قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها 1

قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموريت كاركنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دولتی
احتساب سوابق خدمت
دانلود فایل WORD قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها
ماده 1- مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است در صورتي كه قبل از استخدام سابقه خدمت در نهادهاي انقلاب اسلامي داشته باشند. سابقه خدمت تمام وقت آنان در نهادهاي مزبور از لحاظ پايه يا درجه يا هر عنوان مشابه ديگر و بازنشستگي و وظيفه جزو سوابق خدمت دولتي آنان منظور و محسوب خواهد شد.
تبصره1- منظور از خدمت تمام وقت انجام وظيفه برابر ساعت كار مقرر در مورد كاركنان نهاد ذي ربط بوده و مشروط برآنست كه حداقل از 40 ساعت كار در هفته كمتر نباشد.
تبصره 2- در صورتي كه در برخي از مؤسسات موضوع اين قانون مقررات در مورد تعيين ميزان كسور بازنشستگي يا حق بيمه بابت احتساب سوابق خدمت مزبور وجود نداشته  باشد كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم مستخدم براساس اولين حقوق خدمت رسمي يا ثابت يا دائم در مؤسسه متبوع محاسبه و توسط مستخدم پرداخت خواهد شد.
ماده 2- مأموريت كاركنان نهادهاي انقلاب اسلامي به دستگاه هاي موضوع ماده يك اين قانون با موافقت آنان و دستگاه هاي ذيربط مجاز مي باشد و حقوق و مزاياي آنان در مدت مأموريت براساس شغلي كه در مؤسسه محل مأموريت عهده دار خواهند شد از اعتبار مؤسسه مزبور پرداخت خواهد شد.
تبصره- انتصاب كاركنان موضوع اين ماده در مؤسسه محل خدمت به پست هاي ثابت سازماني يا مشاغل مستمر و پرداخت حقوق و مزاياي آنان با رعايت مقررات مورد عمل در مورد مستخدمين همان مؤسسه صورت مي گيرد. چنانچه اين قبيل مأموران عهده دار مشاغل غيرمستمر يا موقت گردند حسب مورد با آنان همانند مستخدمين پيماني يا موقت يا قراردادي رفتار خواهد شد.
ماده 3- چنانچه سن اشخاص مذكور در ماده يك به لحاظ خدمت در نهادهاي انقلاب اسلامي از حداكثر سن مجاز براي استخدام تجاوز نمايد با پرداخت كسور بازنشستگي سه دولت توسط مستخدم بابت سنوات مازاد بر سن مجاز، به تعداد سنواتي كه در خدمت نهادها بوده اند به حداكثر مذكور اضافه مي گردد تا استخدام آنان بلامانع باشد.
ماده 4- دولت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون ضوابط نهاد انقلابي به ضميمه فهرست نهادهاي انقلابي موجود را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 5- آئين نامه اجرائي اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
آئين نامه اجرايي قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و مأموريت كاركنان نهادهاي مزبور وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي مصوب 6/11/ 1364
ماده 1– از تاريخ تصويب قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و مأموريت كاركنان نهادهاي مزبور به وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي مصوب 1364/11/6 مجلس شوراي اسلامي سابقه خدمت تمام وقت مستخدمين رسمي يا ثابت يا دائم وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است در نهادهاي انقلاب اسلامي از لحاظ پايه يا درجه يا هر عنوان مشابه ديگر و بازنشستگي و وظيفه جزو سنوات خدمت دولتي محسوب مي گردد.
تبصره – منظور از خدمت تمام وقت انجام وظيفه برابر ساعات كار مقرر در مورد كاركنان نهاد ذيربط بوده و مشروط بر آن است كه حداقل از 40 ساعت كار در هفته كمتر نباشد. احراز انجام خدمت در نهاد و تمام وقت بودن آن براساس مدارك مثبته به عهده دستگاه متبوع مستخدم مي باشد.
ماده 2 – سوابق خدمت مستخدمين موضوع ماده يك در نهاد مربوط از لحاظ تجربي به منظور ارتقاء گروه يا رتبه يا عناوين مشابه آن در حكم سابقه خدمت دولتي تلقي گرديده و براساس مقررات طرح طبقه بندي و ضوابط مورد عمل در دستگاه متبوع ملاك محاسبه قرار مي گيرد.
ماده 3 – در دستگاه هايي كه مقرراتي براي تعيين ميزان كسور بازنشستگي يا حق بيمه مربوط به سنوات خدمت اين قبيل مستخدمين وجود داشته باشد كسور بازنشستگي يا حق بيمه مربوط طبق مقررات استخدامي مورد عمل آن دستگاه محاسبه و تعيين خواهد شد و در صورتي كه در دستگاه متبوع آنان مقرراتي دراين زمينه وجود نداشته باشد كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم مستخدم براساس اولين حقوق خدمت رسمي يا ثابت يا دائم در موسسه متبوع محاسبه و توسط مستخدم پرداخت خواهد شد.
ماده 4 – در صورتي كه مستخدمين موضوع اين آئين نامه در مدت خدمت در نهاد مربوط وجوهي بابت بازنشستگي و از كارافتادگي و فوت به صندوق خاص خود پرداخت نموده باشند كسور مزبور به صندوق بازنشستگي موسسه متبوع آنان منتقل و بابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت مزبور محسوب خواهد شد. هرگاه كسور مزبور كمتر از ميزان كسور تعيين شده طبق مقررات موسسه متبوع آنان باشد، مابه التفاوت توسط مستخدم پرداخت مي گردد.
ماده 5 – احتساب سابقه خدمت مستخدمين مشمول اين آئين نامه در نهضت سوادآموزي از شمول اين آئين نامه مستثني و كماكان تابع مقررات قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصي كه در نهضت سوادآموزي خدمت كرده اند مصوب 1363/8/3 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي آن مي باشد.
ماده 6 – اعزام كاركنان نهادهاي انقلاب اسلامي به موسسات موضوع ماده يك اين آئين نامه بعنوان مأمور با تقاضاي آن موسسات و موافقت نهاد مربوط و رضايت كاركنان مزبور مجاز است. مدت مأموريت طبق توافق دستگاه محل مأموريت و نهاد انقلابي متبوع مستخدم تعيين مي گردد و حداكثر در طول خدمت مستخدم از پنج سال اعم از متوالي يا متناوب تجاوز نخواهد كرد.
تبصره– در مواردي كه دستگاههاي محل مأموريت به خدمت مأموران موضوع اين ماده نياز نداشته باشند مكلفند مراتب را به نهادهاي انقلابي متبوع آنان اعلام نمايند و از تاريخ اعلام عدم نياز، مستخدم مأمور در اختيار نهاد متبوع خود قرار خواهد گرفت.
ماده 7 – انتصاب اين قبيل مأموران به پست هاي سازماني يا مشاغل مستمر يا دائم در موسسه محل مأموريت براساس مقررات استخدامي مورد عمل آن موسسات صورت مي گيرد و گروه و پايه يا عناوين مشابه ديگر آنان با توجه به شغل ارجاعي و سنوات خدمت قابل قبول طبق مقررات استخدامي دستگاه محل مأموريت و سابقه خدمت در نهادهاي انقلاب اسلامي تعيين خواهد شد.
ماده 8 – حقوق و مزايا و فوق العاده هاي اين گونه مأموران در صورت استحقاق براساس مقررات مورد عمل در دستگاه محل مأموريت محاسبه و از اعتبار همان دستگاه پرداخت خواهد شد.
ماده 9 – در صورتيكه مأموران اعزامي از نهادهاي انقلاب اسلامي به پستهاي سازماني يا مشاغل مستمر يا دائم در موسسه محل مأموريت منصوب نشوند و يا عهده دار مشاغل غيرمستمر يا موقت گردند حسب مورد با آنان همانند مستخدمين پيماني يا قراردادي رفتار خواهد شد.
ماده10 – در صورتي كه نهاد متبوع اين قبيل مأموران داراي صندوق بازنشستگي خاص بوده يا مشترك يكي از صندوق هاي بازنشستگي باشد، موسسه محل مأموريت مكلف است كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم مستخدم را براساس مقررات مورد عمل نهاد ذي ربط از حقوق و مزاياي آنان كسر و با اضافه نمودن سهم كارفرما به صندوق مربوط واريز نمايد.
ماده 11 – مدت خدمت مأمورين موضوع اين آئين نامه در موسسه محل مأموريت به منزله خدمت در نهاد متبوع آنان تلقي مي گردد.
ماده 12 – تا زماني كه ضوابط و فهرست نهادهاي انقلابي موضوع ماده4 قانون احتساب سوابق خدمت در نهادهاي انقلاب اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است نهادهاي انقلاب اسلامي موضوع اين آئين نامه نهادهائي مي باشند كه اسامي آنها به تصويب مراجع ذيصلاح رسيده است.
 رأي شماره ۴۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب ايام خدمت در دانشگاه شهيد بهشتي قم به عنوان سابقه خدمت دولتي
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: با توجه به اين که مطابق ماده ۱ قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و مأموريت کارکنان نهادهاي مزبور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي مصوب سال ۱۳۶۴، مقرر شده است: «مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورتي که قبل از استخدام سابقه خدمت در نهادهاي انقلاب اسلامي داشته باشند، سابقه خدمت تمام وقت آنان در نهادهاي مزبور از لحاظ پايه يا درجه يا هر عنوان مشابه ديگر و بازنشستگي و وظيفه جزو سوابق خدمت دولتي آنان منظور و محسوب خواهد شد.» و به موجب قانون واگذاري بيمارستان شهيد بهشتي قم به بنياد شهيد انقلاب اسلامي و ايجاد تسهيلات براي تأمين نيروي انساني، بهداشتي و درماني مورد نياز واحدهاي بهداشتي درماني بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب سال ۱۳۶۸، از تاريخ تصويب قانون، بيمارستان شهيد بهشتي قم با کليه امکانات و اموال و داراييها، اعتبارات، تعهدات و پرسنل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي منفک و به بنياد شهيد انقلاب اسلامي واگذار و منتقل شده است و شکات پرونده هاي موضوع تعارض در ايامي که بيمارستان به بنياد شهيد انقلاب اسلامي تعلق داشته است در آن بيمارستان به صورت تمام وقت خدمت مي‌کرده‌اند، بنابراين با لحاظ حکم قانون صدرالذکر مبني بر ضرورت احتساب ايام خدمت در نهادهاي انقلاب اسلامي، آراء شعبه اول، سوم و چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۹۵ـ ۱۱/۳/۱۳۹۰، ۳۰۱۷۵ـ ۹/۱۲/۱۳۸۹ و ۱۰۴۲ـ ۲۸/۵/۱۳۸۸ مبني بر وارد دانستن شکايت در حدي که متضمن استدلال فوق‌الذکر است، صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5601
قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموريت كاركنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دولتی

قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *