تکليف استخدامی معلمين حق‌ التدريسی 1

قانون تعيين تکليف استخدامی معلمين حق‌ التدريسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
حق‌ التدريسی
دانلود فایل WORD قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تعيين تكليف استخدامی معلمين حق‌ التدريسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 15/7/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
قانون تعيين تكليف استخدامی معلمين حق‌ التدريسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/7/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و طي نامه شماره 36963/220 مورخ 2/8/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون تعيين تكليف استخدامی معلمين حق‌ التدريسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
ماده1ـ در اجراء جزء (2) بند (و) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف پنج سال نيروهاي حق‌ التدريس، نهضت سوادآموزي، مربيان پيش‌دبستاني و مربيان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان را تا سقف شصت‌هزار نفر به شرح مندرج در اين قانون و با رعايت ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري و شرايط عمومي استخدامي كشور به استخدام آموزش و پرورش درآورد.
ماده2ـ معلمين حق‌ التدريس وزارت آموزش و پرورش داراي مدرك كارشناسي و بالاتر با چهار سال سابقه حق‌التدريسی مستمر و شاغل بودن تا پايان سال تحصيلي 1388ـ1387 و داشتن ميانگين حداقل دوازده ساعت تدريس در هفته در چهار سال گذشته، به استخدام رسمي درمي‌آيند.
ماده3ـ معلمين حق‌ التدريس وزارت آموزش و پرورش داراي مدرك كارداني با پنج سال سابقه حق‌التدريسي مستمر و شاغل بودن تا پايان سال تحصيلي 1388ـ1387 و داشتن ميانگين حداقل دوازده ساعت تدريس در هفته در پنج سال گذشته به صورت پيماني استخدام مي‌شوند. همچنين معلمين حق‌التدريس داراي مدرك ديپلم (با اولويت معلمين كوچ‌رو) با هفت سال سابقه حق‌التدريسي مستمر و شاغل بودن تا پايان سال تحصيلي 1388ـ1387 و داشتن ميانگين حداقل بيست و چهار ساعت تدريس در هفته در هفت سال گذشته به صورت پيماني استخدام مي‌شوند.
تبصره1ـ معلمين حق‌ التدريس داراي مدرك كارداني و ديپلم پس از استخدام پيماني مطابق اين قانون در صورت اخذ مدرك كارشناسي به استخدام رسمي درمي‌آيند.
تبصره2ـ معلمين حق‌ التدريسي كه در زمان تصويب اين قانون دانشجوي كارشناسي بوده و تعداد واحدهاي گذرانده آنها تا پايان سال تحصيلي 1388ـ1387 برابر تعداد واحدهاي مدرك كارداني باشد با رعايت ماده (3) اين قانون به استخدام پيماني درمي‌آيند.
تبصره3ـ معلمين حق‌ التدريس داراي مدرك كارداني آموزش ابتدايي و رشته‌هاي خاص كاردانش و فني و حرفه‌اي به تشخيص آموزش و پرورش در صورت داشتن شرايط ماده (3) اين قانون به استخدام رسمي درمي‌آيند.
ماده4ـ مشمولين تبصره (3) ماده واحده قانون لغو مواد (6) و (6 مكرر الحاقي) به اساسنامه نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران و تعيين ضوابط به‌كارگيري آموزشياران مصوب 8/8/1380 كه در زمان تصويب اين قانون در نهضت سوادآموزي شاغل بوده و داراي مدرك كارشناسي و بالاتر هستند به صورت رسمي و همچنين دارندگان مدرك كارداني به صورت پيماني استخدام مي‌گردند.
ماده5 ـ هفت‌هزار نفر از بين آموزشياراني كه بعد از تاريخ 8/8/1380 در نهضت سوادآموزي داراي بيش از شصت ماه سابقه خدمت باشند به شرط شاغل بودن در نهضت سوادآموزي در زمان تصويب اين قانون و داشتن حداقل مدرك كارداني با اولويت رشته‌هاي مرتبط و مدرك تحصيلي بالاتر و سنوات خدمت در صورت داشتن مدرك كارشناسي و بالاتر به صورت رسمي و در صورت داشتن مدرك كارداني به صورت پيماني به استخدام درمي‌آيند.
تبصره1ـ مفاد تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (3) اين قانون در مورد آموزشياران نهضت سوادآموزي كه بر اساس مواد (4) و (5) اين قانون استخدام مي‌گردند، اعمال مي‌گردد.
تبصره2ـ كليه آموزشياران نهضت سوادآموزي موظف به گذراندن دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت طبق برنامه آموزش و پرورش مي‌باشند.
تبصره3ـ كليه آموزشياران نهضت سوادآموزي كه بر اساس مواد (4) و (5) اين قانون به استخدام درمي‌آيند تا زماني كه نياز به خدمات آنان در نهضت سوادآموزي باشد، موظف به خدمت در نهضت سوادآموزي بوده و در صورت عدم نياز نهضت سوادآموزي و موافقت آموزش و پرورش، با رعايت مفاد اين قانون در آموزش و پرورش خدمت مي‌كنند.
ماده6 ـ نهصد نفر از مربيان پيش‌دبستاني كه بيش از ده سال سابقه همكاري با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پايان سال تحصيلي 1388ـ1387 و دارا بودن مدرك كارشناسي و بالاتر به صورت رسمي و دارندگان مدرك كارداني و ديپلم به صورت پيماني به استخدام درمي‌آيند و همچنين مربيان و كارشناساني كه با كانون پرورش فكري و كودكان و نوجوانان همكاري مي‌كنند با داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت مستمر و تمام‌وقت (44 ساعت در هفته) و شاغل بودن در زمان تصويب اين قانون با داشتن حداقل مدرك ليسانس به استخدام رسمي و با مدرك كارداني به استخدام پيماني در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان درمي‌آيند.
تبصره ـ مفاد تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (3) اين قانون در مورد مربيان پيش‌دبستاني داراي مدرك كارداني و ديپلم و براي مربيان و كارشناسان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان داراي مدرك كارداني اعمال مي‌گردد.
ماده7ـ كليه افرادي كه از طريق اين قانون به استخدام درمي‌آيند صرفاً در مناطق مورد نياز آموزش و پرورش و يا نهضت سوادآموزي در آن استان مشغول به كار خواهند شد و نقل و انتقال اين افراد پس از پنج سال اشتغال از زمان استخدام رسمي و در صورت موافقت مبدأ و نياز مقصد امكان‌پذير خواهد بود.
تبصره ـ خانواده‌هاي معظم شهداء و ايثارگران و همسران جانبازان تابع قانون خاص خود مي‌باشند.
ماده8 ـ از تاريخ تصويب اين قانون به كارگيري هرگونه نيروي حق‌التدريس جديد در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.
ماده9ـ از تاريخ تصويب اين قانون، معلمين مورد نياز آموزش و پرورش از طريق مراكز و دانشگاههاي تربيت معلم، دانشگاه شهيد رجايي و مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم (ص) ضمن رعايت ماده (1) اين قانون به استخدام پيماني درمي‌آيند. فارغ‌التحصيلان ساير دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور نيز از طريق آزمون ورودي و گذراندن دوره‌هاي لازم حسب نياز وزارت آموزش و پرورش مي‌توانند استخدام شوند.
ماده10ـ دارندگان مدارك ديپلم و كارداني (به استثناء نيروهاي مشمول تبصره «3» ماده «3») كه به موجب اين قانون استخدام مي‌گردند در امور اداري و دفتري مدارس به‌كار گرفته مي‌شوند مگر در مناطقي كه با تشخيص آموزش و پرورش نياز به خدمات آموزشي آنها باشد كه پس از طي دوره‌هاي لازم در رسته آموزشي به‌كار گرفته مي‌شوند. در صورتي كه دارندگان مـدرك ديپلم طي پنج سال و كارداني طي سه سـال از زمان استخدام موفق به اخذ مدرك كارشناسي در رشته‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش شوند ضمن گذراندن دوره‌هاي آموزشي مربوط برابر ضوابط و مقررات آموزش و پرورش به رسته آموزشي منتقل مي‌شوند.
رأی شماره۱۲۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار ابلاغی به شماره ۹۵۹ـ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ مبنی بر اخذ ۱۰ درصد از ارزش روز املاک به علت حذف طرح
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۱/۱۵        شماره دادنامه: ۲۲       کلاسه پرونده : ۵۶۵/۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۶۴۱/۶۲۹۰/۲۵۳۰ـ ۱۳۹۰/۲/۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۷۰۰/۱۱۵۴۴۳ ـ ۱۳۹۰/۵/۳۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۷۰۰/۱۱۵۴۴۳ ـ ۱۳۹۰/۵/۳۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش قبلاً به موجب رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۴ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین با وجود رأی قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی و بررسی مجدد به خواسته وجود ندارد.
ب ـ با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که دارندگان مدارک دیپلم و کاردانی به استثناء نیروهای مشمول تبصره ۳ ماده ۳ قانون که به موجب این قانون استخدام می شوند در امور اداری و دفتری مدارس به کار گرفته می شود مگر در مناطقی که با تشخیص آموزش و پرورش نیاز به خدمات آموزشی آنها باشد، بنابراین حکم مقرر در بند ۱ بخشنامه شماره ۶۴۱/۶۲۹۰/۲۵۳۰ـ ۱۳۹۰/۲/۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان مبنی بر اینکه به کارگیری آموزشیاران دیپلمه نهضت سوادآموزی صرفاً به منظور خدمتگزاری و سرایداری در واحـدهای آموزشی امکان پذیـر است و به هیچ عنوان در مشاغل دیگر به کارگرفته نشوند، مغایر حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ماده11ـ دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون مطابق بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري معلمين حق‌التدريسي، آموزشياران نهضت سوادآموزي، مربيان پيش‌دبستاني و مربيان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان موضوع اين قانون را به استخدام درآورد.
ماده12ـ استخدام معلمين حق‌التدريس و نهضت سوادآموزي، مربيان پيش‌دبستاني و مربيان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با رعايت بند (ي) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد و در سالهاي بعد از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آموزش و پرورش موظف به استخدام باقيمانده آنها تا سقف شصت‌هزار نفر بر اساس مفاد اين قانون در مدت زمان تعيين شده خواهد بود.
ماده13ـ از كميسيون های اجتماعي و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به ترتيب يك نفر و دو نفر بر حُسن اجراء اين قانون نظارت خواهند داشت و وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملكرد هر ساله اين قانون را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به كميسيون  آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
ماده14ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/7/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
ماده واحده ـ دو تبصره به شرح زير به عنوان تبصره‌هاي (۸) و (۹) به ماده (۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش اصلاحي مصوب ۷ / ۱۰ / ۱۳۸۹ الحاق مي‌گردد:
تبصره۸ـ احكام قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/ ۳ / ۱۳۶۹ به استثناي احكام ناظر بر دانش‌آموزان دانش‌سراهاي تربيت معلم به قوت خود باقي است.
دانشجويان ورودي سال ۱۳۸۸ مركز تربيت معلم نيز كه طبق مقررات مربوطه مشخص شده‌اند مشمول اين حكم مي‌ گردند.
تبصره ۹ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجراي تبصره (۲) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۵ / ۱۰ / ۱۳۹۱ و بند (ج) ماده (۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون حداكثر ظرف دو سال كليه مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمت آموزشي خود را كه با آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند از طريق برگزاري آزمون و با در نظر گرفتن شرايط مندرج در مواد (۲) و (۳) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدي آن، مدرك و رشته تحصيلي، جنسيت، نياز منطقه‌اي و سنوات همكاري با آموزش و پرورش در اولويت استخدام قرار دهد. درمورد مربيان پيش‌دبستاني مطابق روال قبل اعم از سياستگذاري، نظارت، صدور مجوز و تدوين محتوا عمل نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۶ / ۷ / ۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
قانون الحاق يک تبصره به ماده (17) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
شماره۴۱۹۰۱/۵۸۷                                                                                      ۱۵/۶/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم(۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يک تبصره به ماده(۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش که با عنوان طرح يک فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۷۹۶۳۵                                                                                            ۲۱/۶/۱۳۹۴
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون الحاق يک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هشتم مردادماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۶/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۴۱۹۰۱/۵۸۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
ماده واحده ـ يک تبصره به شرح زير به عنوان تبصره(۱۰) به ماده(۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي شود:
تبصره۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط مربيان پيش دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي که قبل از تصويب قانون الحاق دو تبصره به ماده(۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش(تاريخ۲۶/۷/۱۳۹۱) با آموزش و پرورش همکاري داشته اند را به منظور تأمين نيروي حق التدريس با توجه به رشته تحصيلي، مقطع (حداقل کارداني)، جنسيت، نياز منطقه اي و سنوات همکاري با آن وزارتخانه بدون الزام به رعايت ماده(۸) اين قانون به کارگيرد و استفاده از ساير نيروها در اين زمينه ممنوع است.
بار مالي ناشي از تصويب اين قانون در حد سقف حق التدريس سالانه و از محل حق التدريس پرداختي به کارکنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمين مي شود. بديهي است به کارگيري اين نيروها الزامي براي استخدام رسمي نمي باشد. اين قانون از تاريخ ۱/۷/۱۳۹۴ لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هشتم مردادماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴/۶ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
قانون تفسير قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
شماره۵۰۷۷۸/۳۵۷                                                                                      ۱۴/۸/۱۳۹۲
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۱۳۷۱۶۶                                                                                           ۱۸/۸/۱۳۹۲
وزارت آموزش و پرورش
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون تفسير قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ چهاردهم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۸/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۰۷۷۸/۳۵۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون تفسير قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف  استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
موضوع استفساريه:
آيا دانشجويان رشته‌هاي ستاره‌دار ورودي سال ۱۳۸۸ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي تهران و دانشکده فني حرفه‌اي دختران دکتر شريعتي تهران مشمول قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۹/۷/۱۳۹۱ مي‌باشند؟
پاسخ:
بلي، دانشجويان رشته‌هاي ستاره‌دار ورودي سال ۱۳۸۸ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي تهران و دانشکده فني حرفه‌اي دختران دکتر شريعتي تهران مشمول قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۹/۷/۱۳۹۱ مي‌باشند.
تفسير فوق در جلسه علني روز يکشنبه مورخ چهاردهم مهر ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۸/۸/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
رأي شماره‌هاي ۵۱ الي ۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تعيين تکليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران وزارت آموزش و پرورش
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش در راستاي قانون به کارگيري معلمان حق التدريس مصوب ۷/۷/۱۳۸۳ صادر شده است و در سال ۱۳۸۸ قانون تعيين تکليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران به تصويب مقنن رسيده است و قانون اخيرالذکر حاکم مي‌باشد، بنابراين به لحاظ عدم حاکميت قانون صدرالذکر و بخشنامه‌هاي ناشي از آن، موجبي براي رسيدگي به درخواست ابطال فرازي از بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ در هيأت عمومي وجود ندارد، ضمن اين که به موجب رأي شماره ۳۸۳ـ ۷/۹/۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بندهاي ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ـ ۱۸/۸/۱۳۸۹ مديرکل امور اداري و تشکيلات وزارت آموزش و پرورش که داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش وپرورش و دريافت حقوق از اعتبارات دولتي به عنوان شروط استخدام پيش بيني شده بود، ابطال شده است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5655
قانون تعيين تکليف استخدامی معلمين حق‌التدريسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

قانون تعيين تکليف استخدامی معلمين حق‌التدريسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *