فناوری های نوین آب های جوی 1

اساسنامه سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب های جوی
دانلود فایل WORD اساسنامه سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب­های جوی
شماره ۱۸۰۵۱۶/ت ۵۹۸۰۲هـ                    ۱۴۰۱/۹/۲
وزارت نیرو
هیأت وزیران در جلسه های ۱۴۰۱/۵/۵ و ۱۴۰۱/۸/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۱/۱۳۷۳۱/۲۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ وزارت نیرو و به استناد بند (ط) تبصره(۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، اساسنامه سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب­های جوی را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب­های جوی
ماده۱ـ به منظور ارتقای بهره برداری و استفاده هرچه بیشتر از منابع آب جوی از طریق فراهم نمودن زیرساخت های لازم با استفاده از فناوری های نوین، سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب­های جوی که در این اساسنامه به اختصار “سازمان” نامیده می شود با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت نیرو تشکیل و طبق قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می­ شود.
تبصره ـ فناوری های نوین شامل کلیه فناوری­هایی است که در زمین، دریا، هوا و فضا می تواند موجب ارتقای بهره برداری و استفاده هر چه بیشتر از منابع آب جوی شود.
ماده۲ـ موضوع فعالیت سازمان، استفاده از فناوری های نوین و بکارگیری آن و نیز مدیریت راهبردی متمرکز با به کارگیری بخش غیردولتی و شرکت های دانش­بنیان، دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش ­عالی، پژوهشی و فناوری و اعمال سیاست های مرتبط با تعدیل وضع آب و هوا و بارورسازی ابرها در جهت استفاده هر چه بیشتر از منابع آب جوی است.
ماده۳ـ مرکز سازمان در تهران (بدون واحد استانی) و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می باشد.
تبصره ـ سازمان با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود تشکیل و برای انجام وظایف قانونی خود از امکانات و نیروی انسانی واحدهای ذی ­ربط وزارت نیرو استفاده می­نماید.
ماده۴ـ از تاریخ تصویب این اساسنامه، همه وظایف و مسئولیت های مرتبط با این سازمان به همراه بودجه و اعتبارات، اموال، دارایی ها، بدهی ها، تعهدات و امکانات و نیروی انسانی از شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مؤسسه تحقیقات آب و ستاد وزارت نیرو به این سازمان انتقال می یابد.
ماده۵ ـ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می شود:
۱ـ تدوین برنامه های کلان، میان­مدت و کوتاه­مدت، مدیریت منابع آب جوی در جهت فناوری­های نوین و دستورالعمل های لازم و تدوین استانداردهای مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت و وظایف سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها.
۲ـ واپایش (کنترل) بهره برداری منابع آب جوی از طریق راهبری و هماهنگی اقدام مؤثر عملیاتی سامانه های زمینی، هوایی و فضایی، جلوگیری از مداخلات جوی مخرب داخلی و مقابله با مداخلات جوی خارجی با رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوزهای قانونی مربوط.
۳ـ انجام مطالعات، تحقیقات، پژوهش، امکان سنجی، طراحی، تهیه، اجرا و توسعه تجهیزات و فناوری های نوین مرتبط با اهداف سازمان و انتقال فناوری، تولید، خودکفایی و بهره برداری از آن.
۴ـ خرید خدمات از بخش غیردولتی و واحد های فناوری داخلی و خارجی از جمله شرکت­های دانش­بنیان، دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش ­عالی، پژوهشی و فناوری برای انجام امور مطالعاتی، تحقیق، توسعه، آموزش، مشاوره، طراحی، امور اجرایی، بهره برداری از تجهیزات و تأسیسات به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات در حوزه های مرتبط با اهداف سازمان و صدور اجازه فعالیت و بهره برداری در حوزه های مرتبط در چهارچوب قوانین مربوط جهت دستیابی به اهداف سازمان.
۵ ـ حمایت از طراحی، ساخت و آزمایش طرح­های آزمایشی به منظور کسب دانش و تجربیات نوین و نیز حمایت فنی و اقتصادی و هدایت مطالعات و پژوهش­های مراکز علمی، تحقیقاتی، مشاوره­ای در راستای بهبود اهداف سازمان.
۶ ـ ایجاد ارتباط و بستر تعامل با سایر کشورهای دارای فناوری­های مورد نیاز جهت تبادل فناوری­های نوین و دستیابی به اهداف سازمان.
۷ـ ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات.
۸ ـ ایجاد سازوکار لازم به منظور حمایت از حقوق مالکیت فکری در نظام نوآوری ملی و بین­المللی در حوزه فعالیت سازمان.
۹ـ مشارکت و سرمایه­گذاری در تأمین صندوق­های غیردولتی خطرپذیر و پژوهش و فناوری در چهارچوب قوانین.
۱۰ ـ انجام سایر فعالیت­هایی که به موجب سایر قوانین بر عهده سازمان محول می­شود.
ماده۶ ـ رئیس سازمان از بین اشخاص مسلمان، امین و مورد وثوق دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان و سابقه و تجربه کافی مرتبط توسط وزیر نیرو انتخاب و منصوب می­شود و همتراز معاون وزیر نیرو است.
ماده۷ـ رئیس سازمان، بالاترین مقام سازمان است و در چهارچوب مقررات قانونی مربوط، اداره امور سازمان بر عهده وی می باشد. رئیس سازمان در مراجع قانونی، نماینده سازمان است و حق توکیل به غیر، ارجاع دعاوی به داوری و ارائه پیشنهاد صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای وظایف محول شده به سازمان را دارا می باشد و نیز دارای سایر اختیارات زیر است:
۱ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی داخلی سازمان.
۲ـ تهیه و تدوین ساختار سازمانی و پیشنهاد به مراجع ذی­صلاح با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۳ـ اداره امور فنی، اداری، مالی، بودجه، استخدامی سازمان و نصب و عزل یا اعمال سایر مقررات اداری درباره کارکنان در حدود مقررات مربوط.
۴ ـ نظارت بر اجرای برنامه ها و حسن جریان امور، وظایف سازمان مندرج در ماده (۵) این اساسنامه و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان.
۵ ـ تهیه و تنظیم برنامه ها و فعالیت های جدید در راستای اهداف و وظایف سازمان.
۶ ـ نمایندگی قانونی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضائی برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی و اداری و هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل به غیر.
۷ـ معرفی امضاهای مجاز برای استفاده از حساب های بانکی و امضای نامه ها و مکاتبات با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ماده۸ ـ قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای رئیس سازمان و یا یکی از معاونان سازمان و مهر سازمان معتبر است.
ماده۹ـ دارندگان حق امضای چک ها، اسناد و اوراق مالی عبارتند از:
۱ـ رئیس سازمان یا نماینده وی با رعایت شرط امانت و وثاقت.
۲ـ ذی­حساب یا مدیرکل امور مالی سازمان.
تبصره ـ چک ها و اسناد مزبور با امضای رئیس سازمان یا نماینده مجاز از طرف وی، ذی­حساب سازمان یا مدیر کل امور مالی سازمان و مهر سازمان معتبر است.
ماده۱۰ـ رئیس سازمان می تواند با حفظ مسئولیت، قسمتی از اختیارات خود را به مدیران یا کارکنان سازمان با رعایت شرط امانت و وثاقت به موجب ابلاغ کتبی تفویض کند.
ماده۱۱ـ منابع مالی سازمان عبارت است از:
۱ـ  اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه کل کشور.
۲ـ درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به متقاضیان که به عنوان درآمدهای اختصاصی محسوب می شود و در چهارچوب بودجه های مصوب برای انتقال و به کارگیری فناوری­های نوین به منظور بهبود شرایط آبی کشور در مناطق مستعد هزینه می­شود.
۳ـ کمک­ها، هدایا و وقف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره ـ کمک دولت به این سازمان در اولین سال تأسیس از محل ردیف متفرقه (۱ـ ۵۱۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در سال­های آتی از محل ردیف مستقلی که برای این سازمان در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش ­بینی می گردد تأمین خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۱۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5410
اساسنامه سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب های جوی

فناوری های نوین آب های جوی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *