انتخاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور
۱۰) معاون ذی ربط رئیس سازمان صدا و سیما
۱۱) معاون ذی ربط رئیس سازمان برنامه و بودجه
۱۲) معاون ذی ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۳) نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه
۱۴) دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور
۱۵) رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (دبیر هیأت امناء)
۱۶) مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۱۷)  چهار نفر نماینده خانواده ها (دو پدر و دو مادر)
۱۸) دو نفر ازشخصیت های علمی وفرهنگی فعال و متخصص در حوزه تعلیم و تربیت کودک
۱۹) دو نفر از نمایندگان مؤسسان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی و مراکز نگهداری و آموزش کودکان
تبصره: افراد ردیف ۱۵ از بین کسانی که دارای فرزند زیر شش سال می باشند به پیشنهاد شورای مرکزی انجمن اولیاء و مربیان، ردیف ۱۶ به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر آموزش و پرورش و ردیف ۱۷ به پیشنهاد شورای هماهنگی مؤسسان،طبق دستورالعمل سازمان انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش به مدت چهار سال منصوب می شوند.
ماده۱۰ـ وظایف و اختیارات هیأت امناء:
۱) بررسی و تأیید رییس سازمان که از سوی وزیرآموزش و پرورش پیشنهاد می¬شود.
۲) تصویب ساختار و نمودار سازمانی، آیین¬نامه های اداری و استخدامی، بودجه سنواتی، ضوابط مالی و معاملاتی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی سازمان
۳) بررسی و تائید نظام جامع تربیت دوره کودکی، تعیین خط مشی ها و برنامه های سالانه سازمان
۴) بررسی و تصویب آیین¬نامه¬ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای اجرای مفاد این اساسنامه
۵)  تصمیم گیری در مورد عضویت سازمان در مجامع و سازمان های بین المللی
۶) نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامة سازمان و برنامه های مصوب
۷) بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس سازمان یا پیشنهادهایی که از جانب حداقل سه نفر از اعضای هیأت امناء ارائه شده باشد.
۸) تصویب ضوابط و مقررات مربوط به واحدهای ارائه دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودکان از قبیل مهدکودک¬ها، مراکز پیش¬دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان شامل:
الف ـ اجازه ایجاد شورای برنامه¬ریزی و نظارت در سطح ستاد و استان¬ها و تعیین اعضا، چارچوب فعالیت¬ها، وظایف و صلاحیت¬های آن شورا در زمینه برنامه¬ریزی، صدور مجوز، وضع استانداردها و ارزیابی و نظارت بر عملکرد و نیز رسیدگی به تخلفات احتمالی، اعمال مجازات¬ها و لغو مجوز آنها
ب ـ تصویب شرایط، صلاحیت¬ها و وظایف متقاضیان تأسیس و مدیریت و نیز ضوابط استقرار و راه اندازی واحدها
ج ـ تعیین و تصویب شهریه مجاز بطور سالیانه با هماهنگی مراجع ذی¬صلاح قانونی
د ـ پیشنهاد اعطای تسهیلات و انجام حمایت¬های لازم از موسسان بخش غیردولتی جهت طی مراحل تصویب در مراجع ذی¬صلاح قانونی
هـ ـ ساماندهی و نظارت بر تطبیق واحدهای فعال و موجود با ضوابط موضوع این اساسنامه
۹) انتخاب حسابرس، تصویب حساب¬ها و ترازنامه سالیانه و استماع گزارش مربوط
۱۰) تصویب آئین ¬ نامه داخلی هیأت امنا ء و مقررات، آئین ¬ نامه ¬ ها و شیوه نامه ¬ های لازم
۱۱) تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و ‏مقررات مربوط
۱۲) پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی
تبصره۱: جلسات عادی هیأت امناء، حداقل سالی دوبار، به دعوت دبیر هیأت امناء و به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل می شود. جلسات با حضور حداقل دوسوم از اعضای هیأت امناء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.
تبصره۲: جلسات فوق العادة هیأت امناء برحسب ضرورت، به پیشنهاد رئیس سازمان یا رئیس هیأت امناء و یا سه نفر از اعضای هیأت امناء و با دعوت دبیر هیأت امناء تشکیل می شود.
تبصره۳: مصوبات هیأت امناء با امضای رئیس هیأت امناء، جهت اجرا به سازمان و در صورت ضرورت به دیگر مراجع ذی ربط ابلاغ می شود.
ماده۱۱ـ رئیس سازمان:
رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی سازمان و در حکم معاون وزیر است و به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیأت  امناء و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت ۴ سال منصوب می شود. رئیس سازمان علاوه بر صلاحیت های عمومی، اخلاقی، اعتقادی و مدیریتی مدیران و آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی، باید واجد شرایط اختصاصی زیر باشد:
۱) دارای حداقل ۵ سال سابقه آموزشی و اجرائی لازم در عرصه تعلیم و تربیت کودک
۲) دارای تحصیلات مرتبط با حوزه ماموریت سازمان
ماده۱۲ـ وظایف رئیس سازمان:
۱) مسؤولیت کلی اداره امور سازمان، هدایت، ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های سازمان در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مربوط
۲) نصب و عزل مدیران سازمان در چارچوب آیین نامه های مصوب سازمان با رعایت قوانین و مقررات
۳) تهیه و تنظیم برنامه و بودجة سالانة سازمان و ارائه آن در جلسات هیأت امناء و تلاش برای تأمین منابع مالی و انسانی و امکانات مورد نیاز
۴) تهیه و تنظیم ضوابط اداری و مالی، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی، مقررات و آیین نامه های آموزشی و پرورشی سازمان و ارائه آن در جلسات هیأت امناء
۵) برنامه ¬ریزی برای افزایش پوشش جامعه هدف و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی از طرق ممکن قانونی
۶) نمایندگی سازمان در کلیة مراجع اداری و قضایی با حق توکیل غیر برای استیفای حقوق سازمان در حدود مقررات
۷) حفظ و حراست از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول سازمان
۸) ارایة گزارش سالانه از فعالیت های سازمان به هیأت امناء
۹) ارائه ترازنامه و صورت منابع و مصارف سالانة سازمان به هیأت امناء
۱۰) پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به هیأت امناء و پیگیری آن پس از تأیید هیأت امناء برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱۱) پی گیری و اجرای مصوبات هیأت امناء
۱۲) امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات سازمان در ‏ چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسؤولیت امور مالی سازمان، طبق قوانین، ‏آئین¬نامه های مالی و معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی و  پاسخگویی به هیأت امناء
فصل سوم ـ امور مالی، ساختار و منابع انسانی
ماده۱۳ـ منابع مالی:
بودجه سازمان از طریق اختصاص ردیف¬های  مستقل و پیش بینی اعتبارات و منابع مورد نیاز در بودجة کل کشور و همچنین درآمدهای اختصاصی، کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، تسهیلات بانکی مأخوذه طبق مقررات و نیز مشارکت های مردمی، خیرین و وقف تأمین خواهد شد.
تبصره۱: دولت موظف است اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی سازمان به ویژه ساختمان و تجهیزات را تأمین نماید.
تبصره۲: مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان به صورت غیر دولتی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اداره می شوند. کودکستان ها و مراکز پیش دبستانی در مناطق محروم با حمایت دولت و مشارکت مردم دایر و اداره خواهند شد.
ماده۱۴ـ ساختار و منابع انسانی:
۱)  ساختار، نمودارسازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان، پس از تصویب هیأت امناء به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور می¬رسد. ساختار سازمان در استان ها و شهرستان ها ذیل ساختار ادارات کل آموزش و پرورش استان¬ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها با اختصاص تعداد پست¬های سازمانی مناسب پیش¬بینی می¬شود.
۲) نیروی انسانی مورد نیاز در چارچوب تشکیلات مصوب توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تأمین و تخصیص می یابد.
تبصره۱: ایجاد سازمان مذکور بدون گسترش تشکیلاتی بوده و محل تأمین پست های سازمانی موردنیاز از تجمیع پست های موجود در ستاد وزارت آموزش  و پرورش، سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و سازمان بهزیستی کشور، خواهد بود.
ماده۱۵ـ افراد شاغل در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی غیردولتی کارمند وزارت آموزش  و پرورش محسوب نمی شوند و هیچ حق و یا امتیاز استخدامی از این محل برای ایشان در نظر گرفته نخواهد شد و وزارت آموزش وپرورش و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مجاز نیستند این افراد را در امور اداری و ستادی بکارگیری کنند.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده۱۶ـ اموال و دارایی ها:
اموال منقول و غیرمنقول، دارایی ها، حقوق و سایر امکانات سازمان، متعلق به دولت است که در صورت انحلال سازمان، به وزارت آموزش و پرورش منتقل خواهد شد.
تبصره۱: انحلال و یا ادغام سازمان با ساز و کار مقرر در ماده  ۱۶ این اساسنامه با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان پذیر خواهد بود.
تبصره۲: هر گونه انتقال و جابه جایی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به سایر نهادها، باید قبلاً به تصویب هیأت امناء برسد.
ماده۱۷ـ اصلاح یا تغییر اساسنامه:
هر گونه اصلاح یا تغییر در مفاد این اساسنامه، فقط از طریق راهکارهای ذیل انجام می پذیرد:
۱ـ به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲ـ به پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تأیید شورای تحول نظام آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده۱۸ـ مواردی که در این اساسنامه پیش¬بینی نشده است طبق قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد.
ماده۱۹ـ از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، مفاد آن بر کلیه قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر مهدهای کودک و پیش¬دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و سایر مقررات مشابه، در موارد مغایرت، حاکم خواهد بود.
ماده۲۰ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش دوسالانه عملکرد سازمان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.
ماده۲۱ـ این اساسنامه مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ ۹۹/۱۱/۷ به تصویب شورای  عالی انقلاب فرهنگی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5394
اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

سازمان تعلیم و تربیت کودک

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *