قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان 1

قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان
دانلود فایل WORD قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان
شماره۱۳۴۲۷/۵۹۶    ۴/۳/۱۳۹۵
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم(۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان که با عنوان طرح دوفوريتي به مجلس ‌شوراي‌ اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۲۶۱۴۵            ۹/۳/۱۳۹۵
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون ممنوعيت به‌ کارگيري بازنشستگان» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۳۴۲۷/۵۹۶ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان
ماده‌واحده ـ ازتاريخ ابلاغ اين قانون، به‌کارگيري افرادي که در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کليه دستگاه هايي که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي‌کنند، ممنوع مي‌باشد.
تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات کشوري و همترازان آنها و ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.
تبصره۲ـ دستگاه هاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر به‌ صورت پاره‌وقت و ساعتي استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان، يک‌ سوم ساعات اداري کارمندان رسمي است وحق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات کاري آنها حداکثر معادل يک‌ سوم کارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي‌شود.
تبصره۳ـ دستگاه هاي مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي را که برخلاف مفاد اين قانون به‌ کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه‌حساب کنند. افراد مذکور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.
تبصره۴ـ کارکنان و اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد تجاري‌ ـ صنعتي نيز مشمول اين قانون مي‌باشند.
تبصره۵ ـ از تاريخ ابلاغ اين قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوري مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
شماره۱۸۷/۶۱۳۶۶             ۱۳۹۶/۷/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک فوریتی استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۹۳۵۲۶                                                                                ۱۳۹۶/۸/۱
سازمان اداری و استخدامی کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانـون اساسی جمـهوری اسلامی ایـران به پیوست «قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جـلسه علنی روز یکشنـبه مورخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شـش مجلس شورای اسلامی تصـویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۸۷/۶۲۳۶۶ مـورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ مجلـس شـورای اسـلامی واصـل گـردیده، جـهت اجرا ابـلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت  به کارگیری بازنشستگان
موضوع استفساریه:
آیا در تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، منظور از مستثنی شدن مقامات مصرح در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها، به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتصاب یا انتخاب می شوند؟
پاسخ:
بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمتهای مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها به کارگیری می شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند، ملاک نیست.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
شماره ۲۸۶/۵۱۲۲۹                تاریخ     ۱۳۹۷/۶/۲۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۸۴۱۱۷                   ۱۳۹۷/۶/۲۷
سازمان اداری و استخدامی کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۸۶/۵۱۲۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
ماده واحده ـ تبصره(۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره۱ـ به کارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد(۱%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.
جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5466
قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان

ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *