قانون نحوه جبران جرایم زیست محیطی 1

قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی
جرایم زیست محیطی
دانلود فایل WORD قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی
ماده واحده – به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در اعتبارات هزینه‌ای برای سازمان یاد شده پیش بینی میشود، مبالغی را برای جبران سختی کار و خسارات کارکنان اعم از حق کشف، خسارت، دیه و کمک به مأموران و متصدیان کشف و تعقیب جرایم زیست محیطی و جلوگیری از منابع آلاینده و مخرب محیط زیست فعالیت مینمایند، اختصاص دهد. هرگونه پرداخت از این محل به کارکنان ستادی و همچنین افرادی که وظایف آنها ارتباط مستقیم با موضوعات فوق‌الذکر را ندارد ممنوع است.
تبصره – نحوه و میزان پرداخت به کارکنان مربوط، تابع دستورالعملی خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/11/ 1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی
شماره34184/ت37010هـ 6/3/1386
سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پیشنهاد شماره 5283 ـ 1 مورخ 22/12/ 1385 سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی ـ مصوب 1384 ـ دستورالعمل قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی
ماده1ـ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.
ب ـ قانون: قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی ـ مصوب 1384ـ
پ ـ کارکنان و مأموران سازمان: آن دسته از کارکنان شاغل غیرستادی سازمان که در زمینه حفاظت محیط زیست، کنترل مناطق، کشف، تعقیب جرایم ناشی از قوانین و مقررات شکار و صید و جلوگیری از منابع آلاینده و مخرب محیط زیست فعالیت دارند.
ت ـ کاشف: کسی که نگهداری، حمل و نقل، ورود و خروج و به طور کلی شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی و سایر تخلفات زیست محیطی را کشف می‌نماید و به مأموران سازمان در واحدهای ذی‌ربط اعلام می‌کند و زیر صورتجلسه مربوط را امضاء می‌نماید.
ماده2ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به منظور اجرای قانون هر ساله اعتبار مربوط را در اعتبارات هزینه‌ای خود پیش بینی و مطابق مقررات این دستورالعمل مصرف نماید.
ماده3ـ مبنای محاسبه حق کشف، هفتاد درصد (70%) بهای جانور وحشی شکارشده طبق مصوبات شورای‌عالی حفاظت محیط زیست می‌باشد که به شرح زیر قابل پرداخت است:
الف ـ کارکنان و مأموران سازمان در امر کشف تخلفات و جرایم زیست محیطی معادل بیست‌و‌پنج ‏درصد (25%) بهای جانوران وحشی.
ب ـ کارکنان و مأموران سازمان در امور جلوگیری از تخلفات و جرایم معادل سی و پنج درصد (35%) بهای جانوران وحشی.
پ ـ کارکنان و مأموران سازمان در امور پیگیری و تعقیب معادل ده‌درصد (10%) بهای جانوران وحشی.
تبصره1ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور در این ماده در دو یا چند عنوان سهیم باشند، فقط حق دریافت سهم بیشتر را دارند.
تبصره2ـ در مواردی که اشخاص مذکور در هر یک از بندهای این ماده بیش از یک نفر باشند، سهم مقرر به نسبت فعالیت و میزان مشارکت آنان حسب مورد به تشخیص مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ذی‌ربط یا رییس اداره شهرستان مربوط تعیین خواهد شد.
ماده4ـ علاوه بر مواد مندرج در ماده(3) و بندهای آن، سازمان موظف است از محل اعتبارات مصوب که به این منظور اختصاص می‌یابد حسب مورد و به تشخیص رییس سازمان یا نماینده وی نسبت به پرداخت خسارات یا دیه و سختی کار به مشمولین قانون به شرح زیر اقدام نماید:
الف ـ به هر یک از کارکنان و مأموران سازمان که ضمن انجام وظیفه یا مأموریت محوله مصدوم یا مجروح شده و تحت مداوا قرار می‌گیرند با ارایه مدارک مثبته علاوه بر دیه یا ارش قانونی، حداکثر تا سی میلیون (30.000.000) ریال و در صورتی که صدمه وارد شده منجر به نقص عضو آنان شود معادل دیه یا ارش عضو ناقص شده.
ب ـ به خانواده کارکنان و مأمورانی که در جهت انجام وظایف قانونی و مأموریت محوله به منظور جلوگیری، کشف، تعقیب جرایم شکار و صید و در حین برخورد با متخلفین جان خود را از دست می‌دهند علاوه بر دیه حسب مورد حداکثر تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال.
پ ـ به کارکنان و مأمورانی که در اجرای وظایف قانونی محوله به ویژه کشف، تعقیب جرایم و دفاع از حقوق سازمان دچار خسارات مالی شده‌اند حداکثر بیست میلیون (20.000.000) ریال.
ت ـ به کارکنان و مأمورانی که هنگام کشف، تعقیب جرایم، شکار و صید براثر درگیری با متخلفان به حکم قطعی مراجع قضایی به پرداخت دیه محکوم می‌شوند، معادل مبلغ دیه مندرج در حکم مزبور.
ث ـ به کارکنان و مأمورانی که انجام وظایف آنها با سختی شرایط کار موضوع بند (خ) ماده (39) قانون استخدام کشوری ـ مصوب 1345ـ همراه است فوق‌العاده‌ای به همین عنوان قابل پرداخت است.
تبصره ـ دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي
شماره۳۷۴۷/۱۳۰                       ۲۸/۱/۱۳۹۵
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۸۷۰۴۶/۴۶۱۱۸ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ ايران قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محيط‌زيست در ارتباط با جرائم زيست‌محيطي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۱۰۸۸۵                                                                                              ۴/۲/۱۳۹۵
سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۷۴۷/۱۳۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني
قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي
 ماده‌واحده ـ قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۱ـ در ماده‌واحده بعد از عبارت«متصديان کشف» عبارت «و مخبران» اضافه مي‌شود و عبارت «و همچنين افرادي که وظايف آنها ارتباط مستقيم با موضوعات فوق‌الذکر را ندارد» حذف مي‌گردد.
۲ـ متن تبصره ذيل قانون به اين شرح اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ نحوه و ميزان پرداخت به کارکنان مربوط و مخبران به‌گونه‌اي ‌که قابل رسيدگي توسط دستگاههاي نظارتي باشد و همچنين نحوه و ميزان پرداخت حق کشف، خسارت و ديه پرداختي به مخبراني که رابطه استخدامي با سازمان حفاظت محيط زيست ندارند از محل اعتبارات قانون، تابع آيين‌نامه‌اي است که به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5531
قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی

قانون نحوه جبران جرایم زیست محیطی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *