شرايط عمومی پيمان 1

شرايط عمومی پيمان
شرايط عمومی پيمان
دانلود فایل WORD شرايط عمومي پيمان
مصوب جلسه 86 – 27/3/1342 هيات عامل
فصل اول ـ تعاريف
اصطلاحات و كلمات مندرج در اسناد و مدارك موضوع ماده 2 پيمان به شرح زير تعريف مي شود:
ماده 1 ـ پيمان
مراد از پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه درماده 2 پيمان تحت عنوان «اسناد و مدارك پيمان» باتوجه به تبصره هاي آن ذكر شده است .
ماده 2 ـ كارفرما
كارفرما عبارت است از شخصيت حقوقي كه يك طرف امضاء كننده پيمان بوده و اجراي عمليات موضوع پيمان را به پيمانكار واگذار نموده است .
جانشينان و نمايندگان قانوني كارفرما درحكم كارفرما محسوب مي شوند.
ماده 3 ـ پيمانكار
پيمانكار عبارت است از شخصيت حقوقي كه طرف ديگر امضاءكننده پيمان بوده و اجراي عمليات موضوع آنرا به عهده گرفته است .
جانشينان و يا نمايندگان قانوني پيمانكار در حكم پيمانكار محسوب مي شوند.
ماده 4 ـ دستگاه نظارت
دستگاه نظارت عبارت است از شخصي يا اداره يا شركت يا مؤسسه اي كه كارفرما بمنظور اجراي ماده 6 پيمان و به پيمانكار كتباً معرفي مي نمايد.
ماده 5 ـ ناظر مقيم
ناظر مقيم كسي است كه از طرف كارفرما يا دستگاه نظارت براي نظارت مستقيم دراجراي عمليات كارگاه تعيين و كتباًبه پيمانكار معرفي مي شود و اصولاً مقيم كارگاه خواهد بود.
ماده 6 ـ رئيس كارگاه
رئيس كارگاه شخصي است كه از طرف پيمانكار بمنظور اجراي عمليات موضوع پيمان در كارگاه به كارفرما و يا دستگاه نظارت كتباً معرفي مي شود.
ماده 7 ـ مبلغ اوليه و مبلغ كل پيمان
الف ـ مبلغ اوليه پيمان عبارت است از مبلغ مذكور در سطر اول ماده 3 پيمان .
ب ـ مبلغ كل پيمان عبارت است از مبلغ اوليه پيمان به اضافه بهاي تغييرات مقادير كارها و كارهاي جديد مذكور درمواد 29 و 30
ماده 8 ـ كارهاي فرعي
مراد از كارهاي فرعي كليه عملياتي است كه بمنظور اجرا و نگهداري عمليات موضوع پيمان ضروري است ولي جزءكارهاي اصلي پيمان محسوب نمي گردد.
ماده 9 ـ نقشه ها و مشخصات فني
مراد از نقشه ها و مشخصات فني عبارت است از كليه نقشه ها و مدارك و دستور كارها و صورتمجلسها و بطور كلي تمام مدارك و اسنادي كه در ماده 2 پيمان به آنها اشاره شده است .
ماده 10 ـ كارگاه ـ محل كار ـ پاي كار
مراد از كارگاه و محل كار كليه اراضي و محلهايي است كه عمليات موضوع پيمان در آنها اجرا مي گردد و يا بمنظوراجراي عمليات از آنها بنحوي استفاده مي شود و مراد از پاي كار محوطه اي از داخل كارگاه است كه پيمانكار در آن وسايل و يا ساختمانها و يا مصالحي دارد.
ماده 11 ـ مصوبات
مراد از مصوبات موافقتنامه ها و يا دستوراتي است كه بطور كتبي از طرف كارفرما و يا دستگاه نظارت به پيمانكار ابلاغ شود. موافقتنامه ها و يا دستورات شفاهي هيچ موقع معتبر نخواهد بود.
ماده 12 ـ ماه و سال و تاريخها
مراد از ماه و سال ماه و سال شمسي است و تاريخها طبق تقويم بانك ملي ايران مي باشد.
ماده 13 ـ اوزان و مقادير
كليه اوزان و مقادير طبق قوانين ايران براساس سيستم متريك خواهد بود.
ماده 14 ـ مفرد و جمع
هرجا كه معني و سياق عبارت ايجاب كند كلمات مفرد معني جمع و كلمات جمع معني مفرد خواهد داشت :
ماده 15 ـ عناوين
كلمات و عباراتي كه در عناوين فصول و مواد پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن نوشته شده است صرفاً بمنظورراهنمايي و اطلاع از مفاد فصول و مواد مي باشد و نمي توان از آنها در تفسير مواد استفاده كرد.
فصل دوم ـ تأئيدات و تعهدات پيمانكار
ماده 16 ـ تأئيدات پيمانكار
پيمانكار اعلام نمود:
الف ـ كليه اسناد و مدارك و نقشه هاي موضوع ماده 2 پيمان را كاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن كلاً و جزاً اطلاع حاصل كرده است .
ب ـ نسبت به امكان تهيه كارگران ساده و متخصص به تعداد كافي و تهيه مصالح در حدود مشخصات در محل و يا ازنقاط ديگر اطمينان حاصل كرده است و همچنين ميزان دستمزدها و هزينه حمل و نقل را تا پاي كار در محاسبه خود ازهر جهت منظور كرده است .
ج ـ آب و هوا و نزولات جوي و موقعيت جغرافيايي محل و امكان تيه آذوقه و آب به مقدار كافي و امكانات اجراي عمليات در فصول مختلف را باتوجه به مدت اجراي كارها در نظر گرفته است .
د ـ هزينه هاي ناشي از اجراي قوانين كار و بيمه هاي اجتماعي و قوانين و آئيننامه هاي مربوط به مالياتها و عوارض كه تا تاريخ تسليم پيشنهاد معمول و مجزا بوده است و همچنين سود خود را در حسابهاي خود منظور نموده است .()
هـ ـ در تهيه پيشنهاد خود علاوه بر هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي چهارگانه بالا ساير هزينه ها را نيز درنظر گرفته و ازهيچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختي نخواهد داشت .
بطور خلاصه پيمانكار تأييد مي نمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد مطالعات كافي بعمل آورده و هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بعداً بتواند در مورد آن مستند به جهل خود گردد.
ماده 17 ـ مهارت كاركنان ـ كارگران و احتياجات آنها ـ پرداخت دستمزدها ـ بركناري كاركنان
الف ـ پيمانكار متعهد است كليه عملياتي موضوع پيمان را طبق مشخصات و نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي و بابهترين روشهاي فن يا مصالحي كه در مشخصات و فهرست قيمتها ذكر شده است بوسيله كارگراني كه در كار خودتخصص و تجربه كافي دارند به هزينه خود انجام دهد و در صورتي كه در اسناد و مدارك موضوع ماده 2 پيمان قيدشده باشد كه بعضي كارهاي تخصصي بدست متخصصين خارجي اجرا شود پيمانكار متعهد است اين قبيل كارها رابوسيله اين افراد انجام دهد.
هرگاه اجراي قسمتي از عمليات ايجاب كند كه پيمانكار بمنظور تعليم افراد و يا انجام كار تعداد معدودي متخصص ازخارج كشور براي مدت محدودي استخدام كند در اينصورت كارفرما تسهيلات لازم را براي استخدام اين متخصصين فراهم خواهد كرد و پيمانكار با رعايت مقررات مربوط اقدام به استخدام آنان مي نمايد. تشخيص لزوم و حدودتسهيلات مزبور با كارفرما مي باشد و اين مساعدت مطلقاً از مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست .
در جمعي مواردي كه براساس اين بند پيمانكار اقدام به استخدام متخصصين خارجي كنيد و طبق قرارداد با آنها مكلف باشد قسمتي از حقوق و يا دستمزد آنان را كه هيچگاه از پنجاه درصد تجاوز نخواهد كرد به ارز بپردازد طبق ماده 38رفتار خواهد شد.
ب ـ تهيه كارگران ساده و متخصص به تعداد لازم و تأمين مسكن و آذوقه و آب آشاميدني براي آنها به عهده پيمانكاراست .
پيمانكار بايد اقدامات لازم را براي تأمين دائمي اغذيه كارگران بعمل آورد بدون آنكه اين اقدام براي مشاراليه حق انحصاري توليد كند و به آزادي كارگران در تأمين مواد موارد نياز آنها از هر منبعي كه مايل به تحصيل آن باشندمحدوديتي وارد سازد.
بهاي آذوقه كه بدين ترتيب از طرف پيمانكار تهيه مي شود نبايد از بهاي جنس مشابه در نزديكترين شهر به اضافه كرايه حمل و گرانتر باشد.
پيمانكار مكلف است آب آشاميدني مورد نياز كارگران را كه قبلاً نيز آزمايش شده باشد به رايگان در اختيار آنان بگذارد.
پيمانكار مكلف است از فروش مشروبات الكلي و ايجاد مراكز فساد در داخل كارگاه رأساً و يا در صورت لزوم ، از طريق مقامات انتظامي جلوگيري كند.
ج ـ كارمندان و كارگران ايراني كارگاه بايد داراي شناسنامه باشند و همچنين كارمندان و كارگران بيگانه كارگاه بايد داراي پروانه اقامت و اجازه كار باشند.
د ـ پيمانكار متعهد است از استخدام كارمندان وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات دولتي و شهرداريها بدون اجازه مقامات مربوطه و همچنين از استخدام اشخاصي كه مشمول خدمت وظيفه بوده ولي برگ معافيت در دست ندارندخودداري نمايد.
هـ ـ پيمانكار متعهد است دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتباً پرداخت نمايد. در صورتي كه در پرداخت دستمزد كارگران تأخير حاصل شود ناظر مقيم به پيمانكار اخطار خواهد نمود كه طلب كارگران را پرداخت نمايد درصورت استنكاف پيمانكار دستگاه نظارت حق دارد دستمزد كارگران را طبق كارتهاي كارگري كه در دست كارگران وداراي امضاي رئيس كارگاه مي باشد باتوجه به پرداختهاي موقتي كه علي الحساب به آنها پرداخت شده است با حضورنماينده پيمانكار از محل مطالبات و يا تضمين هاي پيمانكار به حساب او پرداخت كند و در صورتي كه نماينده پيمانكار با وجود اخطار كتبي دستگاه نظارت از حضور خودداري كند. دستگاه نظارت پرداخت مزبور را انجام خواهدداد بدون اينكه پيمانكار حق اعتراض بر اين عمل و مبلغ پرداختي و تعداد كارگران و ميزان استحقاقي آنان داشته باشد.
و ـ پيمانكار سعي خواهد كرد حتي الامكان كارگران مورد نياز را از بين ساكنين حدود محل كار كه صلاحيت انجام كارهاي موضوع پيمان را داشته باشند انتخاب كرده و بكار گمارد.
كارفرما مي تواند تا 15 درصد از كارگران مورد نياز عمليات موضوع پيمان را بشرط داشتن صلاحيت كار به پيمانكارمعرفي كند و پيمانكار مكلف است آنها را به كار بگمارد.
هرگاه پيمانكار از بكار گماردن كارگران ساكن حدود محل كار و يا كارگراني كه از طرف كارفرما معرفي مي شوند بدون داشتن دلايل موجه امتناع ورزد دستگاه نظارت به اين كار رسيدگي خواهد كرد و نظر دستگاه نظارت كه باتوجه به نوع كار و قابليت كارگران مزبور و رعايت حدود دستمزدها داده خواهد شد، لازم الاجرا مي باشد.
دستمزد كارگران معرفي شده از طرف كارفرما باتوجه به تخصص و مهارت آنان در حدود دستمزدهايي خواهد بود كه در كارگاه به كارگران مشابه پرداخت مي شود.
ز ـ هرگاه كاركنان و كارگران پيمانكار و پيمانكاران جزء و كارگران آنها در اجراي صحيح كار مسامحه ورزند و يا باعث اختلال نظم كارگاه گردند دستگاه نظارت و يا ناظر مقيم مراتب را براي بار اول به رئيس كارگاه تذكر خواهد داد و درصورت تكرار مي تواند از پيمانكار بخواهد كه متخلفين را از كار بركنار كند. پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور بوده وحق نخواهد داشت بركنار شدگان را بار ديگر در همان كارگاه به كار بگمارد. اجراي اين دستور از مسئوليتهاي پيمانكارنمي كاهد و ايجاد حقي براي او نخواهد كرد.
ماده 18 ـ حسن اجراي كارها ـ برنامه و گزارشها ـ مدير كارگاه ـ آزمايشها
الف ـ پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كليه كارهاي موضوع پيمان را براساس مشخصات و نقشه ها و محاسبات فني و دستورات كتبي كارفرما يا دستگاه نظارت و يا نماينده آن بعهده دارد و نظارتي كه از طرف كارفرما و نمايندگان اودر اجراي كارها مي شود به هيچوجه از ميزان اين مسئوليت نمي كاهد.
تبصره ـ هرگاه پيمانكار نسبت به صحت بعضي نقشه ها و محاسبات فني و يا دستورات كتبي و يا به مشخصات مصالحي كه بنا به دستور كارفرما از منابع معيني تحصيل مي شود ايرادي داشته باشد بايد بلافاصله مراتب را با ذكردلائل به اطلاع دستگاه نظارت يا كارفرما برساند و در صورتي كه دستگاه نظارت و يا كارفرما صحت نقشه ها ومشخصات و محاسبات فني و دستورات را تأييد كنند و اجراي آنها را كتباً از پيمانكار خواستار شوند پيمانكار موظف است آنها را بر همان اساس انجام دهد.
ب ـ در صورتي كه حين اجراي كار پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي منضم به پيمان ضروري است موظف است قبل از رسيدن موعد انجام كاري كه بنظر او بايد در برنامه آن تغيير داده شود مراتب را باذكر دليل كتباً به دستگاه نظارت اطلاع دهد. دستگاه نظارت تغييرات مورد تقاضاي پيمانكار را رسيدگي و آنچه موردقبول است به پيمانكار ابلاغ خواهد بديهي است اين تغييرات در حدود شرايط پيمان از ميزان مسئوليت پيمانكارنخواهد كاست .
پيمانكار مكلف است در پايان هر ماه آماري از تعداد و طبقات مختلف كارگران و ليست دستمزد آنان و ماشين آلات وتجهيزات موجود و آماده به كار در كارگاه را تهيه كرده و يك نسخه از آن را به ضميمه سه نسخه از عكسها و نمودارهاي پيشرفت قسمتهاي مختلف كار جهت اطلاع براي ناظر مقيم ارسال دارد.
پيمانكار متعهد است يك دوره از نقشه ها با تغييراتي كه احياناً در طي كار در آنها پيش آمده است و همچنين برنامه ومنحني ها و جداول پيشرفت كار را در كارگاه آماده داشته باشد تا هنگام ضرور بمنظور ملاحظه مورد استفاده كارفرما ـ دستگاه نظارت و كساني كه از طرف كارفرما داراي اجازه بازديد كارگاه باشند قرار گيرد.
ج ـ پيمانكار بايد قبل از شروع عمليات شخص واجد صلاحيتي را كه مورد قبول دستگاه نظارت باشد كتباً بعنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد.
رئيس كارگاه اساساً بايد در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات اجرايي تحت سرپرستي و نظارت او انجام شود.
پيمانكار بمنظور اجراي عمليات و دريافت دستورات و نقشه ها از دستگاه نظارت و همچنين براي تنظيم صورت وضعيتهاي موقت اختيارات كافي به رئيس كارگاه خواهد داد.
هر نوع اخطار و ابلاغي كه مربوط به اجراي عمليات باشد و از طرف دستگاه نظارت و يا نماينده آن به رئيس كارگاه بشود در حكم ابلاغ به پيمانكار خواهد بود.
پيمانكار مي تواند در صورت لزوم رئيس كارگاه خود را عوض كند مشروط بر اينكه صلاحيت جانشين او مورد قبول دستگاه نظارت باشد.
د ـ كارفرما و دستگاه نظارت بمنظور نظارت در اجراي عمليات اقدام به آزمايش مصالح و يا كارهاي انجام يافته مي نمايد هرگاه نتايج آزمايشها به مآخذي كه در مشخصات و محاسبات فني ذكر شده است تطبيق نمايد پيمانكارمتعهد است مصالح و كارها را طبق دستور كارفرما و يا دستگاه نظارت به هزينه خود عوض كند.
هزينه آزمايشهاي بالا برعهده كارفرما است و از اين بابت مبلغي از صورت وضعيت هاي پيمانكار كسر نخواهد شد.
هرگاه ضمن اجراي كارها عيب و نقصي در آنها مشاهده شود كه مربوط به عدم صحت نقشه ها و محاسبات فني ودستورات كتبي كارفرما يا دستگاه نظارت و يا مربوط به مشخصات مصالحي كه بنا به دستور كارفرما از منابع معيني تحصيل مي شود باشد و پيمانكار طبق مفاد تبصره قسمت الف اين ماده به موقع تذكر داده و مورد توجه قرار نگرفته باشد در اين صورت هزينه رفع عيب و نقص كلاً بعهده كارفرما خواهد بود.
پيمانكار موظف است براي نمونه برداري از مصالح و يا انجام آزمايشها و يا معاينه كارها تعداد لازم كارگر ساده بطورموقت و رايگان در اختيار دستگاه نظارت بگذارد. بديهي است هزينه هاي مربوط به اين قبيل كارها بعهده كارفرماخواهد بود.
ماده 19 ـ پياده كردن نقشه ها ـ حفظ تأسيسات و نقاط نشانه و مبدأ ـ محدود نمودن عمليات در اراضي تحويل شده
الف ـ پيمانكار متعهد است كليه نقشه ها ـ امتدادها و محورها را تحت نظر و راهنماي دستگاه نظارت پياده كند وصورتمجلس هاي مربوط به امضاي پيمانكار و دستگاه نظارت خواهد رسيد.
ب ـ پيمانكار متعهد است نقاط نشانه و نقاط مبدأ و همچنين علائم مربوط به آنها را به طرز صحيح و به هزينه خودحفظ و نگاهداري كند.
طراز پي ابنيه و زيرسازي راهها و قسمتهايي كه پوشيده مي شوند و مرئي نخواهند بود صورت مجلس شده و به امضاي دستگاه نظارت يا نماينده آن و رئيس كارگاه مي رسد و ملاك اندازه گيري ها در تنظيم صورت وضعيت ها خواهد بود.
ج ـ پيمانكار نمي تواند بجز آنچه طبق نقشه ها در اراضي متعلق به كارفرما يا ملك غير از طرف كارفرما معين شده است اقدام به احداث ابنيه يا ساختمان كند.
براي ايجاد تأسيسات موقت كه براي اجراي عمليات موضوع پيمان ضروري باشد پيمانكار بايد قبلاً موافقت كارفرما ومالك اراضي را جلب كند.
ماده 20 ـ محل و شرايط تهيه مصالح و تداركات
الف ـ تهيه و تدارك مصالح و ابزار كار و ماشين آلات و وسايل حمل و نقل و آب و سوخت و بطور كلي تمام لوازمي كه براي اجراي عمليات موضوع پيمان ضروري است بعهده پيمانكار مي باشد.
پيمانكار متعهد است مصالح را منابعي كه در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده طبق مشخصات تهيه كند و در صورتي كه حين اجرا به جهاتي كه پيمانكاران عنوان نموده و به تأئيد كارفرما برسد تهيه تمام مصالح از منابع تعيين شده امكان نداشته باشد كارفرما منافع ديگري را تعيين و به پيمانكاران ابلاغ خواهد نمود و چنانچه به مناسبت تغيير محل منابع مواد اوليه اضافه هزينه اي بابت افزايش مسافت حمل و يا عوامل ديگر ايجاد شود پرداخت آن بعهده كارفرما خواهدبود.
هرگاه تهيه مصالح و لوازمي در داخل كشور در انحصار دولت باشد كارفرما تسهيلات لازم را جهت تهيه آن مصالح ولوازم براي پيمانكار فراهم خواهد آورد.
هرگاه تهيه بعضي از مصالح و يا لوازم طبق مشخصات مربوط در داخله كشور ميسر نباشد و ورود آنها هم اساساً ازطرف دولت ممنوع شده يا بشود كارفرما يا رأساً اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را براي پيمانكار تحصيل خواهد كردو يا مشخصات را تغيير خواهد داد.
ب ـ پيمانكار از كليه تعهداتي كه دولت ايران ممكن است بموجب قراردادهاي تجارتي و يا مالي در مورد وارد كردنبعضي از مصالح و تجهيزات مورد نياز برعهده داشته باشد اطلاع كامل داشته و متعهد است طبق همان تعهدات و محدوديتهايي كه از اين بابت كارفرما نسبت به او قائل مي شود رفتار نمايد.
هرگاه در حين اجراي عمليات محدوديتهاي جديدي پيش آيد كه بعلت آن پيمانكار نتواند مصالح و تجهيزات مورد محدوديتهاي جديد را آزادانه و در مدتي كه پيشرفت كار ايجاب مي كند وارد نمايد مراتب را با ذكر دليل و ارائه اسناد مثبته به اطلاع كارفرما خواهد رسانيد تا باتوجه به برنامه پيشرفت كار و مدت اجراي عمليات موضوع پيمان با تراضي طرفين ترتيبي براي تأمين اين قبيل مصالح و تجهيزات داده شود.
ج ـ هرگاه در حين اجراي عمليات دستگاه نظارت تشخيص دهد كه تجهيزات موجود پيمانكار كافي براي تمام كار درمدت پيمان نمي باشد مراتب را به پيمانكار ابلاغ خواهد نمود. پيمانكار مكلف است تجهيزات خود را طبق نظردستگاه نظارت و در مدت معينه تكميل نمايد بدون اينكه بدين مناسبت ادعاي خسارتي از كارفرما داشته باشد.
د ـ پيمانكار نمي تواند ماشين آلاتي را كه براي انجام عمليات لازم باشد از كارگاه خارج كند. در مورد بيرون بردن ماشين هايي كه در كارگاه مورد احتياج نباشد پيمانكار پيشنهاد خود را به دستگاه نظارت مي دهد. دستگاه نظارت پيشنهاد مزبور را مورد توجه قرار داده و در صورت موجه بودن آن اجازه خروج خواهد داد.
ماده 21 ـ حفاظت كارگاه و شخص ثالث ـ بيمه ـ مراقبتهاي لازم
الف ـ پيمانكار از روز تحويل گرفتن اراضي و تشكيل كارگاه تا روز تحويل موقت عمليات موضوع پيمان مسئول حفظ ونگهداري ماشين آلات و تأسيسات و مصالح و اراضي و راهها و ابنيه اي كه تحت نظر و مراقبت او قرار دارد مي باشد وبه همين منظور اقدامات لازم را براي نگهداري و حفاظت كليه اشياء و تأسيسات موجود در داخل كارگاه در مقابل عوارض جوي و طغيان آب رودخانه ها و سرقت و حريق و غيره به عمل مي آورد. همچنين پيمانكار در حدود قانون حفاظت فني مسئول خسارات وارده به شخص ثالث در محوطه كارگاه مي باشد و در هرحال كارفرما در اين صورت هيچ نوع مسئوليتي بعهده ندارد.
پيمانكار متعهد است كليه تدابير لازم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارات و آسيب به املاك مجاور اتخاذ نمايد واگر در اثر سهل انگاري او خسارتي به املاك مجاور يا محصول آنها وارد بيايد پيمانكار مسئول جبران آن خواهد بود.
ب ـ پيمانكار مكلف است آن قسمت از ساختمانها و تأسيسات موضوع پيمان را كه در شرايط مناقصه ذكر شده درمقابل مواردي از حوادث غيرمترقبه مذكور در آن شرايط به قيمت محاسبه شده در پيشنهاد مناقصه به نفع كارفرما نزدمؤسسه اي كه كارفرما تعيين مي كند بيمه نموده و بيمه نامه ها را به كارفرما تسليم نمايد.
كليه بيمه نامه ها بايد تا تاريخ تحويل موقت اعتبار داشته و در صورتي كه تاريخ تحويل موقت به عللي به تأخير افتدپيمانكار مكلف است بيمه نامه ها را تا مدتي كه لازم است تمديد نمايد.
در صورت بروز حادثه اي كه باعث از بين رفتن تمام يا قسمتي از كارهاي انجام يافته بشود پيمانكار موظف است اولاًمراتب را فوراً به كارفرما و بر طبق مقررات بيمه به بيمه گر اطلاع دهد. ثانياً طبق دستور كارفرما يا دستگاه نظارت كارها رابه حالت اوليه بازگرداند.
كارفرما خسارتهاي وارده بر آنچه را كه بيمه شده است از بيمه گر وصول نموده و به تناسب پيشرفت كار تدريجاً به پيمانكار پرداخت خواهد كرد.
تبصره ـ در صورتي كه خسارتهاي دريافتي از بيمه گر كافي براي اعاده كارها بصورت اوليه نباشد مابه التفاوت را پيمانكارشخصاً تأمين خواهد كرد.
ح ـ پيمانكار موظف است روشنايي قسمتهايي از داخل كارگاه را كه بايد روشن باشد تأمين كند و همچنين علائم خطرو وسايل حفاظتي و عنداللزوم حصاركشي را فراهم نموده و تعداد كافي نگهبان و مراقب در هرجا كه لازم باشدبگمارد. هزينه اين قبيل كارها بعهده پيمانكار است .
د ـ پيمانكار متعهد است عمليات اجرايي خود را طوري انجام دهد كه در سواره رو و پياده رو حداقل راهي براي عبور ومرور عابرين و وسائط نقليه همواره باز بماند و مصالح خود را در محلهايي انبار نمايد كه موجب ناراحتي و يا زحمت ساكنين اطراف و يا عابرين نگردد.
بديهي است استفاده از ماشين آلات در ساعات كار و بالنتيجه صداي آنها همچنين استفاده از راههاي معين بمنظورانجام عمليات مزاحمت تلقي نمي گردد.
در مواردي كه اجراي كامل عمليات ايجاب كند كه قسمتي از سواره رو يا پياده رو براي مدتي موقت با اطلاع دستگاه نظارت يا ناظر مقيم بكلي مسدود گردد عبور و مرور به وسيله راههاي انحرافي تأمين خواهد شد. ترتيب احتساب هزينه ايجاد و نگهداري اين راههاي انحرافي در شرايط خصوصي پيمان يا ساير اسناد آن معين شده است .
پيمانكار نمي تواند بدون اجازه مالكين در املاك مجاور كارگاه تصرفاتي بكند و يا آن املاك را مورد استفاده قرار دهد.همچنين پيمانكار متعهد است در حمل مصالح و ماشين آلات و عبور آنها از راهها و پلها و داخل تونلها رعايت قوانين ومقررات و تورم ها را بنمايد و اگر عبور ماشين يا مصالحي ترتيب خاصي را ايجاب كند با نظر كارفرما يا دستگاه نظارت اقدام كند.
بطور كلي هرگاه پيمانكار برخلاف مفاد اين بند رفتار كند مسئول جبران خسارت وارده بوده و بايد از عهده آن برآيد.
هـ ـ هرگاه در محوطه كارگاه و يا در مجاورت آن پيمانكاران ديگري كاري براي كارفرما انجام دهند پيمانكار متعهد است تا آنجا كه به كار او و پيشرفت آن لطمه وارد نيايد تسهيلات لازم را براي كار آن پيمانكاران فراهم بياورد.
و ـ پيمانكار متعهد است انتظامات كارگاه را به وسايل مقتضي تأمين كند و از ورد اشخاص غيرمجاز و همچنين كساني كه باعث اختلال نظم كارگاه مي شوند رأساً يا با توسل به مقامات انتظامي جلوگيري كند.
ماده 22 ـ مداخله كارفرما
هرگاه پيمانكار در اجراي قسمتي يا تمام موارد مندرج در ماده 21 سهل انگاري يا كوتاهي كند و بر اثر آن خسارتي واردآيد و همچنين از تعهداتي كه در آن ماده بعهده گرفته است خودداري نمايد كارفرما حق خواهد داشت آن تعهدات رابجاي پيمانكار انجام داده و هزينه هاي مربوطه را از محل مطالبات و يا تضمين هاي پيمانكار و به حساب او پرداخت كند. در اين صورت هرگونه ادعاي پيمانكار نسبت به اين قبيل پرداختها و همچنين نسبت به تشخيص كارفرما خواه ازنظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختي بلااثر خواهد بود.
ماده 23 ـ قوانين كار و بيمه هاي اجتماعي و حفاظت فني و عوارض و مالياتها
پيمانكار تأييد مي كند كه از جميع قوانين مربوط به كار و بيمه هاي اجتماعي و حفاظت فني و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت كند. در هرحال مسئوليت عدم اجراي قوانين ومقررات فوق الذكر متوجه كارفرما نخواهد بود.
ماده 24 ـ انتقال به غير و پرداخت مطالبات پيمانكاران جزء
الف ـ پيمانكار نمي تواند بدون موافقت كتبي كارفرما پيمان را بغير واگذار كند.
ب ـ پيمانكار مي تواند بمنظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمتهايي از عمليات موضوع پيمان موافقت نامه هايي با شخص يا اشخاص يا پيمانكاران جزء منعقد كند مشروط بر آنكه آنان را از واگذاري كار بغير ممنوع دارد. اين واگذاري نبايد به هيچوجه به قسمي باشد كه از پيشرفت كار طبق برنامه بكاهد و بهرحال تحت هيچ عنوان ازمسئوليت و تعهدات پيمانكار نخواهد كاست .
در موافقت نامه بايد قيد شود كه در صورت بروز اختلاف بين پيمانكار و پيمانكار جزء نماينده كارفرما و يا دستگاه نظارت به مورد اختلاف رسيدگي نموده و هر تصميمي اتخاذ كند براي طرفين (پيمانكار و پيمانكار جزء) قطعي وغيرقابل اعتراض و لازم الاجراء است .
هرگاه در پرداخت پيمانكاران جزء باتوجه به شرايط مندرج در پيمان آنها تأخيري روي دهد در صورتي كه پيمانكارجزء تعهدات خود را براساس موافقت نامه تنظيمي بين خود و پيمانكار كاملاً انجام داده باشد و كار او مورد قبول وپسند دستگاه نظارت باشد كارفرما يا دستگاه نظارت مي تواند بنا بر تقاضاي پيمانكار جزء به كار او با حضور نماينده پيمانكار رسيدگي كند. اگر در اثر اين رسيدگي پيمانكار جزء طلبكار شود و پيمانكار از پرداخت آن خودداري كنددستگاه نظارت دست خواهد داشت طلب پيمانكار جزء را از محل مطالبات يا ضمانت نامه هاي پيمانكار به حساب اوبپردازد. در صورتي كه با اخطار كتبي دستگاه نظار پيمانكار يا نماينده او براي رسيدگي حاضر نشود كارفرما يا دستگاه نظارت رأساً رسيدگي و بترتيب فوق عمل خواهد نمود و اين عمل قطعي و غيرقابل اعتراض خواهد بود.
ماده 25 ـ اجراي عمليات موضوع پيمان در شب
بطور كلي اجراي عمليات موضوع پيمان در شب ممنوع است مگر در مواردي كه در برنامه تفصيلي اجرايي پيش بيني شده باشد.
هرگاه به سبب بروز بعضي تأخيرات انجام عمليات طبق تشخيص پيمانكار در مدت پيمان امكان پذير نباشد پيمانكارمي تواند با موافقت دستگاه نظارت قسمتي از عمليات را در شب اجرا كند.
هرگاه دستگاه نظارت تشخيص دهد كه پيشرفت كار پيمانكار به نحوي نيست كه كليه عمليات در مدت پيمان پايان يابد دراينصورت مي تواند به پيمانكار دستور دهد كه قسمتي از عمليات را در شب اجرا كند در اين حالت پيمانكارمكلف به اجراي دستور بالا بوده و حق ادعا و مطالبه هيچگونه خسارت و اضافه بها نخواهد داشت .
پيمانكار متعهد است ترتيب كار را طوري بدهد كه اجراي عمليات در شب براي ساكنين و مؤسسات مجاور زحمتي ايجاد نكند.
ماده 26 ـ اشياء عتيقه و آثار تاريخي
هرگاه ضمن اجراي عمليات موضوع پيمان اشياء عتيقه و يا آثار تاريخي و مسكوكات قديمي و نظاير آن در محل كارپيدا شود پيمانكار متعهد است بلافاصله مراتب را از طريق دستگاه نظارت به اطلاع كارفرما و همچنين طبق قوانين به اطلاع دستگاههاي انتظامي برساند. كارفرما اقدام فوري براي حفظ و نگهداري و يا انتقال اشياء عتيقه بعمل خواهدآورد.
پيمانكار بايد تا هنگام مداخله مقامات صالحه و دستگاههاي كارفرما در حفظ و نگهداري اشياء و آثار مزبور مراقبتهاي لازم بعمل آورد.
هرگاه اجراي اين ماده موجب توقف موقت و يا تعطيل عمليات موضوع پيمان گردد طبق ماده 49 رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ محل قانوني پيمانكار
محل قانوني پيمانكار همان است كه در مقدمه پيمان نوشته شده است و در صورتي كه اين محل تغيير كند پيمانكارمعتقد است محل جديد خود را بلافاصله كتباً به كارفرما و دستگاه نظارت اطلاع دهد. در صورتي كه پيمانكار به اين تعهد خود عمل نكند هر نامه اي كه از طرف كارفرما يا دستگاه نظارت بوسيله نامه رسان پست به محل قانوني سابق پيمانكار ارسال شود ابلاغ شده تلقي خواهد شد.
فصل سوم ـ تعهدات و اختيارات كارفرما
ماده 28 ـ تحويل كارگاه
الف ـ كارفرما متعهد است كليه زمينهايي را كه براي تأسيس و ايجاد كارگاه و انجام عمليات موضوع پيمان مورد نيازاست بلاعوض در تاريخهايي در برنامه تفصيلي اجرايي منضم به پيمان پيش بيني شده است طبق صورتمجلس هايي تحويل پيمانكار بدهد. در اين صورتمجلسها بايد وسعت و موقعيت زمينهايي كه در آنها ابنيه مختلف ساخته مي شود وهمچنين كليه نقاط و نشانه با مشخصات آنها و محور عمليات و محل منابع تهيه مصالح ذكر شود.
اراضي تحويلي محدود به حدودي خواهد بود كه در برنامه تفصيلي اجرايي تعيين شده و به وسعت و كيفيتي تحويل خواهد شد كه پيمانكار بتواند عملاً بطور پيوسته و بدون انقطاع عمليات موضوع پيمان را طبق برنامه تفصيلي اجرايي انجام دهد.
تبصره ـ چنانچه شروع عمليات ساختماني در اراضي تحويلي مستلزم پروانه ساختماني و يا پرداخت تعهداتي نظيرحق ريشه ـ ماليات زمين ـ عوارض سطح شهر و امثال آن باشد كارفرما متعهد به تحصيل پروانه ساختمان و پرداخت تعهدات مزبور خواهد بود.
ب ـ نقشه هاي تفصيلي اجرايي و مدارك فني باتوجه به برنامه پيشرفت كار در دونسخه مجاناً به پيمانكار تحويل مي شود. تحويل نسخ اضافي به پيمانكار در مقابل پرداخت بها خواهد بود.
ج ـ هرگاه كارفرما نتواند زمينهاي لازم را در موعدهايي كه در برنامه تفصيلي اجرايي پيش بيني شده است تحويل پيمانكار نمايد و مدت تأخير در تحويل زمين از ده درصد مدت پيمان تجاوز كند و بنابر گزارش كتبي دستگاه نظارت پيمانكار در ساير قسمتها كار خود را طبق برنامه پيشرفت داده باشد بمنظور جبران خسارت پيمانكار براي ماههايي كه علاوه بر ده درصد مبلغ برآورد كارهايي كه بعلت عدم تحويل زمين به تأخير مي افتد و بر اساس قيمتهاي منضم به پيمان به پيمانكار خواهد پرداخت .
مدت تأخير در تحويل زمين هيچگاه و در هيچ مورد از سي درصد مدت پيمان نبايد تجاوز كند و در صورت تجاوزپيمانكار حق خواهد داشت انجام كارهاي پيش بيني شده در زمينهاي تحويل نشده را از تعهدات خود حذف نمايد.
ماده 29 ـ تغيير مقادير كار
درج مقادير تخميني كار در فهرست بها و يا در برآورد كارها به پيمانكار حق نمي دهد كه انجام كامل آنها را از كارفرما بخواهد. مقادير كارها ممكن است تغيير كند و حدود اين تغييرات تابع شرايط زير مي باشد:
هرگاه مقادير كار در هريك از اقلام مورد پيمان كم و يا زياد شود پيمانكار ملزم به انجام كار براساس قيمتهاي پيمان خواهد بود مشروط بر اينكه جمع كل مبلغ پيمان با درنظر گرفتن قيمتهاي كارهاي جديد موضوع ماده 30 از ده درصدمبلغ اوليه پيمان زيادتر و يا از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان كمتر نشود.
تبصره ـ اضافه يا كسر مقدار كار هريك از اقلام تا ده درصد با دستور دستگاه نظارت عمل مي شود و مازاد بر آن فقط با اجازه كارفرما قابل اجرا مي باشد.
ماده 30 ـ كارهاي جديد
چنانچه حين اجراي عمليات موضوع پيمان دستگاه نظارت يا كارفرما انجام كارهايي را به پيمانكار ابلاغ نمايد كه براي آنها قيمتهايي در فهرست بها پيش بيني نشده باشد پيمانكار موظف است بلافاصله پس از وصول چنين دستوراتي تعيين قيمت واحد هر كار را كتباً از دستگاه نظارت تقاضا كند. قيمتهاي مورد بحث بشرح زير تعيين خواهد شد:
الف ـ هرگاه تمام مباني قيمت در فهرست بها و مدارك منضم به پيمان موجود باشد قيمت واحد كارهاي جديدبراساس همان مباني و تجزيه بهاهاي منضم به پيمان از طرف دستگاه نظارت تعيين و جهت اجرا به پيمانكار ابلاغ مي شود.
ب ـ هرگاه قسمتي از مباني قيمت در فهرست بها و مدارك منضم به پيمان موجود نبوده و قسمتي موجود باشد قيمت واحد كارهاي جديد در آن قسمت از مباني كه موجود نيست به نرخ روز با توافق پيمانكار و در آن قسمت كه موجوداست براساس آن از طرف دستگاه نظارت تعيين و پس از تصويب كارفرما به پيمانكار ابلاغ مي شود.
ج ـ هرگاه هيچيك از مباني قيمت در فهرست بها و مدارك منظم به پيمان موجود نباشد قيمت واحد كارهاي جديد براساس نرخهاي دستمزد و مصالح به نرخ روز از طرف دستگاه نظارت با توافق پيمانكار تعيين و پس از تصويب كارفرمابه پيمانكار ابلاغ مي شود.
تبصره ـ جمع بهاي كارهايي كه مشمول قيمتهاي جديد مي شود نبايد از ده درصد مبلغ اوليه پيمان تجاوز كند.
ماده 31 ـ تغييرات مدت پيمان
در موارد زير دستگاه نظارت با توجه به برنامه تفصيلي اجرايي منضم به پيمان و تغييراتي كه ممكن است در آن داده شود موضوع را مورد مطالعه و رسيدگي قرار داده و در صورتي كه پيش آمدن اين موارد را مستلزم تغيير مدت پيمان بشناسد تغيير مدت پيمان را به كارفرما پيشنهاد و پس از تصويب كارفرما به پيمانكار ابلاغ خواهد نمود:
الف ـ در صورتي كه مقادير كارها طبق ماده 29 تغيير كند و يا كارهاي جديد طبق ماده 30 به پيمانكار واگذار شود.
ب ـ هرگاه نقشه هاي تفصيلي اجرايي تمام يا قسمتي از كارها به دستور كارفرما يا دستگاه نظارت تغيير اساسي كند و اجراي نقشه هاي جديد تغيير مدتي را ايجاد نمايد.
ج ـ هرگاه كارفرما نتواند پرداخت صورت وضعيتها و يا پيش پرداختها و يا بطور كلي تعهدات مالي خود را نسبت به پيمانكار در رأس موعدهاي مندرج در اسناد پيمان انجام دهد و يا در تحويل اراضي و يا تسليم نقشه ها و تحويل مصالح طبق برنامه تفصيلي اجرايي تأخير كند.
د ـ در موارد حوادث قهريه و همچنين در موارد مربوط به كشف اشياء عتيقه و آثار تاريخي كه به ترتيب در مواد 43 و26 پيش بيني شده است .
هـ ـ هرگاه محدوديتهاي جديد مندرج در قسمت دوم بند ب ماده 20 وقوع يابد.
و ـ در صورتي كه كار طبق ماده 49 از طرف كارفرما موقتاً تعليق يابد.
ز ـ در صورتي كه قوانين و مقررات جديدي وضع شود كه در مدت اجراي كار مؤثر باشد.
ماده 32 ـ بازرسي عمليات پيمانكار
كارفرما در مدت اجراي پيمان مي تواند توسط دستگاه نظارت يا مهندس مقيم و يا مأمورين ديگر عمليات پيمانكار را بازرسي كند. پيمانكار موظف است هر نوع اطلاعات و مداركي كه مورد نياز باشد در اختيار مأمورين كارفرما بگذارد و تسهيلات لازم را براي انجام اين بازرسي ها فراهم نمايد و همچنين پيمانكار در موقع تحويل موقت و تحويل قطعي تسهيلات لازم را براي كميسيون هاي مأمور تحويل فراهم خواهد آورد.
ماده 33 ـ حدود اختيارات مهندس مقيم
مهندس مقيم حق دارد باتوجه به مفاد پيمان و اسناد و مدارك منضم به آن بنام نماينده كارفرما يا دستگاه نظارت دراجراي عمليات نظارت دقيق بعمل آورد و مصالح مصرفي و كارهاي انجام شده را براساس مشخصات و نقشه ها موردرسيدگي و آزمايش قرار دهد و هرگاه عيب و نقصي در كار مشاهده نمايد به پيمانكار دستور رفع آنها را بدهد ولي به هيچ عنوان حق ندارد از تعهدات پيمانكار بكاهد مگر آنكه دستور كاهش از طرف كارفرما و يا دستگاه نظارت كتبي تأئيد شده باشد.
هرگاه بعضي از ماشين آلات يا ابزار كار معيوب بوده و نتوان با آنها كار را طبق مشخصات انجام داد مهندس مقيم تعويض و تعمير آنها را از پيمانكار خواهد خواست .
پيمانكار مكلف است دستورات مهندس مقيم را در حدود مفاد اين ماده بموقع اجرا بگذارد مگر در مواردي كه آنها را برخلاف مواد پيمان و شرايط عمومي و ساير اسناد و مدارك منضم به پيمان تشخيص دهد كه در اين صورت موظف است بلافاصله به كارفرما و يا دستگاه نظارت مراجعه و كسب تكليف كند و در اين موارد نظر كارفرما و دستگاه نظارت قاطع خواهد بود.
با وجود نظارتي كه از طرف مهندس مقيم در اجراي كارها بعمل مي آيد كارفرما و دستگاه نظارت حق دارند مصالح مصرفي و كارهاي انجام يافته را براساس مشخصات و نقشه ها مورد رسيدگي قرار دهند و اگر آنها را معيوب تشخيص داده و يا براساس پيمان و اسناد منضم به آن ندانند پيمانكار متعهد است مصالح و كارهاي معيوب را به هزينه خودعوض نمايد. در هر حال نظارت مهندس مقيم از مسئوليت پيمانكار نكاسته و سلب حق از كارفرما و دستگاه نظارت نمي نمايد.
فصل چهارم ـ امور مالي ـ تحويل موضوع پيمان
ماده 34 ـ ضمانت نامه انجام تعهدات
در موقع امضاي پيمان براي تضمين انجام تعهدات ناشيه از آن پيمانكار بايد ضمانت نامه أي معادل پنج درصد مبلغ اوليه پيمان صادره از طرف بانك مورد قبول كارفرما و طبق نمونه أي كه ضميمه اسناد مناقصه بوده است تسليم كارفرماكند. ضمانت نامه مذكور بايد تا تاريخ تصويب صورتمجلس تحويل موقت موضوع پيمان معتبر باشد.
مادام كه تحويل موقت انجام نشده است پيمانكار مكلف است به دستور كارفرما ضمانت نامه بالا را تمديد كند و چنانچه تا 15 روز قبل از انقضاء مدت اعتبار آن طبق دستور كارفرما اقدام به تمديد نكند كارفرما حق دارد مبلغ آنرا از بانك ضامن دريافت كرده و وجه آنرا بجاي ضمانت نامه به رسم وثيقه تا تصويب صورتمجلس تحويل موقت نزد خود نگاهدارد. كارفرما ضمانت نامه مزبور را به محض تصويب صورتمجلس تحويل موقت باتوجه به تبصره ماده 52 آزاد خواهد نمود.
ماده 35 ـ كسور وجه الضمان و استرداد آن
از مبلغ ناخالص صورت وضعيتهاي پيمانكار معادل ده درصد بعنوان تضمين حسن اجراي كار كسر و در حساب جداگانه اي نزد كارفرما نگاهداري مي شود. نصف اين مبلغ بلافاصله پس از تصويب صورت وضعيت قطعي و نصف ديگر آن بلافاصله پس از تصويب صورتمجلس تحويل قطعي از طرف كارفرما به پيمانكار پرداخت مي گردد.
تبصره 1ـ اگر پيمانكار روي قيمتها تخفيفي داده باشد مبلغ ناخالص عبارت خواهد بود از مبلغ كار بعد از وضع تخفيف و در صورتي كه نسبت به قيمتها اضافه اي پيشنهاد كرده باشد مبلغ ناخالص عبارت خواهد بود از مبلغ كار بعلاوه اضافه پيشنهادي پيمانكار.
تبصره 2ـ صورت وضعيت قطعي باتوجه به تبصره 1 ماده 40 بايد منتهي تا ششماه بعد از تاريخ تحويل موقت تصويب شود و حساب قطعي پيمانكار معلوم و بالنتيجه تكليف آزاد نمودن نصف اول كسور وجه الضمان روشن گردد و الا مبلغ مزبور در رأس موعد بالا اگر بصورت نقد باشد به پيمانكار مسترد و اگر به صورت ضمانت نامه باشد آزاد خواهد شد.
تبصره 3ـ بنابر تقاضاي پيمانكار كارفرما مي تواند مبلغ تضمين حسن اجراي كار را در مقابل اخذ ضمانت نامه از بانك مورد قبول كارفرما مسترد داد.
ماده 36 ـ پيش پرداخت
كارفرما موافقت دارد بمنظور تقويت مالي پيمانكار و تكميل تجهيزات او جمعاً معادل ده درصد مبلغ اوليه پيمان بعنوان پيش پرداخت بشرح زير به پيمانكار پرداخت كند:
الف ـ معادل پنج درصد مبلغ اوليه پيمان بعد از امضاء و مبادله آن .
ب ـ معادل دوونيم درصد مبلغ اوليه پيمان بعد از پيمانكار معادل بيست وپنج درصد مبلغ اوليه پيمان بر طبق صورت وضعيت ماهانه انجام كار داده باشد.
ج ـ معادل دوونيم درصد مبلغ اوليه پيمان بعد از آنكه پيمانكار معادل پنجاه درصد مبلغ اوليه پيمان بر طبق صورت وضعيت ماهانه انجام كار داده باشد.
مبالغ بالا بترتيب زير واريز مي شود:
بابت پنج درصد موضوع بند الف از اولين صورت وضعيت به بعد تا ميزان شش درصد مبلغ ناخالص هر صورت وضعيت كسر خواهد شد. بابت ساير پيش پرداختها طبق تشخيص كارفرما درصدي از مبلغ ناخالص هر صورت وضعيت كسر مي گردد بنحوي كه كليه مبالغ پيش پرداخت قبل از آخرين صورت وضعيت موقت مستهلك بشود.پيش پرداختهاي بالا در مقابل ضمانت نامه هايي از بانك مورد قبول كارفرما پرداخت مي شود.
ضمانت نامه هاي مزبور بايد تا پايان مدت پيمان معتبر و به دستور كارفرما قابل تمديد باشد. همچنين ضمانت نامه هابايد طوري تنظيم شود كه در موقع ضرورت ريختن مبلغ آنها به حسابي كه كارفرما تعيين مي كند مقدور باشد.
بديهي است مبالغ هريك از ضمانت نامه ها به ترتيبي كه اقساط ماهانه پيش پرداختها واريز مي گردد تقليل خواهد يافت .
ماده 37 ـ تنظيم صورت وضعيت موقت كارها و طرز پرداخت ماهانه
در آخر هر ماه شمسي دستگاه نظارت به معيت نماينده پيمانكار صورت وضعيت كليه كارهايي كه از شروع پيمان تا آن تاريخ انجام يافته و همچنين وضعيت مصالح و تداركات لازم براي اجراي پيمان كه در پاي كار موجود مي باشد تعيين وبراساس نرخهاي منضم به پيمان تقويم مي كند.
صورت وضعيتهاي موقت ماهيانه كه بدين ترتيب تنظيم گرديده و داراي امضاي نماينده پيمانكار و دستگاه نظارت مي باشد توسط دستگاه مزبور منتهي تا آخر روز دهنم ماه بعد به كارفرما تسليم مي شود.
كارفرما پس از رسيدگي از جهت تطبيق ارقام با پيمان و تصحيحات احتمالي لازم و كسر مبالغ هشتگانه زير تتمه قابل پرداخت به پيمانكار را حداكثر ظرف ده روز (تا بيستم ماه بعد) با تنظيم سند و امضاي آن بوسيله نماينده مختارپيمانكار با صدور چك به پيمانكار پرداخت خواهد نمود:
1ـ تخفيف پيمانكار (در صورتي كه پيمانكار نسبت به قيمتهاي واحد و يا مبلغ كل كار تخفيفي داده باشد).
2ـ جمع وجوهي كه بابت صورت وضعيت هاي موقت ماهانه قبلي پرداخت شده است .
3ـ ده درصد بابت كسور وجه الضمان .
4ـ اقساط پيش پرداخت
5ـ ماليات و حقوق معادن و عوارض طبق قوانين و باتوجه به بند د از ماده 26
6ـ اقساط بهاي مصالح و لوازم و تجهيزات تحويلي از طرف كارفرما به پيمانكار.
7ـ هرگونه جرائم احتمالي طبق مفاد شرايط عمومي پيمان .
8ـ كسور متفرقه ديگري كه بر طبق مفاد شرايط عمومي پيمان بعهده پيمانكار است .
با پرداخت صورت وضعيت موقت ماهانه بشرح بالا كليه كارها و تداركاتي كه در صورت مزبور درج گرديده است به كارفرما تعلق خواهد گرفت كه بمنظور اجراي بقيه عمليات مورد پيمان به رسم امانت تا موقع تحويل موقت در اختيارپيمانكار خواهد بود.
نگاهداري و حفاظت كارهاي انجام يافته و تداركاتي كه بهاي آنها پرداخت شده براساس مواد پيمان بعهده پيمانكاراست .
تبصره 1ـ هرگاه بعللي صورت وضعيت ارسالي دستگاه نظارت ناقص باشد يا برخي از ارقام آن مورد اعتراض كارفرما قرار گيرد و صورت وضعيت براي تصحيح به دستگاه نظارت عدوت داده شود مدت ضرب الاجل پرداخت مبلغ صورت وضعيت از تاريخي شروع خواهد شد كه صورت وضعيت تصحيح شده تسليم كارفرما بشود. در چنين صورتي در مقابل تقاضاي پيمانكار كارفرما موافقت مي نمايد پس از كسر كسورات فوق از مبلغ صورت وضعيت كه دستگاه نظارت محاسبه نموده است تا هفتاد درصد آنرا به رسم علي الحساب در وجه پيمانكار پرداخت كند ومابقي را پس ازاصلاح و امضاي صورت وضعيت به او بپردازد.
تبصره 2ـ چنانچه نماينده پيمانكار براي تنظيم صورت وضعيت موقت ماهانه حاضر نشود اندازه گيري هايي كه توسط دستگاه نظارت انجام مي شود ملاك پرداخت خواهد بود.
تبصره 3ـ هرگاه پيمانكار نسبت به اقلام و ارقام و قيمتهاي صورت وضعيتي كه بوسيله دستگاه نظارت تنظيم مي شودمتعرض باشد مكلف است اعتراضات خود را با ذكر دليل منتهي در ظرف مدت يك ماه به كارفرما كتباً اعلام كند تامورد رسيدگي قرار گيرد.
تبصره 4ـ كليه مقادير مندرج در صورت وضعيتهاي ماهانه و همچنين پرداختهايي كه بابت آنها بعمل مي آيد جنبه موقت و غيرقطعي و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گيري و محاسباتي در صورت وضعيتهاي بعدي و ياصورت وضعيت قطعي اصلاح و رفع خواهد گرديد.
تبصره 5ـ چنانچه تحويل قسمتي از مصالح و مواد و تأسيسات بدون دريافت قيمت از پيمانكار برعهده كارفرما باشدقيمت آنها در صورت وضعيت ها منظور نخواهد شد.
ماده 38 ـ پرداختهاي ارزي
هرگاه پيمانكار براي بعضي هزينه هاي اجراي پيمان احتياج بارز داشته باشد كارفرما موافقت مي نمايد قسمتي از مبالغ صورت وضعيتها بصورت ارز از ارزهايي كه مي تواند در اختيار داشته باشد نرخ رسمي فروش بانك مركزي ايران درتاريخ درخواست پيمانكار به شرح زير به پيمانكار پرداخت شود:
الف ـ هرگاه پيمانكار شركت ايراني باشد و طبق مفاد بند الف از ماده 17 تعدادي متخصص خارجي استخدام كند بايد شرايط استخدام و مشخصات (ميزان حقوق و مزايا – محل اقامت مدت استخدام و غيره ) آنها را از طريق دستگاه نظارت كتباً به كارفرما اطلاع دهد. در اين صورت آن قسمت از حقوق اين متخصصين كه به ارز تعهد شده است وهيچگاه از پنجاه درصد حقوق آنها تجاوز نخواهد كرد قابل پرداخت خواهد بود مشروط برآنكه هم ارز ريالي جمع اين قبيل پرداختها از سه درصد مبلغ صورت وضعيت تجاوز نكند.
ب ـ هرگاه پيمانكار شركت مختلط ايراني و خارجي باشد بمنظور تأمين هزينه پرسنلي و هزينه هاي اداره مركزي شركت خارجي در خارج و همچنين سود شركت خارجي با رعايت مقررات ارزي بانك مركزي ارز مورد احتياج دراختيار پيمانكار گذارده خواهد شد.
ج ـ در صورتي كه براي اجراي موضوع پيمان پيمانكار احتياج به مصالح و تأسيسات و لوازمي داشته باشد كه طبق مشخصات بايد از خارج كشور وارد شود كارفرما براساس قرارداد منعقده با كارخانه سازنده يا كمپاني فروشنده به حساب پيمانكار اقدام به افتتاح اعتبار خواهد كرد.
پيمانكار بايد اوراق بانكي و صورت حسابهاي فروشنده را از لحاظ مقادير و مشخصات كه منطبق با مدارك موضوع ماده 1 پيمان باشد به مسئوليت خود كنترل نموده و پس از تأئيد به دستگاه نظارت تسليم كند. اسناد و مدارك مربوط به چنين مصالح و تأسيسات و لوازم بايد به نام كارفرما تنظيم و صادر شود.
پس از آنكه مصالح و تأسيسات و لوازم بالا وارد كارگاه شد و بهاي آنها به صورت كار يا تداركات در صورت وضعيتها منظور گرديد پرداختهاي قبلي كه به صورت اعتبار از طرف كارفرما انجام شده است به ريال از طلب پيمانكار بابت صورت وضعيت ها كسر خواهد شد.
ماده 39 ـ تحويل موقت
پس از آنكه پيمانكار لااقل نودوهفت درصد عمليات موضوع پيمان را طبق مشخصات و نقشه ها و ساير اسناد ضميمه پيمان انجام داد مشروط بر آنكه باقيمانده و يا نقائص كارها مربوط به قسمت عمده اي از كار اساسي و يا بصورتي نباشدكه استفاده از كار انجام شده را غيرممكن سازد مي تواند از طريق دستگاه نظارت تقاضاي تحويل موقت كند و نماينده خود را براي عضويت در كميسيون تحويل معرفي نمايد. دستگاه نظارت مراتب را مورد رسيدگي قرار داده و درصورت تأئيد با تعيين تاريخ آمادگي كار جهت تحويل تقاضاي تشكيل كميسيون تحويل موقت را از كارفرما مي نمايد.
اين كميسيون مركب خواهد بود از:
ازطرف كارفرما يكنفر
از طرف سازمان برنامه يكنفر
ازطرف ذيحسابان سازمان برنامه يا اداره يكنفر
حسابداري دستگاه كارفرما يكنفر
از طرف دستگاه نظارت يكنفر
از طرف پيمانكار يكنفر
كارفرما اعضاي كميسيون و همچنين تاريخ تشكيل آنرا كتباً به اطلاع پيمانكار خواهد رسانيد و تا تشكيل كميسيون تحويل موقت دستگاه نظارت برنامه اي براي انجام آزمايش هايي كه براي عمل تحويل طبق اصول فني لازم باشد تهيه و به پيمانكار ابلاغ مي كند تا آن قسمت از وسايل را كه تدارك آنها طبق پيمان به عهده اوست براي روز تكشيل كميسيون در محل كار آماده نمايد.
آزمايشهاي لازم با حضور اعضاي كميسيون توسط دستگاه نظارت انجام مي شود و نتايج آن در صورتمجلس تحويل موقت قيد مي گردد.
كميسيون تحويل موقت فهرستي از نقائص و معايب كارها و عمليات ناتمام و آزمايشهايي كه نتيجه آن بعداً معلوم مي گردد تنظيم و ضميمه صورتمجلس تحويل موقت خواهد نمود و بمنظور رفع نقائص و معايب و تكميل كارهاي ناتمام مهلتي براي پيمانكار معين و به دستگاه نظارت مأموريت خواهد داد كه در رأس مهلت مزبور عمليات را مجدداًبازديد كند و گر براساس فهرست نقائص فوق الذكر هيچگونه عيب و نقص و كار ناتمامي باقي نمانده باشدصورتمجلس تحويل موقت و گواهي رفع نقائص و معايب و همچنين نتيجه آزمايشهاي خواسته شده را كه مكمل آن صورتمجلس است براي كارفرما ارسال خواهد داشت تا پس از تصويب او به پيمانكار ابلاغ شود.
تبصره 1ـ تقاضاي پيمانكار بمنظور انجام تحويل موقت بايد باتوجه به تشريفات اداري تشكيل كميسيون لااقل بيست روز قبل از آمادگي براي تحويل موقت به دستگاه نظارت تسليم گردد.
دستگاه نظارت و كارفرما ترتيب كار را طوري خواهند داد كه كميسيون تحويل حداكثر در مدت بيست روز پس از تاريخ تقاضاي پيمانكار در محل كار حاضر و براي تحويل موقت اقدام نمايد. چنانچه كميسيون تحويل ديرتر از موعد فوق حاضر شود در اين صورت تاريخ آمادگي كار جهت تحويل كه از طرف دستگاه نظارت تعيين شده است قبول شده تلقي و تعهدات پيمانكار در مورد تحتويل كارها و همچنين شروع دوره تضمين موضوع ماده 5 پيمان و جرائم تأخير ازآن تاريخ احتساب خواهد شد مشروط بر اينكه كميسيون تحويل موقت ضمن صورتمجلس مربوطه نظر دستگاه نظارت را در مورد تاريخ آمادگي كار جهت تحويل تأئيد نمايد و در غير اين صورت تاريخ تعيين شده از كميسيون مزبورضمن صورتمجلس تحويل ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 2ـ چنانچه تاريخ تنظيم صورتمجلس تحويل موقت و يا تاريخ تعيين شده از طرف كميسيون تحويل بعنوان تاريخ آمادگي كار جهت تحويل (در صورتي كه كميسيون تحويل ديرتر از موعد مقرر در محل كار حاضر شود) مؤخر برتاريخ خاتمه مدت پيمان باشد در فاصله بين اين دو تاريخ پيمانكار مشمول جريمه مقرر در ماده 50 خواهد بود.
چنانچه تاريخ واقعي رفع نواقص مؤخر بر تاريخ خاتمه مدت پيمان به اضافه مهلت مقرر براي رفع نقائص باشدپيمانكار نسب به فاصله زمان بين تاريخ تعيين شده براي رفع نقائص و تاريخ واقعي رفع آنها مشمول جريمه مقرر درماده 50 خواهد بود.
تبصره 2ـ پيمانكار موظف است بعد از تحويل موقت كليه ماشين آلات و مصالح اضافي متعلق به خود را در ظرف مدت مناسبي كه مورد قبول دستگاه نظارت باشد از محل كار خارج نمايد. بعلاوه پيمانكار بايد طبق دستور دستگاه نظارت ساختمانهاي موقتي را كه جهت اجراي كارها در محل كار ساخته است تخريب و يا پياده نموده و مصالح آنرا ازمحل كار خارج كند و كارگاه را به هزينه خود تميز كند.
هر گاه قسمتي از ساختمانها و تأسيسات موقتي پيمانكار مورد احتياج كارفرما باشد قيمت آن با تراضي طرفين تعيين واين تأسيسات و ساختمانها به كارفرما فروخته و تحوبل خواهد شد.
ماده 40 ـ صورت وضعيت قطعي
به محض آنكه تحويل موقت كليه كارها انجام گرفت دستگاه نظارت (يا جانشين آن) به معيت نماينده پيمانكار اقدام به اندازه گيري و تهيه صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده خواهد كرد مقادير و ارقامي كه در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود به تنهايي قاطع خواهد بود و يكي از مآخذ تصفيه قطعي محاسبات قرار خواهد گرفت ولو آنكه بين آنها و مقادير يا ارقامي كه در صورت وضعيت هاي موقت منظور گرديده اختلافاتي باشد.
در صورتي كه پيمانكار با وجود اخطار قبلي ده روز دستگاه نظارت يا جانشين آن براي تهيه صورت وضعيت قطعي حاضر نشود و يا نماينده خود را به دستگاه نظارت معرفي نكند دستگاه نظارت رأساً اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي خواهد نمود.
صورت وضعيت قطعي كه بدين ترتيب تنظيم مي شود با ضمائم و اوراق محاسبه ضمن نامه براي پيمانكار ارسال خواهد گرديد تا اگر مشاراليه نسبت به محاسبه ارقام صورت وضعيت قطعي اعتراضي داشته باشد منتهي در مدت دوماه از تاريخ ارسال اعتراضات خود را كتباً تسليم دستگاه نظارت كند و در صورتي كه پيمانكار ظرف مدت مقرر در بالانسبت به محاسبه صورت وضعيت قطعي اعتراضي ننمايد صورت وضعيت مزبور قبول شده تلقي خواهد شد.
پيمانكار اعتراضاتي را كه احياناً نسبت به محاسبه صورت وضعيت قطعي دارد بايد با مدارك مثبته و ذكر دليل كتباً به دستگاه نظارت اعلام دارد تا از طرف دستگاه مزبور مورد رسيدگي قرار گرفته و نسبت به اقلام مورد اختلاف تصميم نهايي اتخاذ شود.
پيمانكار مي تواند آن قسمت از اعتراضات را كه مورد قبول دستگاه نظارت و كارفرما واقع نمي شود طبق ماده 53 به مرجع حل اختلاف ارجاع دهد.
تبصره 1ـ حداكثر جمع مدت اندازه گيري كارها و تهيه صورت وضعيت قطعي و همچنين مهلتي كه طبق اين ماده براي اعتراضات احتمالي پيمانكار درنظر گرفته شده و رسيدگي به اين اعتراضات و بالاخره تصويب صورت وضعيت قطعي نبايد از شش ماه كه شروع آن تاريخ رفع نقائص است تجاوز كند.
تبصره 2ـ در پايان كار هيچيك از مصالح و تأسيساتي كه بطور موقت براي اجراي عمليات بكار برده شده در صورت وضعيت قطعي منظور نمي شود و متعلق به پيمانكار مي باشد مگر در مواردي كه خلاف آن در اسناد و مدارك پيمان تصريح شده باشد و يا آنكه در صورت اقتضا براي واگذاري آنها به كارفرما توافق شود.
تبصره 3ـ اگر بعللي كه ناشي از قصور و تقصير پيمانكار نباشد به دستور كارفرما كار بطور ناتمام تحويل گرفته شودنسبت به احتساب بهاي مصالح پاي كار و مصالح و تأسيسات سفارش شده از طرف پيمانكار و همچنين تأسيسات وتجهيزات متعلق به پيمانكار طبق ماده 48 اقدام و در صورت وضعيت قطعي منظور مي گردد.
ماده 41 ـ تحويل قطعي
در پايان دوره تضمين مندرج در ماده 5 پيمان كارفرما به تقاضاي پيمانكار اعضاي كميسيون تحويل قطعي و همچنين تاريخ تشكيل كميسيون را به همان نحو كه در ماده 39 براي تحويل موقت پيش بيني شده است معين و به پيمانكار ابلاغ مي نمايد.
كميسيون پس از بازديد كارها هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد ننمايد تحويل قطعي خواهد گرفت و بلافاصله صورتمجلس مربوط به آنرا تنظيم مي نمايد و كارفرما تصويب آنرا به پيمانكار ابلاغ مي كند.
تبصره ـ هرگاه كميسيون عيب و نقصي ناشي از كار پيمانكار در عمليات موضوع پيمان مشاهده نمايد براي رفع آنها طبق ماده 5 پيمان رفتار خواهد شد.
ماده 42 ـ هزينه نگاهداري در دوره تضمين
هزينه هاي بهره برداري و نگاهداري عمليات موضوع پيمان بعهده كارفرما مي باشد ولي هزينه هاي ناشي از نقص عمل پيمان كار بعهده اوست و نسبت به آنها طبق ماده 5 پيمان رفتار خواهد شد.
فصل پنجم ـ حوادث قهري ـ فسخ ـ ختم ـ تعليق ـ جرائم ـ تصفيه حساب پيمانكار ـ حل اختلاف
ماده 43 ـ حوادث قهري و غيرمترقبه
جنگ اعم از اعلام شده يا نشده ـ انقلابات و اعتصابات عمومي ـ شيوع بيماريهاي واگيردار ـ زلزله ـ سيل و طغيانهاي غيرعادي ـ خشكساليهاي بي سابقه و همچنين آتش سوزيهاي دامنه دار كه ناشي از كار پيمانكار نباشد جزو حوادث قهري محسوب شده و در مورد خسارات ناشي از آن بترتيب زير عمل خواهد شد:
الف ـ هرگاه خسارات وارده مشمول بيمه موضوع بند ب ماده 21 باشد براي جبران خسارات طبق همان ماده اقدام خواهد شد.
الف ـ هرگاه خسارات وارده مشمول بيمه موضوع بند ب ماده 21 باشد براي جبران خسارات طبق همان ماده اقدام خواهد شد.
ب ـ هرگاه خسارات وارده مشمول بيمه موضوع بند ب ماده 21 نباشد جبران اين خسارات بعهده كارفرما مي باشد.
تبصره ـ منظور از جبران خسارت مذكور در فوق اعاده كارها بصورت قبل از وقوع حادثه است و در صورتي به اعاده كارها به وضع اوليه مبادرت خواهد شد كه كارفرما آنرا لازم و ميسر بداند. در اين صورت تمديد مدت مناسبي جهت اعاده كارها به وضع اوليه از طرف پيمانكار پيشنهاد خواهد شد كه پس از رسيدگي و تأئيد دستگاه نظارت و تصويب كارفرما به پيمانكار ابلاغ مي گردد.
در صورتي كه اعاده كارها به حالت قبل از وقوع حادثه لازم و يا ميسر تشخيص داده نشود خسارت دريافتي از بيمه گر متعلق به كارفرما خواهد بود.
ماده 44 ـ ممنوعيت قانوني پيمانكار
پيمانكار اعلام مي دارد كه در موقع عقد اين پيمان مشمول قانون منع مداخله مصوب 22 ديماه 1337 نمي باشد و در صورتي كه خلاف آن براي كارفرما محرز شود پيمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار خواهد شد.
هرگاه در حين انجام كار تا تحويل موقت پيمانكار بعلل زير مشمول قانون مزبور گردد:
الف ـ تغييراتي كه در صاحبان سهام يا ميزان سهام يا مديران يا بازرسان شركت پيمانكار پيش آيد.
ب ـ تغييراتي كه در دستگاههاي دولت و يا كارفرما پيش آيد.
در حالت الف پيمان فسخ و طبق ماده 48 رفتار خواهد شد.
در حالت ب پيمانكار مكلف است مراتب را به محض وقوع منع قانوني به كارفرما كتباً اعلام دارد و در صورتي كه مانع قانوني نگردد كارفرما پيمان را خاتمه يافته تلقي كرده و طبق ماده 48 با پيمانكار عمل مي كند. چنانچه پيمانكار مراتب را به موقع به كارفرما اعلام ندارد پيمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار خواهد شد.
ماده 45 ـ هديه
هرگاه ثابت شود كه پيمانكار بمنظور تحصيل پيمان به متصديان مربوط حق العمل يا پاداش يا تحف يا هدايايي اعم ازنقدي و جنسي داده است و يا آنها و يا واسطه هاي آنها را در منافع خود سهيم كرده است كارفرما حق خواهد داشتپيمان را فسخ نموده و طبق ماده 47 عمل نمايد.
ماده 46 ـ موارد فسخ پيمان
در موارد زير پيمان از طرف كارفرما قابل فسخ است:
الف ـ تأخيرهاي ذيل از ناحيه پيمانكار رخ داده باشد:
1ـ تأخير در تجهيز و آماده كردن كارگاه براي شروع به كار بيش از نصف مدت مندرج دربند 1 از ماده 4 پيمان.
2ـ تأخير در شروع عمليات اجرايي بيش از يك دهم مدت مندرج در بند 2 از ماده 4 پيمان.
3ـ تأخير در اتمام هريك از كارهاي پيش بيني شده در برنامه تفصيلي اجرايي بيش از نصف مدت تعيين شده در آن برنامه براي آن كار باتوجه به ماده 31.
4ـ تأخير در اتمام كار بيش از يك چهارم تمام مدت پيمان باتوجه به مواد 31 و 39
ب ـ رها كردن كارگاه بدون سرپرست يا تعطيل كردن كار بدون اجازه كارفرما و بدون علل قهري موضوع ماده 43 و بيش از 15 روز.
ج ـ انتقال پيمان به شخص ثالث بدون اجازه كارفرما.
د ـ عدم توانايي مالي يافتي پيمانكار براي انجام كار طبق برنامه پيشرفت عمليات به تشخيص دستگاه نظارت.
هـ ـ انحلال شركت پيمانكار
و ـ ورشكستگي پيمانكار.
ز ـ عدم اجراي هريك از مواد پيمان و يا عدم انجام دستورات دستگاه نظارت بمنظور رفع نقائص و تجديد يا اصلاح كارهاي انجام شده معيوب در مهلتي كه براي پيمانكار تعيين مي كند در اينصورت براي يكبار كارفرما به هر ترتيبي كه مقتضي بدان رأساً معايب و نقائص كار را رفع مي كند و جمع هزينه هاي مربوط را به اضافه پانزده درصد از اولين پرداخت به پيمانكار كسر مي نمايد و در صورت تكرار مشمول موارد فسخ پيمان واقع مي شود.
ج ـ تأخير بيش از يك ماه در پرداخت دستمزد كارگران براي ماهي كه صورت وضعيت موقت آن به پيمانكار پرداخت شده است. در اين صورت براي يكبار كارفرما رأساً دستمزد كارگران را پرداخت و به اضافه پانزده درصد از اولين پرداخت به پيمانكار كسر مي نمايد و در صورت تكرار مشمول موارد فسخ پيمان مي باشد.
ط ـ پيمانكار مشمول ماده 45 شود.
ي ـ پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني موضوع ماده 44 (به استثناي بند ب آن) گردد كه در اين مورد فسخ پيمان حتمي است.
ماده 47 ـ اقدامات پس از فسخ پيمان
هرگاه كارفرما پيمان را به يكي از علل مشروحه در ماده 46 فسخ كند مراتب را كتباً به اطلاع پيمانكار مي رساند و بدون احتياج به انجام ندادن تشريفات قضائي يا اداري مبالغ پنج درصد ضمانت نامه انجام تعهدات (موضوع ماده 34) و ده درصد كسور وجه الضمان) موضوع ماده 35 و يا مبلغ ضمانت نامه مربوط به آن را به سود خود وصول و ضبط نمايد وبلافاصله كارگاه و تأسيسات و مصالح و تجهيزات و وسايل موجود در آن را در اختيار گرفته و براي حفاظت آن اقدام لازم معمول مي دارد. سپس بدون فوت وقت به تهيه صورت وضعيت قطعي از كارهاي انجام شده طبق ماده 40 مي پردازد.
كارفرما ضمن اعلام فسخ پيمان از پيمانكار دعوت مي كند كه براي صورت برداري از كليه تأسيسات و تجهيزات و مصالح پاي كار و تمام آنچه كه به پيمانكار تعلق دارد و در كارگاه موجود است ظرف يك هفته نماينده اي معرفي كند.هرگاه نماينده پيمانكار در مهلت مقرر بالا حاضر نشود كارفرما مي تواند براي تأمين دليل با حضور و امضاي رئيس دادگاه بخش محل يا نماينده او صورت  برداري مزبور را انجام دهد. صورتي كه به يكي از دو طريق مذكور در فوق تهيه مي شود رأي طرفين قطعي خواهد بود. يك نسخه از اين صورت از طرف كارفرما براي پيمانكار ارسال مي گردد.
آنچه از تأسيسات و تجهيزات و ساير دارايي پيمانكار در كارگاه كه مورد نياز كارفرما باشد بوسيله كارشناس يا كارشناسان منتخب طرفين كه ظرف مدت دو هفته از تاريخ صورت برداري بايد معرفي شوند تقويم مي گردد. هرگاه پيمانكار بمنظور توافق در انتخاب كارشناس در دو هفته مقرر حاضر نشود كارفرما رأساً يك يا چند كارشناس براي تقويم دعوت مي كند. نظر اين كارشناسان براي طرفين قطعي است.
از مصالح پاي كار آنچه طبق مشخصات بوده و براي اتمام كامل كار مورد نياز باشد كارفرما قبول مي كند و بهاي آنرا به بستانكار حساب پيمانكار منظور مي دارد.
از تأسيسات و تجهيزات و ساير دارايي پيمانكار موجود در كارگاه آنچه كارفرما براي اتمام كار احتياج داشته باشد به قيمتي كه كارشناس تعيين كرده است به تملك قطعي خود درمي آورد و بهاي آن را به بستانكار منظور دارد.
پيمانكار مكلف است مازاد مصالح و تجهيزات و تأسيسات ساير دارايي خود را كه در كارگاه باقيمانده است حداكثرظرف مدت سه ماه از كارگاه خارج نمايد والا كارفرما مخير است به هر نوع كه مقتضي و صلاح بداند نسبت به مازادفوق عمل نمايد و هزينه هاي متعلقه را به بدهي حساب پيمانكار منظور دارد.
از تاريخ فسخ پيمان تا تاريخي كه صورت برداريها و تقويم طبق اين ماده انجام مي شود نصف كليه هزينه هاي مستقيم مربوط به نگهداري و حفاظت كارگاه بعهده كارفرما و نصف ديگر بعهده پيمانكار است كه به بدهي حساب او منظورمي گردد.
تبصره ـ تشخيص كارفرما مبني بر انطباق تخلف يا تخلفات پيمانكار با يك يا يك عده اي موارد مذكور در ماده 46 كافي براي فسخ پيمان و اجراي تمام مفاد ماده 47 خواهد بود و پيمانكار به هيچ عنوان نمي تواند فسخ پيمان را بعنوان يكي از موارد اختلاف موضوع ماده 53 تلقي و تقاضاي داوري كند ولي چنانچه حقي براي خود قائل باشد البته مي تواند بهدادگاههاي صلاحيتدار مراجعه نمايد بدون اينكه اين مراجعه او بتواند مانع اجراي مفاد ماده 47 گردد.
ماده 48 ـ خاتمه دادن پيمان و تكليف آن
هرگاه قبل از اينكه ارزش كارهاي انجام يافته توسط پيمانكار به هفتادوپنج درصد مبلغ پيمان رسيده باشد كارفرما بدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد بنا به مصلحت خود يا علل ديگر تصميم به خاتمه دادن پيمان بگيرد مراتب را كتباًبه اطلاع پيمانكار مي رساند و در همان اطلاعيه تكليف كارهايي را كه ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر و يا زيان مسلمي است بطور روشن معين مي كند و ضمناً مهلتي نيز بعنوان تاريخ خاتمه دادن پيمان تعيين مي نمايد تا پيمانكاربتواند در آن مهلت كارگاه را آماده براي تحويل بنمايد.
كارفرما در تاريخ خاتمه دادن پيمان آن قسمت از كارها را كه ناتمام است طبق تشريفات مذكور در ماده 41 تحويل قطعي و آن قسمت كه كاملاً پايان يافته است طبق تشريفات مذكور در ماده 39 تحويل موقت مي گيرد. تضمين قسمت اخير از كارها در مدت مندرج در ماده 5 پيمان بعهده پيمانكار است و به اين منظور نصف كسور وجه الضمان مربوط به آن كارها تا پايان دوره تضمين همچنان نزد كارفرما باقي مي ماند و سپس طبق ماده 41 عمل خواهد شد.
در مورد كارهاي ناتمام چنانچه معايبي در آنها مشاهده شود پيمانكار مكلف است به هزينه خود در مدت كوتاه و متناسبي كه با توافق كارفرما تعيين مي شود رفع عيب نمايد و سپس بنحو فوق تحويل قطعي ده.
پنج درصد ضمانت نامه انجام تعهدات و همچنين نصف كسور وجه الضمان مربوط به كارهاي پايان يافته و تمام كسور وجه الضمان مربوط به كارهاي ناتمام نزد كارفرما باقي مي ماند تا طبق تبصره 1 ماده 40 و همچنين ماده 52 پس ازتصفيه حساب پيمانكار آزاد گردد.
كارفرما طبق ماده 40 ظرف ده روز از تاريخ اعلام خاتمه دادن پيمان اقدام به تنظيم صورت وضعيت قطعي مي كند.نسبت به مصالح و تداركات موجود و سفارش شده و لوازم و تأسيسات و استهلاك تجهيزات پيمانكار بشرح زير اقدام خواهد شد:
الف ـ كليه مصالح و تداركات موجود در كارگاه كه طبق مشخصات بوده و براي اتمام كامل كار لازم باشد اندازه گيري شده و براساس موازين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقويم و در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود.
ب ـ بهاي مصالح و لوازم و تأسيساتي كه پيمانكار بمنظور اجراي كامل كار سفارش داده است طبق موازين پيمان برآورد مي شود و مبلغي كه بابت آنها از طرف پيمانكار تاديه شده است در مقابل تسليم اسناد مثبته در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود و تاديه بقيه بهاي اين مصالح و لوازم و تأسيسات و هر نوع تعهد مربوط به آنها بعهده كارفرما خواهدبود.
ج ـ تأسيسات پيمانكار كه در كارگاه موجود است طبق نظر كارشناسان مرضي الطرفين در وضع و حالت موجود تقويم وبهاي آن به بستانكار حساب پيمانكار منظور مي گردد.
پيمانكار مي تواند از واگذاري بعض يا تمام تأسيسات فوق خودداري كند و در اين صورت قيمت آنها به بستانكار حساب پيمانكار منظور نخواهد شد.
د ـ تعهداتي كه پيمانكار در مقابل اشخاص ثالث نموده كه در اثر خاتمه دادن به پيمان مستلزم پرداخت هزينه و خساراتي از جانب پيمانكار به آن اشخاص باشد پس از رسيدگي كارفرما به بستانكار حساب پيمانكار منظور مي شود.
ماده 49 ـ تعليق كار
الف ـ تعليق تا سه ماه ـ كارفرما مي تواند در مدت پيمان اجراي كار را موقتاً براي حداكثر سه ماه معلق نمايد و در اين صورت بايد مراتب را كتبي با تعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطلاع دهد. در مدت تعليق پيمانكار مكلف است كليه كارهاي انجام يافته و مصالح پاي كار و تأسيسات كارگاه را بر اساس پيمان بطور شايسته حفاظت و حراست نمايد.
پيمانكار بابت هزينه هاي عمومي و همچنين هزينه حفاظت و حراست كارگاه ماهانه مبلغي كه در دفتر مشخصات خصوصي تعيين شده دريافت خواهد كرد.
ب ـ تعليق مازاد بر سه ماه ـ در صورتي كه تعليق بيش از سه ماه ضروري باشد كارفرما مي تواند با جلب موافقت كتبي پيمانكار طبق شرايط مندرج در بند الف اين ماده مدت تعليق را افزايش دهد. در صورت عدم موافقت پيمانكار پيمان خاتمه يافته تلقي و طبق ماده 48 عمل خواهد شد.
ماده 50 ـ جريمه تأخير
هرگاه با رعايت مواد 31 و 39 پيمانكار در خاتمه مدت پيمان تأخير داشته باشد جرائمي بشرح زير به او تعلق خواهدگرفت:
1ـ هرگاه جمع مدت تأخيرها از يكدهم مدت پيمان تجاوز نكند براي هر روز تأخير يك دوهزارم مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن تأخير شده است.
2ـ هرگاه جمع مدت تأخيرها از يكدهم مدت پيمان تجاوز نمايد تا يكدهم مدت پيمان طبق بند 1 و براي مازاد بر آن تا يك چهارم مدت پيمان دو برابر ميزان تعيين شده در بند 1.
3ـ هرگاه جمع مدت تأخيرها از يك چهارم مدت پيمان تجاوز نمايد كارفرما با احتساب جرائم مذكور در بند 2 بالا مي تواند پيمان را فسخ و طبق ماده 47 عمل كند ولي در صورت ادامه پيمان مجموع جرائم تأخير قابل دريافت از پيمانكار هيچگاه نمي تواند از جمع جريمه مأخوذه بر پايه بند 2 تجاوز كند و مدت اضافه بر يك چهارم مدت پيمان جهت ادامه و انجام كارها بدون جريمه محسوب خواهد شد.
تبصره ـ مبلغ باقيمانده كارها كه در اجراي آن تأخير شده است عبارت است از مبلغ مذكور در ماده 3 پيمان به اضافه مبالغ مربوط به كارهاي اضافي وجديد مذكور در مواد 29 و30 شرايط عمومي منهاي مبلغ صورت وضعيت مربوط به كارهاي انجام يافته تا آخرين روز مدت پيمان.
ماده 51 ـ وارد شدن صدمه به تأسيسات موجود در كارگاه يا تغيير وضع آنها
هرگاه در اثر عمل پيمانكار به تأسيسات موجود در كارگاه مانند ارتباطات تلفني و تلگرافي ـ لوله آب رساني ـ خط برق وغيره صدماتي وارد شود پيمانكار متعهد است هزينه ترميم با برقراري مجدداً آنها بپردازد.
هرگاه انجام عمليات موضوع پيمان تغيير وضع تأسيسات فوق را ايجاب كند پيمانكار به كارفرما اطلاع خواهد داد تا مأمورين مربوط براي تعويض آنها اقدام نمايند. در اين صورت هزينه تعويض به عهده كارفرما خواهد بود.
ماده 52 ـ صورتحساب قطعي و تصفيه حساب پيمانكار
صورتحساب قطعي پيمان عبارت است از مبلغ صورت وضعيت قطعي كه طبق ماده 40 تهيه و تنظيم مي شود و مبالغي كه براساس مواد پيمان و شرايط عمومي و ساير اسناد منضم به پيمان و به مبلغ بالا اضافه و يا از آن كسر مي شود. (اين مبالغ شامل كسور مندرج در ماده 37 و احتمالاً بهاي مصالح و تأسيسات و ماشين آلات تحويلي پيمانكاربه كارفرما ـ جبران خسارات ـ جرائم ـ دعاوي پيمانكار نسبت به كارفرما و برعكس و غيره مي باشد).
صورتحساب قطعي كه به ترتيب بالا تنظيم مي گردد مأخذ تصفيه حساب نهايي پيمانكار خواهد بود و پس از امضاي آن از طرف كارفرما و پيمانكار براي طرفين قطعي بوده و هرگونه اعتراضي نسبت به آن بلااثر خواهد بود.
هرگاه براساس اين صورت حسابت قطعي پيمانكار بستانكار شود طلب او منتهي در مدت يك ماه از تاريخ امضاي صورتحساب قطعي پرداخت مي گردد و بغير از نصف كسور وجه الضمان كه بصورت نقد يا ضمانتنامه تا تحويل قطعي بايد نزد كارفرما باقي بماند ساير ضمانت نامه هاي پيمانكار از هر قبيل كه باشد بلافاصله آزاد مي شود.
هرگاه براساس اين صورتحساب قطعي پيمانكار مبلغي بدهكار شود مكلف است در مدت يك ماه از تاريخ امضاي صورتحساب قطعي طلب كارفرما را بپردازد و اگر در اين پرداخت تأخير نمايد و يا استنكاف ورزد كارفرما حق خواهد داشت بدون احتياج به انجام تشريفات قضائي طلب خود را از محل ضمانتنامه هاي پيمانكار و يا دارايي موجود او دركارگاه وصول كند و اگر مبالغ اين ضمانتنامه ها يا دارايي مزبور تكافو ننمايد طبق قوانين جاريه كشور از ساير دارايي اووصول كند.
هرگاه پيمانكار در مهلت مقرر يك ماه طلب كارفرما را پرداخت كند به غير از نصف كسور وجه الضمان كه تا تحويل قطعي نزد كارفرما باقي مي ماند بقيه ضمانت نامه هاي او به هر عنوان كه باشد بلافاصله از طرف كارفرما آزاد مي گردد.
تبصره ـ منتهي تا 15 روز بعد از تاريخ تحويل موقت صورت وضعيت موقتي طبق ماده 37 بدون منظور داشتن هيچ نوع مصالح پاي كار تنظيم مي شود هرگاه براساس اين صورت وضعيت پيمانكار بدهكار نباشد و يا جمع مبلغ بدهي او ازنصف كسور وجه الضمان كمتر باشد پنج درصد مربوط به ضمانت نامه انجام تعهدات بلافاصله پس از تصويب صورتمجلس تحويل موقت طبق ماده 34 آزاد مي شود. ولي اگر جمع بدهي پيمانكار بيش از نصف كسور وجه الضمن باشد و پيمانكار در پرداخت اين بدهي اقدامي ننمايد ضمانت نامه مزبور تا هنگام تصفيه حساب تمديد مي شود و نزدكارفرما باقي مي ماند.
ماده 53 ـ حل اختلاف
در صورتي كه اختلافاتي بين كارفرما و مقاطعه كار پيش آمد كند اعم از اينكه مربوط به اجراي عمليات موضوع پيمان و يا مربوط به تفسير و تعبير هريك از مواد پيمان و شرايط عمومي و ساير اسناد و مدارك پيوست پيمان باشد چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمايند از طريق مراجعه به محاكم و مراجع صالحه دادگستري حل وفصل خواهد شد.
پيمانكار ملزم است كه تا حل اختلاف تعهداتي را كه پيمان بموجب پيمان بعهده دارد اجرا نمايد و در غير اين صورت كارفرما طبق پيمان و شرايط عمومي آن به تشخيص خود نسبت به پيمانكار عمل خواهد نمود. بديهي است كارفرما نيزدر طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را براساس پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن به تشخيص خود نسبت به پيمانكار انجام خواهد داد.
تبصره 1ـ حضور نمايندگان سازمان برنامه در جلساتي كه بوسيله مجريان طرح براي توافق جهت رفع اختلاف با مقاطعه كار تشكيل مي گردد ضرورت قطعي دارد.
تبصره 2ـ توافق حاصله وقتي قابل اجرا خواهد بود كه به تصويب هيئت عامل برنامه برسد. بنابراين دستگاه اجرايي مكلف است در ظرف ده روز از تاريخ حصول توافق موضوع را به سازمان برنامه گزارش دهد.
پيمانكار كارفرما
86 :شماره انتشار  تصويب نامه  :نوع قانون
تاريخ ابلاغ 27/03/1342:تاريخ تصويب
موضوع  :دستگاه اجرايي
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5710
شرايط عمومی پيمان
شرايط عمومی پيمان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *