قانون عضويت نمايندگان مجلس 1

قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و ساير هيأتها
عضويت نمايندگان مجلس
دانلود فایل WORD قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و ساير هيأتها
شماره۴۴۷۷۸/۱۲۵                                                   ۶/۷/۱۳۹۳
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصدوبيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيأتها مصوب جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان طرح اصلاح قوانين نحوه معرفي، انتخاب و فعاليت ناظرين و ساماندهي امور نظارتي مجلس شوراي اسلامي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصدودوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۷۹۱۶۰                                                         ۱۴/۷/۱۳۹۳
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
مجلس شوراي اسلامي
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي،
شوراها، مجامع و ساير هيأتها» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و چهارم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۵/۶/۱۳۹۳ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۴۴۷۷۸/۱۲۵ مورخ ۶/۷/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيأتها
ماده ۱ ‌ـ از تاريخ تصويب اين قانون علاوه بر ساير شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و هيأتهايي که برابر قانون مربوط نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي در آنها عضويت دارند، در هر يک از شوراهاي زير به تعداد تعيين شده نماينده مجلس با معرفي کميسيون تخصصي ذي‌ ربط و انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر عضويت مي‌يابد:
الف ـ شوراهاي داراي يک نماينده ناظر:
۱ـ شوراي عالي فناوري اطلاعات موضوع ماده (۴) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲
۲ـ شوراي‌عالي فضايي موضوع ماده (۸) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲
۳ـ شوراي‌عالي انرژي موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۲) و (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تشکيل شوراي‌عالي انرژي کشور مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱
۴ـ شوراي‌عالي ميراث فرهنگي و گردشگري موضوع ماده (۳) قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۸۲
۵ ـ شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست موضوع بند (۱) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱
۶ ـ شوراي‌عالي انفورماتيک کشور موضوع ماده (۲) لايحه قانوني تشکيل شوراي‌عالي انفورماتيک کشور مصوب ۴/۴/۱۳۵۹ شوراي انقلاب
۷ـ شوراي‌عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور موضوع ماده (۱) قانون تأسيس شوراي‌عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۲
 ۸ ـ شوراي‌عالي صنايع دريايي کشور موضوع ماده (۹) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۷
ب ـ شوراهاي داراي دو نماينده ناظر:
۱ـ شوراي‌عالي بيمه موضوع ماده (۱۰) قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه‌گري مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰
۲ـ شوراي اقتصاد موضوع ماده (۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱
۳ـ شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار موضوع ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴
۴ـ شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹
۵ ـ شوراي عالي استاندارد موضوع ماده (۱۹) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱
ماده۲ـ از تاريخ تصويب اين قانون عضويت نمايندگان مجلس در شوراها، مجامع و هيأتهاي زير لغو مي‌ شود:
۱ـ شوراي‌عالي انطباق اداري و فني مؤسسات پزشکي با موازين شرع مقدس موضوع بندهاي (۷) و (۸) ماده (۳) قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشکي با موازين شرع مقدس اسلام مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷
۲ـ شوراي‌عالي آموزش مداوم جامعه پزشکي موضوع بند (۷) ماده (۳) قانون آموزش مداوم جامعه پزشکي کشور مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵
۳ـ هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات پرستاري موضوع بند (۲) ماده (۱۸) قانون ايجاد سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۱/۹/۱۳۸۰
۴ـ کميسيون تعيين سهميه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از مشمولان وظيفه موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون نحوه تشکيل پيام‌آوران بهداشت مصوب ۶/۸/۱۳۷۵
۵ ـ کمـيسيون نظارت بر حـسن اجراي احداث نود و شش بيمارستان موضوع تبصره (۵) قانون نحوه ايجاد تسهيلات لازم براي تسريع در احداث و تکميل بيمارستان‌هاي نودوشش شهر کشور مصوب ۲۵/۶/۱۳۶۹
۶ ـ کـميته مد و لـباس موضـوع مـاده (۱) قـانون سامـاندهي مـد و لـباس مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۵
۷ـ شوراي آموزش و پرورش استثنائي موضوع بند (۱۱) ماده (۵) قانون اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنائي مصوب ۲۹/۵/۱۳۷۰
۸ ـ هيأت مرکزي گزينش آموزش و پرورش موضوع تبصره (۱) بند (الف) ماده (۷) قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴
۹ـ ستاد چگونگي هزينه‌کرد اعتبار تخصيصي به منظور مشارکت جمهوري اسلامي ايران در بازسازي کشور افغانستان موضوع ماده واحده قانون مشارکت جمهوري اسلامي ايران در بازسازي کشور افغانستان مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۱
۱۰ـ هيأت نظارت بر حسن اجراي قانون تعيين تکليف معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ موضوع ماده (۱۳) قانون مذکور
۱۱ـ مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران موضوع جزء (۸) بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران مصوب ۱۵/۷/۱۳۷۵
۱۲ـ هيأت نظارت بر اجراي قانون تأمين اعتبار کنترل و انسداد مرزهاي شرقي کشور مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۹ موضوع تبصره (۳) ماده واحده قانون مذکور
ماده۳ـ رؤساي کميسيون‌ها و نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که در مجامع، شوراها و هيأتها به عنوان عضو حضور دارند وظايف نماينده ناظر مجلس شوراي اسلامي را نيز بر عهده داشته و موظف به انجام آن وظايف طبق آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌باشند.
ماده۴ـ در صورتي که هر يک از شوراها، مجامع و هيأتهايي که طبق قانون داراي نماينده ناظر مي‌باشند، اقدام به تشکيل کميته يا شوراي فرعي نمايند، موظفند مراتب را به نماينده ناظر و مجلس شوراي اسلامي اطلاع دهند. نماينده مذکور، عضو ناظر کميته يا شوراي فرعي است و عنداللزوم در جلسات آن شرکت مي‌نمايد.
ماده۵ ـ کليه نمايندگان ناظر طبق آيين‌نامه داخلي مجلس از ابتداي هر دوره براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و روشهاي تعيين شده براي انتخاب نمايندگان ناظر در ساير قوانين و مقررات به روش پيش‌بيني شده در آيين‌نامه مذکور اصلاح مي‌شود.
ماده۶ ـ در قوانيني که براي انتخاب نماينده ناظر، کميسيون تخصصي تعيين نشده است، هيأت رئيسه مجلس، کميسيون تخصصي ذي‌ربط را تعيين مي‌نمايد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و چهارم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۵/۶/۱۳۹۳ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5694
قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و ساير هيأتها

قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *