شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاک كشور 1

اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاک كشور
مهندسي آب و خاک
دانلود فایل WORD اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاک كشور
شماره22804/ت 241 ه- 16/8/1372
وزارت كشاورزي
هيات وزيران در جلسه مورخ 7/7/1372بنا به پيشنهاد شماره 2516/ط /7/1045مورخ 15/2/1372وزارت كشاورزي و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي –مصوب 1369-و در اجراي بند (10)مصوبه شماره 2265/د ش مورخ 19/11/1371شوراي عالي اداري، اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور را به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول –كليات
ماده1-نام شركت :شركت سهامي خاص خدمات مهندسي آب و خاك كشور ،كه از اين پس اختصارا شركت ناميده مي شود :
ماده2-مركز اصلي شركت :مركز اصلي شركت شهرستان كرج مي باشدودرصورت لزوم مي تواند در نقاط در نقاط ديگر به تاسيس شعبه يا نمايندگي مبادرت نمايد .
ماده3-مدت شركت :شركت براي مدت نامحدود تشكيل مي گردد.
ماده4-شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و اصول بازرگاني اداره مي شود .
فصل دوم –موضوع و هدف شركت
ماده5-موضوع و اهداف شركت به شرح زير مي باشد :
1-انجام مطالعه و تهيه طرح ها و نقشه ها ي اجرايي طرحهاي آب و خاك و توسعه منابع و امور زير بنايي كشاورزي در سطح كشور و نظارت فني بر اجراي طرحهايي كه شركت پيمانكار آنها نيست .
2-انجام كليه عمليات اجرايي و فعاليتهاي مهندسي و آزمايشگاهي ،نقشه برداري و طراحي و امور زير بنايي كشاورزي .
3-انجام كليه عمليات و فعاليتهاي مكانيزاسيون در اراضي زراعي و باغي .
4-خريد ،فروش ،اجاره ،استيجار ماشين آلات ،وسايل و لوازم يدكي ،تجهيزات ،ساختمانها و تاسيسات و مصالح مربوط اعم از منقول و غير منقول و ايجاد و اداره كارگاهها ،منحصرا در جهت نيل به اهداف شركت .
5-انجام ساير عمليات مصوب مجمع عمومي كه در اجراي اهداف شركت و در چار چوب اساسنامه ضروري و به صرفه و صلاح شركت باشد .
6-شركت به منظور وصول به هدفهاي خود مجاز است با تصويب هيات مديره و موافقت مجمع عمومي برابر قوانين و مقررات مربوط در شركت هايي كه ارتباط با موضوع فعاليت هاي شركت داشته باشند سرمايه گذاري و يا مشاركت نمايند .
تبصره 1-شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي در چارچوب سياستهاي عمومي دولت نسبت به عقد قرارداد اجراي طرحها و پرو ژه هاي اجرايي در خارج از كشور نيز اقدام نمايد .
تبصره2-شركت مجاز به انجام فعاليت هايي كه در محدوده وظايف قانوني ساير سازمانهاي وابسته به وزارت كشاورزي است ،نمي باشد .
فصل دوم –سرمايه شركت
ماده6-سرمايه مبلغ بيست ميليون (200000000)ريال منقسم به دو هزار سهم ده هزار ريالي مي باشد كه تماما متعلق به دولت است .
تبصره 1-ما به التفاوت كليه دارائيهاي شركت خدمات ماشين هاي كشاورزي قزوين اعم از جاري و ثابت به قيمت دفتري پس از وضع كليه ديون و تعدات به حساب افزايش سرمايه شركت منظور خواهد شد .
تبصره2-وجوه ناشي از تصفيه شركتهاي منحله قزوين تك و ماكس پس از كسب مجوز مراجه ذي ربط به عنوان افزايش سرمايه شركت منظور مي گردد.
فصل چهارم –اركان شركت
ماده7-اركان شركت عبارتند از :
الف-مجمع عمومي .
ب-هيات مديره و مدير عامل .
ج-بازرس (حسابرس )
مجمع عمومي
ماده8-مجمع عمومي شركت دو نوع است :
الف-مجمع عمومي عادي .
ب-مجمع عمومي فوق العاده .
ماده9-مجمع عمومي عادي شركت هر سال حداقل دو مرتبه ،تشكيل مي شود يكبار تا پايان نيمه اول سال جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و سال قبل و ساير مواردي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار مي گيرد و يكبار در نيمه دوم سال براي رسيدگي و تصويب برنامه وبودجه سال بعد و ساير موارد مندرج در دستور جلسه .
تبصره-دع.تنامه به ص.رت كتبي 15روز قبل از موعد تشكيل جلسه مجمع توسط رئيس مجمع عمومي همراه با سوابق مربوط براي ساير اعضاي مجمع عمومي ارسال خواهد شد .
ماده10-اعضاي مجمع عمومي عبارتند از :
1-وزير كشاورزي (رييس مجمع ).
2-وزير امور اقتصادي و دارايي .
3-وزير جهاد سازندگي .
4-وزير نيرو .
5-رييس سازمان برخامه و بودجه .
ماده11-وظايف مجمع عمومي عادي :
1-بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد مالي شركت كه توسط هيات مديره پيشنهاد مي شود .
2-تعيين و تصويب خط مشي و سياست كلي شركت .
3-تصويب بودجه و يا اصلاحيه و متمم بودجه و بررسي گزارش عمليات ساليانه شركت .
4-تصويب آيين نامه هاي مالي ،معاملاتي ،استخدامي ،بهره برداري ،اداري و رفاهي شركت كه از طرف هيات مديره پيشنهاد مي شود با رعايت قوانين مروبط .
5-اتخاذ تصميم نسبت به فروش يا واگذاري دارايي هاي ثابت شركت و خريد و فروش و توثيق اموال غير منقول به پيشنهاد هيات مديره با رعايت مقررات مربوط به اموال دولتي .
6-عزل و نصب اعضاي هيات مديره ،به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي .
7-رسيدگي و اخذ تصميم نسبت به استفاده از تسهيلات اعتباري بانك ها و موسسات اعتباري .
8-اتخاذ تصميم نسبت يه مطالبات لا وصول كه از طرف هيات مديره پيشنهاد مي شود .
9-بررسي در مورد حل و فصل دعاوي شركت به طريق صلح و سازش يا ارجاع به داوري و تعيين داور استرداد داوي با رعايت اصل يكصدو سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
10-تعيين حقوق و مزاياي هيات مديره و مدير عامل و حق الزحمه بازرس با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
11-نعيين ميزان و موارد مصرف از اندوخته هاي احتياطي و سرمايه اي .
12-تصويب تشكيلات شركت به پيشنهاد هيات مديره پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور .
13-رسيدگي واتخاذ تصميم در مورد ساير امور شركت كه در حدود اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات در صلاحيت مجمع عمومي باشد .
14-اتخاذ تصميم در مورد پرداخت فوق العاده جبران زحمات به كاركنان شاغل در مشاغل تخصصي و مديران از محل سود ويژه شركت .
ماده12-مجمع عمومي فوق العاده به منظور افزايش يا كاهش سرمايه و انحلال شركت تشكيل خواهد شد .
هيات مديره و مدير عامل
ماده13-هيات مديره شركت مركب از 5 نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل خواهد بود كه به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب خواهند شد و تا موقعي كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است .
تبصره1-معاون وزير كشاورزي در امور زير بنايي ،رييس هيات مديره خواهد بود و ميتواند يكي از اعضاي هيات مديره را به عنوان نايب رئيس انتخاب نمايد تا در غياب رييس هيات مديره به قائم مقامي وي وظايف محوله را در اختيار تفويضي انجام دهد .
تبصره2-در صورت فوت يا استعفا،يا عزل هر يك از اعضاي هيات مديره به جاي او شخص ديگري از طرف مجمع عمومي انتخاب مي شود ،مدت خدمت عضو جايگزين تا پايان خدمت كسي است بجاي او تعيين شده است .
تبصره3-جلسات هيات مديره حداقل ماهي يك مرتبه به دعوت رييس هيات مديره و يا نايب رييس با حضور حداقل 3 نفر از اعضاي هيات مديره در محل شركت يا در هر محلي كه رييس هيات مديره تعيين نمايد تشكيل مي گرددو تصميمات با سه راي موافق اتخاذ خواهد شد .اداره جلسات هيات مديره با رييس هيات مديره يا نايب رييس است .
هيات مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه د رآن ثبت و به امضاي مدير عامل و اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد .
تبصره1-مدير عامل شركت مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيات مديره و يا مديران و روساي قسمتها ،به تشخيص و مسئوليت خود تفويض نمايد
تبصره2- مكاتبات اداري شركت با امضاي مدير عامل يا كساني كه از طرف او حق امضاءدارند خواهد بود .
ماده16-كليه قراردادهاي شركت با رعايت مقررات و آيين نامه هاي مربوط با امضاي مشترك مدير عامل و يكي از اعضاي هيات مديره يا نمايندگان مجاز از طرف آنان معتبر خواهد بود .
تبصره-كليه چكها و اسناد مالي با امضاي مشترك مدير عامل و ذيحساب شركت يا نمايندگان مجاز آنان معتبر خواهد بود .
ماده17-مدير عامل پيشنهاد لازم را جهت پرداخت حداكثر ده درصد (10%)از سود ويژهسالانه شركت به عنوان فوق العاده جبران قسمتي از زحمات كاركنان شاغل در مشاغل تخصصي و مديراني كه در انجام وظيفه و پيشبرد امور تلاش چشمگير داشته اند پس از تاييد هيات مديره براي تصويب نهايي به رياست مجمع عمومي تقديم مي نمايد .
ماده18-مدير عامل موظف است يم نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عملكرد سالانه شركت را پس از تاييد هيات مديره حداقل دو ماه قبل از طرح در مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط ،به بازرس (حسابرس )تسليم نمايد .
بازرس (حسابرس )
ماده19-سازمان حسابرسي ،بازرس (حسابرس )شركت مي باشد .
تبصره1-اقدامات بازرس (حسابرس )در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان عادي كارهاي شركت باشد .
تبصره2-سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد .باستثناي سال اول كه شروع آن از تاريخ تصويب اين اساسنامه مي باشد .
ماده20-مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده طبق قانون تجارت و قوانين مربوط به شركتهاي دولتي عمل خواهد شد .
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 5449مورخ 5/8/1372شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است .
معاون اول رئيس جمهور –حسن حبيبي
اصلاح اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور
1374.07.23 – .9114ت14543ه – 1374.07.25 – 79
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.7.23 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع نامه شماره .822ه.ب مورخ 1373.9.28) تصويب‌نمود:
‌اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور موضوع تصويب‌نامه شماره .22804ت 241 ه مورخ 1373.8.16 به شرح زير اصلاح‌مي‌شود:
1 – در ماده (2) عبارت “‌با رعايت قوانين مربوط” پس از عبارت “‌نقاط ديگر” اضافه مي‌شود.
2 – عبارت “‌با رعايت ماده 6 قانون نظام هماهنگ” به آخر بند (14) ماده (11) اضافه مي‌شود.
3 – در قسمت اخير ماده (17)، عبارت “‌پس از تأييد هيأت مديره، براي تصويب نهايي به رياست مجمع عمومي تقديم مي‌نمايد.” به عبارت “‌پس از تأييد هيأت‌مديره، از طريق رياست مجمع عمومي براي تصويب دولت ارايه مي‌نمايد.” تغيير مي‌يابد.
4 – ماده (18) به شرح زير تغيير مي‌يابد:
“‌هيأت مديره موظف است يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عملكرد سالانه شركت را پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خردادماه، قبل‌از طرح در مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط به بازرس (‌ حسابرس) تسليم نمايد.”
‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور
رأي شماره ۶۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع مقررات حاکم بر نحوه تمديد قرارداد مستخدمان غيررسمي شرکت خدمات مهندسي آب و خاک کشور
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: با توجه به اين که مطابق مواد ۶ و ۴ اساسنامه اصلاحي شرکت سهامي خدمات مهندسي آب و خاک کشور موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۲۸۰۴/ت۲۴۱هـ ـ ۱۶/۸/۱۳۷۲ هيأت وزيران، شرکت سهامي خدمات مهندسي آب و خاک کشور دولتي است و به موجب نامه شماره ۴۴۱۰ـ۱۶/۷/۱۳۷۵ معاون رئيس جمهور و دبيرکل سازمان وقت امور اداري و استخدامي کشور، شرکت مذکور تابع مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي مصوب سال ۱۳۵۳ و اصلاحيه سال ۱۳۵۸ به عنوان مقررات خاص اعلام شده است و به موجب نامه شماره ۵۰۰/۵۶۰۱۲۲۴۳/۱۳۴۵ـ ۹/۱۰/۱۳۷۵ معاون وقت برنامه‌ريزي و پشتيباني وزارت وقت ‌کشاورزي، وزير کشاورزي در اجراي ماده ۶۸ مقررات اداري، مالي، تشکيلاتي و استخدامي وزارت کشاورزي با شمول آيين‌نامه استخدامي مستخدمان غير رسمي وزارت کشاورزي موضوع تصويب‌نامه شماره ۸۴۷۱۰/ت۱۴۳۷۰هـ ـ۱۰/۷/۱۳۷۴ هيأت وزيران، بر کارکنان شرکت خدمات مهندسي آب و خاک کشور موافقت کرده و در ماده ۲ آيين‌نامه استخدامي مستخدمان غير رسمي وزارت کشاورزي، مدت قرارداد استخدام غير رسمي يک سال و تمديد آن در صورت نياز و رضايت بخش‌بودن خدمت مستخدم امکان پذير اعلام شده است و در ماده ۱۶ آيين‌نامه موصوف، مستخدمان غير رسمي در کليه موارد استخدامي منحصراً مشمول اين آيين‌نامه شناخته و از شمول قانون کار و ساير مقررات استخدامي مستثني شده‌اند، بنابراين اعاده به خدمت کارکنان مشمول آيين‌نامه موصوف به خدمت با وصف عدم نياز شرکت مهندسي آب و خاک کشور موجه نيست و در هيچ يک از مواد آيين‌نامه مذکور، حکمي مبني بر الزام به تبديل وضعيت استخدامي به رسمي مستخدمان با سابقه ۸ سال ملاحظه نمي‌شود. با توجه به مراتب آراء صادر شده از شعب ۱۲ و ۱۱، ۹، ۸ ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش کار که شکايت را  وارد ندانسته‌اند صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5524
 اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاک كشور

شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاک كشور

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *