اساسنامه صندوق ملی محیط زیست 1

اساسنامه صندوق ملی محیط زیست
صندوق ملی محیط زیست
دانلود فایل WORD اساسنامه صندوق ملی محیط زیست
شماره۱۱۳۱۴۲/ت۴۹۸۸۸هـ                                ۲۷/۹/۱۳۹۳
سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسات ۲۶/۶/۱۳۹۳ و ۱۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۸۷۵۹ـ۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۳ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه صندوق ملی محیط زیست
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ در جهت کمک به تقلیل آلاینده های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ و حمایت از محیط زیست و به منظور حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی، صندوق ملی محیط زیست که در این اساسنامه به اختصار، صندوق نامیده می شود، تأسیس می شود.
ماده ۲ـ صندوق مؤسسه عمومی غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری بوده و مطابق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت می نماید.
تبصره ـ صندوق می تواند در صورت نیاز، با رعایت قوانین و مقررات، نسبت به تأسیس مؤسسه اعتباری و یا شرکت های تابع با شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل اقدام نماید.
ماده ۳ـ حوزه فعالیت صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است و بنا به ضرورت می تواند در نقاط دیگر کشور شعبه یا نمایندگی دایر نماید.
تبصره ـ به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حق استفاده از یک باب ساختمان پلاک ثبتی (۲۳۶۸۰/۷۴) بخش (۱۱) تهران به آدرس سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صراف ها، کوچه ۳۵، پلاک ۳۶ برای مدت سی سال به صندوق واگذار می شود.
فصل دوم ـ منابع تأمین اعتبار و موضوع فعالیت صندوق
ماده ۴ـ تأمین اعتبار اولیه صندوق با تخصیص مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سپس نهایتاً تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۳۷ـ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور صورت می گیرد. سایر منابع تأمین اعتبار صندوق جهت انجام فعالیت ها به قرار زیر است:
۱ـ کمک های دولتی در چارچوب قوانین و مقررات
۲ـ کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی
۳ـ کمک ها و هدایای خارجی و بین المللی
۴ـ درآمد ناشی از گردش مالی و فعالیت های صندوق و واحدهای تابع بعد از وضع هزینه های قانونی
۵ ـ سایر درآمدها و منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
تبصره ۱ـ سرمایه صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل افزایش است.
تبصره ۲ـ به منظور تأمین و تحقق اهداف قانونی از تشکیل صندوق، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هر ساله نسبت به تأمین اعتبارات لازم برای کمک به صندوق از محل بودجه عمومی کشور با رعایت ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام خواهد نمود.
ماده ۵ ـ موضوع و حدود عملیات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می باشد:
۱ـ تأمین و تجهیز منابع مالی از محل های پیش بینی شده در قانون در جهت تحقق اهداف قانونی تشکیل صندوق
۲ـ اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات، کارگاه ها و به طور کلی هر گونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی
۳ـ اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق حفظ، احیا و مدیریت تنوع زیستی (شامل زیستگاه، زیست بوم، گونه و ژن)
۴ـ حمایت مالی و همکاری در طرح ها و پروژه های زیست محیطی و طرح های گردشگری طبیعی
۵ ـ حمایت مالی و همکاری در طرح های آموزشی و فرهنگ سازی جهت بهبود شرایط زیست محیطی
۶ ـ اعطای تسهیلات مالی به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده عمومی از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی
ماده ۶ـ صندوق می تواند در موارد خاص با جلب همکاری بانک ها و مؤسسات اعتباری و با استفاده از منابع مالی آنها در جهت اعطای تسهیلات زیست محیطی به متقاضیان براساس مقررات عملیات بانکی اقدام و در بازپرداخت اقساط وام متقاضیان به بانک ها و مؤسسات مذکور تسهیلات و حمایت های مالی را از منابع صندوق به عمل آورد.
ماده ۷ـ صندوق می تواند از طریق شرکت ها و مؤسسات بیمه، امکانات و شرایط لازم را برای بیمه کردن دام، باغات و محصولات کشاورزی در مقابل خسارت ناشی از جانوران وحشی حمایت شده و در معرض خطر فراهم و حق بیمه مربوط را از محل منابع و اعتبارات صندوق پرداخت نماید.
فصل سوم ـ ارکان
ماده ۸ ـ صندوق دارای ارکان زیر است:
۱ـ مجمع عمومی
۲ـ هیأت مدیره
۳ـ مدیرعامل
۴ـ بازرس
ماده ۹ـ مجمع عمومی بالاترین مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری صندوق می باشد و اعضای آن عبارتند از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور خارجه و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ریاست مجمع عمومی بر عهده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
ماده ۱۰ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:
۱ـ تعیین خط مشی کلی و سیاست های اجرایی صندوق
۲ـ بررسی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی صندوق پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی صندوق
۳ـ بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره
۴ـ پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز برای کمک به صندوق به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
۵ ـ نصب و عزل اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع
۶ ـ تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۷ـ تصویب تشکیلات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۸ ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و نیز حق الزحمه بازرس قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۹ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول یا غیرقابل وصول براساس پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۱۰ـ اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین صلح و سازش و استرداد دعاوی از مراجع ذی صلاح با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۱۱ـ اتخاذ تصمیم در خصوص ادغام یا انحلال مؤسسات و شرکت های زیر مجموعه بنا به پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۱۲ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول
۱۳ـ اتخاذ تصمیم درخصوص سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۴ـ اتخاذ تصمیم در مورد اصلاحات یا تغییرات اساسـنامه و پیشنهاد آن به هیأت وزیران جهت تصویب
۱۵ـ اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیأت مدیره و سایر ارکان در راستای اهداف صندوق
۱۶ـ انجام سایر وظایف و تکالیفی که در این اساسنامه ذکر شده است.
ماده ۱۱ـ هیأت مدیره صندوق مرکب از پنج نفر افراد صلاحیتدار و متخصص در امور مختلف محیط زیست، اقتصاد، مالی، حقوقی و بانکداری می باشد که برای مدت دو سال با انتخاب مجمع عمومی و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شوند.
تبصره ۱ـ هیأت مدیره از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می نماید.
تبصره ۲ـ جلسات هیأت مدیره حسب دعوت رئیس هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار تشکیل و جلسات آن با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات هیأت مدیره با آرای سه نفر معتبر و لازم الاجرا می باشد.
تبصره ۳ـ پس از پایان دوره تصدی تا زمان انتصاب هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره سابق به فعالیت ادامه خواهد داد.
تبصره ۴ـ در صورت استعفا و یا عزل هر یک از اعضای هیأت مدیره، مدت تصدی مسئولیت عضو جدید همزمان با سایر اعضا پایان می پذیرد.
تبصره ۵ـ حداقل سه نفر از اعضای هیأت مدیره به صورت عضو موظف فعالیت می نمایند.
ماده ۱۲ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارتند از:
۱ـ اجرای مفاد اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی
۲ـ تدوین آیین نامه های اداری، مالی، استخدامی و سایر آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز صندوق بر حسب مورد و ارجاع به مجمع عمومی برای تصویب
۳ـ تنظیم برنامه ها و خط مشی صندوق و پیشنهاد آن جهت تصویب در مجمع عمومی
۴ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه، صورت های مالی و ارائه آن به بازرس و مجمع عمومی
۵ ـ اتخاذ تصمیم در مورد وصول منابع اعتباری و مطالبات صندوق
۶ ـ ارائه هرگونه پیشنهاد جهت تغییر یا اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی به منظور طرح در مراجع ذی ربط
۷ـ نظارت بر حسن انجام امور صندوق و عملکرد مدیرعامل
۸ ـ انتخاب بانک عامل.
ماده ۱۳ـ نصب و عزل مدیرعامل توسط رئیس مجمع عمومی انجام می شود. رئیس مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر را به مدت دو سال به عنوان مدیرعامل انتخاب و منصوب می نماید و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده ۱۴ـ وظایف مدیرعامل به شرح زیر می باشد:
۱ـ افتتاح حساب و سپرده نزد بانک عامل در ارتباط با اهداف و وظایف صندوق
۲ـ انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری، مشارکت و همکاری با سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری و مالی در چارچوب اختیارات مدیرعامل
۳ـ اسـتیفای حقوق صـندوق و طرح دعـوا و دفاع در مراجـع قضـایی و پاسـخگویی به دعاوی مطرح شده علیه صندوق در مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری، ثبتی و انتظامی
۴ـ انتخاب وکیل با حق توکیل به غیر و عنداللزوم اعزام نمایندگان قضایی
۵ ـ پیشنهاد هرگونه مصالحه و یا ارجاع به داوری به هیأت مدیره جهت تصمیم گیری و ارجاع به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۶ـ مبادرت به هرگونه اقدامی که در چارچوب قوانین و مقررات تأسیس صندوق و پیشبرد اهداف صندوق ضروری می باشد.
۷ـ تدوین و تنظیم بودجه پیشنهادی حسب سیاست ها و خط مشی کلی صندوق و تنظیم گزارش عملکرد و سود و زیان و گزارش تفریغ بودجه سالانه صندوق و ارائه آن به هیأت مدیره
۸ ـ انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی
تبصره ـ مدیرعامل اختیارات لازم غیر از آنچه را که بر عهده هیأت مدیره و مجمع عمومی می باشد، برای اداره امور صندوق عهده دار می باشد.
ماده ۱۵ـ مدیرعامل در برابر هیأت مدیره پاسخگو و مسئول می باشد. هیأت مدیره می تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده ۱۶ـ صندوق دارای بازرس می باشد که برای مدت دو سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شود.
ماده ۱۷ـ بازرس صندوق طبق قوانین و مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و ضمن رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان، گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود. صندوق می تواند در صورت لزوم از خدمات حسابداران ذی صلاح رسمی نیز استفاده نماید.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده ۱۸ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و تا آخر اسفند همان سال پایان می پذیرد.
تبصره ـ اولین سال مالی صندوق از تاریخ تشکیل صندوق تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده ۱۹ـ اسناد، اوراق مالی و تعهدآور و قراردادهای مربوط به معاملات صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره (رئیس یا نایب رئیس) به همراه مهر صندوق معتبر خواهد بود. امضای چک ها از محل اعتبارات عمومی باید به امضای ذی حساب نیز برسد.
تبصره ـ مکاتبات صندوق با امضای مدیرعامل انجام می شود. مدیرعامل می تواند حق امضای خود درخصوص مکاتبات را در حدود مقررات و آیین نامه های مصوب به هر یک از کارکنان صندوق تفویض نماید و این امر نافی مسئولیت مدیرعامل نمی باشد.
ماده ۲۰ـ نحوه تطبیق وضعیت استخدامی آن دسته از کارکنان رسمی ـ پیمانی سازمان حفاظت محیط زیست که به صندوق انتقال می یابند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی می رسد.
ماده ۲۱ـ هرگونه تغییر در اساسنامه بنا به پیشنهاد مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲ـ این اسـاسنامه جایگزین اسـاسنامه موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۳۷۸/ت۳۳۳۳۹هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۴ و اصلاحیه شماره ۱۶۷۸۸۵/ت۳۹۲۵۷هـ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷ می گردد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۷۵۵/۱۰۲/۹۳ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۳ شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5525
اساسنامه صندوق ملی محیط زیست

صندوق ملی محیط زیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *