سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 1

اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
دانلود فایل WORD اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
شماره۹۸/۱۰۸۲۲/دش      ۱۳۹۸/۷/۲۰
(مصوب جلسه ۸۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت آموزش و پرورش
مصوبه «اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» که در جلسه ۸۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح پیوست برای اجراء ابلاغ می شود.
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی
اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
مقدمه
به منظور تحقق «عدالت آموزشی» در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و تحقق امر خطیر شناسایی، هدایت و تربیت صاحبان استعدادهای برتر برای پرورش نخبگان آیندة کشور؛ در چارچوب اسناد بالادستی به ویژه سند ملی نخبگان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اساسنامة «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» به شرح ذیل به تصویب رسید:
فصل اول: کلیات
ماده۱: شخصیت حقوقی و نام
سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت مؤسسة آموزشی و پژوهشی دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و منحصراً براساس مقررات این اساسنامه اداره می شود. نام سازمان عبارت است از «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» که از این پس در این اساسنامه به اختصار «سازمان» نامیده می شود.
ماده۲: هدف
هدف از تأسیس سازمان، عبارت است از تعیین خط مشی، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی، هدایت و تربیت استعدادهای برترکشور در دورة تربیت رسمی و عمومی.
ماده۳: وظایف
۱ـ شناسایی و فراهم آوردن زمینه‎ های رشد و ارتقای فرهنگی، پژوهشی و علمی استعدادهای برتر دانش ‎آموزان در سراسر کشور
۲ ـ برنامه ریزی مناسب برای حضور دانش ‎پژوهان کشور در عرصه های علمی پژوهشی جهانی
۳ـ تقویت معرفت و تربیت دینی، اعتلای هویت اسلامی ـ ایرانی و ارتقای دل بستگی ملی دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر
۴ـ هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر برای رفع نیازها و اولویت های علمی، فناوری، فرهنگی، ادبی، هنری و مدیریتی کشور
۵ ـ شناسایی؛ حمایت و استفاده از روش های بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی و غیردولتی واجد شرایط به ویژه فارغ التحصیلان سمپاد
۶ ـ حمایت از پژوهش های علمی در زمینه های مربوط به شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر
۷ـ آموزش و ارتقای توانمندی کارشناسان و معلمان در راستای شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر
۸ ـ تألیف، تدوین و انتشار آثار مکتوب و محصولات چندرسانه ای آموزشی برای ارتقاء سطح علمی معلمان و دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر
۹ـ کمک به تأمین امکانات مادی و کمک آموزشی برای دانش آموزان مستعد محروم و وابسته به خانواده های کم بضاعت و مستضعف
فصل دوم: ارکان
ماده۴: ارکان
سازمان دارای ارکان زیر است:
۱ـ هیأت امنا.
۲ـ رئیس سازمان.
ماده۵: هیأت امنا
هیأت امنا، عالی ترین مرجع سازمان در زمینة تعیین خط مشی ها و تصمیم گیری های کلان و دارای کلیه اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و ادارة امور آن است. ریاست هیأت امنا بر عهدة وزیر آموزش و پرورش است.
ماده۶: ترکیب هیأت امنا
۱ـ وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت امنا)
۲ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ایشان
۳ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ایشان
 ۴ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
۵ ـ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان
۶ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون ایشان
۷ـ یک نماینده از مرکز مدیریت حوزه های علمیه
۸ ـ دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
۹ـ رئیس سازمان (دبیر هیأت امنا)
۱۰ الی۱۳ـ دو نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی کشور و دو نفر از فارغ التحصیلان مدارس سمپاد.
تبصره۱: اعضای حقیقی(ردیف ۱۰ الی ۱۳) به پیشنهاد رئیس و اعضای هیأت امنا و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تصویب این شورا به مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای حقیقی بلامانع است.
تبصره۲: یک نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی کشور و یک نفر از فارغ التحصیلان مدارس سمپاد مذکور در بند ۱۰ الی ۱۳ از میان بانوان انتخاب می شوند.
ماده۷: وظایف هیأت امنا
۱ـ تأیید رئیس سازمان که از سوی وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد می شود
۲ـ تعیین خط مشی ‎ های سازمان
۳ـ بررسی و تصویب برنامه های راهبردی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، بودجه و ترازنامه سالانه سازمان
۴ـ تصویب ساختار و نمودار سازمانی، ضوابط مالی و معاملاتی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی سازمان
۵ ـ بررسی و تأیید مقررات و آیین نامه های خاص آموزشی و پرورشی مربوط به شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر به ویژه مدارس استعدادهای درخشان
۶ ـ تصمیم گیری در مورد عضویت سازمان در مجامع و سازمان های بین المللی
۷ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامة سازمان و برنامه های مصوب
۸ ـ پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی
۹ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس سازمان یا پیشنهادهایی که از جانب دست کم سه نفر از اعضای هیأت امنا ارائه شده باشد.
۱۰ـ انتخاب حسابرس و استماع گزارش سالانه
ماده ۸: جلسات عادی هیأت امنا، حداقل سالی دوبار، به دعوت رئیس هیأت امنا تشکیل می شود. جلسات با حضور حداقل دو سوم از اعضای هیأت امنا رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.
تبصره: جلسات فوق العادة هیأت امنا برحسب ضرورت، با پیشنهاد رئیس سازمان یا رئیس هیأت امنا و یا سه نفر از اعضای هیأت امنا و با دعوت رئیس هیأت امنا تشکیل می شود.
ماده۹: مصوبات هیأت امنا، با امضای رئیس هیأت امنا جهت اجرا به سازمان و در صورت ضرورت به دیگر زیرمجموعه های وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می شود.
ماده۱۰: رئیس سازمان
رئیس سازمان که بالاترین مقام اجرایی سازمان است، به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیئت امنا انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت ۴ سال منصوب می شود. رئیس سازمان باید دارای صلاحیت اخلاقی، علمی، آموزشی و اجرایی باشد.
ماده۱۱: وظایف رئیس سازمان
۱ـ اداره و هدایت امور سازمان و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیأت امنا
۲ـ نصب و عزل در چارچوب آیین نامه های مصوب سازمان با رعایت قوانین و مقررات
۳ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجة سالانة سازمان و ارائه آن در جلسات هیأت امنا
۴ـ تهیه و تنظیم ضوابط اداری و مالی، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و مقررات و آیین نامه های آموزشی و پرورشی سازمان و ارائه آن در جلسات هیأت امنا
۵ ـ نمایندگی سازمان در کلیة مراجع اداری و قضایی با حق توکیل غیر برای استیفای حقوق سازمان در حدود مقررات
۶ ـ حفظ و حراست اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول سازمان
۷ـ ارائة گزارش سالانه از فعالیت های سازمان به هیأت امنا
۸ ـ ارائة ترازنامه و صورت منابع و مصارف سالانة سازمان به هیأت امنا
۹ـ پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به هیأت امنا و پی گیری آن پس از تأیید هیأت امنا برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱۰ـ پی گیری و اجرای سایر مصوبات هیأت امنا
۱۱ـ امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان
فصل سوم: امور مالی
ماده ۱۲: بودجه و منابع مالی
بودجة سازمان از محل ردیف های بودجة کل کشور و کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، تأمین خواهد شد.
تبصره۱: سازمان می تواند از محل منافع حاصل از موقوفات در نظر گرفته شده برای امور صاحبان استعدادهای برتر، برای برنامه های حمایتی و هدایتی خود استفاده نماید.
تبصره۲: دستگاه های اجرایی می توانند در قالب مقررات قانونی مورد عمل، قسمتی از اعتبارات یا درآمد اختصاصی سالانة خود را برای کمک به سازمان اختصاص دهند.
تبصره۳: هدایای شخصیت های حقیقی و حقوقی به سازمان و درآمدهای حاصل از فعالیت های مؤسسات و مراکز وابسته به سازمان و نیز مبالغی که به پیش نهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت امنا از دانش آموزان و کارآموزان و سایر افرادی که به آنها خدمتی ارائه می شود اخذ می گردد، به عنوان درآمد اختصاصی تلقی شده و مطابق آیین نامة مالی سازمان هزینه خواهد شد.
ماده۱۳: معافیت از مقررات عمومی
سازمان براساس آیین نامه ها و مقررات مالی و معاملاتی خاص مصوب هیأت امنا، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مالی و معاملاتی اداره خواهد شد.
فصل چهارم: سایر مقررات
ماده۱۴: اموال و دارایی ها
اموال منقول و غیرمنقول و دارایی ها و حقوق و سایر امکانات سازمان، متعلق به دولت است که درصورت انحلال سازمان، به وزارت آموزش و پرورش تحویل خواهد شد.
تبصره۱: انحلال و یا ادغام سازمان با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان پذیر خواهد بود.
تبصره۲: هرگونه انتقال و جابه جایی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به سایر نهادها، باید قبلاً   به تصویب هیأت امنا برسد.
ماده۱۵: به منظور پشتیبانی علمی و تخصصی از سازمان و تأمین خدمات پژوهشی، آموزشی و پرورشی مورد نیاز، باشگاه دانش‎پژوهان جوان به صورت موسسه‎ای غیر دولتی و هیأت امنایی و براساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه تأسیس و اداره خواهدشد.
ماده۱۶: اصلاح یا تغییر اساسنامه
هر گونه اصلاح یا تغییر در مفاد این اساسنامه، فقط از طریق راهکارهای ذیل انجام می پذیرد:
۱ـ به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲ـ به پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده۱۷: این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه، ۴ فصل، ۱۷ ماده و ۸ تبصره، در جلسة ۸۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5402
اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

پرورش استعدادهای درخشان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *