‌قانون راجع به اموال بلاصاحب 1

‌قانون راجع به اموال بلاصاحب
‌اموال بلاصاحب
دانلود فایل WORD ‌قانون راجع به اموال بلاصاحب
‌مصوب 16 اردیبهشت ماه 1313 شمسی
‌ماده اول – نسبت به اموال متوفایی که وراث او معلوم نیست و اموالی که صاحبان آنها غیر معلوم است مطابق مواد ذیل رفتار می‌شود.
‌ماده دوم – در مورد متوفایی که وراث آنها معلوم نیست پارکه بدایت محل باید فوت آنها را به طوری که شناخته شوند در جراید کثیرالانتشار اعلان‌نماید.
‌ماده سوم – پارکه بدایت هر محل باید آن قسمت از اموال مذکور در ماده فوق را که نگاه داشتن آن موجب فساد یا کسر قیمت و یا مستلزم مخارج غیر‌متناسب می‌شود فوراً بعد از تصرف به طریق مزایده به فروش برساند ولی نسبت به اموال مسروقه که صاحبان آنها معلوم نشده بعد از شش ماه به طریق مزبور به ‌فروش برسد مگر اموالی که نگاهداری آنها موجب فساد باشد.
‌قیمت فروش باید بعد از وضع مخارجی که برای حفظ و یا فروش اموال شده است به طریقی که در نظام نامه‌های مربوطه به این موضوع مقرر شده یا‌ می‌شود حفظ گردد.
‌ماده چهارم – هر گاه تا سه سال از تاریخ تصرف پارکه بدایت نسبت به اموال منقوله و تا ده سال برای اموال غیر منقوله و بعد از اعلان مذکور در ماده 2 صاحبی برای مال و یا وارثی برای متوفی پیدا نشود آن مال بلاصاحب محسوب شده و به مصارف مقرر در ماده 28 قانون مدنی خواهد رسید.
‌ماده پنجم – سایر مسایل مربوطه به طرز نگاهداری و فروش اموال مذکور در ماده اول به موجب نظام نامه مقرر خواهد شد.
‌ماده ششم – در تمام مواردی که به موجب این قانون یا به موجب مقررات دیگر به مدعی‌العموم بدایت یا نماینده او حق دخالت در اموالی داده شده‌ است که هنوز صاحب آن معلوم نیست مشارالیه می‌تواند هر اقدامی را که برای اداره کردن اموال مزبور لازم است از قبیل وصول مطالبات و اقامه دعوی‌بر علیه بدهکاران و غیره به عمل آورد مخارج اقدامات مزبور از خود آن اموال برداشته خواهد شد.
‌ماده هفتم – نظام نامه‌های مذکور در این قانون باید به تصویب هیأت وزراء برسد.
‌این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه شانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5590

اموال بلاصاحب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *