‌قانون اساسنامه بنياد شهيد 1

‌قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامی
اساسنامه بنياد شهيد
دانلود فایل WORD ‌قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي
‌فصل اول – كليات
‌ماده 1 – بنياد شهيد انقلاب اسلامی – كه از اين پس دراين اساسنامه به اختصار “‌بنياد” ناميده مي‌شود – نهادي است انقلابي كه در اجراي فرمان‌رهبر كبير و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني رضوان‌ا…‌ تعالي‌عليه در تاريخ 1358.12.22 تأسيس شده و داراي شخصيت حقوقي‌و استقلال مالي و اداري است و امور آن طبق مقررات و قوانين مربوط به نهادهاي عمومي غير دولتي و در چهارچوب اين اساسنامه و آئين‌نامه‌ هاي‌ مربوطه زير نظر رئيس جمهور و نظارت عاليه مقام معظم رهبري اداره مي‌شود.
‌ماده 2 – مدت فعاليت بنياد از تاريخ تأسيس نامحدود است. انحلال يا خاتمه آن با نظر مقام معظم رهبري مي‌باشد.
‌فصل دوم – اهداف و وظايف
‌ماده 3 – اهداف بنياد عبارتند از:
1 – احياء، حفظ و ترويج فرهنگ شهادت در جامعه
2 – زنده نگهداشتن ياد و نام شهيدان انقلاب اسلامي و حفظ آثار آنها
3 – تجليل، تكريم ، صيانت و حمايت از خانواده‌هاي معظم شاهد
4 – تلاش براي استفاده از امكانات عمومي جامعه و نظام و نيز بهره‌گيري از سرمايه و دارايي بنياد براي رشد و اعتلاي مادي و معنوي خانواده‌هاي‌معظم شاهد
‌ماده 4 – منظور از شهيد در اين قانون ، كسي است كه جان خود را در راه انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن و يا دفاع از كيان جمهوري اسلامي‌ايران در مقابل تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و يا مي‌نمايد.
‌ضوابط تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده‌هاي شاهد بموجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط بنياد و ستادكل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌تبصره – كليه كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون توسط بنياد، شهيد شناخته شده‌اند همچنان شهيد محسوب خواهند شد.
‌ماده 5 – اهم وظايف بنياد علاوه بر اجرا و پيگيري دستورات و فرمانهاي حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه در رابطه با خانواده‌هاي معظم‌شاهد، از جمله فرمان ده ماده‌اي مورخ 1358.12.22 عبارتند از:
‌الف – در قبال شهادت:
‌برنامه‌ريزي و تلاش به منظور تبيين مفهوم و فلسفه جهاد و شهادت و ايثار، احيا، حفظ و ترويج فرهنگ و روحيه شهادت طلبي در جامعه به عنوان‌والاترين ارزش الهي از طريق:
1- بسيج كليه امكانات نظام و جامعه اسلامي به ويژه نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، هنري، آموزشي و وسايل ارتباط جمعي
2- شناسايي و تقويت و ترويج عوامل و موجبات رشد و توسعه فرهنگ شهادت‌طلبي
3- بررسي و شناسايي عوامل بازدارنده و مخرب فرهنگ شهادت و ايثارگري و تلاش در امحاء و رفع آنها
ب – در قبال شهيد:
‌برنامه‌ريزي و تلاش براي تجليل و تكريم از مقام والاي شهدا و بزرگداشت و زنده نگه‌داشتن ياد و خاطره آنان از طريق:
1- برگزاري مراسم يادبود با الهام از مكتب عاشوراي حسيني و بااستفاده از مناسبتهاي ملي و مذهبي.
2- حفظ قداست و منزلت گلزار شهدا و محور قراردادن اين مراكز در برگزاري مراسم رسمي و مردمي و پيگيري مرمت و ارايه خدمات شايسته به‌مراكز مذكور توسط شهرداريها و ساير نهادهاي ذيربط براساس ضوابطي كه بنياد اعلام مي‌كند.
3- پي‌گيري نامگذاري معابر، ميادين، مراكز فرهنگي، اجتماعي و ساير اماكن عمومي و ملي به‌نام مبارك شهدا و نصب يادمانها از طريق‌دستگاههاي ذيربط.
4- جمع‌آوري و حفظ و نگهداري و معرفي آثار فرهنگي، ادبي، هنري، وصايا و ديگر آثار شهدا.
5- تشويق و ترغيب و حمايت از جامعه فرهنگي، آموزشي، هنري و انديشمندان، ادبا و نويسندگان در ثبت، تبيين و معرفي ويژگيها، سيره معنوي‌و فضايل اسوه‌هاي شهادت و ايثار.
ج – در قبال خانواده‌هاي شاهد:
‌برنامه‌ريزي و تلاش براي صيانت و رشد و اعتلاي مادي و معنوي خانواده‌هاي شاهد در زمينه‌هاي:
1- امور فرهنگي – آموزشي
– پيگيري و نظارت امور فرهنگي، تربيتي و آموزشي فرزندان شاهد و زمينه‌سازي رشد و تعالي فكري، روحي، اخلاقي و تحصيلي آنها از طريق:
– تهذيب و كسب معنويت اسلامي و ارتقاي معرفت ديني و بهره‌وركردن استعدادهاي الهي آنان.
– نظارت درجهت ايجاد تسهيلات لازم براي ارتقاي علمي، تحقيقي، آموزشي و مهارتهاي فكري و تخصصي و پرورش جسمي فرزندان شاهد در تمام‌مراحل و مقاطع تحصيلي به بهترين وجه با همكاري مراجع ذيربط.
– تقويت روحيه خدمت به “‌اسلام ناب محمدي” در خانواده‌هاي معظم شاهد.
– ارائه خدمات فرهنگي و آموزشي به والدين و همسران شاهد با همكاري مراجع ذيربط.
2- امور معيشتي و رفاهي
‌تلاش در جهت خود اتكايي اقتصادي و تأمين اجتماعي و رفاهي خانواده‌هاي شاهد از قبيل:
– فراهم‌سازي تسهيلات و ارايه حمايتهاي لازم و آموزشهاي تخصصي، فني و حرفه‌اي و نيز جلب مشاركت كليه سازمانها و دستگاههاي ذيربط جهت‌ايجاد اشتغال مفيد براي خانواده‌هاي شاهد.
– تأمين و پرداخت حقوق، مستمري و مزاياي خانواده‌هاي شاهد مشمول و داراي شرايط در چهارچوب قوانين، مقررات و ضوابط مربوط.
– تأمين مسكن همسر و فرزندان تحت پوشش فاقد مسكن و يا داراي مسكن نامناسب با كمك خانواده شاهد و مراجع ذيربط.
– تأمين خدمات درماني همسر، فرزندان و والدين شاهد تحت پوشش با همكاري دستگاههاي ذيربط.
– ارايه خدمات و تسهيلات در زمينه ازدواج فرزندان و همسران شاهد.
– پيگيري و انجام اقدامات ممكن درجهت ارايه خدمات و تسهيلات و مساعدتهاي لازم به والدين معظم شاهد.
3- امور حقوقي و قضايي
‌تلاش درجهت حل و فصل امور حقوقي و قضايي خانواده‌هاي شاهد با همكاري مراجع ذيربط از طريق:
– پيشنهاد و همكاري با مراجع قضايي در تعيين، نصب و عزل قيم و امين و مراقبت بر اعمال آنها، همچنين مراقبت بر اعمال اوليا، اوصيا، قيمها و‌حضانت‌كنندگان از صغار شاهد و رسيدگي به اختلافها در امر حضانت فرزندان و ارايه راه حل به محاكم.
– مساعدت و همكاري با مراجع ذيربط درجهت تبديل و تغيير در اموال و دارايي صغار شاهد در راستاي مصالح و غبطه آنان برحسب موازين شرعي و‌درصورت لزوم پي‌گيري به منظور حل و فصل اختلافات مربوط تا صدور حكم قطعي.
– درخواست تنفيذ وصيتنامه عادي شهدا ازمحاكم ذيصلاح و پي‌گيري امور مربوط به انحصار وراثت و مراقبت بر احصار و تحريم ماترك شاهد و تقويم‌و نگهداري حساب اموال صغار و محجورين و معاضدت حقوقي و قضايي خانواده‌هاي شاهد درصورت ضرورت.
– شركت كارشناسان حقوقي بنياد در محاكم ذيصلاح به منظور وكالت خانواده‌هاي محترم شاهد در دعاوي مربوطه بنا به درخواست آنان.
4- امور اقتصادي
– اداره و بهره‌برداري مطلوب از اموال و داراييهاي تحت پوشش بنياد.
– بكارگيري مطلوب پس‌اندازها، اموال و داراييهاي فرزندان شاهد – كه دراختيار بنياد است – براي تأمين آينده اقتصادي آنها و جلوگيري از كاهش ارزش‌داراييها.
‌تبصره – ضوابط تنظيم و صدور احكام كارگزيني و تشخيص افراد تحت تكفل شاهد بموجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط بنياد و سازمان امور‌اداري و استخدامي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌فصل سوم – اموال، داراييها و منابع مالي
‌ماده 6 – اموال و دارايي هاي بنياد عبارت است از:
1- كليه اموال منقول و غيرمنقول، سهام، اوراق بهادار، وجوه نقد و ديگر دارايي هايي كه به حكم محاكم به تملك بنياد درآمده يا در مي‌آيد.
2- كليه اموال، داراييهايي كه از طرف دولت دراختيار بنياد قرار مي‌گيرد.
3- اموال و داراييهايي كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي به بنياد اهدا مي‌شود.
‌ماده 7 – منابع مالي بنياد عبارتند از:
1- كمك هاي مقام معظم رهبري.
2- كمك ها و اعتبارات مصوب در بودجه عمومي كشور.
3- درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي بنياد.
4- هدايا و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي.
‌فصل چهارم – اركان
‌ماده 8 – اركان بنياد عبارتند از:
1- هيأت امنا
2- نماينده ولي‌فقيه در بنياد (‌درصورت معرفي معظم‌له)
3- رئيس بنياد
‌ماده 9 – هيأت امناي بنياد مركب از هفت نفر به‌شرح زير است:
– رييس جمهور به عنوان رييس هيأت امنا
– نماينده ولي‌فقيه در بنياد (‌درصورت تعيين)
– رييس بنياد
– يك نفر از وزراء فرهنگي به انتخاب رئيس جمهور
– رييس سازمان برنامه و بودجه.
– دو نفر از شخصيتها و افراد بصير در امور فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ازميان خانواده شهدا به پيشنهاد بنياد و تاييد رئيس جمهور
‌تبصره – رييس بنياد دبير هيأت امنا خواهد بود.
‌ماده 10 – وظايف و اختيارات هيأت امنا به شرح زير است:
1- پي‌گيري اوامر و رهنمودهاي ابلاغي مقام معظم رهبري
2- تصويب خط مشي‌ها و سياستهاي كلي
3- تصويب برنامه و بودجه سالانه
4- تصويب صورت حساب عملكرد سالانه
5- ارايه گزارش عملكرد سالانه بنياد به مقام معظم رهبري و كسب رهنمودهاي لازم
6- تصويب ساير موضوعاتي كه توسط رئيس بنياد براي تحقق اهداف بنياد ارايه مي‌شود
‌ماده 11 – اهم وظايف نماينده ولي فقيه درصورت تعيين به شرح زير مي‌باشد:
1 – پيشنهاد سياستهاي لازم براي حفظ و ترويج فرهنگ شهادت‌طلبي و ايثار در جامعه، جهت تصويب به هيأت امناء.
2 – برنامه‌ريزي امور فرهنگي خانواده‌هاي شاهد و حفظ و تعميق و ترويج فرهنگ شهادت و ايثار در جامعه و نظارت بر اجراي آن.
3 – تطبيق دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاي داخلي با موازين شرعي و رهنمودهاي ابلاغي مقام معظم رهبري.
4 – اعمال اختيارات شرعي تفويض شده از سوي مقام معظم رهبري.
5 – سياستگزاري نحوه اداره و اتخاذ تصميم در رابطه با نحوه اداره و مصرف درآمدهاي حاصله از فروش آن قسمت از اموال و املاك بنياد و فعاليتهاي‌اقتصادي سازمانهاي وابسته كه شرعا تصرف در آنها با اذن ولي فقيه مي‌باشد براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظله در جهت تحقق اهداف‌عاليه بنياد.
6 – ارايه برنامه‌هاي عقيدتي – سياسي جهت رشد و ارتقاء خصوصيات فكري و اخلاقي خدمتگزاران خانواده‌هاي شاهد و ارتقاء جو معنوي بنياد.
7 – نظارت بر حسن جريان امور بنياد.
‌ماده 12 – رئيس بنياد بالاترين مقام اجرايي بنياد است كه به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تاييد مقام معظم رهبري با حكم رئيس‌جمهور به‌مدت چهار‌سال منصوب و مسووليت اداره امور بنياد و اجراي برنامه‌ها را برعهده خواهد داشت و اهم وظايف او به شرح زير است:
1- تهيه، تدوين و پيشنهاد خط مشي‌ها و سياستهاي اجرايي، برنامه و بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سالانه بنياد به هيأت امنا براي‌اقدام لازم.
2- تنظيم و تدوين آيين‌نامه‌هاي لازم و همچنين پيشنهاد اصلاح تشكيلات جهت تصويب به مراجع ذيربط.
3- نمايندگي بنياد در كليه امور حقوقي و نزد كليه مراجع اعم از قضايي، اداري و قانونگذاري و طرح و اقامه دعاوي و دفاع و جوابگويي به هرگونه‌دعاوي حقوقي، جزايي و اداري به طرفيت از بنياد و انجام ساير فعاليتهاي لازم براي استيفاي حقوق بنياد با حق تعيين وكيل يا نماينده و تفويض‌اختيارات لازم به‌آنان براي انجام امور محول.
4- انجام كليه امور مالي، اداري، فرهنگي و اجتماعي، ازجمله عزل و نصب مديران و صدور دستورالعملها و بخشنامه‌هاي لازم همچنين گشايش انواع‌حسابهاي بانكي، انجام هر نوع معامله و هرگونه ارتباط با مؤسسات و سازمانهاي دولتي، غيردولتي و اشخاص حقيقي يا حقوقي و ايجاد واحدهاي‌جديد يا انحلال و تجزيه يا ادغام واحدهاي تابع بنياد كه ضروري تشخيص داده شده است با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
‌فصل پنجم – امور مالي و اداري
‌ماده 13 – بودجه تفصيلي بنياد هر سال براساس اعتبارات و كمكهاي مصوب از محل بودجه كل كشور و ساير منابع يادشده در ماده (7) اين‌اساسنامه تنظيم و پس از تصويب هيأت امنا به‌مورد اجرا گذارده مي‌شود.
‌تبصره – اعتبارات مربوط به بودجه عمومي هرسال در قالب طرح و برنامه و به‌صورت كمك در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.
‌ماده 14 – امور مالي و معاملاتي بنياد تابع آيين‌نامه خاصي است كه ظرف (3) ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه توسط رئيس بنياد تهيه و‌به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 15 – مقررات اداري و استخدامي بنياد ظرف (3) ماه پس از تصويب اين اساسنامه در چهارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت بنا به پيشنهاد‌مشترك بنياد و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌ماده 16 – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين اساسنامه لغو مي‌گردد.
‌تاريخ تصويب                                                                                                     1377.2.27
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان                                                                                    1377.3.6
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
 عطف به نامه شماره 58063/32787 مورخ 22/5/1385 در اجراء اصل يكصدو بيست‌و سوم(123) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 1377 كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 18/1/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.
غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
قانون اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 1377
ماده 1- درماده (1) قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب‌1377 عبارت «بنياد شهيد انقلاب اسلامي» به عبارت «بنياد شهيد و امور ايثارگران» تغيير مي‌يابد و بعد از عبارت«درتاريخ 22/12/1358» عبارت «ودرپي‌موافقت مقام معظم رهبري مبني برادغام سه نهاد انقلابي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، سازمان جانبازان انقلاب اسلامي وستاد رسيدگي به امور آزادگان» اضافه مي شود.
ماده 2- ماده(3) قانون فوق و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
الف- در بند (1) ماده (3) بعد از واژه «شهادت» عبارت «و ايثار» اضافه مي‌شود.
ب – در بند(2) ماده (3) بعد از عبارت«شهيدان انقلاب اسلامي» عبارت «وايثارگران» اضافه مي شود.
ج – بند(3) ماده (3) به شرح زير اصلاح مي شود:
«3 ـ اعتلاء معرفت و تعهد جامعه در قبال ارزشهاي فرهنگ ايثار و شهادت و بالا بردن تعهد آنان نسبت به رعايت شأن، حق، حرمت، منزلت جامعه هدف و خانواده آنان»
د- در بند (4) ماده (3) و همچنين در كليه مواد عبارت«شاهد، خانواده‌هاي معظم شاهد و نظاير آن» به عبارت «جامعه هدف» اصلاح مي شود.
ماده3 ـ ماده (4) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 4 ـ در اين اساسنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:
الف – جامعه هدف: خانواده‌هاي شاهد، جانبازان، آزادگان و خانواده‌هاي آنان.
ب ـ خانواده هاي شاهد: پدر، مادر، همسر و فرزند شهيد، مفقودالاثر و اسير.
ج ـ خانواده جانباز و آزاده : همسر، فرزند و والدين تحت تكفل.
تبصره 1 ـ تعيين مصاديق عملي شهيد، مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسير در چهارچوب قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 ـ كليه كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون توسط بنياد به عنوان شهيد، جانباز و يا آزاده شناخته شده اند همچنان از خدمات مربوط برخوردار خواهند بود.»
 ماده 4- ماده(5) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
الف- در ماده (5) بعد از عبارت«امام خميني رضوان الله تعالي عليه» عبارت «وفرامين و تدابير مقام معظم رهبري » اضافه مي شود.
ب – در بند«الف» ماده (5) بعد از عبارت«درقبال شهادت» عبارت «و ايثار» و بعد از كلمه «روحيه» عبارت «ايثارگري و» اضافه مي شود و در بند(ب) ماده(5) عبارت«در قبال شهيد» به عبارت«در قبال شهداء و ايثارگري» تغيير مي‌يابد.
ج – متن زير به عنوان تبصره به جزء (4) بند (ب) ماده (5) اضافه مي شود:
«تبصره ـ نحوه و ضوابط اجراء اين بند به موجب آئين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد بنياد و با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد تعيين خواهد شد.»
د – در جزء(4) بند(ب) ماده(5) بعد از عبارت«آثار شهداء»عبارت«و ايثارگران» اضافه مي‌شود.
هـ – در جزء(1) بند(ج) ماده (5) قبل از عبارت «نظارت در جهت ايجاد تسهيلات» عبارت «ارائه خدمات فرهنگي و آموزشي به جامعه هدف و» اضافه و عبارت«فرزندان شاهد» به عبارت«فرزندان آنان» اصلاح مي شود.
و – در جزء(1) بند(ج) ماده (5) عبارت «ارائه خدمات فرهنگي و آموزشي به والدين و همسران شاهد با همكاري مراجع ذي ربط » حذف مي شود.
ز – در ماده(5) رديفهاي سوم و چهارم جزء(2) بند(ج) حذف و متن زير اضافه مي‌شود:
«ـ تأمين بهداشت، درمان، مسكن، بيمه عمر، حوادث و بازنشستگي و نيازهاي معيشتي با حفظ عزت، كرامت ، شأن و جايگاه آنان. »
ح – متن زير به عنوان جزء ششم بند(ب) ماده (5) اضافه مي‌شود:
 «ـ توانمندسازي فردي و جمعي آحاد جامعه هدف به منظور ايفاء نقش و رسالت مطلوب و مؤثر در مديريت اداري و سياسي كشور.
ط – متن زير به انتهاي جزء (2) بند (ج) ماده (5) اضافه مي شود:
«ـ توجه خاص به امور فرزندان معلول، والدين از كارافتاده و همسران غير مزدوج شهداء.
ـ بسترسازي براي حضور فيزيكي فعال و مؤثر جانبازان در عرصه اجتماعي و پيش‌بيني امكانات خاص در معابر، اماكن عمومي و اداري، فضاها و وسايط نقليه عمومي در سطح شهرها و كشور.»
ي – در رديف اول جزء(3)بند(ج) ماده(5) عبارت«صغار شاهد» به عبارت «صغار و محجورين جامعه هدف» اصلاح گرديد.
ك – در انتهاي جزء(3) بند(ج)ماده (5) عبارت«به منظور وكالت خانواده هاي محترم شاهد»به عبارت«به عنوان وكيل در دعاوي جهت دفاع و استيفاي حقوق جامعه هدف» اصلاح مي شود.
ل – به انتهاي پاراگراف اول جزء(4)بند(ج) ماده (5) عبارت «و توسعه منابع مالي به منظور ايجاد پشتوانه هاي مادي براي فعاليتهاي محوله» اضافه مي شود.
ماده 5 – متن زير به عنوان بند(4) به ماده (6) قانون اضافه مي شود:
«4ـ كليه اموال و داراييها، مالكيتها و امكانات بنياد شهيد، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و اموال و داراييهايي كه از بنياد مستضعفان با اذن مقام معظم رهبري منتقل مي‌شود.»
ماده 6 – در بند (4) ماده (7) قانون بعد از كلمه «كمكهاي» عبارت «بنياد مستضعفان و ساير» اضافه مي شود.
ماده 7- ماده(9) قانون و تبصره‌آن به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف – در بند(3) ماده يادشده بعد از عبارت«رئيس بنياد» عبارت «به عنوان نايب رئيس هيأت امناء» اضافه و عبارت«يك نفر» در بند (4) به عبارت«دونفر» و در بند(5) عبارت «رئيس سازمان برنامه و بودجه» حذف و در بند(6) عبارت«دونفر» به عبارت« سه نفر» اصلاح و عبارت«وزراء رفاه و تأمين اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» به عنوان بند(7) به ماده يادشده اضافه مي‌شود. و عبارت«به پيشنهاد بنياد» به‌عبارت«به پيشنهاد رئيس بنياد» تغيير مي‌يابد.
ب – تبصره ماده (9) به شرح زير اصلاح مي شود:
«تبصره ـ يكي از معاونان بنياد بنا به پيشنهاد رئيس بنياد و تأييد رئيس هيأت امناء به عنوان دبير جلسه بدون حق رأي شركت خواهد كرد. »
ماده 8- در بند(3) ماده(10) قانون بعد از كلمه «سالانه» كلمه «تشكيلات» اضافه و بندهاي زير به عنوان بندهاي(7)،(8)،(9) و (10) به ماده يادشده اضافه مي‌شود:
«7 ـ بررسي و تأييد تغييرات و اصلاحات اساسنامه پس از أخذ موافقت مقام‌معظم‌رهبري به منظور طي مراحل تصويب.
8 ـ  تصويب آئين نامه‌هاي مالي و معاملاتي بنياد در حدود قوانين ومقررات.
9 ـ تصويب ضوابط سرمايه گذاري شركتهاي وابسته.
10 ـ سياستگذاري نحوه اداره و اتخاذ تصميم در رابطه با نحوه اداره و مصرف درآمدهاي حاصل از فروش آن قسمت از اموال و املاك بنياد و فعاليتهاي اقتصادي سازمانهاي وابسته كه شرعاً تصرف در آنها با اذن ولي فقيه مي باشد براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري در جهت اهداف عاليه بنياد.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و تصميم‌گيري در اولين جلسه هيأت امناء بنا به پيشنهاد رئيس بنياد به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.»
ماده 9- ماده(11) قانون و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
الف- در بند(1) ماده (11) بعد از كلمه «جامعه» عبارت «و ارائه آن به هيأت امناء» اضافه و عبارت «به هيأت امناء» حذف مي شود.
ب – در بند(2) ماده (11) كلمه «برنامه ريزي» به عبارت«نظارت بر» اصلاح مي‌شود.
ج – بند(5) ماده(11) حذف شد.
ماده 10- درانتهاي بند(3) ماده(12) قانون عبارت«و پايان دادن به دعاوي از طريق مصالحه و يا ارجاع به داوري با رعايت قوانين» اضافه و در بند(4) ماده يادشده عبارت «و ايجاد واحدهاي جديد يا انحلال و تجزيه يا ادغام واحدهاي تابع بنياد كه ضروري تشخيص داده شده است با رعايت قوانين و مقررات مربوط» حذف و بندهاي زير به عنوان بندهاي (5) تا (11) به ماده يادشده اضافه مي شود:
«5 ـ اتخاذ تصميم در مورد سرمايه گذاري از محل منابع در اختيار بنياد در چهارچوب سياستهاي مصوب هيأت امناء.
6 – تهيه پيش نويس آئين نامه ها و ارائه آنها به هيأت امناء جهت طي مراحل تصويب.
7 – بررسي و ارائه پيشنهاد اصلاح و يا تغيير مواد اساسنامه به هيأت امناء جهت طي مراحل تصويب.
8 – تهيه تشكيلات تفصيلي بنياد و تصويب در هيأت امناء.
9 – انعقاد هرگونه قرارداد و تغيير و تبديل و يا فسخ و اقاله آن و خريد و فروش و معاوضه اموال و ماشين آلات و برگزاري مناقصه و مزايده در حدود آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي.
10 ـ قبول اموال واحدهاي اقتصادي و سهام يا سهام الشركه به نحوي كه متضمن صرفه و صلاح بنياد باشد.
11 ـ تأسيس، ادغام، انحلال يا واگذاري شركتها و واحدهاي اقتصادي بنياد در چهارچوب قوانين و مقررات و مصوبات هيأت امناء.
تبصره ـ رئيس بنياد مي‌تواند با حفظ مسؤوليت، بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان تفويض نمايد».
ماده 11-  ماده (14) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
 «ماده 14 ـ رئيس بنياد موظف است ظرف چهار ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه مقررات اداري و استخدامي بنياد و ساير آئين‌نامه‌هاي مورد نياز براي اجراء اين اساسنامه حسب مورد اقدام و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.»
ماده 12- متن زير به عنوان ماده(15) به قانون الحاق و شماره مواد (15) و (16) به ترتيب به (16) و (17) اصلاح مي‌شود:
«ماده 15ـ انتقال كاركنان رسمي بنياد كه تا پايان سال 1383 به استخدام درآمده‌اند و مأموريت آنها به ساير دستگاهها و نهادهاي دولتي و يا عمومي با رعايت مقررات مربوط به كاركنان دولت مجاز است.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 4/2/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
غلامعلي حداد عادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5678
‌قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامی

‌قانون اساسنامه بنياد شهيد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *