جمع آوری و فروش اموال تملیکی 1

اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
اموال تملیکی
دانلود فایل WORD اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
شماره 59779/ت26679ه –                                     11/11/1382
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت بازرگانی – وزارت دادگستری – وزارت کشور – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
       هیات وزیران در جلسه مورخ 12/9/1382 بنا به پیشنهاد شماره 1104/م مورخ 22/3/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را به شرح زیر تصویب نمود:
       فصل اول – کلیات
       ماده 1 – هدف شرکت مادر تخصصی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که در این اساسنامه سازمان نامیده می شود عبارت است از تمرکز امور مربوط به اموالی که به هر نحو در اجرای قوانین یا به موجب احکام مراجع ذی صلاح قانونی اعم از قضایی ، صنفی ، اداری و هر مرجع قانونی دیگر به تملک یا تصرف یا تحت توقیف دولت درآمده یا درمی آید یا به نفع دولت توقیف یا بازداشت می شود.
       ماده 2 – سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره می شود.
       ماده 3 – مرکز اصلی سازمان در تهران است و با تصویب مجمع عمومی می تواند نسبت به ایجاد شعبه یا نمایندگی در سایر استانها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
       ماده 4 – سرمایه اولیه سازمان مبلغ سه میلیارد و ششصد و بیست و نه میلیون ( 000‚000‚629‚3 ) ریال است که به سی وشش هزار و دویست و نود سهم یکصدهزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما متعلق به دولت است.
       ماده 5 – ارکان سازمان به شرح زیر است:
       1 – مجمع عمومی.
       2 – هیات مدیره.
       3 – مدیرعامل.
       4 – بازرس قانونی ( حسابرس ) .
       فصل دوم – مجمع عمومی
       ماده 6 – اعضای مجمع عمومی سازمان عبارتند از:
       1 – وزیر امور اقتصادی و دارایی ( رییس ) .
       2 – وزیر دادگستری.
       3 – وزیر کشور.
       4 – وزیر بازرگانی.
       5 – وزیر تعاون.
       6 – رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
       7 – دادستان کل کشور.
       ماده 7 – وظایف مجمع عمومی سازمان عبارت است از:
       1 – نصب و عزل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
       2 – تعیین حقوق ، پاداش و مزایای مدیرعامل و اعضای اصلی هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
       3 – تصویب بودجه و صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیات مدیره و بازرس قانونی ( حسابرس ) .
       4 – تصویب تشکیلات و اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های سازمان با رعایت مقررات مربوط.
       5 – تهیه و تدوین آئین نامه های اداری ، مالی و معاملاتی ، استخدامی ، رفاهی و نیز سایر آئین نامه های موردنیاز سازمان با رعایت مقررات راجع به شرکتهای دولتی و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.
       6 – اتخاذ تصمیم در مورد تغییر سرمایه سازمان و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.
       7 – اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات دیگری که در ارتباط با وظایف سازمان باشد.
       8 – اجازه ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل کشور.
       9 – پیشنهاد اصلاح اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
       ماده 8 – مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دوبار با دعوت کتبی رییس مجمع به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و بودجه سازمان و سایر وظایف تشکیل می شود و علاوه بر آن با پیشنهاد هیات مدیره یا یکی از اعضای مجمع عمومی یا بازرس قانونی ( حسابرس ) حداکثر طی پانزده ( 15 ) روز با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
       فصل سوم – هیات مدیره
       ماده 9 – هیات مدیره سازمان ازسه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل می شود. اعضای اصلی که به طور موظف انجام وظیفه می نمایند عبارتند از یک نفر به عنوان رییس هیات مدیره که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و دو نفر عضو اصلی دیگر. عضو علی البدل از میان مدیران سازمان انتخاب می شود. رییس و سایر اعضای هیات مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب خواهند شد. مدت عضویت اعضای هیات مدیره سازمان سه سال است و پس از انقضای این مدت تا تعیین جانشین در سمت یاد شده به کار ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.
       تبصره – اعضای هیات مدیره از بین کسانی که دارای تجربه و سابقه خدمت در زمینه های مالی ، حقوقی ، بازرگانی یا اقتصادی باشند انتخاب می شوند و می توانند با توجه به تخصص و تجربه خود به تشخیص و حکم مدیرعامل سمت معاون مدیرعامل را نیز عهده دار شوند.
       ماده 10 – جلسات هیات مدیره با حضور سه نفر عضو اصلی یا در غیاب یکی از اعضای اصلی با حضور عضو علی البدل و دو نفر عضو اصلی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با حداقل دو رای موافق معتبر است.
       ماده 11 – تصمیمات هیات مدیره در دفتری ثبت و به امضای اعضای حاضر می رسد. مسوولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رییس هیات مدیره است.
       ماده 12 – وظایف هیات مدیره عبارت است از:
       1 – بررسی و تنظیم بودجه و صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی.
       2 – بررسی ، تایید تشکیلات سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی.
       3 – اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای صلح و سازش در دعاوی با رعایت اصل ( 139 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
       4 – پیشنهاد اصلاح اساسنامه.
       فصل چهارم – مدیرعامل و رییس هیات مدیره
       ماده 13 – مدیرعامل و رییس هیات مدیره بالاترین مقام اجرائی سازمان و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسوول اداره امور سازمان است.
       ماده 14 – مدیرعامل و رییس هیات مدیره دارای وظایف زیر است:
       1 – اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره.
       2 – تهیه بودجه سالانه سازمان و ارایه آن به هیات مدیره.
       3 – تهیه صورتهای مالی و گزارش عملکرد سازمان و ارایه آن به بازرس قانونی ( حسابرس ) .
       4 – تهیه تشکیلات سازمان و ارایه آن به هیات مدیره.
       5 – تهیه و تدوین آئین نامه های اداری ، مالی و معاملاتی ، استخدامی و رفاهی و ارایه آن به هیات مدیره.
       6 – تعیین وظایف و اختیارات هر یک از اعضای هیات مدیره در اداره امور سازمان در صورت عهده دار شدن سمت اجرائی یا معاونت مدیرعامل.
       7 – نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و ارجاع به داوری وفق مقررات مربوط و در موارد لزوم ارایه پیشنهاد صلح و سازش به هیات مدیره.
       8 – دعوت از اعضای هیات مدیره جهت شرکت در جلسات.
       ماده 15 – کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان باید به امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره یا فرد مجاز از طرف او که قبلا  به تایید هیات مدیره رسیده باشد و یکی از اعضای اصلی هیات مدیره برسد.
       تبصره – مدیرعامل می تواند با مسوولیت خود نسبت به تفویض اختیار به مدیران و کارکنان سازمان اقدام نماید.
       فصل پنجم – بازرس قانونی ( حسابرس )
       ماده 16 – بازرس قانونی ( حسابرس ) سازمان ، سازمان حسابرسی کشور خواهدبود.
       ماده 17 – وظایف و اختیارات بازرس قانونی ( حسابرس ) به شرح زیر است:
       1 – رسیدگی به صورتهای مالی از جمله ترازنامه و حساب سود و زیان و تهیه گزارش و تسلیم آن حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه به رییس مجمع عمومی.
       2 – رسیدگی به دفاتر و حسابهای سازمان با اطلاع مدیرعامل و رییس هیات مدیره.
       تبصره 1 – بازرس قانونی ( حسابرس ) همچنین دارای سایر وظایف و اختیاراتی است که در قانون تجارت بر عهده بازرس محول شده است.
       تبصره 2 – مدیرعامل مکلف است کلیه اسناد ، مدارک و اطلاعات مورد نیاز بازرس قانونی ( حسابرس ) را در اختیار او قرار دهد ولی اقدامات بازرس قانونی ( حسابرس ) نباید موجب وقفه در امور جاری سازمان شود.
       فصل ششم – سایر مقررات
       ماده 18 – سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد.
       ماده 19 – این اساسنامه جایگزین مواد ( 4 ) تا ( 7 ) و مواد ( 11 ) تا ( 28 ) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن – مصوب 1370 – می شود.
       این اساسنامه به موجب نامه شماره 6361/30/82 مورخ 25/10/1382 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است. معاون اول رییس جمهور – محمدرضا عارف
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5588
اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

جمع آوری و فروش اموال تملیکی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *