قانون حمايت از شركت دانش‌بنيان 1

قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري ها و اختراعات
شركت دانش‌بنيان
دانلود فایل WORD قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان
شماره 57953/258        30/8/1389
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 181333/40768 مورخ 8/10/1387 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري ها و اختراعات كه با عنوان لايحه حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 5/8/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره195602              16/9/1389
نهاد رياست جمهوري (معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور) ـ وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري
قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/8/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره57953/258 مورخ 30/8/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رييس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات
ماده1ـ شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركتها و مؤسساتي كه بيش از پنجاه درصد (50%) از مالكيت آنها متعلق به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، مشمول حمايتهاي اين قانون نيستند.
ماده2ـ شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مسؤوليت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و پيگيري اجراء اين قانون را به عهده دارد كه از اين پس در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود. دبيرخانه شورا مسؤول پيگيري اجراء مصوبات شورا از طريق دستگاههاي ذي‌ربط خواهدبود.
ماده3ـ حمايتها و تسهيلات قابل اعطاء به شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون عبارتند از:
الف ـ معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت پانزده سال.
ب ـ تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به‌كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاء تسهيلات كم‌بهره يا بدون بهره بلندمدت يا كوتاه‌مدت بر طبق عقود شرعي.
ج ـ اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون در محل پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري.
د ـ اولويت واگـذاري تمام يا بخشي از سهام مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري براساس ضوابط قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون.
هـ ـ ايجاد پوشش بيمه‌اي مناسب براي كاهش خطرپذيري محصولات دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به‌كارگيري.
و ـ تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهيد امكان مشاركت شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون.
ماده4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب بهمن‌ماه 1386 شمسي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با همكاري كليه دستگاههاي دولتي، فهرست تمامي مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي را تهيه و به شورا ارائه نمايد. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اين فهرست، مراكز و مؤسسات پژوهشي غيرحاكميتي قابل‌واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق قانون مذكور در اين ماده زمينه واگذاري آنها را فراهم نمايد.
تبصره1ـ ماهيت اين شركتها پس از واگذاري نبايد تغيير كند.
تبصره2ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وظيفه نظارت بر حُسن اجراء و احراز صلاحيت خريداران را در اين ماده برعهده دارد.
ماده5 ـ به منظور كمك به تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض‌الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و زير نظر رئيس شورا تأسيس مي‌شود. منابع مالي صندوق شامل كمكهاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداريها و شركتهاي وابسته و تابع مي‌باشد.
بانكها نيز مي‌توانند بخشي از منابع تسهيلات موضوع صندوق يادشده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالي صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم‌درصد (5/0%) از منابع بودجه عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد.
تبصره1ـ حداقل پنج درصد (5%) از سرمايه اين صندوق جهت اعطاء تسهيلات به صندوقهاي غيردولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تخصيص خواهديافت.
تبصره2ـ سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شكوفايي به ميزان سي‌هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به تدريج حداكثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي تأمين مي‌گردد.
تبصره3ـ اساسنامه اين صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده6 ـ كليه دستگاهها و شركتهاي دولتي مجازند بخشي از مبلغ قراردادهاي خريد كالا يا خدمات با مبدأ خارجي را جهت نيل به خودكفايي در همان زمينه از طريق انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان به انجام رسانند.
ماده7ـ كليه دستگاههاي مجري اين قانون موظف هستند حداكثر ظرف يك ماه به درخواستهاي متقاضيان جهت استفاده از حمايت مندرج در اين قانون رسيدگيكنند و نتيجه نهايي را به متقاضي اعلام نمايند، چنانچه نظر مبني بر رد درخواست باشد بايد به طور مستدل به آگاهي درخواست‌كننده برسانند. درخواست‌كننده مي‌تواند نزد دبيرخانه اعتراض كند و شورا موظف است ظرف يك ماه به شكايت واصله رسيدگي كند.
ماده8 ـ شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان مجازند مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست محيطي مستقر نمايند.
ماده9ـ به منظور ايجاد و توسعه شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تقويت همكاريهاي بين‌المللي اجازه داده مي‌شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري در جهت انجام مأموريتهاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد درخصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.
ماده10ـ هرگونه استفاده از مزايا، امتيازات و تسهيلات عنوان‌شده در اين قانون براي شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان پس از انطباق با اهداف مندرج در اين قانون توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت تصويب به شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري ارائه مي‌گردد.
ماده11ـ كليه اشخاص (حقيقي يا حقوقي) كه از حمايتهاي اين قانون برخوردار شده‌اند چنانچه حمايتها و تسهيلات اعطاءشده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف كنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي اين قانون مجازاتهاي زير در مورد آنها اعمال مي‌شود.
الف ـ در صورت برخورداري از تسهيلات مالي علاوه بر رد مال، به جريمه نقدي برابر با تسهيلات دريافتي محكوم مي‌شوند.
ب ـ در صورت برخورداري از شرايط تسهيلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شركت در كليه مناقصه‌ها منع مي‌شوند.
ج ـ در صورت برخورداري از معافيتهاي مالياتي يا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر ميزان معافيت اعطاء شده محكوم مي‌شوند.
د ـ در صورت برخورداري از پوشش بيمه‌اي، به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه‌اي دريافتي محكوم مي‌شوند.
ماده12ـ گزارش نحوه اجراء اين قانون هر شش ماه يك‌بار توسط دبيرخانه شورا تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.
ماده13ـ آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تصويب آن توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم و تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/8/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات
شماره۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ       ۲۱/۸/۱۳۹۱
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
صندوق نوآوري و شکوفايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (۱۳) قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات
فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
ب ـ صندوق: صندوق نوآوري و شکوفايي موضوع ماده (۵) قانون.
ج ـ شورا: شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
د ـ تجاري‌سازي: فعاليتهاي مرتبط با عرضه محصول يا خدمت جديد مبتني بر ايده‌ها يا فناوريهاي جديد که شامل تمامي فرايندهاي مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش‌گذاري فناوري، اعطاي امتياز، انتقال و انتشار و کسب ساير فناوريهاي مورد نياز (مکمل) و پرداخت حق‌الامتيازهاي مرتبط، جذب سرمايه و منابع (نمونه‌سازي، طراحي صنعتي فرايند يا محصول جديد، انجام آزمونها و دريافت تأييديه‌هاي لازم، توليد آزمايشي، بازاريابي و رفع اشکال) و همچنين خدمات پشتيباني تخصصي تجاري‌سازي (شامل فعاليتهاي مشاوره، مديريت فناوري، طراحي محصول و فرايند، خدمات استانداردسازي، اندازه‌سنجي و خدمات آزمايشگاهي) مي‌شود.
هـ ـ سرمايه‌گذاري ريسک‌پذير: سرمايه‌گذاري در شرکتهاي جوان و نوپا که مبتني بر فناوري و نوآوري شکل گرفته و در معرض ريسکهاي بالا و غيرمتعارف مي‌باشند و براساس ارزيابي‌هاي کارشناسي داراي رشد فراوان در آينده خواهند بود.
و ـ عامل صندوق: بانکهاي عامل، صندوقهاي پژوهش و فناوري و ساير صندوقهاي مالي داراي مجوز قانوني طرف قرارداد صندوق.
ز ـ دستگاه اجرايي: دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري.
ماده۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان که در زمينه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري» و «تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه شامل (طراحي و توليد کالا و خدمات) در حوزه فناوريهاي برتر و با ارزش افزوده بالا» فعاليت مي‌نمايند، شرکت يا مؤسسه دانش‌بنيان محسوب مي‌شوند.
تبصره۱ـ فعاليتهايي نظير برگزاري و شرکت در همايشهاي علمي، خدمات کتابداري، آموزش و کارآموزي، فعاليتهاي عادي و روزمره نرم‌افزاري و ساير فعاليتهايي که هدف آنها طراحي محصـولات يا خدمات يا بهبود کيفيت آنها نيست، از فعاليتهاي دانش‌بنيان به شمار نمي‌روند.
تبصره۲ـ نمايندگي شرکت‌هاي خارجي و شرکت‌هاي واردکننده محصولات دانش‌بنيان که به امر تجارت مي‌پردازند، از شمول اين آيين‌نامه خارج هستند.
تبصره۳ـ شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکتها و مؤسساتي که بيش از پنجاه درصد از مالکيت آنها متعلق به شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، مشمول حمايت‌هاي قانون نيستند.
اصلاح ماده (2) مقررات اجرايي ماده (9) قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات
شماره۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴هـ              ۱۶/۱۲/۱۳۹۴
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ـ معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور
صندوق نوآوري و شکوفايي
هيأت‌وزيران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۶۸۶۹۸/۱۱ مورخ ۳/۵/۱۳۹۴ معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
ماده (۲) مقررات اجرايي ماده (۹) قانون حمايت از شرکت  ها و مؤسسات دانش  بنيان و تجاري  سازي نوآوري و اختراعات موضوع بند (۱۱) تصويب  نامه شماره ۲۰۲۹۵۶/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ به شرح زير اصلاح مي  شود:
ماده۲ـ واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارک  هاي علم و فناوري و شهرک  هاي فناوري نسبت به فعاليت  هاي مذکور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارک و نيز کارکنان شاغل در واحدهاي يادشده از معافيت موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهند بود.
تشخيص فعاليت مرتبط با مأموريت واحدهاي يادشده و کارکنان شاغل در واحدهاي مزبور براي اجراي ماده (۹) قانون با مديريت پارک علم و فناوري مي  باشد.
معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۳ـ در اجراي مفاد ماده (۲) قانون و به منظور تدوين حوزه‌هاي فعاليتهاي دانش‌بنيان و معيارهاي تشخيص مصاديق شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان، و نظارت بر اجراي اين ماده، کارگروهي زير نظر رييس شورا متشکل از اعضاي زير تشکيل مي‌شود:
الف ـ نماينده رييس شورا (رييس)
ب ـ نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ج ـ نماينده معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور
د ـ نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
هـ ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت
و ـ نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ز ـ مديرعامل صندوق
ماده۴ـ به منظور استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان از کمکها و تسهيلات و ساير حمايتهاي پيش‌بيني شده در قانون، صندوق موظف است نسبت به بررسي وضعيت اقتصادي و مالي شرکتها و مؤسسات ياد شده اقدام نمايد.
فصل دوم ـ اعطاي کمک
ماده۵ ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان داراي بيش از پنجاه نفر نيروي انساني متخصص و با سابقه فعاليت بيش از پنج سال، مي‌توانند در صورت تشکيل کنسرسيوم، جهت فعاليتهاي موضوع اين آيين‌نامه با مشارکت دانشگاه‌ها و شرکتهاي داخلي و خارجي مشروط به تعلق اکثريت سهام آن به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان داخلي، تا بيست درصد از هزينه فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه خود را در ازاي ارايه اسناد اثبات‌کننده، کمک دريافت کنند.
ماده۶ ـ در صورتي که شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان جهت انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه و تجاري‌سازي از نظام بانکي تسهيلات اخذ نمايند، صندوق مي‌تواند بخشي از سود تسهيلات ياد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا نمايد.
فصل سوم ـ تسهيلات
ماده۷ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان جهت فعاليتهاي ثبت اختراع، کسب فناوري (دريافت حق امتياز) و نمونه‌سازي مي‌توانند از تسهيلات قرض‌الحسنه صندوق پس از بررسي طرح تجاري توسط عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمايند.
ماده۸ ـ شرکتهاي ارايه‌کننده خدمات پشتيباني تخصصي تجاري‌سازي نيز مي‌توانند براي انجام خدمات ياد شده، از تسهيلات قرض‌الحسنه صندوق استفاده کنند.
ماده۹ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان جهت فعاليتهاي تا قبل از توليد صنعتي از قبيل هزينه اوليه تجهيز کارگاه و آماده‌سازي خط توليد، طراحي صنعتي، انجام آزمون و رفع اشکال، توليد آزمايشي و بازاريابي مي‌توانند از محل منابع صندوق از طريق عامل صندوق از تسهيلات ميان‌مدت (حداکثر پنج ساله) با نرخ ترجيحي (تا سقف پنج درصد پايين‌تر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در هر سال) استفاده نمايند. تشخيص نوع تضمين موردنياز، بر عهده عامل صندوق خواهد بود.
ماده۱۰ـ صندوق موظف است به منظور توليد صنعتي با مشارکت حداکثر پنجاه‌درصدي با بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري يا صندوقهاي مالي مرتبط و گشايش خطوط اعتباري مشترک نزد بانکها و مؤسسات ياد شده امکان دريافت تسهيلات بلندمدت (حداکثر هفت ساله) با نرخ ترجيحي (تا سقف پنج درصد پايين‌تر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در هر سال) را براي تأمين قسمتي از هزينه‌هاي تهيه مکان و خريد و نصب ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان، فراهم نمايد.
ماده۱۱ـ جهت تأمين سرمايه در گردش شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سي درصدي با بانکها و ساير مؤسسات و صندوق‌هاي مالي و از طريق اين مؤسسات اقدام به ارايه تسهيلات کوتاه‌مدت (حداکثر يک ساله) با نرخ ترجيهي نمايد.
ماده۱۲ـ به منظور حمايت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنيان، صندوق مجاز است نسبت به اعطاي تسهيلات براي فروش اقساطي، ليزينگ و ساير موارد با نرخ ترجيحي به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان از طريق عامل صندوق اقدام نمايد.
ماده۱۳ـ صندوق موظف است جهت خريد سهام شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان، تسهيلات خريد با نرخ ترجيحي به افراد يا بنگاههاي فعال اقتصادي و صنعتي موجود ارايه نمايد. تسهيلات ياد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي که سهام مذکور را ترجيحاً از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ريسک‌پذير يا از طريق بازار فرابورس خريداري نمايند، اعطا مي‌شود.
فصل چهارم ـ ضمانت‌نامه و بيمه
ماده۱۴ـ به منظور پوشش کسر وثيقه تسهيلات دريافتي شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان از بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق نسبت به ارايه خدمات ضمانت‌نامه اعتباري (تا سقف هفتاد درصد وثايق) اقدام مي‌نمايد.
ماده۱۵ـ صندوق به منظور پوشش ريسک قراردادها و تسهيل شرايط حضور در مناقصه براي شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان، صندوق نسبت به پرداخت بخشي از هزينه صدور ضمانت‌نامه و تسهيل روند دريافت آن با عقد قراردادهاي همکاري و کارگزاري با بانکها و مؤسسات ذيربط اقدام مي‌نمايد. اين خدمات شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پيش‌پرداخت، حسن انجام کار و ساير موارد مرتبط مي‌باشد.
ماده۱۶ـ به منظور پوشش ريسک به کارگيري فناوريهاي داخلي عرضه شده توسط شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان، صندوق نسبت به ارايه خدمات ضمانت‌نامه‌اي به منظور پوشش ريسک دانش فني از طريق مؤسسات تخصصي ذيربط اقدام مي‌نمايد. نوع حمايت اين ماده شامل پرداخت بخشي از هزينه صدور ضمانت‌نامه و تسهيل روند دريافت آن با عقد قراردادهاي همکاري و کارگزاري با ارايه‌دهندگان ضمانت‌نامه مي‌گردد.
تبصره ـ در صورت عدم امکان به کارگيري مؤسسات تخصصي موجود، صندوق مي‌تواند پس از طي مراحل قانوني نسبت به حمايت از ايجاد مؤسسات تخصصي با مشارکت ساير نهادهاي ذي‌ربط اقدام نمايد.
ماده۱۷ـ در اجراي بند (هـ) ماده (۳) قانون و به منظور کاهش خطرپذيري محصولات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان، بيمه مرکزي ايران مکلف است پوشش بيمه‌اي مناسب را در مراحل طراحي، توليد، عرضه و بکارگيري اين نوع محصولات و خدمات طراحي و ايجاد نمايد.
فصل پنجم ـ مشارکت
ماده۱۸ـ به منظور توسعه سرمايه‌گذاري ريسک‌پذير، صندوق براي تأسيس و توسعه شرکتها و صندوقهاي سرمايه‌گذاري ريسک‌پذير تا سقف چهل و نه درصد سهام، مشارکت نمايد و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نمايد.
فصل ششم ـ معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي
ماده۱۹ـ به منظور تکميل چرخه سرمايه‌گذاري خطرپذير و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان از بازار سرمايه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعيين و تسهيـل ساز و کار عرضـه سهـام شرکتهاي دانش‌بنيان در بازار فرابورس، دستورالعمل‌هاي اجرايي لازم را تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده۲۰ـ درآمدهاي مشمول ماليات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان ناشي از قراردادها و فعاليتهاي تحقيق و توسعه، تجاري‌سازي و توليد محصولات و خدمات دانش‌بنيان به مدت پانزده سال از ماليات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالياتهاي مستقيم معاف هستند.
ماده۲۱ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان از پرداخت هزينه‌هاي عوارض و حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض صادراتي معاف هستند.
ماده۲۲ـ در اجراي ماده (۳) قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است دستورالعمل اجرايي اين فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و به سازمان امور مالياتي کشور و گمرک ايران ابلاغ نمايد.
فصل هفتم ـ اولويت‌دهي به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و ساير حمايت‌ها
ماده۲۳ـ پارکهاي علم و فناوري، مراکز رشد، مناطق ويژه علم و فناوري و مناطق ويژه اقتصادي موظفند نسبت به اولويت‌دهي در استقرار شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان اقدام نمايند.
ماده۲۴ـ صندوق حداقل سي درصد کمکها، تسهيلات و سرمايه‌گذاري‌هاي خود را به شرکتهاي دانش‌بنيان مستقر در مراکز رشد علم و فناوري، پارکهاي علم و فناوري، مناطق ويژه علم و فناوري و مناطق ويژه اقتصادي تخصيص دهد.
ماده۲۵ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان در مناقصات قراردادهاي پژوهشي، فناوري و تجاري‌سازي و عرضه کالاهاي دانش‌بنيان ساخت داخل دستگاههاي اجرايي حائز اولويت مي‌باشند.
تبصره۱ـ دستگاه اجرايي پس از دريافت تأييديه صلاحيت شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان، امتياز ارزيابي کيفي و فني آنها را با ضريب ۲/۱ (۱۲۰ درصد) محاسبه مي‌نمايد. براي شرکتهاي مستقر در پارکهاي علم و فناوري و مناطق ويژه علم و فناوري و مناطق ويژه اقتصادي تا ضريب ۵/۱ (صد و پنجاه درصد) قابل افزايش است.
تبصره۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان براي ارايه و فروش محصولات و خدمات دانش‌بنيان خود در مناقصات دولتي مشمول تخفيف پنجاه درصدي در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مي‌گردند.
ماده۲۶ـ دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند حداقل يک درصد مبلغ خريد کالا يا خدمات با مبدأ خارجي را در راستاي تحقيق و توسعه، طراحي، تجاري‌سازي و ساخت داخل کالا يا خدمات مذکور از طريق شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان هزينه نمايند.
ماده۲۷ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در اجراي تبصره (۲) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ـ فهرست نيازهاي فناورانه، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان نيز اعلام نمايد.
ماده۲۸ـ در اجراي ماده (۹) قانون و به منظور ايجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تقويت همکاري‌هاي بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي مستقر در پارکهاي علم و فناوري در جهت انجام مأموريتهاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافيتهاي مالياتي و عوارض سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.
ماده۲۹ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان مجازند مرکز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست محيطي مستقر نمايند.
فصل نهم ـ نظارت و گزارش‌دهي، رسيدگي به اعتراضات و مجازاتهاي قانوني
ماده۳۰ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان مي‌توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههاي مجري قانون با ارايه مستندات به دبيرخانه شورا ارسال نمايند. دبيرخانه شورا موظف است ظرف يک ماه نسبت به رسيدگي به اعتراضات واصل شده اقدام نمايد.
ماده۳۱ـ دبيرخانه شورا موظف است جهت ايجاد فرصتهاي برابر و شفاف‌سازي حمايتها و تسهيلات مندرج در اين آيين‌نامه نسبت به انتشار آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ذي‌ربط، اسامي دستگاههاي اجرايي مرتبط و بانک اطلاعاتي شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان برخوردار شده از اين تسهيلات از طريق پايگاه جامع اطلاع‌رساني اقدام نمايد.
ماده۳۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان که از حمايتهاي قانون برخوردار مي‌شوند، چنانچه براساس گزارش دستگاه اجرايي ذي‌ربط يا نظارت دوره‌اي يا موردي دبيرخانه شورا يا صندوق با کتمان اطلاعات يا ارايه اطلاعات ناصحيح از اين حمايتها برخوردار شده باشند يا حمايتها و تسهيلات اعطا شده بر طبق قانون را براي مقاصد ديگري مصرف نموده باشند، با تشخيص دبيرخانه شورا يا صندوق، ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي قانون، با ارجاع به مراجع قانوني ذي‌صلاح، مشمول مجازاتهاي موضوع ماده (۱۱) قانون خواهند گرديد.
ماده۳۳ـ دبيرخانه شورا مسئوليت پيگيري اجراي اين آيين‌نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجراي قانون را هر شش ماه يک بار به شورا و مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
معاون اول رييس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات
شماره ۱۴۹۶۸۸/ت۵۱۳۵۲هـ                      ۹/۱۲/۱۳۹۳
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ـ صندوق نوآوري و شکوفايي
هيأت وزيران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (۱۳) قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصويب کرد:
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳ه‍ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ و اصلاح بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
  1. متون زير به ماده (۳) اضافه و عنوان‌بند (ز) به بند (ط) اصلاح مي‌شود: زـ نماينده وزارت جهاد کشاورزي ح ـ نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
  2. در ماده (۴)، عبارت «منابع صندوق يا نهادهاي مالي همکار آن براي دريافت» بعد از عبارت «دانش بنيان از» و عبارت «و تعيين تضامين مناسب براي هر نوع از خدمات» بعد از عبارت «مؤسسات ياد شده» اضافه مي‌گردد.
  3. در ماده (۶)، عبارت «و سرمايه‌گذاري» بعد از عبارت «تجاري‌سازي» اضافه و عبارت «و به طور مستقيم يا غير مستقيم (با تشخيص هيأت عامل از طريق بانک‌ها يا ساير نهادهاي مالي داراي مجوز رسمي)» جايگزين عبارت «با بانک عامل» مي‌گردد.
  4. در ماده (۷)، عبارت «و ظرفيت‌سازي براي ورود محصولات دانش‌بنيان به بازار يا تأمين بخشي از آورده لازم جهت اخذ تسهيلات بانکي» بعد از عبارت «نمونه‌سازي» اضافه مي‌گردد.
  5. در ماده (۹)، عبارت «و همچنين فعاليت‌هاي اجراي پروژه‌هاي با ماهيت دانش‌بنيان در قالب پيمان و قراردادهاي مشخص با کارفرمايان» بعد از عبارت «بازاريابي» اضافه و عبارت «چهل درصد» جايگزين عبارت «سقف پنج درصد» مي‌گردد.
  6. در ماده (۱۰)، عبارت «پنجاه درصد» جايگزين عبارت «سقف هفت درصد» مي‌گردد.
  7. در ماده (۱۱)، عبارت «(حداکثر دو ساله)» جايگزين عبارت «(حداکثر يک ساله)» و عبارت «پنجاه درصد» جايگزين عبارت «سقف حداکثر هفت درصد» مي‌گردد.
  8. در ماده (۱۲)، عبارت «و در صورت وجود بازار مطمئن به صورت پيش‌خريد» بعد از عبارت «ليزينگ» و واژه «نفع» بعد از عبارت «با نرخ ترجيحي به» و عبارت «رأساً يا» بعد از عبارت «مؤسسات دانش‌بنيان» اضافه مي‌گردد.
  9. در مواد (۱۵) و (۱۶)، عبارت «به هر نحو» بعد از عبارت «تسهيل روند دريافت آن» اضافه مي‌گردد.
معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات
شماره۲۰۱۱۵/ت۵۲۴۰۴هـ               ۲۱/۲/۱۳۹۵
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ـ صندوق نوآوري و شکوفايي
هيأت وزيران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۵ به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (۱۳) قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصويب کرد:
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۱ـ ماده (۳) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف ـ عبارت «و نظارت بر اجراي اين ماده» حذف مي‌شود.
ب ـ در بند (الف) عبارت «نماينده رئيس شورا (رئيس)» به عبارت «معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور (رئيس)» اصلاح مي‌شود.
پ ـ بند (ج) حذف و عناوين ساير بندها به ترتيب اصلاح و متون زير به عنوان بندهاي (ط) و (ي) و تبصره‌هاي (۱)، (۲) و (۳) به اين ماده اضافه مي‌شوند:
ي ـ سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکت‌هاي دانش‌بنيان به پيشنهاد کارگروه و حکم رئيس کارگروه.
ک ـ يک نفر صاحبنظر به پيشنهاد اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران و حکم رئيس کارگروه.
تبصره۱ـ نظارت بر اجراي اين ماده بر عهده دبيرخانه شورا مي‌باشد.
تبصره۲ـ کارگروه مي‌تواند تا سه نفر از نمايندگان ساير بخش‌ها و سازمان‌ها را به عضويت کارگروه درآورد.
تبصره۳ـ فرايند بررسي صلاحيت شرکت‌هاي دانش‌بنيان از زمان تکميل پرونده بايد حداکثر در مدت دو ماه انجام گيرد.
۲ـ در ماده (۲۸) عبارت «و مناطق ويژه علم و فناوري» پس از عبارت «پارک‌هاي علم و فناوري» اضافه مي‌شود.
۳ـ در ماده (۳۲) واژه «کمتان» به واژه «کتمان» اصلاح مي‌شود.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5482
قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري ها و اختراعات

قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش‌بنيان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *