اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه اروند 1

اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص)
توسعه اروند
دانلود فایل WORD اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص)
شماره۱۰۶۴۰۸/ت۵۱۶۰۵هـ                                         ۱۶/۸/۱۳۹۴
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
هيأت وزيران در جلسات ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ و ۷/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۴۷۷۴/۱۰/۹۳۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ب) ماده (۴) و ماده (۷) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ اساسنامه شرکت سرمايه  گذاري و توسعه اروند را به شرح زير تصويب کرد:
اساسنامه شرکت سرمايه  گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص)
فصل اول ـ کليات
ماده۱ـ نام شرکت، شرکت سرمايه گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص) است که داراي تابعيت ايراني بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند است و از اين پس در اين اساسنامه به اختصار «شرکت» ناميده مي  شود.
ماده۲ـ نوع شرکت سهامي خاص بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران اداره مي  شود.
ماده۳ـ هدف شرکت بسترسازي به منظور رشد و توسعه اقتصادي، صنعتي، عمراني، بازرگاني منطقه آزاد اروند از طريق جذب سرمايه  هاي داخلي و خارجي و ارايه خدمات پشتيباني به کليه فعالان اقتصادي منطقه، در چارچوب سياست  هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران است.
ماده۴ـ شرکت مجاز است در چارچوب سياست  هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زير اقدام کند:
الف ـ سرمايه گذاري در کليه فعاليت  هاي توسعه  اي با مشارکت ساير سرمايه  گذاران تا سقف چهل و نه درصد با رعايت سياست  هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون اجراي آن.
ب ـ انجام  فعاليت  ها و اقدامات لازم و اطلاع  رساني در خصوص شناسايي و جذب و هدايت سرمايه  گذاران توانمند داخلي و خارجي در جهت استفاده بهينه از منابع و امکانات و ظرفيت  هاي منطقه و کمک به ارتقاي سرمايه  گذاري در منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند.
ج ـ استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانک  ها و مؤسسات اعتباري و کارگزاري در سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب موازين شرعي و مقررات قانوني.
د ـ بررسي طرح  هاي سرمايه گذاري و ارايه خدمات پشتيباني و اقتصادي به اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه توسعه سرمايه  گذاري.
هـ ـ تهيه بسته  هاي سرمايه  گذاري به منظور ايجاد و شناسايي فرصت  ها و پروژه  هاي سرمايه  گذاري در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند.
و ـ انجام هرگونه عمليات مجاز در راستاي تحقق اهداف شرکت.
ماده۵ ـ مدت فعاليت شرکت از تاريخ ثبت، نامحدود است.
ماده۶ ـ مرکز اصلي شرکت در منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند است .
تبصره ـ شرکت مي  تواند براي اجراي وظايف مقرر در اين اساسنامه در داخل کشور با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط، شعب يا نمايندگي  هايي را داير و آنها را منحل کند.
ماده۷ـ سرمايه شرکت مبلغ چهل ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰) ريال منقسم به يک ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱) سهم عادي چهل هزار (۰۰۰ر۴۰) ريالي با نام است، که تمام آن تأديه شده است.
تبصره ـ سرمايه شرکت در هيچ زمان نبايد از محل تسهيلات مالي بانک  ها (اعم از دولتي و خصوصي) و يا مؤسسات اعتباري تأمين شود.
فصل دوم ـ ارکان شرکت
ماده۸ ـ ارکان شرکت به شرح زير است:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيأت مديره
ج ـ بازرس (حسابرس)
ماده۹ـ مجمع عمومي شرکت از اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند تشکيل مي  شود.
ماده۱۰ـ مجمع عمومي عادي سالانه و مجامع عمومي فوق  العاده را هيأت مديره دعوت مي  کند.
تبصره۱ـ هيأت مديره و بازرس قانوني و يا هريک از اعضاي مجمع عمومي شرکت مي  توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي فوق  العاده و يا مجمع عمومي عادي به طور فوق  العاده را دعوت کنند.
تبصره۲ـ هرگاه مجمع عمومي توسط هيأت مديره دعوت شده باشد، دستور جلسه را هيأت مديره و هرگاه به وسيله بازرس دعوت شده باشد، دستور جلسه را بازرس معين مي  کند.
ماده۱۱ـ مجمع عمومي عادي شرکت حداقل سالي دو بار به دعوت هيأت مديره، يک  بار حداکثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي براي بررسي و تصويب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زيان و يک  بار در نيمه دوم سال براي بررسي و تصويب بودجه سال بعد در مرکز اصلي شرکت يا با توافق مجمع در محل پيشنهادي هيأت مديره تشکيل مي  شود.
ماده۱۲ـ دعوت  نامه رسمي مجامع عمومي شامل محل تشکيل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتي که کمتر از پانزده روز قبل از تاريخ تشکيل جلسه نباشد، توسط رئيس هيأت مديره براي صاحبان سهام ارسال مي  شود.
ماده۱۳ـ مجامع عمومي اعم از عادي و فوق  العاده در مرکز اصلي شرکت يا در محلي که در دعوتنامه صاحبان سهام تعيين مي  شود، برگزار مي  شود.
ماده۱۴ـ مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق  العاده با حضور اکثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت پيدا مي کنند و تصميمات با اکثريت آراي حاضرين در جلسه رسمي معتبر است.
تبصره۱ـ مـذاکرات و تصمـيمات مجامع عمومي شرکت در صورتجلسه  اي که به امضاي هيأت رئيسه مي  رسد، ثبت و در مرکز اصلي شرکت نگهداري مي  شود.
تبصره ۲ ـ يک نسخه از صورتجلسات مجمع عمومي پس از اخذ امضاي اعضا به دبيرخانه شوراي  عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي جهت در جريان امور قرار گرفتن و تطبيق آن با نظرات شوراي مذکور ارسال مي-شود.
ماده۱۵ـ اختيارات و وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
الف ـ تعيين خط مشي کلي شرکت.
ب ـ استماع و بررسي گزارش سالانه هيأت مديره و بازرس و اخذ تصميمات مقتضي.
ج ـ بررسي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و نحوه تقسيم سود شرکت.
د ـ بررسي و تصويب آيين  نامه  هاي مورد نياز شرکت.
هـ ـ تعيين حقوق، حق  الزحمه هيأت مديره و حق الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
و ـ تعيين روزنامه کثيرالانتشار به منظور درج کليه آگهي  هاي شرکت.
ز ـ اتخاذ تصميم نسبت به سرمايه گذاري يا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پيشنهاد هيأت مديره.
 ح ـ انتخاب و عزل اعضاي هيأت مديره و بازرس قانوني.
ط ـ بررسي و تصويب ساختار کلان شرکت و تعيين سقف پست  هاي مورد نياز و برنامه  هاي جذب نيروي انساني شرکت در چارچوب سياست  هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي.
ماده۱۶ـ مجمع عمومي فوق العاده با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به بررسي و ارايه پيشنهاد در خصوص موارد زير به هيأت وزيران براي تصويب اقدام مي  کند:
الف ـ تغييرات در مواد اساسنامه شرکت.
ب ـ افزايش يا کاهش سرمايه شرکت.
ج ـ انحلال شرکت.
ماده۱۷ـ شرکت به وسيله هيأت مديره متشکل از سه يا پنج نفر که از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت با پيشنهاد رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي  شوند، اداره مي  شود و تا زمان انتخاب هيأت مديره جديد در سمت خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره۱ـ در صورت استعفا، فوت يا عزل هر يک از اعضا يا وجود موانع قانوني ديگر، بلافاصله مجمع عمومي عادي با درخواست هيأت مديره يا بازرس قانوني، جهت تکميل اعضا تشکيل مي  شود.
تبصره۲ـ انتخاب اعضاي جديد براي بقيه مدت دوره هيأت مديره است و مسئوليت ساير اعضاي هيأت مديره تا انتخاب اعضاي جديد، همچنان به قوت خود باقي است.
ماده۱۸ـ اعضاي هيأت مديره در اولين نشست يک نفر از بين خود به عنوان رئيس و يک نفر را به عنوان نايب رئيس، براي مدتي که بيش از مدت عضويت در هيأت مديره نباشد، انتخاب مي  کنند.
ماده۱۹ـ هيأت مديره حداقل هر ماه يکبار، بنا به دعوت رئيس هيأت مديره در محل شرکت، تشکيل جلسه مي-دهد.
ماده۲۰ـ براي هر يک از جلسات هيأت مديره صورتجلسه  اي حاوي خلاصه مذاکرات و تصميمات اتخاذ شده در جلسه با قيد تاريخ، تنظيم و به امضاي اعضاي حاضر مي  رسد.
تبصره ـ نظر هر يک از اعضاي هيأت مديره که با تمام يا قسمتي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، در صورتجلسه قيد مي  شود.
ماده۲۱ـ اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير است:
الف ـ اداره امور شرکت به جز موضوعاتي که اتخاذ تصميم و اقدام در مورد آنها طبق قوانين و مقررات و اين اساسنامه در صلاحيت خاص مجامع عمومي است.
ب ـ نمايندگي شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتي و خصوصي، دادگاه  ها و مراجع قضايي و غيرقضايي با حق توکيل.
ج ـ تقديم گزارش سالانه به مجمع عمومي.
د ـ تهيه و تدوين بودجه و تنظيم گزارش مالي سالانه شرکت و پيشنهاد نحوه تقسيم سود به مجمع عمومي.
هـ ـ تدوين آيين  نامه  هاي مورد نياز شرکت و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
و ـ پيشنهاد نحوه سرمايه  گذاري يا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومي.
ز ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک  ها و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير مؤسسات تجاري و انسداد حساب  هاي يادشده.
ح ـ تصويب ارجاع دعاوي به داوري و صلح و سازش آنها با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ط ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي و کيفري يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعيين کارشناس و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي، با يا بدون اختيار صلح و به طور کلي استفاده از حقوق و اجراي تکاليف ناشي از قانون داوري تجاري بين  المللي و تعيين وکيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توکيل و توکيل در توکيل و طرح دعوي خسارت و دعوي متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث، ورود در دعوي به عنوان ثالث، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاه  ها، اعطاي مهلت براي محکوم  به در دادگاه  ها و ادارات و دواير ثبت اسناد.
ماده۲۲ـ هيأت مديره يک نفر را از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت پس از تأييد مجمع عمومي به عنوان مديرعامل انتخاب مي  کند. مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره است و هيأت مديره مي تواند برخي از اختيارات يادشده در ماده (۲۱) اين اساسنامه را به وي واگذار کند.
ماده۲۳ـ چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور ديگر با امضاي مشترک مديرعامل و يکي از اعضاي هيأت مديره و مهر شرکت معتبر است.
ماده۲۴ـ مجمع عمومي عادي هر سال يک يا چند بازرس (حسابرس) را از بين سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ انتخاب مي  کند تا بر طبق قانون تجارت و اين اساسنامه به وظايف قانوني خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.
تبصره۱ـ مجمع عمومي عادي مي  تواند در هر زمان بازرس يا بازرسان را مشروط به تعيين جانشين آنها عزل کند.
تبصره۲ـ تعيين ميزان حق  الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است.
ماده۲۵ـ بازرس يا بازرسان قانوني مي  توانند در هر زمان هرگونه رسيدگي يا بازرسي لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسيدگي کنند. اين رسيدگي و بازرسي نبايد باعث رکود يا توقف فعاليت شرکت شود.
ماده۲۶ـ گزارش بازرس بايد حداقل ده روز قبل از تشکيل مجمع عمومي براي اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصميماتي که بدون آگاهي از گزارش بازرس در مورد تصويب دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم ـ ساير مقررات
ماده۲۷ـ هيأت مديره شرکت بايد پس از انقضاي هر سال مالي که از اول فروردين ماه تا پايان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ صورت دارايي و ديون و همچنين ترازنامه و حساب عملکرد سود و زيان شرکت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت طي آن سال مالي تنظيم کند. اسناد مذکور بايد حداقل بيست روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام ارايه شود.
ماده۲۸ـ هيأت مديره بايد طبق ماده (۱۳۷) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه يک بار خلاصه صورت دارايي و قروض شرکت را تنظيم و به بازرس ارايه دهد.
ماده۲۹ـ صاحبان سهام مي  توانند ده روز قبل از تشکيل مجمع عمومي ساليانه، در مرکز اصلي شرکت به صورتحساب و صورت اسامي صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زيان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهيه کنند.
ماده۳۰ـ سود خالص شرکت در هر سال مالي، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالي پس از کسر هزينه ها، استهلاکات و ذخيره ها است.
ماده۳۱ـ مجمع عمومي مي  تواند تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته هاي شرکت منظور کند.
ماده۳۲ـ انتقال سهام شرکت به اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا بخش خصوصي با تصويب دو سوم آراي مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط امکان  پذير است.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۲۷۳/۱۰۲/۹۴ مورخ ۶/۸/۱۳۹۴ شوراي نگهبان تأييد شده است.
معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5534
اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص)

اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه اروند

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *