اساسنامه نمونه صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي 1

اساسنامه نمونه صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي
صندوق پژوهش
دانلود فایل WORD اساسنامه نمونه صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي
شماره۷۵۵۹۳/ت۵۲۲۳۲هـ                                ۱۱/۶/۱۳۹۴
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وبه استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، اساسنامه نمونه صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي را به شرح زير تصويب کرد:
اساسنامه نمونه صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي
فصل اول: کليات
ماده۱ـ صندوق پژوهش و فناوري که در اين اساسنامه به اختصار صندوق ناميده مي شود، داراي شخصيت حقوقي غيردولتي و استقلال مالي است و با رعايت اين اساسنامه فعاليت مي کند.
ماده۲ـ سرمايه اوليه صندوق … ريال است. سهم دولت در لوايح بودجه سنواتي و يا از اعتبارات مصوب مربوط دستگاه هاي اجرايي تعيين و پرداخت مي شود که … درصد به ميزان … ريال توسط دولت و بقيه توسط بخش غيردولتي تأمين شده است.
ماده۳ـ مدت فعاليت صندوق نامحدود است.
ماده۴ـ نشاني صندوق، استان … شهر …، خيابان …، پلاک …، واحد …، کدپستي …، است.
تبصره ـ هيأت مديره مي تواند نسبت به تغيير نشاني محل صندوق اقدام نمايد و با رعايت مقررات شعبه يا نمايندگي داير يا منحل کند.
ماده۵ ـ موضوع فعاليت صندوق عبارت است از:
۱ـ ارايه خدمات مالي و تسهيلاتي به اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت يارانه، تسهيلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام يا بخشي از سود تسهيلات و جرايم متعلقه و ارايه خدمات ضمانت نامه اي براي اجراي طرح هاي پژوهشي، فناوري، نوآوري و تجاري سازي نتايج پژوهش ها.
۲ـ جذب و يا هدايت منابع مالي دولتي، بانک ها و مؤسسات اعتباري مجاز و ساير صندوق ها در راستاي اهداف و وظايف و اختيارات صندوق.
۳ـ سرمايه گذاري خطرپذير (VC) در طرح هاي پژوهشي و فناوري.
۴ـ مشارکت و سرمايه گذاري در ايجاد، توسعه، راهبري و توانمندسازي شرکت هاي پژوهشي و فناوري و دانش بنيان.
۵ ـ تضمين پرداخت تعهدات و اقساط طرح هاي پژوهشي و فناوري در قرارداد به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرح ها و قراردادها و توثيق و ترهين اموال و دارايي ها به منظور جلوگيري از وقفه در اجراي طرح ها.
۶ ـ همکاري با مؤسسات و نهادهاي داخلي و خارجي و عضويت در مجامع تخصصي مرتبط در راستاي اهداف صندوق.
۷ـ اخذ و اعطاي کارگزاري و عامليت منابع مالي اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي در حوزه پژوهش و فناوري
۸ ـ ارايه خدمات ارزيابي و امکان سنجي طرحهاي کسب و کار و نظارت، ارزش گذاري پروژه ها و طرح هاي پژوهشي و فناوري.
۹ـ مشارکت در تدوين سياست ها و اولويت ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق ها در کشور و کمک به ساماندهي و هم افزايي حمايت هاي موجود در کشور.
فصل دوم: ارکان صندوق
ماده۶ـ ارکان صندوق به شرح زير است:
۱ـ مجمع عمومي.
۲ـ هيأت مديره.
۳ـ مديرعامل.
۴ـ بازرس/حسابرس.
ماده۷ـ مجمع عمومـي صندوق از اجتمـاع صاحبان سهـام يا نمايندگان آنهـا تشکيل مي شود.
ماده۸ ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است از:
۱ـ تعيين سياست ها، خط مشي ها و اولويت هاي حمايتي صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف موضوع فعاليت صندوق.
۲ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملکرد سالانه هيأت مديره، صورت هاي مالي، تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني.
۳ـ بررسي و تصويب بودجه سالانه کل پيشنهادي از طرف هيأت مديره.
۴ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش يا کاهش سرمايه صندوق.
۵ ـ انتخاب و عزل اعضاي هيأت مديره.
۶ ـ انتخاب ساليانه بازرسان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۷ ـ تعيين ميزان حقوق و مزايا، حق حضور و پاداش هيأت مديره و حق الزحمه بازرسان با رعايت مقررات مربوط، به پيشنهاد هيأت مديره.
۸ ـ تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشکيلاتي صندوق به پيشنهاد هيأت مديره.
۹ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات لاوصول يا مشکوک الوصول صندوق.
۱۰ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي هيأت مديره.
۱۱ـ تصويب انحلال و تصفيه صندوق با رعايت آيين نامه اجرايي ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و قانون تجارت و اخذ مجوز از کارگروه موضوع ماده (۸) آيين نامه اجرايي مذکور.
۱۲ـ اتخاذ تصميم درخصوص ساير وظايف و اختياراتي که طبق اين اساسنامه و يا قوانين و مقررات مربوط برعهده مجامع عمومي مي باشد.
ماده۹ـ مجمع عمومي صندوق حداقل سالي يک بار تشکيل مي شود.
ماده۱۰ـ مجمع عمومي عادي در دعوت نخست با حضور صاحبان سهام يا نمايندگان آنها که مالک حداقل نصف به علاوه يک سهام باشند و در دعوت دوم که بين ده (۱۰) تا چهل (۴۰) روز پس از مرحله اول خواهد بود، با حضور هر تعداد از سهامداران رسميت مي يابد.
ماده۱۱ـ تعداد آراي هريک از اعضاي مجمع عمومي به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اکثريت نصف به علاوه يک آراي موافق سهامداران حاضر در جلسه، معتبر خواهدبود.
ماده۱۲ـ هيأت مديره صندوق داراي سه/پنج عضو است که بايد از بين اعضاي مجمع عمومي و نمايندگان سهامداران توسط مجمع عمومي براي مدت دوسال انتخاب شوند.
تبصره ـ در صورتي که تا بيست درصد (۲۰%) از سهام صندوق، متعلق به دولت باشد، يک نفر نماينده دولت عضو ثابت در ترکيب هيأت مديره خواهد بود و متناسب با افزايش سهام دولت تعداد نمايندگان دولت در ترکيب هيأت مديره افزايش خواهد يافت.
ماده۱۳ـ وظايف و حدود اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:
۱ـ اجراي اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومي.
۲ـ تهيه برنامه ها و طرح هاي صندوق و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
۳ـ تهيه و تنظيم آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشکيلاتي صندوق و ارايه آن به مجمع عمومي براي تصويب.
۴ـ تصويب آيين نامه هاي داخلي شرکت به جز آنچه از اختيارات مجمع عمومي عادي است و دستورالعمل هاي مربوط به فعاليت هاي صندوق.
۵ ـ رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارش هاي مديرعامل و بازرسان و تهيه گزارش حسابرسي و حساب سود و زيان و ترازنامه صندوق براي طرح در مجمع عمومي.
۶ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انعقاد يا فسخ و اقاله قراردادها، خريد و فروش اموال و دارايي هاي صندوق در حدود مصوبات و اختيارات تفويضي از سوي مجمع عمومي.
۷ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به طرح و استرداد دعاوي، پيشنهاد صلح و سازش و ارجاع به داوري درحدود اختيارات تفويضي و مطابق مقررات.
۸ ـ اتخاذ تصميم و پيگيري لازم براي وصول مطالبات صندوق و پرداخت ديون آن.
۹ـ بررسي و تصويب پيشنهادهاي مديرعامل.
۱۰ـ پيشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومي.
۱۱ـ تصويب وظايف، اختيارات، حقوق و مزاياي مديرعامل و پيشنهاد حق حضور و پاداش هيأت مديره و حق الزحمه بازرسان به مجمع عمومي.
۱۲ـ تعيين ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب قوانين و مقررات جاري.
۱۳ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف مندرج در اساسنامه و آيين نامه ها و مقررات و بودجه صندوق.
۱۴ـ ساير اختيارات و وظائفي که طبق اين اساسنامه و از سوي مجمع عمومي براي پيشبرد اهداف صندوق به هيأت مديره تفويض شود.
تبصره ـ هيأت مديره مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد. تفويض وظايف و اختيارات بايد به صورت صريح و معين باشد.
ماده۱۴ـ مديرعامل از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از هيأت مديره که داراي حداقل سه سال سابقه خدمات مالي، پژوهشي و فناوري و صاحب صلاحيت هاي عمومي باشند، توسط هيأت مديره براي مدت دوسال انتخاب مي گردد و انتخاب مجدد وي بلامانع است. مديرعامل بالاترين مقام اجرايي صندوق است و بر تمامي واحدهاي تابعه صندوق مديريت دارد و مسئول حسن جريان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق مي باشد.
ماده۱۵ـ وظايف و حدود اختيارات مديرعامل به شرح زير است:
۱ـ مديريت نيروي انساني صندوق.
۲ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره و انجام تمام امور اجرايي، اداري، مالي و امور موضوع صندوق که از سوي هيأت مديره تعيين و به وي تفويض مي شود.
۳ـ امضاي مکاتبات اداري در حدود اختيارات.
۴ـ نمايندگي صندوق در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي و اقامه دعاوي براي دفاع از منافع صندوق با حق تعيين وکيل در توکيل.
۵ ـ تهيه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زيان، گزارش هاي مالي و ساير گزارش ها براي ارايه به هيأت مديره و مجمع عمومي.
تبصره ـ در صورت عدم برگزاري مجمع عمومي و انقضاي مدت مأموريت هيأت مديره، به استناد ماده (۱۳۶) اصلاحي قانون تجارت حداکثر تا سه ماه تا انتخاب هيأت مديره جديد، مديران سابق کماکان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و امضاي آنان معتبر مي باشد.
ماده۱۶ـ کليه چک ها و اسناد و اوراق مالي با امضاي ثابت مديرعامل و يکي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب آنها و پس از ممهور شدن به مهر صندوق معتبر خواهد بود.
ماده۱۷ـ صندوق داراي يک بازرس اصلي و يک بازرس علي البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومي براي مدت يک سال انتخاب مي شوند، بازرسان نمي توانند همزمان عضويت در هيأت مديره يا مديريت عامل صندوق را هم داشته باشند.
ماده۱۸ـ وظايف و اختيارات بازرسان همان است که در قانون تجارت بيان شده است.
فصل سوم: ساير مقررات
ماده۱۹ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول تأسيس که از تاريخ تشکيل تا پايان اسفندماه خواهد بود.
ماده۲۰ـ سود خالص صندوق در هرسال مالي پس از طي مراحل قانوني براساس پيشنهاد هيأت مديره و پس از تصويب مجمع عمومي، به حساب سرمايه صندوق يا حساب بستانکاري سرمايه گذاران منظور مي شود و جهت طرح هاي پژوهشي و فناوري استفاده مي گردد.
ماده۲۱ـ صندوق در ساير مواردي که در اين اساسنامه پيش بيني نشده، تابع قانون تجارت و اصلاحات آن و ساير قوانين و مقررات مرتبط است.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5745
اساسنامه نمونه صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي

صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *