اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه 1

اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه
بازار سرمايه
دانلود فایل WORD اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه
شماره۸۵۹۴۳/ت۵۲۳۱۸هـ                        ۱/۷/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ـ صندوق توسعه ملي
هيأت وزيران در جلسه ۱۱/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه را به شرح زير تصويب کرد:
اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه
فصل يکم ـ کليات
ماده۱ـ کليه اصطلاحات به کار رفته در مواد (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب۱۳۸۸ـ به همان معاني و ساير اصطلاحات مندرج در اين اساسنامه در معاني مشروح زير به کار مي روند:
الف ـ صندوق: صندوق تثبيت بازار سرمايه، موضوع ماده (۲۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ .
ب ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
پ ـ مخاطرات سامانه اي: نوسانات ناشي از خصوصيات خاص شرکت از جمله نوع محصول، ساختار سرمايه، سهامداران عمده و امثال آن.
ت ـ مخاطرات فرادستگاهي: نوسانات ناشي از تحولات کلي بازار و اقتصاد که مختص به شرکت خاصي نمي باشد و در اثر حرکت هاي کلي بازار به وجود مي آيد.
ث ـ شرايط بحران: نوسانات شديد در نماگرهاي بازار سهام در دوره زماني مشخص.
ماده۲ـ صندوق به عنوان نهاد مالي ثبت شده نزد سازمان، داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل غيردولتي بوده و در چارچوب مقررات حاکم بر نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب۱۳۸۴ـ ، اساسنامه صندوق، مصوبات هيأت امنا و هيأت عامل در راستاي تثبيت بازار سرمايه فعاليت مي نمايد.
ماده۳ـ محل استقرار صندوق، شهر تهران است و نشاني آن پس از تعيين توسط هيأت عامل، اعلام مي شود.
ماده۴ـ صندوق براي مدت نامحدود تأسيس مي شود.
ماده۵ ـ موضوع فعاليت صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و صندوق هاي سرمايه گذاري، اخذ تسهيلات و خريد و فروش دارايي هاي مالي و سپرده گذاري مي باشد. خصوصيات دارايي هاي موضوع سرمايه گذاري و حدنصاب هاي مربوط به پيشنهاد هيأت عامل به تصويب هيأت امناء مي رسد.
فصل دوم ـ ارکان صندوق
ماده۶ ـ صندوق داراي ارکان زير است:
الف ـ هيأت امنا
ب ـ هيأت عامل
پ ـ حسابرس ـ بازرس
ماده۷ـ هيأت امناي صندوق متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد که رياست آن برعهده وزير امور اقتصادي و دارايي بوده و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار دبير هيأت امناي صندوق مي باشد.
ماده۸ ـ هيأت امناي صندوق هر سال حداقل دو بار به دعوت رئيس هيأت امنا به منظور انجام وظايف و اختيارات مندرج در اين اساسنامه، تشکيل جلسه مي دهد.
تبصره۱ـ هيأت امناي صندوق به درخواست هر يک از اعضاي هيأت، رئيس هيأت عامل يا حسابرس ـ بازرس قانوني صندوق، به صورت فوق العاده تشکيل جلسه مي دهد.
تبصره۲ـ رئيس هيأت عامل با موافقت رئيس هيأت امنا و بدون حق رأي در جلسات هيأت امنا شرکت مي نمايد.
تبصره۳ـ دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امنا توسط دبير هيأت امنا و حداقل پنج روز قبل از تشکيل جلسه براي اعضاي هيأت ارسال مي شود.
ماده۹ـ جلسات هيأت امنا با حضور اکثريت اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اکثريت اعضاي هيأت اتخاذ مي گردد.
ماده۱۰ـ دبير هيأت امنا خلاصه مذاکرات و تصميمات هيأت امنا را طي صورتجلسه اي به امضاي اعضاي حاضر مي رساند.
ماده۱۱ـ اختيارات و وظايف هيأت امنا با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح زير است:
الف ـ تعيين چارچوب کلي فعاليت صندوق
ب ـ تصويب نحوه استفاده از منابع صندوق
پ ـ تصويب نظام نامه ها، برنامه هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورت هاي مالي و گزارش عملکرد صندوق طي سال مالي
ت ـ تصويب آيين نامه هاي اداري، استخدامي، مالي و معاملات صندوق
 ث ـ انتخاب اعضاي هيأت عامل
ج ـ عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل به پيشنهاد هر يک از اعضاي هيأت امنا
چ ـ ارايه پيشنهاد انحلال صندوق به مراجع صلاحيت دار
ح ـ پيشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به هيأت وزيران
خ ـ تصويب ساختار تشکيلاتي صندوق
تبصره ـ هيأت امنا مي تواند به استثناي بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج) و (چ)، ساير اختيارات خود را به هيأت عامل واگذار نمايد.
ماده۱۲ـ اعضاي هيأت عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمايه با حداقل پنج سال سابقه مديريت در بازارهاي مالي پس از تأييد صلاحيت توسط سازمان، به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب هيأت امنا و با حکم رئيس هيأت امنا براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. اعضاي هيأت عامل از بين خود يک نفر را به عنوان رئيس و يک نفر را به عنوان نايب رئيس انتخاب مي نمايند.
تبصره۱ـ انتخاب مجدد اعضاي هيأت عامل بلامانع است.
تبصره۲ـ درصورت خاتمه دوران تصدي هر يک از اعضاي هيأت عامل، تا زمان تمديد عضويت يا تعيين جانشين، عضو سابق همچنان مسئول بوده و به خدمت خود ادامه مي دهد.
تبصره۳ـ در صورت استعفا، فوت يا عزل هر يک از اعضاء يا وجود موانع قانوني ديگر، بلافاصله هيأت امنا جهت تکميل اعضا براي بقيه مدت، تشکيل جلسه داده و اتخاذ تصميم خواهدکرد.
تبصره۴ـ حقوق، مزايا و پاداش رئيس هيأت عامل و اعضاي موظف و حق حضور اعضاي غيرموظف هيأت عامل را هيأت امنا تعيين مي کند.
ماده۱۳ـ هيأت عامل حداقل ماهانه دوبار به دعوت رئيس هيأت عامل و در غياب وي، نايب رئيس هيأت عامل تشکيل جلسه مي دهد. براي هر يک از جلسات هيأت عامل صورتجلسه اي شامل خلاصه مذاکرات و تصميمات اتخاذ شده در جلسه با قيد تاريخ تنظيم و به امضاي تمامي اعضاي حاضر مي رسد و اسامي اعضاي غايب نيز درج مي گردد.
ماده۱۴ـ جلسات هيأت عامل با حضور اکثريت اعضا رسميت مي يابد و در مورد دستورجلسات تعيين شده به بررسي و اتخاذ تصميم مبادرت مي کند. اعضاي هيأت عامل مي توانند موضوعات مورد نظر خود را از طريق رئيس هيأت عامل در دستور جلسه قرار دهند.
تبصره ـ اعضاي هيأت عامل نمي توانند حضور در جلسات هيأت عامل و حق رأي خود را به ديگري واگذار کنند.
ماده۱۵ـ وظايف و اختيارات هيأت عامل به شرح زير است:
الف ـ اجراي مصوبات هيأت امنا.
ب ـ انجام عمليات خريد و فروش اوراق بهادار در چارچوب سياست ها و مقررات مصوب هيأت امنا.
پ ـ تهيه و ارايه عملکرد ساليانه، ترازنامه، حساب سود و زيان و صورت هاي مالي صندوق و ارايه گزارش عمليات آن به هيأت امنا.
ت ـ ارايه پيشنهاد به هيأت امنا در خصوص نظام نامه ها و مقررات اداري، استخدامي و مالي و معاملاتي و ساير مقررات مربوط به صندوق.
ث ـ اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امنا است.
ج ـ انجام هر نوع معاملة قطعي، شرطي، رهني، اجاري و انعقاد کلية قراردادها به نام صندوق و تغيير، تبديل، فسخ، اقاله و ابطال آن ها نسبت به اموال منقول، غيرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار صندوق به هر شکل و يا هر شخص حقيقي و حقوقي و تحت هرگونه شرايط نزد کليه مراجع صالحه قضايي و غيرقضايي براي انجام وظايف و تحقق اهداف صندوق.
چ ـ اقامه و تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي (مدني) و کيفري و ثبتي و غيره و انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي در کلية مراجع قضايي و غيرقضايي و تمامي مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور، بدون اختيار صلح و به طور کلي استفاده از کلية حقوق و اجراي کلية تکاليف ناشي از قوانين آيين دادرسي، مدني و کيفري و داوري، تعيين وکيل با حق توکيل به غير ولو کراراً در امور دادرسي، اداري و اجرايي، تعيين ميزان حق الوکاله وکيل، و تعيين مصدق و کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس، اقامة دعوي، مطالبه خسارت، استرداد دعوي، جلب ثالث و دفاع از دعوي ثالث، طرح دعوي متقابل و دفاع از آن، تقاضاي تأمين خواسته، يا توقيف اشخاص و اموال از مراجع قضايي، اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات صندوق، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محکوم به، تملک اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي در قبال مطالبات صندوق اعم از مراجع قضايي و اداري و دواير ثبتي و استرداد آن ها به مالکان در قبال اخذ مطالبات.
ح ـ افتتاح حساب به نام صندوق نزد بانک ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
خ ـ تهيه گزارش عملکرد صندوق مشتمل بر ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق به صورت شش ماه يکبار و ارايه آن به هيأت امناء ، حسابرس ـ بازرس قانوني.
د ـ معرفي نماينده جهت حضور در مجامع عمومي شرکت ها، مؤسسات، صندوق ها و ساير نهادهاي مالي سرمايه پذير و حرفه اي و همچنين عضويت در هيأت مديره يا هيأت عامل شرکت ها و نهادهاي مزبور.
ذ ـ موارد ارجاعي از سوي هيأت امنا.
ماده۱۶ـ اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهايي که تعهد مالي براي صندوق ايجاد مي کنند، چک ها، بروات، سفته ها و ساير اوراق تجاري صندوق، با امضاي رئيس و يک عضو از دو عضو ديگر هيأت عامل معتبر خواهد بود.
ماده۱۷ـ رئيس هيأت عامل صندوق بالاترين مقام اجرايي صندوق مي باشد و مي تواند قسمتي از اختيارات و حق امضاي خود را در چارچوب مقررات به کارکنان صندوق تفويض نمايد. تفويض اختيار رافع مسئوليت وي نخواهدبود.
ماده۱۸ـ به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط مشي ها، سياست ها و مقررات مورد عمل صندوق، سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس ـ بازرس قانوني صندوق تعيين مي شود.
تبصره ـ به منظور بررسي عملکرد سال مالي صندوق، ترازنامه و حساب سود و زيان به همراه گزارش و اظهارنظر حسابرس ـ بازرس قانوني بايد حداقل ده روز قبل از تشکيل جلسه توسط رئيس هيأت عامل به اعضاي هيأت امنا تسليم شود.
ماده۱۹ـ حسابرس ـ بازرس قانوني صندوق مي تواند هرگونه رسيدگي و بازرسي را در حدود مقررات قانوني و وظايف محول انجام داده و به تمامي دفاتر، پرونده ها و قراردادهاي صندوق مراجعه نموده و اسناد مربوط به صندوق را مورد رسيدگي قرار دهد.
فصل سوم ـ امور مالي
ماده۲۰ـ منابع و مصارف صندوق از موارد زير تشکيل مي شود:
الف ـ سرمايه صندوق که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين مي شود.
ب ـ سپرده گذاري يک واحد درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملي از طريق سپرده هاي خود نزد بانک هاي عامل با تصويب هيأت امناي صندوق مذکور در صندوق.
پ ـ بخشي از کارمزدهاي تعريف شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار از طريق سپرده گذاري در صندوق.
ت ـ ساير منابعي که حسب قوانين و مقررات و با تصويب مراجع ذي صلاح در اختيار صندوق قرار مي گيرد.
ث ـ تأمين هزينه هاي سرمايه اي و جاري در چارچوب بودجه مصوب.
ج ـ خريد و فروش اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان با هدف تثبيت بازار سرمايه.
چ ـ سرمايه گذاري در بازارهاي مالي و دارايي نقدپذير به منظور حفظ ارزش سرمايه و منابع صندوق در چارچوب اهداف صندوق.
تبصره ـ نحوه ورود صندوق به بازار سرمايه شامل خريد سهام شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان و ساير اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمايه مي باشد. سقف مجاز خريد هر يک از اوراق مذکور در راستاي موضوع فعاليت صندوق براساس نوع شرکت (باتوجه به درصد سهام شناور آزاد)، در مقررات مالي و معاملاتي صندوق تعيين و به تصويب هيأت مديره سازمان مي رسد.
ماده۲۱ـ مازاد درآمد بر هزينه صندوق در هر سال مالي به حساب ذينفعان در دفاتر صندوق منظور مي شود.
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده۲۲ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد. به استثناي اولين سال که آغاز آن، زمان شروع فعاليت صندوق برابر اين اساسنامه و پايان آن آخر اسفندماه همان سال مي باشد، تمامي دفاتر به تاريخ روز آخر سال مالي بسته مي شود.
ماده۲۳ـ جلسه هيأت امنا به عنوان مجمع عمومي عادي و فوق العاده صندوق مطابق مقررات صندوق هاي سرمايه گذاري مصوب سازمان تشکيل مي گردد.
ماده۲۴ـ انحلال صندوق به پيشنهاد هيأت امناء و تأييد هيأت وزيران با مديريت تصفيه سازمان بورس و اوراق بهادار صورت مي گيرد.
تبصره ـ در صورت انحلال صندوق، کليه اموال و دارايي هاي صندوق بعد از کسر بدهي ها و تعهدات، به دولت تعلق مي گيرد.
ماده۲۵ـ صندوق به عنوان نهاد مالي تلقي مي شود و کليه قوانين و مقررات نهادهاي مالي تحت نظارت سازمان بر آن حاکم است.
معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5744

تثبيت بازار سرمايه

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *