‌قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر 1

‌قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
جمعیت هلال احمر
دانلود فایل WORD ‌قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 – جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (‌جمعیت سابق شیر و خورشید سرخ ایران) که در این اساسنامه جمعیت نامیده می‌شود‌مؤسسه‌ای خیریه، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد. جمعیت، به کلیه تعهدات و قراردادهای بین‌المللی مربوط به اهداف و ‌وظایف جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ و نیز مقررات اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر که با قانون اساسی و سایر قوانین‌جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته باشد، پای بند بوده و در مسایل امدادی و بهداشتی و درمانی برون مرزی و امدادی درون مرزی و تعهدات‌مربوطه طبق این اساسنامه عمل می‌کند.
ماده 2 – اهداف جمعیت عبارتند از:
تلاش برای تسکین آلام بشری، تأمین احترام انسان‌ها و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت‌ها و همچنین حمایت‌از زندگی و سلامت انسان‌ها بدون در نظر گرفتن هیچگونه تبعیض میان آنها.
ماده 3 – وظایف جمعیت در سطح کشور و خارج از کشور بدین قرار است:
1.       ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره در داخل و خارج از کشور.
2.       ارائه کمک‌های اولیه در حوادث غیر مترقبه به وسیله امدادگران.
3.       برنامه‌ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی در این زمینه و تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی مورد نیاز.
4.       ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم.
5.       کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی در جهت تسکین آلام آوارگان، پناهندگان، مرضی و معلولین و ایجاد حس تعاون و تفاهم و‌دوستی و نیکوکاری بین مردم.
6.       تلاش در جهت تسکین آلام بشری و کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزش‌های انسانی و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم‌متقابل و صلح پایدار میان ملت‌ها.
7.       اداره امور جوانان جمعیت و توسعه مشارکت جوانان در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیتهای مربوط به آنها و تربیت و آموزش جوانان مذکور به منظور‌آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و عام‌المنفعه.
8.       کمک به تهیه دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور با موافقت وزارت بهداشت و با همکاری‌هلال احمر و صلیب سرخ جهانی که عضو اتحادیه بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهانی هستند.
تبصره 1 – کمک‌های ارسالی جمعیت به سایر کشورها به صورت جنسی و یا نقدی و یا خدمات انسانی خواهد بود.
تبصره 2 – هزینه آن قسمت از خدمات و کمک‌های اولیه امدادی و یا سایر خدماتی که از طرف دولت در سطح کشور و کمک امدادی و درمانی و‌بهداشتی خارج از کشور به عهده جمعیت محول می‌شود، توسط دولت به جمعیت پرداخت می‌گردد تا طبق مقررات و ضوابط خاص جمعیت به‌مصرف رسانیده شود.
تبصره 3 – جمعیت مکلف است حتی‌الامکان نسبت به کمک‌های نقدی و جنسی که به سیب‌دیدگان و نیازمندان خصوصاً در خارج از کشور انجام‌می‌دهد دقت و نظارت کامل اعمال کند تا این کمک‌ها به افرادی که استحقاق آن را دارند برسد.
ماده 4 – در زمان جنگ و در تصادمات و برخوردهای مسلحانه، جمعیت و عوامل امدادی آن طبق مقررات ملی و بین‌المللی و مصون از هر گونه‌ممانعت و یا تعرض دسته‌جات متخاصم، بی‌طرفانه به کمک مجروحین و آسیب دیدگان و پناهندگان و آوارگان و اسراء و جستجوی مفقودالاثرها‌شتافته و به طرفین درگیر به نحو یکسان و بدون هیچگونه تبعیضی کمک‌های انسانی خود را عرضه می‌نماید و طرفین متخاصم مکلف به احترام و‌همکاری با جمعیت و عوامل آن می‌باشند.
ماده 5 – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی بالاخص هواپیمایی و کشتیرانی و شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی‌ایران و گمرک ایران موظفند خصوصاً به هنگام بروز حوادث و یا در زمان جنگ در اجرای وظایف جمعیت همکاری و تشریک مساعی لازم را بنمایند.
ماده 6 – هر کس از زن و مرد و کوچک و بزرگ بدون رعایت ملاحظات سیاسی، مذهبی، نژادی و با رعایت این اساسنامه و مطابق آیین‌نامه‌عضویت جمعیت می‌تواند عضو جمعیت گردد.
‌ماده 7 – اداره امور جمعیت رییس جمعیت صورت می‌گیرد که عزل و نصب نامبرده به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حکم‌ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
ماده 8 – هر چهار ماه یک بار و یا عنداللزوم جلسه‌ای به دستور و ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حضور رییس، معاونین و‌بازرسان جمعیت تشکیل می‌گردد و گزارش عملکرد و مسائل مالی جمعیت به اطلاع وزیر خواهد رسید.
ماده 9 – وظایف و اختیارات رییس جمعیت به قرار زیر است:
1.       انتخاب و نصب یا عزل دبیر کل و خزانه‌دار کل و نظارت مستقیم و مستمر بر کار آنان.
2.       تشکیل و اداره جلسات هیأت اجرایی.
3.       تمهید مقدمات تشکیل کنفرانس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مربوط به جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ بین‌المللی در ایران.
4.       برقراری ارتباط با مقامات جمهوری اسلامی ایران.
5.       نظارت مستقیم و مستمر بر امور بین‌المللی جمعیت.
6.       دستور ارسال کمک‌ها و عوامل امدادی به سایر کشورها.
7.       مراقبت بر حسن اجراء اساسنامه و نظارت بر اجرای مقررات بین‌المللی انسانی.
8.       مراقبت بر حسن اجرای مصوبات هیأت اجرایی و سایر مقررات ناظر بر کار جمعیت.
9.       تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده از طریق وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ماده 10 – جمعیت دارای هیأت اجرایی بوده که اعضای آن عبارتند از رییس، دبیر کل، خزانه‌دار کل، یک عضو به انتخاب رییس جمعیت، یک نفر از‌بازرسان.
تبصره 1 – نماینده محترم حضرت امام در صورتی که توسط معظم له تعیین شده باشد در جمعیت به عنوان ناظر شرعی در جلسات این هیأت‌شرکت خواهند نمود.
تبصره 2 – وظایف و اختیارات هیأت اجرایی را آئین‌نامه‌ای که توسط رییس جمعیت تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌می‌رسد، تعیین می‌کند.
ماده 11 – اعضای هیأت اجرایی در قبال تصمیماتی که در اجرای وظایف هیأت اتخاذ خواهند نمود دارای مسئولیت مشترک می‌باشند.
ماده 12 – جلسات هیأت اجرایی حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌گردد. رییس جمعیت می‌تواند در شرایط اضطراری شخصاً به جای هیأت اجرایی‌اتخاذ تصمیم نموده و گزارش آن را در اولین جلسه هیأت اجرایی ارائه دهد. ترتیب اجرای این ماده را آیین‌نامه‌های جمعیت مشخص خواهند نمود.
ماده 13 – دبیر کل جمعیت سمت معاون کل رییس را در امور اداری و اجرایی به عهده داشته و موظف است گزارش اقدامات خود را به طور مستمر‌به رییس و هیأت اجرایی تسلیم نماید. دبیر کل نزد مراجع قانونی و دولتی و محاکم و سازمان‌ها و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی نمایندگی رسمی‌جمعیت را با حق توکیل غیر دارا می‌باشد.
ماده 14 – وظایف و اختیارات خزانه‌دار کل:
1.       به کار بردن مساعی لازم در وصول درآمدها و ارائه پیشنهاد در مورد ایجاد انواع درآمدهای جدید ضمن اشتراک مساعی با دبیر کل.
2.       حفظ دارایی‌ها و اموال و حقوق و منافع مالی جمعیت ضمن اشتراک مساعی با دبیر کل.
3.       نظارت مالی بر تنظیم و اجرای بودجه و مصرف هزینه‌ها.
4.       تنظیم ترازنامه و تفریغ بودجه.
5.       همکاری مشترک با دبیر کل جهت تخصیص اعتبار.
6.       فتتاح حساب در بانک‌ها و برداشتن از آن و نیز مسدود کردن حساب‌ها و صدور چک‌ها و سفته‌ها و اوراق بهادار و قبوض و انعقاد قراردادهای‌مالی (‌متفقاً با امضاء خزانه‌دار کل و دبیر کل به عمل می‌آید).
7.       ایجاد هماهنگی در امور مالی جمعیت.
تبصره 1 – معرفی امضاهای مجاز کلیه شعب جمعیت به بانک‌ها از طریق دبیر کل و خزانه‌دار کل به طور مشترک به عمل می‌آید.
تبصره 2 – در مواردی که خزانه‌دار کل هزینه کردن وجوهی را خلاف مقررات بداند، باید مراتب را کتباً به دبیر کل گزارش نماید و چنانچه توافق‌حاصل نشد، خزانه‌دار کل پس از گزارش کتبی امر به رییس جمعیت و بازرسان و اخذ دستور کتبی از رییس جمعیت نسبت به امضاء اسناد اقدام‌می‌نماید و موظف است گزارش امر را برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
ماده 15 – وظایف و اختیارات بازرسان به قرار زیر است:
1.       بازرسی و نظارت مستمر بر اجراء و انطباق نحوه اداره امور جمعیت با اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی و بین‌المللی جمعیت بالاخص‌در مواقع امداد و مدد کاری اجتماعی.
2.       رسیدگی به کلیه حساب‌ها و دفاتر و اوراق و اسناد و مدارک مالی و درآمدها و دارایی‌های نقدی و جنسی و اوراق بهادار، در صورت لزوم با‌استفاده از خدمات کارشناسان و مؤسسات رسمی حسابرسی.
3.       اعلام کتبی تخلفات در نحوه اداره امور جمعیت و تجاوز از حدود اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات به رییس جمعیت و هیأت اجرایی.
4.       بررسی و اظهار نظر در خصوص گزارش‌های سالانه هیأت اجرایی ترازنامه و تفریغ بودجه سال پیش، صورت دارایی و همچنین درباره صحت‌مطالب و اطلاعاتی که توسط هیأت اجرایی در اختیار رییس جمعیت گذاشته می‌شود.
5.       تهیه گزارش جامعی راجع به وضع جمعیت با توجه به بند فوق و تسلیم آن به رییس جمعیت.
6.       تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده هیأت اجرایی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
تبصره – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بازرسان را تعیین و منصوب می‌نماید می‌تواند در مواقع لزوم مبادرت به تشکیل جلسه‌فوق‌العاده نموده و نیز باید در مواقع درخواست بازرسین حداکثر ظرف مدت یک هفته جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد.
ماده 16 – جمعیت می‌تواند بر اساس نیاز و شرایط منطقه‌ای شعبی در مراکز استان و یا در مرکز بعضی از شهرستان‌ها و یا نمایندگی‌هایی در سایر مراکز‌تأسیس نماید. شعب جمعیت توسط یک هیأت مدیره متشکل از رییس، خزانه‌دار و مدیر عامل اداره می‌شود و نحوه اداره آنها مطابق آیین‌نامه خاصی‌می‌باشد که با پیشنهاد هیأت اجرایی به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
تبصره – مدیران عامل و سرپرستان شعب استان‌ها و شهرستان‌ها باید افرادی مؤمن و ملتزم به اسلام و قانون اساسی بوده و قبل از انقلاب اسلامی‌از عوامل حزب منحله رستاخیز نباشند.
ماده 17 – منابع مالی جمعیت علاوه بر آنچه که قانون در گذشته مشخص نموده است عبارت است از:
1.       چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی.
2.       پنجاه و پنج درصد از محل درآمد یک درصد کار مزد ثبت سفارشات.
3.       یک ریال از هر مراسله سفارشی و بیمه اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ریال از هر امانت پستی اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ریال و نیم‌از هر تلگراف اعم از داخله و خارجه که به وسیله الصاق تمبر خیریه از فروشندگان دریافت می‌شود.
4.       اعانات، عواید و اموالی که در اجرای تصمیمات و مصوبات مراجع و سازمان‌های دولتی و شهری اختصاص به جمعیت داده می‌شود و‌همچنین اعانات مردمی و کمک‌های خارجی.
5.       کمک‌های دولت به منظور تأمین منابع مالی کافی و تقویت و تحکیم نیروی جمعیت که باید همه‌ساله ردیف اعتباری به عنوان اعانه در بودجه‌کل کشور منظور گردد.
6.       معادل یک درصد قیمت هر بلیط هواپیما و کشتی که از هر مسافر باید اخذ و به حساب جمعیت واریز گردد.
تبصره – کمک‌های دولت که همه‌ساله در ردیف اعتباری به عنوان اعانه در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، طبق این اساسنامه و مقررات و ضوابط‌خاص جمعیت به مصرف می‌رسد. دولت موظف است علاوه بر مبلغ فوق در شؤون مختلف بذل مساعدت و همکاری لازم را با جمعیت بنماید.
‌ماده 18 – دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب قانون تحت عنوان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می‌نماید، به‌خزانه واریز و معادل آن را در بودجه سال آینده به حساب جمعیت منظور دارد.
ماده 19 – کلیه اموال و دارایی‌ها و اعتبارات جمعیت که از طریق عقود ناقله شرعی از قبیل وقف، صلح، هبه و امثال آن سابقاً و از این به بعد به‌تملک جمعیت در آمده و یا به وسیله جمعیت ایجاد و احداث شده است، کماکان در مالکیت جمعیت باقی مانده و کلیه مقررات و قوانینی که موجب‌تضییع حقوق شرعیه جمعیت شده باشد، لغو و بلا اثر خواهد بود.
تبصره – با حفظ مالکیت جمعیت، اداره مؤسسات بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی کماکان به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌خواهد بود.
ماده 20 – اموال، املاک، مستغلات و وسایط نقلیه جمعیت از قوانین پرداخت عوارض، حق‌الثبت و مالیات‌ها مستثنی خواهد بود و همچنین‌جمعیت از پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی در تمام مراحل رسیدگی معاف می‌باشد.
ماده 21 – برای مقابله با پیش‌آمدها و حوادث و تأمین نیازمندی‌های آتی جمعیت همه‌ساله مبلغی معادل 5% کل بودجه سالیانه جمعیت به عنوان‌ذخیره احتیاط به حساب اندوخته جمعیت منظور می‌شود.
ماده 22 – خدمت در جمعیت افتخاری است، مگر در مورد پست‌هایی که بنا به دلایل اداری و تشکیلاتی و یا به موجب قوانین و مقررات کادر ثابت‌و حقوق‌بگیر لازم داشته باشد.
‌تبصره – جمعیت موظف است ظرف 5 سال نیروهای زائد خود را بازخرید یا بازنشسته نموده و حتی‌المقدور از افراد داوطلب خدمت افتخاری به‌صورت تمام وقت یا نیمه وقت استفاده نماید.
قانون الحاق يک تبصره به ماده (22) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
شماره۳۷۳۷/۳۰۳                                                                                        ۲۸/۱/۱۳۹۵
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۱۰۸۹۱                                                                                                      ۴/۲/۱۳۹۵
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون الحاق يک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۷۳۷/۳۰۳ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده ـ يک تبصره به‌شرح زير به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۲) قانون اسـاسنـامه جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران مصـوب ۸/۲/۱۳۶۷ الحاق مي‌شود:
تبصره۲ـ حضور کارکنان دستگاه هاي اجرائي که با فراخوان جمعيت هلال‌احمر و موافقت دستگاه مربوطه در حوادث ملي، منطقه‌اي و استاني در امر امدادرساني و مقابله با بلايا و حوادث طبيعي غيرمترقبه به‌عنوان امدادگر و داوطلب فعال شرکت مي‌کنند، مأموريت اداري بدون دريافت حق مأموريت تلقي مي‌شود. پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان به امدادگران و داوطلباني که با اختيار خود و با تکميل فرم خدمت داوطلبانه با جمعيت همکاري مي‌نمايند، مشمول قوانين کار و تأمين اجتماعي نمي‌باشد و دعاوي آنان در هيأتهاي حل اختلاف کارگر و کارفرما و ديوان عدالت اداري قابل طرح نيست. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط جمعيت هلال‌احمر تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب شد و در تاريخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
شماره۵۰۱۳۱/ت۵۳۵۱۲هـ                                                             ۱۳۹۶/۴/۲۸
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۵ به پیشنهاد شماره ۹۵/۲۱/۲۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۱ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ جمعیت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
پ ـ کارکنان امدادگر و داوطلب: کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی شامل کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و عناوین مشابه و کارگر مشمول قانون کار متقاضی شرکت در عملیات امدادی و بشر دوستانه که مطابق این آیین نامه امدادگر و داوطلب شناخته می شوند.
ت ـ داوطلب: شخصی که با پذیرش اساسنامه جمعیت و به طور داوطلبانه توانمندی و خدمات هدایتی، حمایتی، مشارکتی و مهارتی خود را به صورت مستمر و غیرمستمر
در جهت اهداف جمعیت به کار گیرد.
ث ـ داوطلب فعال: داوطلبی که با تقاضای شخصی خود برای ارایه خدمت به هم نوع و بشریت بدون هیچ عوض و دستمزدی اعلام آمادگی می کند و با حضور مستمر خود در سازمان ها و معاونت های جمعیت به ارایه خدمات داوطلبانه امداد و نجات می پردازد.
ج ـ امدادگر: داوطلبی که دوره های امداد و نجات را به تأیید مراجع مربوط در
جمعیت گذرانده و به ارایه خدمات امداد و نجات می پردازد.
چ ـ حوادث ملی، منطقه ای و استانی: حوادثی که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۵۶۴۵/ت ۴۰۷۹۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۱ تعیین می-شود.
ماده۲ـ در صورت نیاز به حضور داوطلبان و امدادگران شاغل در دستگاه های اجرایی به شرکت در برنامه-ها و عملیات امدادی و بشردوستانه، کارکنان امدادگر و داوطلب موظفند پس از اعلام فراخوان جمعیت، ضمن اخذ موافقت دستگاه مربوط نسبت به معرفی خود به جمعیت اقدام نمایند. دستگاه اجرایی مربوط مکلف است در صورت موافقت، حداکثر ظرف (۸) ساعت نسبت به صدور حکم مأموریت برای فرد مذکور اقدام و به جمعیت اعلام نماید. این مأموریت بدون پرداخت حق مأموریت است.
تبصره۱ـ فراخوان جمعیت از میان نیروهای آموزش دیده، سازماندهی شده یا دارای تخصص و مهارت موردنیاز صورت می پذیرد.
تبصره۲ـ داوطلبانی که تمایل به مشارکت در انجام عملیات امدادی دارند باید با صدور حکم مأموریت جمعیت به عملیات اعزام شوند.
ماده۳ـ جمعیت می تواند کمک هزینه ایاب و ذهاب، لباس و تجهیزات امدادگری و هزینه خوراک به کارکنان امدادگر و داوطلب را برابر ضوابط جمعیت تأمین و پرداخت نماید.
ماده۴ـ مدت ماموریت کارکنان امدادگر و داوطلب جهت امدادرسانی در حوادث ملی و منطقه ای، حداکثر دو هفته و حوادث استانی حداکثر یک هفته است. در صورت نیاز به تداوم مأموریت، جمعیت مکلف است مجدداً موافقت دستگاه اجرایی مربوط را اخذ نماید.
تبصره ـ جمعیت موظف است پس از پایان مأموریت، آن را به دستگاه اعزام کننده ابلاغ نماید.
ماده۵ ـ در صورت وقوع هر گونه حادثه اعم از آسیب دیدگی، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت برای افراد مشمول این آیین نامه، وضعیت آنان تابع قوانین و مقررات مربوط دستگاه متبوع می باشد.
ماده۶ ـ خدمت در جمعیت افتخاری است و کلیه امدادگران و داوطلبانی که تمایل به انجام خدمات افتخاری و داوطلبانه دارند، باید برگه (فرم) عضویت و انجام خدمات داوطلبانه را تکمیل و امضا نمایند. برگه های (فرم های) مزبور توسط جمعیت تهیه و در اختیار داوطلبان و امدادگران قرار می گیرد.
ماده۷ـ پرداخت هرگونه وجهی از قبیل کمک هزینه ایاب و ذهاب، پاداش، لباس و تجهیزات امدادگری و هزینه خوراک که حسب مورد جهت جلوگیری از تحمیل هزینه  های اضافی به داوطلبان و امدادگران صورت می گیرد و یا در سنوات قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تحت عناوین فوق پرداخت شده، مشمول تبصره مذکور است و به منزله رابطه کارگری و کارفرمایی یا هرگونه رابطه استخدامی دیگر تلقی نمی-گردد.
تبصره ـ جمعیت موظف است داوطلبان غیر شاغل موضوع این آیین نامه را بیمه فوت و حوادث نماید تا در صورتی که افراد یادشده در حین انجام وظیفه دچار آسیب دیدگی ، نقص عضو یا فوت شوند مطابق ضوابط بیمه ای مربوط خسارات وارده جبران شود.
معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
‌ماده 23 – امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق‌بگیر جمعیت مطابق قوانین و مقررات استخدام کشوری است و مشاغل کارگری مشمول‌قانون کار خواهد بود. از نظر بیمه، کارکنان جمعیت تابع قانون تأمین اجتماعی و مشمول ماده 114 این قانون می‌باشند.
‌تبصره – ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان جمعیت قبل از وعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون‌استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد طبق تبصره ذیل ماده 77 قانون تأمین اجتماعی تعیین و به وسیله سازمان تأمین اجتماعی بر قرار و پرداخت می‌گردد.
ماده 24 – جمعیت در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ثابت و حقوق‌بگیر مشمول قوانین و مقررات دولتی است.
ماده 25 – نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی فی‌مابین کارکنان و جمعیت را آیین‌نامه استخدامی جمعیت پیش‌بینی خواهد نمود. به هر حال‌موضوع، از شمول قانون کار خارج است.
ماده 26 – شکایت از تصمیمات و اقدامات جمعیت مشمول قانون و مقررات دیوان عدالت اداری است.
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.2.29به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5679
‌قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

‌قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *