سازمان آموزش فنی حرفه ای 1

آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ‏ای کشور
 آموزش فنی حرفه ای
دانلود فایل WORD آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای کشور
شماره ۱۱۹۹۹۶/ت ۵۹۸۰۷هـ        ۱۴۰۱/۷/۱۰
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت آموزش و پرورش
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۸۰۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون نحوه کمک­ های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‏ ای کشور ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ ، آیین‎ نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
آموزش فنی حرفه ای
  ماده۱ـ در این آیین ‎ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‎ روند:
۱ـ قانون: قانون نحوه کمک ‎ های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش­ فنی­ و حرفه ‎ ای ­کشور ـ مصوب۱۴۰۰ ـ .
۲ـ سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفه ‎ ای کشور.
۳ـ اهداکنندگان (خیرین): اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت داوطلبانه در احداث، تعمیر، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش ­های عملی کشور اقدام به کمک مالی (نقدی) و غیرنقدی (اهدای اموال منقول و غیرمنقول) به سازمان می ‎ کنند.
۴ـ اموال مصرفی: اموالی که بر اثر استفاده، به صورت جزیی یا کلی از بین می ‎ روند.
۵ ـ اموال غیرمصرفی: اموالی که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد و در کلیه دفاتر ثبت­ شده و الصاق برچسب برای آنها الزامی است.
 ماده۲ـ هدایا و کمک­ های نقدی اعطایی اهدا­کنندگان به حساب خزانه ­داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به همین منظور به نام سازمان افتتاح می­ شود، واریز می­گردد و حداکثر ظرف یک ­ماه معادل صددرصد (۱۰۰%) آن در قالب بودجه سنواتی به عنوان سایر منابع آن سازمان پس از درخواست وجه در اختیار سازمان قرار می­گیرد تا براساس مفاد موافقت­نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور و مطابق اهداف مورد نظر اهدا­کننده هزینه گردد. رویدادهای مرتبط با هدایا و کمک­ها براساس نظام حسابداری بخش عمومی در دفاتر سازمان اعمال حساب می­ شود. در خصوص اموال غیرمنقول، قیمت منطقه ­ای (معاملاتی) موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات­ های مستقیم و در مورد اموال منقول حداقل قیمت خرید آن ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مبنای محاسبه قرار می­ گیرد.
 تبصره۱ـ برداشت از حساب بانکی موضوع این ماده با دو امضای رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی و ذی­ حساب سازمان، مجاز خواهد بود .
 تبصره۲ـ سازمان موظف است عملکرد هدایا و کمک­ ها را به نحوی در سامانه (سیستم) حسابداری نگهداری کند که امکان گزارش مانده حساب ­های مرتبط با آن وجود داشته باشد.
ماده۳ـ کمک­ ها و وجوه اهداشده برای تکمیل پروژه ‎ های نیمه ‎ تمام دولتی سازمان مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها، براساس آیین نامه  اجرایی ماده (۱۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۴ـ موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۷۶۹/ت۵۲۰۸۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰و موافقت ‎ نامه مبادله ­شده با سازمان برنامه و بودجه کشور و یا سازمان مدیریت و برنامه ‎ ریزی استان قابل استفاده است.
ماده۴ـ کمک ­ها و هدایای نقدی که اشخاص حقیقی یا حقـوقی، محل مصـرف آن را تعیـین ننمـوده یـا هیچ‏گونه محدودیتی برای مصرف آن قائل نشده ‎اند و صرفاً بـه ‎منظـور کمـک بـه پیشبرد اهداف سازمان اهـدا مـی ‎نماینـد، بـا تشـخیص رئـیس سازمان در زمینه های ساخت، توسعه و تجهیز مراکز و کارگاه ­های آموزشی، تأمین مواد اولیه و مصرفی آموزشی و آزمون ‎های عملی و آزمون ‎های مجازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از مبادله موافقت ‎ نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور قابل استفاده می باشد .
ماده۵ ـ هدایا و کمک ­های غیرنقدی اعطایی اهداکنندگان به سازمان، شامل مواد مصرفی و غیرمصرفی اعم از کالا و تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی، با موافقت و در صورت لزوم ذکر نام موردنظر اهداکنندگان به عنوان اموال دولت ثبت و برای انجام وظایف سازمان با رعایت ­نظر اهدا­کننده و موازین شرعی مورد  استفاده قرار می گیرد . هدایا و کمک­های غیرنقدی (اعم از اموال منقول و غیرمنقـول) اهداکنندگان باید به تأیید سازمان برسد. در صورتی که هدایای غیرنقدی قابلیت استفاده در گسترش و بهسازی مهارت آموزی نداشته باشند، سازمان می ‎ تواند با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تبدیل به احسن نمودن و فروش اموال غیرمنقول اقدام نموده و وجوه حاصله را مطابق با مفاد این آیین ‎ نامه و پس از واریز به حساب موضوع ماده (۲) این آیین نامه و با رعایت سایر قوانین و مقررات به مصرف رساند.
تبصره۱ـ چنانچه کمک ­ها و هدایای غیرنقدی به نقدی تبدیل گردد شیوه مصرف وجـوه حاصـل از تبدیل، تابع مفاد این آیین ‎ نامه خواهد بود.
تبصره۲ـ پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص اموال غیرنقدی (منقول و غیرمنقول) و نحوه مصرف آن، اموال مذکور جزء اموال دولت خواهند شد.
ماده۶ ـ هدایا و کمک ­های نقدی و غیرنقدی اهداکنندگان که با رعایت مقررات کامل این آیین­ نامه به سازمان اهدا می­ شود، در صورتی که سازمان تأییدیه منابع پرداختی و یا مبلغ تقویم شده هدایای غیرنقدی هر شخص در هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعد به صورت سامانه (سیستمی) به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید، با شرط مشخص بودن پرونده مالیاتی که ­باید محاسبات تعیین درآمد مشمول مالیات هزینه­ های مزبور اعمال شود، هزینه قابل قبول مالیاتی سال پرداخت یا اهدا تلقی می­ شود.
ماده۷ـ توسعه تشکیلات، استخدام افراد و پرداخت هزینه ‎ های مربوط به کارکنان از محل وجوه موضوع این آیین ‎ نامه، ممنوع است.
ماده۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور ترویج کمک ­ها و هدایای موضوع قانون، اعتباری معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) کمک­ های تحقق یافته قانون مزبور را در بودجه هزینه ­ای سازمان پیش ­بینی نماید.
معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5337
آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ‏ای کشور

کمک های به سازمان آموزش فنی حرفه ‏ای

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *