دوره های آموزش‌ دستيار تخصصی 1

مقررات‌ و آيين ‌نامه ‌های دوره های آموزش‌ دستيار تخصصی
دستيار تخصصی
دانلود فایل WORD مقررات‌ و آيين ‌نامه‌ های دوره های آموزش‌ دستيار تخصصی
ماده 1: تعريف‌ دوره‌ دستياری بالينی پزشكی
دوره‌ دستياري رشته‌هاي تخصصي باليني يكي از مقاطع‌ تحصيلات‌ عالي دانشگاهي (Academic) است‌، كه‌ متقاضيان‌ واجد شرايط‌ با داشتن‌ مدرك‌ دكتراي پزشكي عمومي (M.D.) ، پس‌ از موفقيت‌ در امتحان‌ پذيرش‌ دستياري و گذراندن‌ دوره‌هاي آموزشي تئوري و عملي و قبولي در امتحانات‌ لازمه‌ (تكويني و نهايي‌)، موفق‌ به‌ اخذ مدرك‌ تخصصي در رشتة‌ مربوطه‌ مي‌گردند.
ماده 2: تعريف‌ دستيار
دستيار به‌ فردي اطلاق‌ مي‌شود كه‌ با داشتن‌ مدرك‌ دكتراي پزشكي عمومي و پذيرش‌ در امتحان‌ ورودي دستياري‌، جهت‌ آموزشهاي نظري و كسب‌ مهارتهاي عملي در يكي از رشته‌هاي تخصصي پزشكي‌، طي مدت‌ زمان‌ مشخصي كه‌ براي آن‌ دوره‌ از طريق‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي تصويب‌ شده‌ است‌، به‌ امر تحصيل‌، آموزش‌، پژوهش‌ و انجام‌ فعاليتهاي كارورزي تخصصي اشتغال‌ مي‌ورزد.
ماده 3: هدف‌ دوره‌ دستياري‌:
تربيت‌ پزشك‌ متخصص‌ و متعهد در رشته‌هاي مورد نياز كشور جهت‌ كسب‌ مهارتهاي نظري و عملي‌، آموزش‌ پزشكي‌، تعميم‌ و گسترش‌ بهداشت‌ در جامعه‌، امور درماني و انجام‌ فعاليتهاي پژوهشي در راستاي پيشبرد دانش‌ پزشكي است‌.
شرايط‌ پذيرش‌ دستيار
الف‌ـ شرايط‌ عمومي‌:
ماده 4: شرايط‌ لازم‌ پذيرش‌ دستيار در رشته‌هاي تخصصي باليني بشرح‌ زير است‌:
1/4) تأييد صلاحيت‌ عمومي طبق‌ ضوابط‌ شورايعالي انقلاب‌ فرهنگي‌.
2/4) داشتن‌ مدرك‌ يا گواهينامة‌ فارغ‌التحصيلي در رشتة‌ دكتراي پزشكي (M.D.) از دانشگاهها و مراكز مورد تأييد وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌.
3/4) داشتن‌ برگ‌ پايان‌ خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌ يا معافي جهت‌ آقايان‌.
تبصره‌: كلمة‌ معافي به‌ مفهوم‌ معافيت‌ دايم‌ آن‌ مي‌باشد و داوطلبين‌ داراي معافيت‌ موقت‌ پزشكي و يا كفالت‌ با مسؤوليت‌ خود داوطلبين‌، مي‌توانند در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار شركت‌ نمايند. بديهي است‌ در صورت‌ فراخواندن‌ آنان‌ به‌ انجام‌ خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌، اين‌ وزارت‌ هيچگونه‌ تعهدي جهت‌ ترخيص‌ آنان‌ به‌ عهده‌ نخواهد گرفت‌.
4/4) هر داوطلب‌ مي‌تواند حداكثر تا سن‌ مجاز ورود به‌ دوره‌ دستياري (40 سال‌ تمام‌، تا پايان‌ شهريورماه‌ سال‌ تحصيلي مربوطه‌) بدون‌ محدوديت‌ دفعات‌، در آزمون‌ ورودي دستياري شركت‌ نمايد.
تبصره 1‌: مدت‌ زمان‌ حضور داوطلبانة‌ رزمندگان‌ در جبهه‌ و مدت‌ اسارت‌ آزادگان‌، به‌ حداكثر سن‌ مجاز براي ورود به‌ دوره‌ دستياري تخصصي اضافه‌ مي‌شود.
تبصره2: كساني كه در سال هاي قبل به دليل گزينش در بررسي صلاحيت عمومي مجاز به شروع و يا ادامه دوره شناخته نشده اند در صورت تأييد آنها بعد از 40 سالگي، فقط براي يك بار مي توانند در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند.
5/4) نداشتن‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي بر حسب‌ رشته‌. دبيرخانة‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي موظف‌ است‌ با همكاري مراكز آموزش‌ پزشكي نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي را بر اساس‌ رشته‌هاي مختلف‌ تنظيم‌ و جهت‌ اجرا به‌ مراكز آموزشي ابلاغ‌ نمايد.
6/4) عدم‌ اشتغال‌ به‌ تحصيل‌ در يكي از رشته‌هاي تخصصي پزشكي‌، Ph.D. و يا نداشتن‌ مدرك‌ تخصصي پزشكي‌.
7/4) پذيرفته‌ شدن‌ در آزمون‌ پذيرش‌ دستياري‌.
*پذيرش اتباع غيرايراني طبق آيين نامه پذيرش اتباع غيرايراني در دوره هاي تخصصي، فوق تخصصي و فلوشيپ انجام مي پذيرد.
ب‌ ـ شرايط‌ اختصاصي‌:
ماده 5: شرايط‌ استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ و جهادگران‌
با توجه‌ به‌ قانون‌ تسهيلات‌ براي ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب‌ بسيجي به‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌، به‌ ميزان‌ 20% از كل‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ هر رشته‌ در آزمون‌ ورودي‌، به‌ پذيرش‌ دستيار از بين‌ مشمولين‌ قانون‌ مزبور، به‌ افرادي كه‌ 80 % نمرة‌ حد نصاب‌ هر رشته‌محل‌ را كسب‌ نمايند، اختصاص‌ مي‌يابد.
ماده 6: شرايط‌ استفاده‌ از سهميه‌ جانبازان‌ و آزادگان‌
جانبازان‌ با معلوليت‌ 70% و آزادگاني كه‌ در دوران‌ دانشجويي حداقل‌ دو سال‌ سابقة‌ اسارت‌ داشته‌ باشند، در صورت‌ كسب‌ 80 % نمرة‌ حد نصاب‌ هر رشته‌محل‌ همان‌ رشته‌ در امتحانات‌ ورودي دستياري‌، مازاد بر ظرفيت‌ (حداكثر به‌ ميزان‌ 20% از كل‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ هر رشته‌) پذيرفته‌ مي‌شوند.
ماده 7: شرايط‌ استفاده‌ از سهميه‌ مناطق‌ محروم‌
در اجراي ماده 14 قانون‌ خدمت‌ پزشكان‌ و پيراپزشكان‌ مصوب‌ مجلس‌ شوراي اسلامي‌، هر سال‌ حداكثر 25% كل‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ دستيار در رشته‌هاي مورد نياز مناطق‌ محروم‌ به‌ عنوان‌ سهمية‌ مناطق‌ مذكور به‌ افرادي كه‌ 80% نمرة‌ حد نصاب‌ هر رشته‌ محل‌ را كسب‌ نمايند، اختصاص‌ مي‌يابد.
تبصره 1: توزيع اين ظرفيت در بين رشته محل هاي مختلف:
>> در رشته هاي بيماري هاي داخلي، جراحي عمومي و بيماري هاي قلب و عروق در صورتي كه ظرفيت رشته – محل 3 يا 4 نفر باشد يك نفر، و در ظرفيت هاي بالاي 4 نفر حداكثر 20% ظرفيت رشته – محل به اين سهميه تخصيص مي يابد.
>> در ساير رشته ها در صورتي كه ظرفيت رشته – محل 3 نفر باشد، يك نفر، و در ظرفيت هاي بالاتر از 3 نفر حداكثر 25% ظرفيت رشته – محل به اين سهميه تخصيص مي يابد.
تبصره 2 : در صورتي كه داوطلبان واجد شرايط استفاده از اين سهميه عليرغم انتخاب 20 رشته از 5 رشته در مرحله اول تا تكميل 25% ظرفيت رشته در هيچ رشته – محلي كه پذيرفته نشوند در 20 رشته – محل انتخابي مجدد ديگر (بر اساس رشته هاي مجاز طبق جدول اعلام شده از سوي معاونت سلامت) كه واجد شرايط باشند مي توانند پذيرش شوند.
ماده 8: ليست‌ مناطق‌ محروم‌
ليست‌ مناطق‌ محروم‌ بهداشتي درماني و كمبود نيروهاي متخصص‌ مورد نياز هر منطقه‌، توسط‌ معاونت‌ درمان‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي تهيه‌ و تنظيم‌ شده‌ و به‌ منظور برنامه‌ريزي جهت‌ پذيرش‌ و آموزش‌ نيروهاي متخصص‌ در اختيار دبيرخانة‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي كشور قرار مي‌گيرد.
ماده 9 : مقررات و اولويت استفاده از سهميه مناطق محروم
داوطلبين استفاده از سهميه مناطق محروم بايد حداقل داراي يكي از شرايط زير باشند:
الف : پزشكان عمومي بومي
1 – داوطلب متولد استان منطقه محروم بوده و دو مقطع از مقاطع تحصيلي راهنمايي و متوسطه را در آن استان گذرانده و تا پايان مهلت ثبت نام پذيرش دستياري داراي دو سال سابقه كار حرفه¬اي پزشكي در مناطق محروم را داشته باشد.
2 – محل تولد يكي از والدين يا همسر داوطلب، استان مربوطه بوده و سه مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه را در استان گذرانده و تا پايان مهلت ثبت نام پذيرش دستياري داراي دو سال سابقه كار حرفه¬اي پزشكي در مناطق محروم داشته باشد.
ب : پزشكان عمومي غير بومي
1 – در استخدام دانشگاه منطقه محروم بوده و داراي سابقه مديريت اجرايي به مديريت سه سال تا پايان مهلت ثبت نام پذيرش دستيار در دانشگاه محل خدمت به عنوان پرسنل شبكه¬هاي بهداشتي درماني، معاونين دانشگاه، مديران ستادي دانشگاه، رؤساي مراكز بهداشتي شهرستان¬ها و رؤساي بيمارستان¬ها و دانشگاه باشد.
2 – پزشكان عمومي كه حداقل به مدت چهار سال تا پايان مهلت ثبت نام شركت در آزمون پذيرش دستيار در مناطق محروم با تأييد رئيس دانشگاه آن منطقه خدمت نموده باشند.
تبصره 1 : اولويت استفاده از سهميه مناطق محروم در شرايط يكسان از نظر نمره آزمون پذيرش دستيار و اولويت انتخاب رشته – محل در مرتبه اول با پزشكان عمومي بومي واجد شرايط و در مرتبه بعد با پزشكان عمومي غير بومي واجد شرايط مي¬باشد.
تبصره 2 : در راستاي توزيع متعادل سهميه مناطق محروم استان¬هايي كه در يك دوره با استفاده از سهميه مناطق محروم در هر يك از رشته¬هاي تخصصي پذيرش داشته¬اند براي يك دوره نمي¬توانند جزو ليست مناطق محروم براي رشته¬هاي مربوطه قرار گيرند.
تبصره 3 : متن مربوط به مقررات مشمولين ماده 7 توسط معاونت سلامت و دفتر حقوقي متبوع تدوين و ابلاغ ميگردد.
ماده 10: شرايط‌ استفاده‌ از سهميه‌ خانمها
وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي موظف‌ است‌، حداقل‌ 25% از سهمية‌ پذيرش‌ دستياري در رشته‌هاي جراحي اعصاب‌، ارولوژي‌، ارتوپدي‌، گوش‌، گلو و بيني‌، چشم‌پزشكي‌، پرتوشناسي تشخيصي و روانپزشكي و در صورت‌ وجود داوطلب‌، 50% سهمية‌ رشته‌هاي جراحي عمومي‌، داخلي و قلب‌ را به‌ خانمهاي پزشك‌ قبول‌ شده‌ در گزينش‌ كتبي دستياري اختصاص‌ دهد.
تبصره‌ 1: فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ها اعم‌ از مجرد يا متأهل‌ متعهد خواهند شد تا پس‌ از فراغت‌ از تحصيل‌، طبق‌ برنامة‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي خدمات‌ قانوني را در نقاط‌ محروم‌ و نيازمند انجام‌ دهند.
تبصره‌ 2: حداقل‌ نمرة‌ قبولي در گزينش‌ كتبي دستياري‌، كسب‌ 90% نمرة‌ حد نصاب‌ هر رشته‌محل‌ مي‌باشد.
*پذيرش با استفاده از سهميه خانم ها اعم متأهل يا مجرد صرفا به شرط الزام و تعهد محضري براي انجام خدمات در مناطق محروم به مدت سه برابر طول تحصيل مجاز شناخته مي شود.
پذيرش‌ در ظرفيت‌هاي يك‌ نفره‌:
در رشته‌هايي كه‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ دستيار يك‌ نفر مي‌باشد، بدون‌ در نظر گرفتن‌ سهميه‌ و جنس‌ داوطلبان‌ و با رعايت‌ ساير مقررات‌ پذيرش‌ انجام‌ مي‌شود.
شرط‌ شركت‌ دانشجويان‌ مستقيم‌ رشتة‌ بيهوشي‌در آزمون‌ :
فارغ‌التحصيلان‌ رشته‌ پزشكي بيهوشي كه‌ از موقعيت‌ فراهم‌ شده‌ براي شروع‌ دوره‌ دستياري استفاده‌ ننموده‌اند، مجاز هستند با رعايت‌ مقررات‌ (دستورالعمل‌ دوره‌ مربوطه‌) در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار صرفاً در رشته‌ بيهوشي ثبت‌ نام‌ كنند و در صورت‌ قبولي ادامه‌ تحصيل‌ دهند.
ماده 14: ممنوعيت‌ تغيير رشته‌ پس‌ از ثبت‌نام‌ و انتخاب‌ رشته‌
پس‌ از ثبت‌نام‌ و انتخاب‌ رشته‌ طبق‌ ضوابط‌ مقرر هر دوره‌، تغيير رشته‌ مجاز نمي‌باشد.
ماده 15: شرط‌ اتمام‌ خدمات‌ قانوني‌
داوطلباني كه‌ در حين‌ انجام‌ خدمات‌ قانوني (شامل‌ خدمت‌ وظيفة‌ عمومي‌، طرح‌ و توزيع‌ نيروي انساني‌، پيام‌آوران‌ بهداشت‌) مي‌باشند در صورت‌ اتمام‌ دوره‌ مذكور تا تاريخ‌ 31 شهريورماه‌ سال‌ مورد نظر، مجاز به‌ شركت‌ در امتحان‌ پذيرش‌ دستياري خواهند بود.
تبصره‌ 1: انجام‌ خدمات‌ قانوني به‌ استثناي خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌ و پيام‌آوران‌ بهداشت‌ با تأييد مركز تأمين‌ و توزيع‌ نيروي انساني با احتساب‌ ضريب‌ منطقه‌، محاسبه‌ خواهد شد.
ماده 16: شرط‌ شركت‌ فارغ‌التحصيلان‌ ايراني خارج‌ از كشور
فارغ‌التحصيلان‌ ايراني خارج‌ از كشور با اراية‌ معرفي‌نامه‌ از ادارة‌ كل‌ امور فارغ‌التحصيلان‌، از طريق‌ دبيرخانة‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي طبق‌ دستورالعمل‌ هر دوره‌ مي‌توانند در امتحان‌ پذيرش‌ دستيار شركت‌ نمايند.
ماده 17: امتياز يك‌ درصد رتبة‌ برتر دانشگاه‌ها
يك‌ درصد رتبة‌ اول‌ هر دانشگاه‌ در صورتي كه‌ تا تاريخ‌ 31 شهريورماه‌ سال‌ مربوطه‌ فارغ‌التحصيل‌ شوند، مي‌توانند قبل‌ از انجام‌ خدمات‌ قانوني جهت‌ شركت‌ در امتحان‌ ثبت‌نام‌ نمايند. دانشگاههايي كه‌ زير صد نفر فارغ‌التحصيل‌ در سال‌ تحصيلي مربوطه‌ دارند، مي‌توانند فقط‌ يك‌ نفر را به‌ عنوان‌ رتبة‌ اول‌ معرفي نمايند.
تبصره‌ 1: يك‌ درصد رتبة‌ اول‌ مجموع‌ فارغ‌التحصيلان‌ واحدهاي آموزشي دانشگاه‌ آزاد اسلامي و ساير دانشكده‌هاي پزشكي مورد تأييد شوراي گسترش‌ دانشگاههاي علوم‌ پزشكي كشور نيز مشمول‌ اين‌ ماده‌ خواهند بود.
تبصره‌ 2: چنانچه‌ در محاسبة‌ يك‌ درصد رتبة‌ اول‌ دانشگاهها عدد اعشاري حاصل‌ شود، رقم‌ مربوطه‌ به‌ صورت‌ عدد گرد شده‌ منظور خواهد شد.
تبصره 3: دانشجويان‌ حائز رتبه‌هاي برتر دانشگاهها، از صدك‌ 98 تا صدك‌ 99 (يعني يك‌ درصد دوم بالاترين رتبه‌) از دوره‌ سي‌ويكم‌ و از صدك‌ 97 تا صدك‌ 98 (يعني يك‌ درصد سوم بالاترين رتبه‌‌) از دوره‌ سي‌وسوم‌ پذيرش‌ دستيار تخصصي مي‌توانند با رعايت‌ ساير مقررات‌، قبل‌ از انجام‌ خدمات‌ قانوني و بشرط‌ انتخاب‌ رشته‌هاي غير از جراحي كليه‌ و مجاري ادراري تناسلي‌، جراحي استخوان‌ و مفاصل‌، چشم‌، گوش‌ و حلق‌ وبيني‌، پزشكي هسته‌اي‌، پوست‌ و پرتوشناسي تشخيصي در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار تخصصي سال‌  فارغ‌التحصيلي خود شركت‌ نمايند.
امكان‌ شركت‌ دارندگان‌ مدال‌ از المپيادهاي علمي جهاني در پذيرش‌ دستيار قبل‌  از انجام‌ خدمات‌ قانوني:
فارغ‌التحصيلان‌ رشتة‌ پزشكي داراي مدال‌ از المپيادهاي علمي جهاني در صورتي كه‌ بدون‌ احتساب‌ معدل‌ دوره‌ كارورزي جزء 10 درصد رتبة‌ برتر دوره‌ پزشكي عمومي دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي محل‌ تحصيل‌ خود باشند، ملزم‌ به‌ گذراندن‌ خدمات‌ قانوني قبل‌ از شروع‌ دوره‌ دستياري نمي‌باشند.
ماده 18: نحوة‌ احتساب‌ رتبه‌هاي برتر دانشگاه‌ها براي پذيرش‌ دستيار
نحوة‌ احتساب‌ رتبه‌هاي برتر دانشگاه‌ها براي پذيرش‌ دستيار، با استفاده‌ از Standard – Score براساس‌ 50درصد معدل‌ كل‌ دوره‌ پزشكي عمومي بدون‌ احتساب‌ معدل‌دوره‌ كارورزي و 50% بقيه‌، نمره‌ آزمون‌ پيش‌ كارورزي از مجموع‌ دانشجويان‌ فارغ‌ التحصيل‌ هر دانشگاه‌ در سال‌ تحصيلي مربوطه‌ (بدون‌ اعمال‌ هرگونه‌ سهميه‌اي‌) به‌ صورت‌ زير مي‌باشد:
ماده 19: شرط‌ شركت‌ داوطلبان‌ كادر ثابت‌ و رسمي نيروهاي نظامي و انتظامي‌
شركت‌ در امتحان‌ و انتخاب‌ رشتة‌ داوطلبين‌ كادر ثابت‌ و رسمي نيروهاي نظامي و انتظامي با اراية‌ معرفي‌نامه‌ از ستاد مشترك‌ ارتش‌ جمهوري اسلامي ايران‌ (ادارة‌ نهم‌) و يا ستاد كل‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي و در مورد كاركنان‌ وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهاي دولتي با اراية‌ معرفي‌نامه‌ از بالاترين‌ مقام‌ مسؤول‌ اجرايي‌، بلامانع‌ خواهد بود.
پ‌ ـ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار:
ماده 20: آزمون‌ پذيرش‌ دستيار هر سال‌ يك‌ بار در بهمن‌ يا اسفندماه‌ برگزار مي‌شود.
دستورالعمل‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار دوره‌هاي تخصصي باليني پزشكي هر دوره‌ كه‌ مبتني بر مصوبات‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي تهيه‌ و توسط‌ دبيرخانة‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي به‌ دانشگاه‌هاي علوم‌ پزشكي ابلاغ‌ مي‌شود، به‌ منزلة‌ مصوبة‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي مي‌باشد و لازم‌الاجرا است‌.
روند كنكوري پذيرش‌ دستيار:
1ـ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار در روندي مشابه‌ كنكور سراسري يكبار در سال‌ در دانشگاههاي علوم‌ پزشكي سراسر كشور برگزار شود.
انتخاب‌ 5 رشته‌:
2ـ لازم‌ است‌ داوطلبان‌ در فرم‌ ثبت‌ نام‌ اوليه‌ حداكثر پنج‌ رشته‌ مورد علاقه‌ خود را بدون‌ در نظر گرفتن‌ اولويت‌ انتخاب‌، ذكرنموده‌ كه‌ انتخاب‌ رشته‌ نهايي نيز صرفاً از ميان‌ همين‌ پنج‌ رشته‌ صورت‌ مي‌گيرد. اعلام‌ نتيجه‌ اوليه‌ به‌ صورت‌ كارنامه‌اي در اختيار داوطلبان‌ قرار مي‌گيرد كه‌ ضمن‌ اعلام‌ نمره‌ و رتبه‌ كلي داوطلب‌ (در ميان‌ تمام‌ شركت‌ كنندگان‌)، رتبه‌ داوطلب‌ در سهميه‌ مربوطه‌ و رشته‌هاي انتخابي او را نيز شامل‌ مي‌شود تا بتواند در انتخاب‌ رشته‌ نهايي داوطلب‌ كمك‌ نمايد.
انتخاب‌ 20 رشته‌محل‌:
3ـ داوطلبان‌ مجازند با توجه‌ به‌ كارنامه‌ و تنها در رشته‌هاي اعلام‌ شده‌ در برگ‌ اوليه‌ ثبت‌ نام‌، حداكثر تا بيست‌ رشته‌محل‌ مختلف‌ را در دانشگاههاي علوم‌ پزشكي سراسر كشور، انتخاب‌ نمايند.
تبصره : صدور كارنامه و اجازه انتخاب رشته- محل صرفا براي داوطلباني كه بيشتر از 25% حداكثر نمره آزمون پذيرش دستيار (150 از 600) را كسب نموده اند مجاز مي باشد.
سؤالات‌ آزمون‌ و نمرة‌ منفي‌:
4ـ سؤالات‌ آزمون‌ به‌ صورت‌ چند گزينه‌اي بوده‌ و داراي نمره‌ منفي نيز مي‌باشد.
حق‌ ثبت‌ نام‌ شركت‌ در آزمون‌:
5ـ مبلغ‌ ثبت‌ نام‌ جهت‌ شركت‌ در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار 000/100 ريال‌ مي‌باشد.
الزام‌ به‌ اراية‌ مدارك‌ ثبت‌نام‌ و مسؤوليت‌ صحت‌ مدارك‌ ارايه‌ شده‌:
6ـ داوطلبان‌ ورود به‌ دوره‌ دستياري ملزم‌ به‌ ارايه‌ مدارك‌ مربوط‌ در زمان‌ ثبت‌ نام‌ (طبق‌ دستورالعمل‌ هر دوره‌)، مي‌باشند. چنانچه‌ در هر مرحله‌اي از دوره‌ معلوم‌ شود داوطلب‌ واجد شرايط‌ نبوده‌ و يا صحت‌ مدارك‌ ارايه‌ شده‌ مورد تأييد واقع‌ نشود حق‌ ادامه‌ دوره‌ از دستيار سلب‌ شده‌ و حكم‌ آموزشي وي لغو مي‌گردد و به‌ مدت‌ دو دوره‌ از شركت‌ در آزمون‌ ورودي دستياري محروم‌ مي‌شود.
ماده الحاقي مصوب‌ پنجاه‌ و سومين‌ نشست‌ شورا:
اولويت‌هاي پذيرش‌ دستيار
پذيرش‌ دستيار تخصصي با رعايت‌ سهميه‌هاي مربوطه‌ براساس‌ اولويت‌هاي زير انجام‌ مي‌شود:
1.       نمرة‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار
2.       اولويت‌ انتخاب‌ رشته‌محل‌
3.       در مورد داوطلباني كه‌ نمرات‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستياري و اولويت‌ انتخاب‌ رشته‌ محل‌ يكسان‌ باشد، نمرة‌ آزمون‌ جامع‌ پيش‌كارورزي و سپس‌ معدل‌ كل‌ دوره‌ پزشكي عمومي بدون‌ احتساب‌ معدل‌ دوره‌ كارورزي ملاك‌ عمل‌ خواهد بود.
دوره‌ آموزشي‌
الف‌شرايط‌ شروع‌ دوره‌:
ماده 21: اخذ تعهد از پذيرفته‌شدگان‌
از پذيرفته‌شدگان‌ آزمون‌ ورودي دستياري به‌ استثناي مشمولين‌ سهمية‌ مناطق‌ محروم‌، توسط‌ دانشگاهها تعهد عام‌ اخذ خواهد شد. تعيين‌ محل‌ خدمت‌ دستياران‌ پس‌ از فارغ‌التحصيلي به‌ عهدة‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي مي‌باشد.
* پذيرفته‌شدگاني كه‌ با مأموريت‌ آموزشي از وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها (به‌ استثناي دانشگاه‌هاي علوم‌ پزشكي و خدمات‌ بهداشتي‌، درماني وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌) براي ادامة‌ تحصيل‌ به‌ رشته‌هاي تخصصي و فوق‌ تخصصي وارد مي‌شوند، ملزم‌ به‌ سپردن‌ تعهد محضري به‌ محل‌ استخدام‌ خود هستند. فرد يا سازمان‌ مربوطه‌ موظف‌ به‌ پرداخت‌ شهريه‌ و كلية‌ هزينه‌هاي تحصيلي برابر ضوابط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي مي‌باشد.
تبصره : پرداخت شهريه و كليه هزينه¬هاي تحصيلي پذيرفته شدگاني كه با مأموريت آموزشي از وزارتخانه¬ها، نهادها و سازمان¬هاي دولتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (به استثناء دانشگاه¬هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني ) براي ادامه تحصيل به رشته¬هاي تخصصي و فوق تخصصي وارد ميشوند، به روابط في مابين دانشگاه محل تحصيل و سازمان محل استخدام داوطلب محول تا در روابط في ما بين مورد توافق قرار گيرد.
ماده 22: ثبت‌نام‌
پذيرفته‌شدگان‌ قطعي دستياري موظفند از اول‌ لغايت‌ 15 شهريورماه‌ سال‌ مربوطه‌، به‌ دانشگاههاي ذيربط‌ مراجعه‌ و طبق‌ ضوابط‌ و مقررات‌ نسبت‌ به‌ ثبت‌نام‌، سپردن‌ تعهد محضري و اراية‌ مدارك‌ لازمي كه‌ از سوي دانشگاهها تعيين‌ خواهد شد، اقدام‌ نمايند.
تبصره‌ 1: ثبت‌نام‌ قطعي داوطلبيني كه‌ تا پايان‌ شهريورماه‌ فارغ‌التحصيل‌ مي‌شوند و يا خدمات‌ قانوني و نظام‌ وظيفه‌ را به‌ پايان‌ مي‌رسانند، در پايان‌ شهريور ماه‌ صورت‌ مي‌گيرد. در هر صورت‌ مراجعة‌ پذيرفته‌شدگان‌ جهت‌ اعلام‌ وضعيت‌ در تاريخ‌ فوق‌الذكر (اول‌ تا 15 شهريور) الزامي است‌.
ماده 23: مدت‌ ارزش‌ قبولي پذيرفته‌شدگان‌
ارزش‌ قبولي علمي در آزمون‌ پذيرش‌ دستياري براي رشته‌هاي تخصصي‌، حداكثر تا 15 شهريورماه‌ سال‌ مربوطه‌ خواهد بود.
تبصره‌ 1: چنانچه‌ پذيرفته‌شدگان‌ تا 15 شهريورماه‌ به‌ هر دليل‌ جهت‌ ثبت‌نام‌ به‌ دانشگاه‌ مراجعه‌ ننمايند، منصرف‌ قطعي تلقي شده‌، اسامي افراد جايگزين‌ حداكثر تا تاريخ‌ 10 آبان‌ماه‌ از سوي دبيرخانة‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي اعلام‌ خواهد شد.
تبصره‌ 2: ارزش‌ قبولي علمي آزمون‌ پذيرش‌ دستياري افراد جايگزين‌ حداكثر تا 30 آبان‌ماه‌ همان‌ سال‌ مي‌باشد. در صورتي كه‌ شروع‌ دوره‌ دستياري اين‌ افراد تا تاريخ‌ 30 آبان‌ماه‌ سال‌ مورد نظر باشد، با رعايت‌ مقررات‌ مي‌توانند در همان‌ سال‌ تحصيلي در آزمون‌ ارتقاي 1 به‌ 2 شركت‌ نمايند.
تبصره‌ 3: در خصوص‌ ادامة‌ دوره‌ دستياري مردودين‌ گزينش‌ مقرر گرديد: ادامة‌ دوره‌ دستياري مردوديني كه‌ صلاحيت‌ عمومي آنان‌ در تجديدنظر هيأت‌ مركزي گزينش‌ مورد تأييد قرار مي‌گيرد در رشتة‌ پذيرفته‌ شده‌ بلامانع‌ مي‌باشد در غير اين‌ صورت‌ اعتبار قبولي آنان‌ تا مهرماه‌ سال‌ تحصيلي بعد (يك‌ سال‌) مي‌باشد.
تبصره‌ 4: چنانچه‌ فردي در گزينش‌ عمومي مردود گردد، جايگزين‌ اعلام‌ نخواهد شد.
ب‌ ـ شروع‌ دوره‌:
ماده 24: زمان‌ شروع‌ دوره‌
كلية‌ پذيرفته‌شدگان‌ پس‌ از انجام‌ ثبت‌نام‌ قطعي موظف‌ مي‌باشند كه‌ از اول‌ مهرماه‌ سال‌ مربوطه‌، دوره‌ دستياري را شروع‌ نمايند (به‌ استثناي تبصره‌ 1 ماده‌ 23).
ماده 25: ممنوعيت‌ استفاده‌ از مرخصي در شروع‌ دوره‌
دستياران‌ پذيرفته‌شده‌ در 6 ماهة‌ اول‌ شروع‌ به‌ تحصيل‌ مجاز به‌ استفاده‌ از مرخصي بدون‌ دريافت‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي يا تعويق‌ دوره‌ نمي‌باشند.
ماده 27: مهلت‌ انصراف‌ بدون‌ غرامت‌ و اعلام‌ جايگزين‌
انصراف‌ دستياران‌ تا بيستم‌ مهرماه‌ سال‌ تحصيلي شروع‌ دوره‌، با اطلاع‌ دانشگاه‌ و در نظر گرفتن‌ محروميت‌ يكساله‌ از شركت‌ در آزمون‌ بلامانع‌ است‌ و غرامت‌ به‌ آنان‌ تعلق‌ نمي‌گيرد.
تبصره‌ 1: دانشگاههاي علوم‌ پزشكي موظفند اسامي منصرفين‌ را حداكثر تا پايان‌ مهرماه‌ هر سال‌ تحصيلي به‌ دبيرخانه‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي ارسال‌ نمايند. اسامي افراد جايگزين‌ حداكثر تا دهم‌ آبان‌ماه‌ همان‌ سال‌ از سوي دبيرخانه‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي به‌ دانشگاه‌هاي علوم‌ پزشكي اعلام‌ مي‌شود.
تبصره‌ 2: ارزش‌ قبولي علمي آزمون‌ پذيرش‌ دستياري افراد جايگزين‌ حداكثر تا سي‌ام‌ آبان‌ماه‌ همان‌ سال‌ مي‌باشد.
تبصره‌ 3: در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار، به‌ ازاي هر ظرفيت‌ خالي سه‌ نفر با رعايت‌ اولويتهاي مصوب‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي‌، به‌ عنوان‌ جايگزين‌ معرفي مي‌شوند به‌ استثناي مشمولين‌ تبصره‌ 4 ماده 23، تا بر اساس‌ ترتيب‌ اعلام‌ شده‌ از سوي دبيرخانه‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي نسبت‌ به‌ ثبت‌ نام‌ يك‌ نفر با رعايت‌ اولويت‌هاي مقرر اقدام‌ شود.
تبصره‌ 4: در صورتي كه‌ هيچ‌ يك‌ از جايگزينها، ثبت‌نام‌ و شروع‌ دوره‌ ننمايند و يا انصراف‌ پذيرفته‌شدگان‌ پس‌ از 20 مهرماه‌ انجام‌ گيرد، در صورت‌ درخواست‌ دانشگاه‌ مربوطه‌ حداكثر تا زمان‌ ابلاغ‌ دستورالعمل‌ ثبت‌نام‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار دوره‌ بعد، معرفي جايگزين‌ از بين‌ واجدين‌ شرايط‌ و با رعايت‌ اولويت‌هاي مقرر ظرف‌ مدت‌ 7 روز از تاريخ‌ فوق‌ از طرف‌ دبيرخانة‌ شورا بلامانع‌ مي‌باشد و بعد از اين‌ تاريخ‌ تحت‌ هيچ‌ شرايطي جايگزين‌ اعلام‌ نخواهد شد. ارزش‌ قبولي علمي اين‌ دسته‌ از پذيرفته‌شدگان‌ جهت‌ ثبت‌نام‌ و شروع‌ دوره‌ تا قبل‌ از پايان‌ مهلت‌ ثبت‌نام‌ دوره‌ بعدي آزمون‌ پذيرش‌ دستياري مي‌باشد. معرفي‌شدگان‌ در صورت‌ عدم‌ ثبت‌نام‌ و شروع‌ دوره‌ مشمول‌ محروميت‌ يكساله‌ از شركت‌ در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار نخواهند شد.
* معرفي جايگزين براي دستياران انتقالي مجاز نمي باشد.
پ‌ ـ ترك‌ تحصيل‌ و انصراف‌:
ماده 28: انصراف‌ و محروميت‌ يك‌ ساله‌ از پذيرش‌
پس‌ از اعلام‌ نتيجة‌ آزمون‌، پذيرفته‌شدگان‌ اصلي و جايگزين‌ در صورت‌ انصراف‌ در هرزمان‌ يا عدم‌ ثبت‌نام‌ در موعد مقرر يا عدم‌ شروع‌ دوره‌ مشمول‌ يك‌ سال‌ محروميت‌ از پذيرش‌ در دوره‌هاي دستياري رشته‌هاي تخصصي باليني پزشكي خواهند شد.
تبصره‌ 1: انصراف‌ قطعي منوط‌ به‌ اراية‌ تسويه‌ حساب‌ با دانشگاه‌ خواهد بود.
تبصره‌ 2: در صورتيكه‌ شركت‌ كنندگاني كه‌ در مرحله‌ اصلي پذيرش‌ دستيار دوره‌هاي آموزش‌ تخصصي پذيرفته‌ نشده‌اند حداكثر تا پايان‌ مرداد ماه‌ قبل‌ از شروع‌ سال‌ تحصيلي مربوطه‌ از شركت‌ در فرآيند پذيرش‌ در مرحله‌ جايگزيني كتباً اعلام‌ انصراف‌ نمايند محروميت‌ يكساله‌ شامل‌ آنان‌ نمي‌شود.
تبصره‌ 3: محروميت‌ يكساله‌ از زمان‌ اعلام‌ انصراف‌ قطعي به‌ مورد اجرا گذاشته‌ خواهد شد.
تبصره‌ 4: هر گونه‌ انصراف‌ از تحصيل‌ بعد از اعلام‌ قبولي تا پايان‌ سه‌ ماه‌ اول‌ دوره‌ دستياري‌، انصراف‌ قطعي تلقي شده‌ و ادامة‌ تحصيل‌ در دوره‌ مربوطه‌ مجاز نمي‌باشد.
تبصره‌ 5: ارزش‌ قبولي علمي آزمون‌ پذيرش‌ دستيار افراد جايگزين‌ (كه‌ اسامي آنان‌ حداكثر تا تاريخ‌ 10 آبان‌ماه‌ سال‌ تحصيلي اعلام‌ مي‌شود) حداكثر تا 30 آبان‌ماه‌ همان‌ سال‌ مي‌باشد. ضمن‌ اينكه‌ غرامت‌ تحصيلي به‌ آنان‌ تعلق‌ نمي‌گيرد ولي مشمول‌ يكسال‌ محروميت‌ از پذيرش‌ در دوره‌هاي دستياري رشته‌هاي باليني پزشكي خواهند شد.
انصراف‌ به‌ علت‌ بيماري فقط‌ با تأييد كميسيون‌ پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه‌ بشرط‌ شركت‌ مجدد در آزمون‌ پذيرش‌ دستياري و موفقيت‌ در آن‌ امكان‌ پذير مي‌باشد. ضمن‌ اينكه‌ غرامت‌ تحصيلي و محروميت‌ از پذيرش‌ در دوره‌ بعدي آزمون‌ شامل‌ حال‌ اين‌ افراد نمي‌شود.
ماده 29: لغو دوره‌ دستياري‌
ترك‌ تحصيل‌، انصراف‌ و انقطاع‌ در دوران‌ تحصيل‌ بيش‌ از يك‌ ماه‌ به‌ دلايل‌ غيرموجه‌، منجر به‌ لغو دوره‌ دستياري خواهد شد. بازگشت‌ به‌ تحصيل‌ دستيار قبل‌ از يك‌ ماه‌، به‌ درخواست‌ خود متقاضي و موافقت‌ دانشگاه‌ بلامانع‌ مي‌باشد (به‌ استثناي مشمولين‌ تبصره‌ 3 ماده 28).
تبصره‌: پروندة‌ داوطلباني كه‌ پس‌ از شروع‌ دوره‌، دستياري آنها لغو مي‌شود، به‌ دفتر حقوقي وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي ارسال‌ مي‌گردد تا براساس‌ تعهد سپرده‌ شده‌ و مقررات‌ موجود با آنها رفتار شود.
ماده 30: بازگشت‌ به‌ تحصيل‌
بازگشت‌ به‌ تحصيل‌ دستيار منصرف‌ يا غايب‌ درصورتيكه‌ مدت‌ انفصال‌ وي از تحصيل‌ از يك‌ ماه‌ بيشتر نباشد، به‌ تقاضاي ذينفع‌، موافقت‌ گروه‌ آموزشي و تأييد دانشكدة‌ پزشكي مربوطه‌ بلامانع‌ خواهد بود. درصورتيكه‌ غيبت‌ دستيار كمتر از شش‌ ماه‌ باشد تشخيص‌ موجه‌ بودن‌ غيبت‌ و چگونگي جبران‌ آن‌ به‌ عهدة‌ شوراي آموزش‌ دانشگاه‌ كه‌ با حضور مدير گروه‌ ذيربط‌ خواهد بود، مي‌باشد.
ماده 31: انصراف‌ و تسويه‌ حساب‌
دستياراني كه‌ در حين‌ تحصيل‌ متقاضي انصراف‌ مي‌باشند مي‌بايست‌ درخواست‌ انصراف‌ خود را به‌ انضمام‌ موافقت‌ دانشگاه‌ مربوطه‌ پس‌ از احتساب‌ هزينه‌هاي دريافتي و اراية‌ تسويه‌حساب‌، از طريق‌ دانشگاه‌ به‌ دبيرخانة‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي ارايه‌ نمايند، تا جهت‌ استيفاي حقوق‌ دولت‌ اقدام‌ شود. بديهي است‌ پس‌ از دريافت‌ وجوه‌ مربوطه‌، تسويه‌حساب‌ ارايه‌ و انصراف‌ قطعي به‌ دانشگاه‌ مربوطه‌ اعلام‌ خواهد شد. پس‌ از اعلام‌ انصراف‌ قطعي دانشگاهها موظفند، مراتب‌ انصراف‌ قطعي دستيار را به‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ (نظام‌ وظيفه‌، ادارة‌ فارغ‌التحصيلان‌، ادارة‌ طرح‌، محل‌ بورس‌ و يا سازمان‌ محل‌ تعهد) اطلاع‌ دهند.
ت‌ ـ انتقال‌، جابجايي‌، تغيير رشته‌ و ميهماني‌:
ماده 32 : انتقال‌، جابجايي و تغيير رشتة‌ دستياران‌ در طول‌ مدت‌ تحصيل‌ممنوع ميباشد.
انتقال
انتقال‌ دستيار به‌ دانشگاه‌ ديگر به‌ تبع‌ همسر بشرط‌ اخذ موافقت‌ دانشگاههاي مبدأ و مقصد در موارد ذيل‌ بلامانع‌ است‌:
تبصره‌ 1: انتقال‌ دستيار به‌ دانشگاه‌ ديگر به‌ تبع‌ همسر در صورتي مورد موافقت‌ قرار مي‌گيرد كه‌ همسر داوطلب‌ در استخدام‌ دولت‌ و يا سازمانهاي وابسته‌ به‌ دولت‌ بوده‌ و موضوع‌ انتقال‌ همسر داوطلب‌ پس‌ از ثبت‌نام‌ و پذيرش‌ قطعي وي صورت‌ گرفته‌ باشد.
تبصره‌ 2: در شرايطي كه‌ همسر دستيار، دستيار رشته‌هاي تخصصي پزشكي باليني باشد انتقال‌ وي به‌ تبع‌ همسر (اعم‌ از خانم‌ يا آقا) بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ 3: چنانچه‌ همسر دستيار، دستيار رشته‌هاي فوق‌ تخصصي باشد انتقال‌ دستيار تخصصي به‌ تبع‌ دستيار رشته‌هاي فوق‌ تخصصي بلامانع‌ است‌.
تبصره 4 : انتقال دستيار به دانشگاه ديگر (به استثناي دانشگاه¬هاي مستقر در تهران) بر اساس ضوابط مصوب شوراي آموزش دانشگاه¬هاي مبدأ و مقصد و رأي كميته نقل و انتقالات دستيار در دانشگاه بلامانع است.
تبصره 5 : رسيدگي درخواست¬ها و انجام نقل و انتقال دستياران فقط در مدت پس از اعلام نتيجه امتحانات كتبي سراسري ارتقاء – گواهينامه و قبل از شروع سال تحصيلي (اول مهرماه ) مجاز مي¬باشد
* معرفي جايگزين براي دستياران انتقالي مجاز نمي باشد.
انتقال‌ به‌ دليل‌ لغو صلاحيت‌ آموزشي‌:
در صورت‌ لغو صلاحيت‌ بخش‌ آموزش‌ دهنده‌، برابر آيين‌ نامه‌ ارزشيابي بخش‌ها، تعيين‌ محل‌ ادامه‌ تحصيل‌ و امتحان‌ ارتقاي درون‌ بخشي دستيار، طبق‌ نظر هيأت‌ ممتحنه‌ رشته‌ مربوطه‌ توسط‌ دبيرخانه‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي انجام‌ خواهد شد.
تغيير رشته‌:
چنانچه‌ دستياران‌ در طول‌ دوره‌ آموزش‌ دچار نقص‌ عضو مؤثر جسمي يا رواني شوند، گروه‌ مربوطه‌ مي‌تواند با ذكر دلايل‌، مراتب‌ را جهت‌ طرح‌ در كميسيون‌ پزشكي منتخب‌ دانشگاه‌ به‌ دانشكده‌ پزشكي منعكس‌ نمايد. پس‌ از تأييد كميسيون‌ مذكور و موافقت‌ شوراي آموزشي دانشكده‌ و دانشگاه‌ از ادامه‌ تحصيل‌ اين‌ افراد جلوگيري بعمل‌ مي‌آيد.
تبصره‌ 1: محروميت‌ يك‌ ساله‌ و غرامت‌ تحصيلي شامل‌ اين‌ قبيل‌ افراد نمي‌شود.
تبصره‌ 2: در صورت‌ موافقت‌ شوراي آموزشي دانشگاه‌، چنانچه‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي براي ساير رشته‌ها در همان‌ دانشگاه‌ مانع‌ از ادامه‌ تحصيل‌ در آن‌ رشته‌ها نباشد و فرد حداقل‌ نمره‌ آخرين‌ نفر پذيرفته‌ شده‌ رشته‌ مربوطه‌ را در همان‌ سهميه‌ و همان‌ سال در‌ همان‌ دانشگاه‌ دارا باشد مي‌تواند تغيير رشته‌ دهد.
ماده 33: ميهماني‌
ميهمان‌ شدن‌ دستياران‌ حداكثر به‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ با توافق‌ دانشگاههاي مبدأ و مقصد صرفاً به‌ منظور تبادلات‌ علمي و آموزشي و فقط‌ يكبار در طول‌ تحصيل‌ و از سال‌ دوم‌ دستياري به‌ بعد، مجاز مي‌باشد.
تبصره‌ 1: ميهماني در شش‌ ماه‌ آخر دوره‌ دستياري مجاز نمي‌باشد.
تبصره‌ 2: پرداخت‌ كمك‌ هزينة‌ تحصيلي در طول‌ مدت‌ ميهماني به‌ عهدة‌ دانشگاه‌ مبدأ مي‌باشد.
ث‌ ـ آموزش‌ دوره‌ دستياري‌:
ماده 34: فعاليت‌هاي موظف‌ برنامة‌ آموزش‌ دستياران‌
دستياران‌ موظفند طبق‌ برنامه‌اي كه‌ از طرف‌ گروه‌ آموزشي مربوطه‌ تنظيم‌ مي‌شود، در فعاليتهاي آموزشي‌، پژوهشي و درماني‌، از جمله‌ كلاسهاي نظري‌، گزارش‌ صبحگاهي‌، گزارشهاي مرگ‌ و مير و گزارش‌ موردي (Case Report) ، ژورنال‌ كلاب‌، كارورزيهاي بيمارستاني و درمانگاهي‌، آزمايشگاهي و كشيكهاي بخش‌ و درمانگاه‌ مربوطه‌ و مأموريتهاي علمي و طرحهاي تحقيقاتي‌، بطور فعال‌ شركت‌ نمايند.
طرح يكماهه دستياران سال آخر در مناطق محروم بر اساس اعلام نياز معاونت سلامت وزارتخانه و معاونت درمان دانشگاه از مهرماه سال 1381 قابل اجرا مي¬باشد مدت طرح جزء دوره آموزش دستيار محسوب مي¬شود.
(دستورالعمل اجرائي ان با هماهنگي معاونت سلامت و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تهيه و به دانشگاه ها ابلاغ مي گردد.)
ماده 35: حداقل‌ ساعات‌ كار در دوره‌هاي دستياران‌
تحصيل‌ در دوره‌ دستياري بطور تمام‌ وقت‌ بوده‌ و بر اساس‌ برنامه‌ايست‌ كه‌ از طرف‌ مدير گروه‌ تنظيم‌ مي‌شود. حداقل‌ ساعات‌ كار بشرح‌ زير است‌:
1ـ روزهاي شنبه‌ الي چهارشنبه‌ از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/16
2ـ پنج‌شنبه‌ها از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/12
تبصره‌ 1: گزارش‌ ماهانه‌ حضور و غياب‌ و كاركرد دستياران‌، توسط‌ رؤساي بخشها به‌ معاونين‌ آموزشي گروه‌ يا مدير گروه‌ مربوطه‌ و از طريق‌ معاونين‌ مراكز، به‌ دانشكدة‌ ذيربط‌ ارسال‌ خواهد شد.
تبصره‌ 2: پرداخت‌ كمك‌ هزينة‌ تحصيلي منوط‌ به‌ اراية‌ گزارش‌ كار ماهانة‌ دستياران‌ مي‌باشد.
تبصره‌ 3: افزايش‌ سنوات‌ تحصيلي با تمديد دوره‌ دستياران‌، تابع‌ مقررات‌ مربوطه‌ خواهد بود.
ماده 36: حداقل‌ برنامة‌ كشيك‌ دستياران‌
حداقل‌ برنامة‌ كشيك‌ دستياران‌ در زمينه‌هاي باليني به‌ شرح‌ زير خواهد بود:
•        سال‌ اول‌ 12 كشيك‌ در ماه‌
•        سال‌ دوم‌ 10 كشيك‌ در ماه‌
•        سال‌ سوم‌ 8 كشيك‌ در ماه‌
•        سال‌ چهارم‌ و پنجم‌ 6 كشيك‌ در ماه‌
تبصره‌ 1: كلية‌ دستياران‌ شاغل‌ به‌ تحصيل‌ در بيمارستان‌، از نهار، و دستياران‌ كشيك‌ علاوه‌ بر آن‌ از خوابگاه‌، صبحانه‌ و شام‌ برخوردار خواهند بود.
تبصره‌ 2: تنظيم‌ برنامه‌ و افزايش‌ كشيك‌ موظف‌، طبق‌ ضوابط‌ به‌ عهدة‌ مدير گروه‌ است‌.
تبصره‌ 3: حكم‌ آموزشي دستيار يكساله‌ است‌ و صدور حكم‌ سال‌ بالاتر بعد از احراز شرايط‌ ارتقاي ساليانه‌ مي‌باشد.
ماده 37: انتصاب‌ و وظايف‌ دستيار ارشد گروه‌ آموزشي‌
همه‌ ساله‌ دو نفر از بين‌ دستياران‌ تخصصي دو سال‌ آخر در هر گروه‌ آموزشي بيمارستاني‌، با توجه‌ به‌ كفايت‌، تعهد، وجدان‌ كاري و ميزان‌ فعاليت‌ آنها، توسط‌ دستياران‌ پيشنهاد، و از بين‌ آنها يك‌ نفر به‌ تأييد شوراي گروه‌ انتخاب‌ و با حكم‌ رييس‌ دانشكده‌ به‌ عنوان‌ دستيار ارشد منصوب‌ مي‌شود.
تبصره‌: وظايف‌ دستيار ارشد به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي است‌ كه‌ به‌ پيشنهاد مدير گروه‌ و تصويب‌ رييس‌ دانشكدة‌ پزشكي مربوطه‌ به‌ اجرا گذاشته‌ مي‌شود.
ج‌ ـ مرخصيها:
دستياران‌ با توجه‌ به‌ نياز و در صورت‌ بروز موارد ناخواسته‌ و ضرورت‌، مي‌توانند در هر سال‌ دستياري از مرخصيهاي استحقاقي‌، استعلاجي‌، زايمان‌ و بدون‌ مزايا استفاده‌ نمايند.
ماده 38:مرخصي استحقاقي‌
دستياران‌ مي‌توانند به‌ ازاي هر ماه‌ 5/2 روز و هر سال‌ تحصيلي جمعاً به‌ مدت‌ يك‌ ماه‌ از مرخصي استحقاقي استفاده‌ نمايند.
تبصره‌: در صورت‌ عدم‌ استفاده‌ از مرخصي در طول‌ سال‌ تحصيلي فقط‌ 15 روز ذخيره‌ و به‌ سالهاي بعد موكول‌ مي‌شود. دستيار مجاز است‌ در سال‌ آخر حداكثر از 45 روز مرخصي ذخيره‌ علاوه‌ بر مرخصي استحقاقي همان‌ سال‌ استفاده‌ كند.
ترتيب‌ استفاده‌ از مرخصي با نظر رييس‌ بخش‌ و تأييد مدير گروه‌ مربوطه‌ خواهد بود.
ماده 39: مرخصي بدون‌ مزايا
هر دستيار مي‌تواند در طول‌ دوره‌ معادل‌ مجموع‌ مدت‌ مرخصي استحقاقي خود با موافقت‌ رييس‌ بخش‌ و مدير گروه‌ آموزشي و دانشكده‌ انقطاع‌ تحصيل‌ داشته‌ باشد (براي مثال‌ دستيار دوره‌هاي چهارساله‌ مي‌تواند از 4 ماه‌ مرخصي بدون‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي استفاده‌ نمايد) بديهي است‌ مدت‌ مذكور به‌ طول‌ دوره‌ دستياري افزوده‌ خواهد شد.
تبصره‌ 1: دستياراني كه‌ همسر آنان‌ جزو كاركنان‌ دولت‌ بوده‌ و به‌ دليل‌ مأموريت‌ يا ادامه‌ مرخصي عازم‌ خارج‌ از كشور هستند مي‌توانند (با ارايه‌ مدرك‌ مستدل‌) صرفاً از يكسال‌ مرخصي بدون‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي تنها يكبار در طول‌ دوره‌ تحصيلي بهره‌ جويند.
تبصره‌ 2: پرداخت‌ كمك‌ هزينة‌ تحصيلي دستياري در مدت‌ انقطاع‌ تحصيلي مجاز نيست‌.
ماده 40: مرخصي استعلاجي‌
استفاده‌ از مرخصي استعلاجي براي دستياران‌ به‌ ميزان‌ حداكثر يك‌ ماه‌ در طول‌ دوره‌ دستياري‌، براساس‌ گواهي پزشك‌ و تأييد پزشك‌ معتمد و شوراي پزشكي دانشگاه‌ بلامانع‌ است‌. درصورتيكه‌ غيبت‌ دستيار به‌ علت‌ بيماري در طول‌ دوره‌ تحصيلي از يك‌ ماه‌ بيشتر باشد، برابر مابه‌التفاوت‌ مدت‌ مذكور به‌ دوره‌ دستياري وي‌، با استفاده‌ از كمك‌ هزينة‌ تحصيلي اضافه‌ خواهد شد. اما در مدت‌ بيماري بيش‌ از سه‌ ماه‌ به‌ دستيار كمك‌ هزينه‌ تحصيلي پرداخت‌ نخواهد شد.
تبصره‌ 1: در صورت‌ بروز بيماري‌، دستيار موظف‌ است‌ مراتب‌ را ظرف‌ يك‌ هفته‌ به‌ دانشگاه‌ اطلاع‌ دهد و اراية‌ گواهي استعلاجي براي شروع‌ مجدد دوره‌ الزامي است‌.
تبصره‌ 2: در صورتي كه‌ مدت‌ بيماري دستيار از 6 ماه‌ تجاوز كند، تصميم‌ گيري در مورد ادامه‌ يا لغو دوره‌ دستياري‌، پس‌ از تأييد شوراي پزشكي دانشگاه‌، به‌ عهدة‌ شوراي آموزشي دانشگاه‌ خواهد بود.
ماده 41: مرخصي زايمان‌
استفادة‌ دستياران‌ خانم‌ از چهار ماه‌ مرخصي زايمان‌ براي يكبار در طول‌ دوره‌ دستياري بلامانع‌ مي‌باشد. فقط‌ يك‌ ماه‌ از اين‌ مدت‌ جزو دوران‌ آموزشي محاسبه‌ مي‌شود.
تبصره‌: فقط‌ براي يكبار در طول‌ دوره‌ دستياري‌، استفاده‌كنندگان‌ از مرخصي زايمان‌ از كمك‌ هزينة‌ تحصيلي استفاده‌ خواهند كرد.
امور رفاهي‌
ماده 42: كمك‌ هزينة‌ تحصيلي‌
به‌ دستياران‌ ماهانه‌ مبلغي به‌ عنوان‌ كمك‌ هزينة‌ تحصيلي پرداخت‌ خواهد شد.
تبصره‌ 1: در مدت‌ مرخصي استعلاجي بيش‌ از سه‌ ماه‌ به‌ دستياران‌ كمك‌هزينة‌ تحصيلي تعلق‌ نمي‌گيرد.
تبصره‌ 2: كمك‌هزينة‌ تحصيلي دستياران‌ ميهمان‌ توسط‌ دانشگاه‌ مبدأ پرداخت‌ مي‌شود.
تبصره‌ 3: به‌ دستياراني كه‌ با مأموريت‌ آموزشي از ساير مراكز يا سازمانها در دوره‌هاي تخصصي شركت‌ مي‌كنند، كمك‌هزينة‌ تحصيلي تعلق‌ نمي‌گيرد.
ماده 43: ميزان‌ كمك‌هزينة‌ تحصيلي پايه‌، براي دستياران‌ مجرد 450000 ريال‌ و براي دستياران‌ متأهل‌ 600000 ريال‌ مي‌باشد، كه‌ براساس‌ حكم‌ صادره‌ از دانشكدة‌ مربوطه‌ و با اراية‌ گواهي انجام‌ فعاليتهاي موظف‌ دوره‌، توسط‌ دانشگاه‌ مربوطه‌ قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد.
تبصره‌ 1: در صورتي كه‌ همسر دستيار نيز دستيار باشد، حق‌ تأهل‌ ‌ به‌ هر دوي آنها تعلق‌ مي‌گيرد.
تبصره‌ 2: به‌ دستياران‌ ارشد معادل‌ 10% كمك‌ هزينه‌ تحصيلي ماهيانه‌، به‌ عنوان‌ حق‌ ارشديت‌ پرداخت‌ خواهد شد.
تبصره‌ 3: پرداخت‌ مبالغ‌ فوق‌ در صورت‌ تأييد هيأت‌ امناي دانشگاهها قابل‌ اجرا خواهد بود.
ماده 44: مبناي كمك‌هزينة‌ تحصيلي پايه‌ با محل‌ آموزش‌ تخصصي و رشته‌ تخصصي تغيير نمي‌كند.
ماده 45: كمك‌هزينة‌ تحصيلي دستياران‌ همه‌ ساله‌ به‌ ميزان‌ افزايش‌ ضريب‌ حقوقي كاركنان‌ دولت‌ مشمول‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ افزايش‌ يافته‌ كه‌ از محل‌ اعتبارات‌ دانشگاه‌ مربوطه‌ پرداخت‌ خواهد شد.
ماده 46: افزايش‌ سنواتي كمك‌هزينة‌ تحصيلي پس‌ از قبولي در امتحان‌ ارتقا به‌ سال‌ بالاتر قابل‌ اجرا مي‌باشد و ميزان‌ افزايش‌ سنواتي سالانه‌ معادل‌ 5% كمك‌ هزينه‌ تحصيلي مي‌باشد.
ماده 47: مبلغ‌ عيدي دستياران‌ معادل‌ عيدي مصوب‌ كارمندان‌ دولت‌ خواهد بود كه‌ با تصويب‌ هيأت‌ امنا دانشگاهها قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد.
ماده 48: در تمام‌ مدت‌ دوره‌ دستياري‌، دستياران‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ حق‌ تأسيس‌ و ادارة‌ مطب‌ خصوصي يا درمانگاه‌ را ندارند و نمي‌توانند حتي به‌ صورت‌ قراردادي و يا ساعتي به‌ استخدام‌ هيچيك‌ از مؤسسات‌ دولتي يا وابسته‌ به‌ آن‌، بخش‌ خصوصي و يا خيريه‌ درآيند.
تبصره‌: در صورت‌ لزوم‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي محل‌ تحصيل‌ دستيار مي‌تواند از خدمات‌ وي در واحدهاي تابعه‌ با عقد قرارداد خاص‌ استفاده‌ نمايد.
ماده 49: دستياراني كه‌ تمايل‌ داشته‌ باشند از مزاياي بيمة‌ خدمات‌ درماني به‌ صورت‌ خويش‌ فرما استفاده‌ نمايند، مي‌توانند با پرداخت‌ 50% حق‌ سرانه‌ از اين‌ امتياز برخوردار شوند.
ساير موارد
ماده 50: در صورتي كه‌ شرايط‌ خاصي خارج‌ از موارد مشمول‌ مواد آيين‌نامه‌ مطرح‌ شود، تعيين‌ تكليف‌ به‌ عهدة‌ دبيرخانة‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي خواهد بود.
ماده 51: كلية‌ مصوبات‌ قبلي شورا كه‌ مغاير با مواد اين‌ آيين‌نامه‌ مي‌باشد از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌نامه‌ از اعتبار ساقط‌ است‌.
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5663
آيين ‌نامه ‌های دوره های آموزش‌ دستيار تخصصی

دوره های آموزش‌ دستيار تخصصی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *