اساسنامه نمونه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی 1

اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی
صندوق پژوهش و فناوری
دانلود فایل WORD اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی
شماره۱۲۵۱۸۶/ت۵۷۴۲۱هـ                    ۱۳۹۹/۱۱/۱
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی
ماده۱ـ صندوق پژوهش و فناوری ………. که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می¬شود، دارای شخصیت حقوقی مستقل و به صورت غیردولتی، در قالب شرکت سهامی خاص/عام و به استناد مجوز کارگروه موضوع ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام  مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۳۱۸/ت۵۲۲۳۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ و اصلاحات بعدی آن که در این اساسنامه به اختصار کارگروه نامیده می شود، تأسیس شده و دارای استقلال مالی است و با رعایت این اساسنامه و تحت نظارت کارگروه، فعالیت می‏کند.
ماده۲ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ ………. ریال است که ………. درصد به میزان ………. ریال توسط بخش دولتی و بقیه توسط بخش غیردولتی تأمین می¬شود و تماماً به صورت نقدی تأدیه می‏شود. دستگاه¬های اجرایی مربوط تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) می توانند سهامدار صندوق شوند، که سهم بخش دولتی در لوایح بودجه سنواتی یا از اعتبارات مصوب مربوط دستگاه های اجرایی تعیین و پرداخت می شود.
تبصره ـ حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) سرمایه در زمان تأسیس تأدیه می‏شود و مابقی مبلغ تعهدشده  هر سهم باید ظرف حداکثر دوسال تأدیه شود.
ماده۳ـ فعالیت صندوق از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.
ماده۴ـ مرکز اصلی صندوق شهر …………… در استان ……………. ، به نشانی …………………. و کدپستی ………. است.
تبصره۱ـ هیأت مدیره صندوق می‏تواند نسبت به تغییر نشانی در محل درج شده در مجوز فعالیت، اقدام کند.
تبصره۲ـ انتقال مرکز اصلی صندوق به شهر دیگر همان استان با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و تأیید کارگروه است.
ماده۵ ـ هیأت مدیره  صندوق می تواند با اطلاع مجمع عمومی نسبت به تأسیس نمایندگی و در صورت نیاز تأسیس شعبه، پس از اخذ مجوز از کارگروه اقدام کند.
ماده۶ ـ موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:
۱ـ سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت هایی با موضوع فعالیت فناورانه و نوآورانه و طرح های پژوهشی، فناوری و نوآورانه.
 ۲ـ مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی مراکز نوآوری و شتابدهی و شرکت های پژوهشی، فناوری و دانش بنیان و شرکت های تخصصی در حوزه خدمات مالی و اعتباری مرتبط با موضوع فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری.
۳ـ ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت کمک های بلاعوض، تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۴ـ صدور انواع ضمانت نامه و ارایه سایر خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای طرح های پژوهشی، فناوری، نوآورانه و تجاری سازی نتایج پژوهش ها و فروش محصولات و خدمات دانش بنیان و فناورانه.
۵ ـ تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی، فناوری و نوآورانه شرکت های دانش بنیان  و فناورانه خلاق و فناور در قرارداد به ذینفعی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و سایر نهادهای دارای مجوز به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح ها.
۶ ـ جذب و هدایت منابع مالی دولتی، بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر شرکت ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق.
۷ـ اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت و مدیریت منابع مالی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش فناوری، نوآوری و دانش بنیان.
۸ ـ ارایه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرح های کسب وکار و نظارت، ارزش گذاری پروژه ها و طرح های پژوهشی، فناوری و نوآورانه.
۹ـ ارایه خدمات توسعه بازار و تجاری سازی از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، تضمین خرید محصولات و خدمات پژوهشی، فناوری و دانش بنیان و تجاری سازی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح ها و قراردادها.
۱۰ـ مشارکت در تدوین سیاست ها و اولویت ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایت های موجود در کشور.
۱۱ـ ایجاد، توسعه و بهره‏برداری از ابزارهای تأمین مالی شامل تأمین مالی جمعی، صندوق‏های سرمایه‏گذاری خطرپذیر و تضمین اوراق مشارکت.
۱۲ـ همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق.
تبصره ـ موضوع فعالیت صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی ( cvc ) که با مجوز کارگروه تأسیس می شود، صرفاً شامل بندهای (۱)، (۲)، (۶)، (۷)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) این ماده است.
ماده۷ـ منابع تأمین مالی صندوق‏ عبارت است از:
۱ـ کمک بلاعوض یا مشارکت دولت.
۲ـ کمک و سرمایه گذاری بانک  ها و مؤسسات اعتباری و اخذ تسهیلات از آنها.
۳ـ کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها و شرکت های وابسته و تابع.
۴ـ کمک و سرمایه گذاری مراکز علمی، پژوهشی، فناوری، دانشگاه ها، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و تشکل های صنفی و علمی و محققان.
۵ ـ سود حاصل از سرمایه گذاری و کارمزد تسهیلات اعطایی و سود سپرده بانک ها و
مؤسسات اعتباری.
۶ ـ استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی.
۷ـ منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای تسهیلات و مشارکت.
۸ ـ منابع قابل جذب از طریق بازار سرمایه.
ماده۸ ـ اخذ سپرده از مردم تحت هر عنوان توسط صندوق ممنوع است. همچنین صندوق مجاز به اعطای جوایز براساس انجام قرعه‏کشی به سرمایه‏گذاران نیست.
ماده۹ـ صندوق نرخ کلیه عقود غیرمشارکتی را مطابق با ضوابط کارگروه و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می‏کند.
ماده ۱۰ـ ارکان صندوق به شرح زیر است:
۱ـ مجمع عمومی.
۲ـ هیأت مدیره.
۳ـ مدیرعامل.
۴ـ بازرس قانونی/ حسابرس.
ماده۱۱ـ مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می شود.
ماده۱۲ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:
۱ـ تعیین سیاست ها، خط مشی ها و اولویت های حمایتی صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف موضوع فعالیت صندوق.
۲ـ تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و تشکیلاتی صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره.
۳ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیأت مدیره.
۴ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و صورت های مالی با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
۵ ـ انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره.
۶ ـ انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۷ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه کل پیشنهادی از طرف هیأت مدیره.
۸ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یا مشکوک الوصول صندوق.
۹ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.
۱۰ـ تعیین میزان حقوق و مزایا، حق حضور و پاداش هیأت مدیره و حق الزحمه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به پیشنهاد هیأت مدیره.
۱۱ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه صندوق و پیشنهاد آن به مراجع قانونی ذی ربط.
۱۲ـ تصویب انحلال و تصفیه صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۳ـ اتخاذ تصمیم در خصوص سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجامع عمومی است.
تبصره ـ مجمع عمومی صاحبان سهام می تواند بندهای (۲) و (۷) این ماده را به هیأت مدیره تفویض کند.
ماده۱۳ـ مجمع عمومی عادی صندوق حداقل سالی یک بار و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی صندوق تشکیل می‏شود.
ماده۱۴ـ هیأت مدیره صندوق دارای حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام یا نمایندگان آنها طبق ضوابط ابلاغی کارگروه برای مدت دو سال انتخاب می شوند.
تبصره۱ـ در صورتی که دستگاه های اجرایی سهامدار صندوق باشند، هیأت مدیره صندوق متشکل از حداقل یک نفر و حداکثر به نسبت سهام به نمایندگی از سهامداران بخش دولتی و مابقی از سهامداران بخش غیردولتی خواهد بود.
تبصره۲ـ مجمع عمومی مؤسس یا عادی می تواند علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره، نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل و تعیین ترتیب جانشین شدن آنها به جای اعضای اصلی، اقدام کند.
ماده۱۵ـ هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به  نام صندوق و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع فعالیت صندوق به جز آنچه صرفاً در صلاحیت مجمع عمومی است، دارای وظایف و اختیارات به شرح زیر است:
۱ـ اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی، نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات و بودجه صندوق.
۲ـ تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی صندوق اعم از مالی، معاملاتی، اداری و تشکیلاتی صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
۳ـ تصویب آیین نامه های داخلی صندوق به جز آنچه از اختیارات مجمع عمومی عادی است و دستورالعمل های مربوط به فعالیت های صندوق.
۴ـ تصویب وظایف، اختیارات، حقوق و مزایای مدیرعامل و پیشنهاد حق حضور و پاداش هیأت مدیره و حق الزحمه بازرسان به مجمع عمومی.
۵ ـ نمایندگی صندوق در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
۶ ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش های مدیرعامل و حسابرس/بازرس قانونی و تهیه گزارش عملکرد فعالیت های صندوق برای طرح در مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات.
۷ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای مدیرعامل.
۸ ـ تهیه برنامه ها و طرح های صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
۹ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس یا انحلال نمایندگی ها و شعب.
۱۰ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام صندوق نزد بانک ها و مؤسسات مالی قانونی دیگر.
۱۱ـ اتخاذ تصمیم، دریافت و پیگیری لازم برای وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
۱۲ـ پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی.
۱۳ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق باشد و انجام کلیه  عملیات و معاملات مذکور در ماده  (۶) این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه  ایقاعات.
۱۴ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله  کلیه  حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، حق نشر (کپی رایت)، سرقفلی و کلیه  امتیازات.
۱۵ـ به امانت  گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه صندوق یا اوراق بهادار و استرداد آنها.
۱۶ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها، مؤسسات اعتباری مجاز و سایر نهادهایی که به موجب قوانین و مقررات ایجاد شده اند، با رعایت مقررات این اساسنامه .
۱۷ـ رهن گذاردن اموال صندوق اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً.
۱۸ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف صندوق، دفاع از صندوق در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه صندوق، کیفری و حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه  اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده  دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومٌ  به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.
۱۹ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق و ارائه آن به مراجع مربوط طبق قوانین و مقررات.
۲۰ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
۲۱ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته  قانونی.
۲۲ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
۲۳ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
۲۴ـ استقرار نظام واپایش (کنترل) داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات صندوق در جهت اهداف صندوق و در چهارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی صندوق.
۲۵ـ سایر اختیارات و وظایفی که طبق این اساسنامه و از سوی مجمع عمومی برای پیشبرد اهداف صندوق به هیأت مدیره تفویض شود.
تبصره ـ هیأت مدیره می تواند بندهای (۲)، (۵)، (۸)، (۱۱)، (۱۲) و (۲۲) این ماده را به مدیرعامل تفویض کند.
ماده۱۶ـ هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج، طبق ضوابط ابلاغی مصوب کارگروه، برای مدت دو سال و قابل تمدید به عنوان مدیرعامل صندوق انتخاب کند و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیأت مدیره در هر زمان می تواند مدیرعامل را عزل کند. مدیرعامل صندوق درحدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده  صندوق محسوب می شود و از طرف صندوق حق امضا دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت  عاملی وی از مدت عضویت در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل صندوق نمی تواند در عین حال رییس هیأت مدیره صندوق باشد.
تبصره ـ نام و مشخصات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه  هیئت مدیره به اداره  ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه  رسمی آگهی شود.
ماده۱۷ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده، نماینده صندوق محسوب می شود و بر تمامی واحدهای تابعه صندوق مدیریت دارد. مدیرعامل مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق است و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین شده از سوی هیأت مدیره، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی و امور موضوع صندوق که از سوی هیأت مدیره تعیین و به وی تفویض می شود.
۲ـ تهیه بودجه سالانه، صورت ها و گزارش های مالی و سایر گزارش ها برای ارائه به هیأت مدیره و مجمع عمومی.
۳ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و اقامه دعاوی برای دفاع از منافع صندوق با حق تعیین وکیل یا وکیل در توکیل.
۴ـ امضای مکاتبات اداری در حدود اختیارات.
۵ ـ مدیریت نیروی انسانی صندوق.
۶ ـ دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسه هیأت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت صندوق، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه ی اختیارات مدیرعامل است.
۷ـ سایر اختیارات و وظایفی که توسط هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض می شود.
تبصره۱ـ در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی و انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره، حداکثر تا سه ماه مدیران سابق کماکان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و امضای آنان معتبر است. در صورت عدم انتخاب هیأت مدیره در بازه زمانی مورد   اشاره، این بازه فقط یک نوبت دیگر به مدت سه ماه قابل تمدید است.
تبصره۲ـ مدیرعامل می تواند برخی از اختیارات خود را به معاونین صندوق تفویض کند.
ماده۱۸ـ کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره که توسط هیأت مدیره تعیین می شود و پس از ممهور شدن به مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره ـ هیأت مدیره می تواند با تعیین شرایط، حدود و ضوابطی که مورد تأیید تمام اعضای هیأت مدیره باشد، حق امضای اسناد و اوراق مالی به غیر از چک و سفته را به مدیران صندوق تفویض کند. این تفویض نافی مسئولیت های هیأت مدیره نیست.
ماده۱۹ـ صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل که از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده‏اند، خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند. بازرسان نمی توانند همزمان عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته باشند. بازرس علاوه بر مسئولیت های قیدشده در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب۱۳۴۷ـ برای بازرس شرکت های سهامی، وظایف و مسئولیت های زیر را بر عهده دارد:
۱ـ رسیدگی و اظهار نظر در خصوص صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی و ضوابط ابلاغی کارگروه.
۲ـ ارایه  گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر صندوق ها، اساسنامه صندوق یا آیین نامه های داخلی صندوق توسط صندوق و مدیران آن در طول هر سال مالی، که باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی که برای رسیدگی به صورت های مالی تشکیل می شود، ارائه شود.
ماده۲۰ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده۲۱ـ سود خالص صندوق در هر سال مالی عبارت از درآمد حاصل شده در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و  اندوخته‏,ها است.
ماده۲۲ـ سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی صندوق منهای زیان های سال های مالی قبل و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود بین صاحبان سهام بعد از گذشت دو سال مالی از فعالیت صندوق فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی و حداکثر به میزان سقف اعلام شده توسط کارگروه با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
ماده۲۳ـ در صورت لغو مجوز صندوق توسط کارگروه، هیأت مدیره از تاریخ یادشده تشریفات لازم را برای انحلال صندوق انجام می دهد.
ماده ۲۴ـ ثبت هرگونه تغییرات اعم از تغییر در اساسنامه یا سهامداران صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها، منوط به اخذ تأییدیه کارگروه است.
ماده۲۵ـ صندوق موظف است در صورت درخواست کارگروه، گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیت های قانونی کارگروه را ارایه کند.
ماده۲۶ـ مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده  است، مشمول لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ـ و اصلاحات بعدی آن است.
ماده۲۷ـ کلیه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا موضوع ماده (۴۵) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه نسبت به جایگزینی اساسنامه نمونه جدید با اساسنامه فعلی خود اقدام کنند.
ماده۲۸ـ این اساسنامه، مشتمل بر (۲۸) ماده و (۱۲) تبصره در تاریخ ……………….. به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5505
اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی

صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *