قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی 1

قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
دانلود فایل WORD قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
شماره۱۳/۶۳۹۹۱        ۱۳۹۹/۹/۱
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۳۰۹۱۴/۴۸۱۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره۹۸۹۲۶       ۱۳۹۹/۹/۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳/۶۳۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
ماده۱ـ به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده(۲) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می شود، قرار می گیرند.
تبصره۱ـ مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع این ماده براساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین نامه¬ای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می¬رسد، تعیین و درجه بندی خواهدشد.
آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
 شماره ۱۱۴۸۲۲/ت ۵۹۷۲۵هـ          ۱۴۰۱/۶/۳۰
وزارت کشور ـ وزارت نیرو
وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ـ ، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ـ .
ب ـ صندوق: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان.
ج ـ حوادث طبیعی: حوادث مندرج در ماده (۱) قانون از جمله زلزله،  سیل،  طوفان،  صاعقه،  سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی).
د ـ خسارت مالی: هزینه های مربوط به بازسازی و یا تعمیر واحد مسکونی یا غیرمسکونی و سهم آن­ها از مشاعات ناشی از حوادث طبیعی که صندوق با رعایت حداکثر تعهد مقرر، متعهد به جبران آن است.
ماده۲ـ کلیه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از حوادث طبیعی وجود دارد، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می گیرند.
 ماده۳ـ درجه بندی مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی حوادث طبیعی موضوع قانون، مطابق جدول پیوست (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، خواهد بود.
تبصره ـ سایر حوادث طبیعی از جمله فرونشست و فروچاله که در این آیین نامه ذکر نشده اند ولی بالقوه می توانند در تعهد صندوق قرار گیرند، با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو هیئت امنای صندوق، به حوادث طبیعی موضوع این آیین نامه اضافه و تغییرات بعدی جدول پیوست مطابق با اطلاعات بروز شده با رعایت ماده (۱۹) آیین  نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می شود.
 ماده۴ـ هیئت عامل صندوق می تواند پس از تأیید هیئت امنا و تصویب هیأت وزیران به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان های غیرمسکونی تعمیم دهد.
تبصره ـ پس از تصویب هیأت وزیران در خصوص ارایه پوشش های بیمه ای صندوق به واحدهای غیرمسکونی، احکام مرتبط با واحدهای مسکونی در متن این آیین نامه به واحدهای غیرمسکونی نیز تعمیم داده می شود.
معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر
تبصره۲ـ دولت مجاز است با پیشنهاد هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان های غیرمسکونی تعمیم دهد.
ماده۲ـ حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هرساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج شده و به تصویب مجلس می رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۳ـ بیمه گر بیمه پایه، «صندوق» است. همچنین کلیه شرکت های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانند اقدام به فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.
تبصره ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس، تأمین می شود.
ماده۴ـ درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. خزانه داری کل کشور موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می شود.
تبصره۱ـ حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکان به نوددرصد(۹۰%) و سهم دولت به ده درصد(۱۰%) برسد.
تبصره۲ـ سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی می¬باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷ تأمین و پرداخت می¬شود.
آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین می¬شود و حداکثر ظرف مدت سه¬ماه از تاریخ لازم¬الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۵ ـ بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند.  دولت موظف است سالانه دوازده درصد(۱۲%) از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با تخصیص صددرصد(۱۰۰%) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.
ماده۶ ـ وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان ها درج و صددرصد(۱۰۰%) آن را پس از دریافت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختیار صندوق قرار می¬گیرد.
ماده۷ـ صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ایفاء کند. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.
ماده۸ ـ دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تأیید هیأت وزیران چنانچه منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتکائی خسارت وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران کسری حساب ویژه حوادث طبیعی را تأمین و پرداخت کند.
ماده۹ـ صندوق، مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قوانین جاری کشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری اداره می شود.
ماده۱۰ـ صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه تعیین می شود:
الف ـ هیأت امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی(به عنوان رئیس هیأت امنا) و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل می شود. رئیس شورای عالی استان ها بدون حق رأی در جلسات هیأت امنای صندوق، شرکت خواهد کرد.
ب ـ هیأت عامل صندوق متشکل از رئیس هیأت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رئیس می باشد. رئیس هیأت عامل با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود. معاونان رئیس با پیشنهاد رئیس هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند. مدت تصدی اعضای هیأت عامل چهارسال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.
پ ـ بازرس قانونی و حسابرس صندوق از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط هیأت امنا انتخاب می شود.
تبصره ـ مأموریت های محوله مانع از نظارت دیوان محاسبات نخواهد بود.
ماده۱۱ـ منابع درآمد صندوق به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ حق بیمه دریافتی(اعم از سهم مالکان و سهم دولت)
ب ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری منابع صندوق
پ ـ کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قانون به صندوق اختصاص می یابد.
ماده۱۲ـ در اجرای بند «ب» ماده (۱۱) این قانون صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند، مشروط بر آنکه سرمایه گذاری مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده۱۳ـ سرمایه گذاری هایی که مطابق مواد (۱۱) و (۱۲) این قانون پیش بینی شده است براساس قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد بود.
ماده۱۴ـ مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.
ماده۱۵ـ آیین نامه اجرائی این قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه می شود و پس از تأیید هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5406
قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

بیمه همگانی حوادث طبیعی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *