قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا 1

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
آلودگي هوا
دانلود فایل WORD قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
مصوب 3/2/1374
‌فصل اول – كليات
‌ماده 1 – جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور پاكسازي و حفاظت هوا از آلودگي‌ها كليه دستگاه‌ها و ‌مؤسسات و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياست‌هاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.
‌ماده 2 – اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلودگي هوا عبارتست از وجود و پخش يك يا چند‌آلوده‌كننده اعم از جامد، مايع، گاز، تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه زيان‌آور براي انسان و يا ساير‌موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
‌ماده 3 – منابع آلوده‌كننده هوا كه تحت مقررات اين قانون قرار دارند به سه دسته زير طبقه‌بندي مي‌شوند.
‌الف – وسائل نقليه موتوري
ب – كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌ها
ج – منابع تجاري و خانگي و منابع متفرقه
‌فصل دوم – وسائل نقليه موتوري
‌ماده 4 – استفاده از وسايل نقليه موتوري كه بيش از حد مجاز مقرر دود و آلوده‌كننده‌هاي ديگر وارد هواي آزاد نمايند ممنوع است حد مجاز خروجي‌وسايل نقليه موتوري توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت صنايع تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي‌رسد.
‌ماده 5 – هر وسيله نقليه موتوري كه به كار گرفته مي‌شود بايد داراي گواهينامه مخصوصي مبني بر رعايت حد مجاز خروجي آلوده‌كننده‌هاي هوا‌باشد. دارندگان وسايل نقليه موتوري مكلفند همه ساله وسايل نقليه خود را در مراكز مورد تأييد سازمان حفاظت محيط زيست كه توسط شهرداريها‌ايجاد مي‌گردد تحت آزمايش و معاينه قرار داده و گواهينامه مبني بر رعايت حد مجاز آلودگي را دريافت نمايند. در غير اين صورت از تردد وسايل نقليه‌فاقد گواهينامه مذكور به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود جلوگيري خواهد شد.
‌تبصره 1 – هزينه انجام آزمايش و معاينه وسايل نقليه موتوري از دارندگان وسايل نقليه مذكور طبق تعرفه‌اي كه توسط وزارت كشور و سازمان‌حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اخذ خواهد شد.
‌تبصره 2 – تاريخ شروع اجراي اين ماده و تبصره‌هاي آن حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون تعيين مي‌شود و سازمان حفاظت محيط زيست‌و شهرداري و ساير دستگاه‌هاي ذيربط موظفند ظرف مدت مذكور امكانات لازم جهت اجراي اين ماده را فراهم كنند.
‌ماده 6 – شهرداري‌ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط موظفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سيستم‌حمل و نقل شهري را به صورتي طراحي و سامان دهند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد.
‌تبصره – آيين‌نامه اجرائي اين ماده كه در برگيرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهري، پيش‌بيني استفاده مطلوب و بيشتر از وسايل نقليه عمومي و‌امثال آن مي‌باشد توسط وزارت كشور (‌شهرداريها) و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و در صورت لزوم با‌همكاري سازمان‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 7 – در مواقع اضطراري كه به علت كيفيت خاص جوي، آلودگي هواي شهرها به حدي برسد كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي سلامت انسان و محيط زيست را شديداً به مخاطره بياندازد، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت كشور (‌شهرداريها و نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران) ممنوعيت‌ها يا محدوديت‌هاي موقت زماني، مكاني و نوعي را براي منابع آلوده‌كننده برقرار نموده و بلافاصله مراتب‌را از طريق رسانه‌هاي همگاني به اطلاع عموم خواهد رسانيد.
‌با برطرف شدن وضعيت اضطراري و كاهش آلودگي هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به‌اطلاع عموم خواهد رسانيد.
‌ماده 8 – ساخت و توليد و ورود وسايل نقليه موتوري و همچنين موتور و ساير قطعات مرتبط با احتراق وسايل نقليه از قبيل كاربراتور و فيلتر‌مستلزم رعايت استانداردهاي حفاظت محيط زيست مي‌باشد.
‌ماده 9 – وزارت صنايع موظف است سياست‌ها و برنامه‌هاي توليدي واحدها و شركت‌هاي تابعه توليد وسايل نقليه موتوري خود را به نحوي تنظيم‌نمايد كه اولا” توليد وسايل نقليه با موتورها و قطعات غير استاندارد صورت نپذيرد ثانياً در برنامه ريزي ساخت خودرو برنامه توليد وسايل نقليه و حمل‌و نقل عمومي را در اولويت قرار دهد ثالثاً طراحي و ساخت اتومبيل‌ها به نحوي صورت گيرد كه حتي‌المقدور امكان استفاده از گاز هم وجود داشته‌باشد.
‌ماده 10 – شماره‌گذاري هر نوع وسيله نقليه موتوري مستلزم رعايت استانداردهاي موضوع ماده 8 اين قانون مي‌باشد.
‌ماده 11 – استانداردهاي موضوع مواد 8 و 9 اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت صنايع، وزارت نفت و مؤسسات‌تحقيقاتي ذيصلاح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌فصل سوم – كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌ها
‌ماده 12 – احداث كارخانجات و كارگاه‌هاي جديد و توسعه و تغيير محل و يا خط توليد كارخانجات و كارگاه‌هاي موجود مستلزم رعايت ضوابط و‌معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.
‌ماده 13 – وزارتخانه‌هاي صنايع، معادن و فلزات، كشاورزي و جهاد سازندگي هنگام صدور جواز تأسيس رونوشتي از جواز تأسيس مربوط را به‌سازمان حفاظت محيط زيست ارسال خواهند نمود.
‌دارندگان جواز تأسيس مذكور مكلفند محل استقرار واحدهاي صنعتي و يا توليدي خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 اين قانون تعيين نمايند.
‌صدور پروانه بهره‌برداري موكول به تأييد محل استقرار با رعايت ضوابط موضوع ماده 12 فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.
‌تبصره 1 – احداث نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها، كارخانجات پتروشيمي، كارخانجات صنايع نظامي، فرودگاه‌ها و ترمينال‌هاي بارگيري موكول به رعايت‌ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست از لحاظ محل استقرار مي‌باشد.
‌تبصره 2 – ضوابط و معيارهاي موضوع مواد 12 و 13 توسط سازمان با مشاركت وزارتخانه‌هاي مذكور در اين ماده تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
‌تبصره 3 – سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضوابط و معيارهاي زيست محيطي لازم را از طريق وزارتخانه‌هاي ذيربط به دارندگان جواز‌تأسيس اعلان نمايد.
رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۳ دستورالعمل شماره ۳۸۴۰۳/۶۰ ـ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴        شماره دادنامه: ۵۷۰        کلاسه پرونده: ۶۲۸/۹۵
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ دستورالعمل شماره ۶۰/۳۸۴۰۳ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی و سرپرست کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۹۵۰۹۹ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به پیوست تصویری از گزارش بازرسیهای کل استانهای اصفهان و اردبیل و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بندهای (۱) و (۳) دستورالعمل شماره ۶۰/۳۸۴۰۳ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد. به حکایت گزارش مزبور:
۱ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای رفع موانع تولید و ساماندهی واحدهای تولیدی واقع در محدوده ۵۰ کیلومـتری اصفهان و ۳۰ کیلومـتری سایر مراکز اسـتانی اقـدام به صدور بخشنامه صدرالذکر عنوان روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها کرده است.
۲ـ بند (۱) بخشنامه  مزبور مقرر می دارد: «صدور پروانه تولید برای محصول جدید، افزایش ظرفیت، تغییر نوع تولید و یا توسعه (اعم از همجوار یا غیرهمجوار) برای واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از محدوده های مذکور برای دارندگان مجوز صنعتی (پروانه بهره برداری، کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی) به داخل شهرکها و یا نواحی صنعتی نیاز به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نمی باشد .
۳ـ بند (۳) بخشنامه موصوف اشعار داشته است: «مجوز دارندگان کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی در استانهای تهران، البرز و اصفهان در صورت انتقال به شهرکهای صنعتی بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست به پروانه بهره برداری تبدیل گردد.
۴ـ ماده (۱۲) قانون جلوگیری از آلودگی هوا بیان می دارد: «احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاههای موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .
۵ ـ ماده (۱۳) قانون اخیرالذکر عنوان داشته است: «وزارتخانه های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور جواز تأسیس، رونوشتی از جواز تأسیس مربوطه را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند نمود. دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی و یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده (۱۲) این قانون تعیین نمایند. صدور پروانه بهره برداری موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده (۱۲) فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .
بنا به مراتب، صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی و صنعتی وفق ماده (۱۳) قانون جلوگیری از آلودگی هوا موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده (۱۲) قانون مزبور بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. از طرف دیگر، مستند به بند (ب) ذیل ماده (۱۵۸) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  واحدهای صنعتی حتی پس از احداث نیز می باید کلیه ضوابط، از جمله ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست تأیید محل استقرار بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست) را رعایت نمایند، به عبارت دیگر صدور پروانه بهره برداری موکول به رعایت این ضوابط شده است. لذا بندهای (۱) و (۳) دستورالعمل شماره ۶۰/۳۸۴۰۳ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر با مواد (۱۲) و (۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۱۳۷۴/۲/۳) و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد.
خواهشمند است در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته تا نسبت به ابطال آن اقدام فرمایند. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.
متن دستورالعمل در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ صدور پروانه تولید برای محصول جدید، افزایش ظرفیت، تغییر نوع تولید و یا توسعه (اعم از همجوار یا غیر همجوار) برای واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی مصوب و یا انتقال به شهرکها و یا نواحی صنعتی از محدوده های مذکور برای دارندگان مجوز صنعتی (پروانه بهره برداری، کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی) به داخل شهرکها و یا نواحی صنعتی نیاز به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نمی باشد.
۲ـ ……………
۳ـ مجوز دارندگان کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی در استانهای تهران، البرز و اصفهان در صورت انتقال به شهرکهای صنعتی بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست به پروانه بهره برداری تبدیل گردد.
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
 رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه بندهای ۱ و۳ دستورالعمل شماره ۶۰/۳۸۴۰۳ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر و مخالف مفاد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۹۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۹/۲۱          شماره دادنامه: ۹۱۸        کلاسه پرونده : ۶۸/۹۶
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به شماره ۸۰۱۸ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۶ مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مواد ۱۲ و ۱۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴، صدور پروانه بهره برداری برای کلیه صنایع را به اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست موکول کرده است ولی ماده ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صدور پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان را بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست مقرر کرده است، بنابراین بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر قانون فوق الذکر تصویب شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
‌ماده 14 – فعاليت كارخانجات و كارگاه‌هاي جديدي كه ضوابط و معيارهاي موضوع ماده 12 را رعايت ننمايند و همچنين فعاليت و بهره‌برداري از‌كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هائي كه بيش از حد مجاز موجبات آلودگي هوا را فراهم آورند، ممنوع است.
‌ماده 15 – سازمان حفاظت محيط زيست كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هائي كه آلودگي آنها بيش از حد مجاز استانداردهاي محيط زيست باشد را‌مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع و ميزان آلودگي به صاحبان و يا مسئولان كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌ها ابلاغ خواهد كرد تا در مهلت معيني‌كه توسط سازمان با همكاري و مشاركت دستگاه‌هاي ذيربط تعيين مي‌شود نسبت به رفع آلودگي يا تعطيل كار و فعاليت خود تا رفع آلودگي اقدام نمايند.
‌تبصره 1 – در صورتي كه صاحب يا مسئول كارخانه و كارگاهي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم مي‌نمايد با دلايل قابل قبول سازمان اثبات نمايد كه‌ظرف مهلت تعيين شده رفع آلودگي عملي نمي‌باشد سازمان مي‌تواند براي يكبار مهلت اضافي مناسب و در مورد اين گونه كارخانجات و كارگاه‌ها قائل‌شود.
‌تبصره 2 – سازمان حفاظت محيط زيست موظف است استانداردهاي هواي پاك و استانداردهاي آلوده‌كننده‌هاي حاصل از كارخانجات و كارگاه‌ها‌كه بهر طريق وارد هواي آزاد مي‌گردند را براي هر منطقه و با توجه به كيفيت هوا و مناسبات زيست محيطي آن مناطق تهيه نموده و در اختيار متقاضيان‌و صاحبان كارخانجات و كارگاه‌ها قرار دهد.
‌حد مجاز (‌استانداردهاي محيط زيست) اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 16 – در صورتي كه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هاي آلوده‌كننده ظرف مهلت تعيين شده مبادرت به رفع آلودگي يا‌ممانعت از كار و فعاليت كارخانه و كارگاه مربوط ننمايند، در پايان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و دستور مرجع قضائي ذيربط‌محل كه بلافاصله توسط مأمورين انتظامي به مورد اجرا گذاشته مي‌شود از كار و فعاليت كارخانجات و كارگاه‌هاي آلوده‌كننده جلوگيري به عمل خواهد‌آمد.
‌ادامه كار يا فعاليت كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيط زيست و يا رأي دادگاه صلاحيت دار خواهد‌بود.
‌تبصره – در صورتي كه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هاي آلوده‌كننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محيط زيست از فعاليت‌و ادامه كار كارخانجات و كارگاه‌هاي مربوط ممانعت به عمل نياورده و يا پس از تعطيل كارخانجات و كارگاه‌هاي مذكور رأساً و بدون كسب اجازه از‌سازمان يا بدون صدور رأي دادگاه صالحه، مبادرت به بازگشائي و ادامه فعاليت آن‌ها بنمايند بر حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون و ساير‌مقررات مربوط به عدم رعايت دستورات مراجع قانوني و قضائي محكوم خواهند شد و چنانچه مديران و مسئولان مذكور اداره و تصدي كارخانجات و‌كارگاه‌هاي دولتي يا وابسته به دولت را برعهده داشته باشند موضوع در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه يا دستگاه متبوع مدير يا‌مسئولان نيز مطرح و حكم مقتضي صادر خواهد گرديد.
‌ماده 17 – در مواقع اضطراري و يا شرايط جوي نامناسب، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مي‌تواند كارخانجات و كارگاه‌هائي را كه فعاليت‌آن‌ها خطرات فوري در برداشته باشد با اخطار سريع خواستار توقف فعاليت آن‌ها گردد و در صورت استنكاف به حكم رئيس دادگاه محل تا رفع‌ موجبات خطر تعطيل نمايد.
‌ماده 18 – در مواردي كه كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و يا كارگاه‌ها از طريق ديگر بجز انتقال يك يا برخي از آن‌ها به‌نقاط مناسب امكان‌پذير نبوده و يا فعاليت كارخانجات و كارگاه‌هاي مذكور در مناطق مسكوني سلامت ساكنان آن مناطق را به خطر بياندازد سازمان‌حفظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه‌ها و ديگر دستگاه‌هاي دولتي ذيربط طرح انتقال كارخانجات و كارگاه‌هاي مذكور را به نقاط مناسب (‌ترجيحاً‌شهرك‌ها و قطب‌هاي صنعتي) تهيه و به هيأت وزيران ارائه مي‌نمايد.
دولت در صورت صلاحديد و موافقت حسب مورد اقدام خواهد نمود.
‌ماده 19 – قطب‌ها و شهرك‌ها و مجتمع‌هاي صنعتي و نيروگاه‌ها و واحدهاي توليدي مكلفند حداقل 10 درصد از فضاي شهرك‌ها و يا مجموعه‌فضاي تخصيص داده شده جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي را به ايجاد فضاي سبز و مشجر و كشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند.
‌بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي و توليدي مذكور منوط به رعايت اين ماده و ايجاد فضاي سبز مناسب مي‌باشد. وزارتخانه‌هاي صنعتي موظف به‌نظارت بر حسن اجراي اين ماده مي‌باشند.
‌ماده 20 – كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌ها و كوره‌هاي آجرپزي و آهك‌پزي موظف به استفاده از سوخت و سيستم‌هاي احتراقي مناسب قابل‌دسترسي به نحوي كه موجبات كاهش آلودگي هوا را فراهم نمايد، هستند.
‌تبصره – وزارت نفت موظف است در برنامه‌ريزي گازرساني و سوخت‌رساني خود تأمين سوخت مناطق صنعتي و مراكز استقرار كارخانجات و‌كارگاه‌ها و كوره‌هاي آجرپزي مجاور شهرهاي بزرگ را در اولويت قرار دهد.
‌ماده 21 – آيين‌نامه اجرائي اين فصل و همچنين ضوابط مربوط به محدوديت استقرار صنايع در مجاورت شهرها توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست با مشاركت وزارتخانه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌فصل چهارم – منابع تجاري، خانگي و منابع متفرقه
‌ماده 22 – پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده‌كننده هوا بيش از حد مجاز از منابع تجاري، خانگي و متفرقه در هواي آزاد ممنوع است.
‌منابع تجاري، خانگي و متفرقه از جهت نوع و ميزان آلودگي توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشخص و طبقه‌بندي شده و حد مجاز موضوع اين‌ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 23 – كليه منابع آلوده‌كننده از قبيل حمام‌ها، نانوائي‌ها، هتل‌ها، و رستوران‌ها و غير مكلفند ضمن اتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري از انتشار‌دود و دوده و ساير موارد آلوده‌كننده در هواي آزاد، از سوخت مناسب ترجيحاً گاز شهري كه موجب كاهش آلودگي هوا مي‌شود استفاده نمايند.
‌وزارت نفت موظف است در برنامه سوخت رساني شهرهاي بزرگ، تأمين سوخت مناسب و گازرساني منابع تجاري و واحدهاي خدمات عمومي را در‌اولويت قرار دهد.
‌ماده 24 – سوزاندن و انباشتن زباله‌هاي شهري و خانگي و هر گونه نخاله در معابر عمومي و فضاي باز ممنوع مي‌باشد.
‌ماده 25 – وزارتين مسكن و شهرسازي و كشور موظفند هنگام تهيه طرح‌هاي هادي و جامع و بهسازي شهرها به نحوي برنامه‌ريزي نمايند كه فصل‌جداگانه‌اي از مطالعات طرح را به بررسي مسائل زيست محيطي اختصاص دهند به گونه‌اي كه طراحي شهرها و شهرك‌ها و مجتمع‌هاي مسكوني از نظر‌فضاي سبز و باز، همجواري كاربري‌ها، شبكه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراكم ساختماني و غيره با معيارهاي زيست محيطي مورد تأييد سازمان‌متناسب باشد.
‌تبصره – نقشه‌هاي شهرها، شهرك‌هاي مسكوني، قطب‌ها و شهرك‌ها و مجتمع‌هاي صنعتي، اداري، كشاورزي و غيره موكول به رعايت ضوابط و‌مقررات حفاظت محيط زيست مي‌باشد.
‌ماده 26 – آيين‌نامه اجرائي موضوع ماده 25 اين قانون مشتركاً توسط وزارت مسكن و شهرساز، وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه‌و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 27 – ايجاد هر گونه آلودگي صوتي بيش از حد مجاز ممنوع مي‌باشد. آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي صوتي توسط سازمان حفاظت محيط زيست‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1378 بنا به پيشنهاد شماره 132 – 21 مورخ 20/1/1375 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (27)‌قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هواـ مصوب 1374 – آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري صوتي را به شرح زير تصويب نمود:
‌ماده 1 – تعاريف:
1 – صدا يا صوت عبارت است از امواج طولي كه از ارتعاش سريع اجسام و مواد اعم از جامد، مايع و گاز توليد مي‌شود.
2 – آلودگي صوتي عبارت است از پخش و انتشار هر گونه صوت و صدا و ارتعاش مربوط بيش از حد مجاز و مقرر در فضاي باز (‌غير سر پوشيده).
3 – حد مجاز آلودگي صوتي كه استاندارد آلودگي صوتي هم ناميده مي‌شود ،‌عبارت است از ميزان و مشخصات ويژه‌اي كه با توجه به اصول حفاظت‌محيط زيست و برمبناي واحد اندازه‌گيري صدا براي منابع مولد آلودگي صوتي و فضاي مورد انتشار و محيط‌هاي مختلف تعيين مي‌شود.
4 – واحد اندازه‌گيري صدا يا صوت دسي بل مي‌باشد
5 – عامل آلودگي صوتي كه به اختصار عامل آلودگي نيز ناميده مي‌شود، عبارت است از هر شخص حقيقي كه اداره يا تصدي منابع ثابت و هدايت منابع‌سيار مولد آلودگي صوتي را خواه براي خود، يا به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص حقيقي ديگر بر عهده داشته و يا شخصاً به طرق مختلف عامل‌ايجاد آلودگي است.
6 – منابع و كانونهاي آلودگي صوتي كه به اختصار منابع آلوده كننده ناميده مي‌شود، عبارتند از:
‌الف – نيروگاهها و پالايشگاهها
ب – كارخانه‌ها و كارگاهها
ج – وسايل نقليه موتوري اعم از هوايي، دريايي، زميني و زير زميني
‌د – فرودگاهها، پايانه‌هاي حمل و نقل و توقفگاههاي دائمي وسايل نقليه موتوري
‌هـ – تعميرگاههاي وسايل نقليه موتوري و آن دسته از واحدهاي صنفي كه فعاليت آنها با آلودگي صوتي ملازمه دارد.
‌و – ميادين تير و محلهاي تمرين نظامي.
‌ز – ساير منابع مانند ژنراتورها و موتورهاي توليد برق ، استقرار بلندگوها در اماكن عمومي و محوطه‌هاي غير سرپوشيده، مباشرت به هر عمل يا ترك‌عمل كه ايجاد آلودگي صوتي نمايد.
7 – منظور از سازمان، سازمان حفاظت محيط زيست و مقصود از قانون، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا – مصوب 3/2/1374 – مي‌باشد.
‌ماده 2 – مبادرت به هر گونه اقدامي كه موجبات آلودگي صوتي را فراهم نمايد ممنوع مي‌باشد. حد مجاز يا استاندارد آلودگي صوتي توسط سازمان‌حفاظت محيط زيست با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و به تصويب شوراي عالي محيط زيست مي‌رسد.
‌ماده 3 – سازمان ضمن شناسايي منابع و كانونهاي آلودگي موضوع بند(6) ماده (1) اين آيين نامه و تعيين ميزان آلودگي آنها بر اساس استانداردهاي‌موضوع ماده (2) مراتب را به عامل يا عاملين منابع مذكور اعلام نموده و مهلت مناسبي را براي رفع آلودگي تعيين مي‌كند.
‌عاملين منابع صوتي مذكور مكلفند در مهلت مناسب تعيين شده حسب موردنسبت به رفع آلودگي صوتي اقدامي نمايند.
‌تبصره – روشهاي سنجش ميزان آلودگي صوتي و شرايط ارائه نتايج مربوط توسط سازمان تعيين و بنا به مورد به عاملين اعلام خواهد شد.
اصلاح تبصره ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
شماره۹۷۴۳۳/ت۵۰۸۹۶هـ              ۲۶/۸/۱۳۹۳
وزارت کشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيأت وزيران در جلسه ۱۸/۸/۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۴۹۴۳۸ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
متن زير جايگزين تبصره ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۵۱۴۳/ت۲۴۴۹۹هـ مورخ ۵/۴/۱۳۸۱ مي‌شود:
تبصره ـ عوارض مربوط به تردد انواع وسايط نقليه مجاز در محدوده ممنوعه تردد در هر شهر، پس از تصويب شوراي اسلامي شهر با رعايت ماده (۷۷) قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدي آن، توسط شهرداري مربوط اخذ مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري
‌ماده 4 – در صورتي كه عاملين آلودگي در كارخانجات و كارگاهها در پايان مهلت مقرر نسبت به رفع آلودگي صوتي اقدام ننمايند، از فعاليت اينگونه منابع‌به ترتيب مقرر در ماده (16) قانون ممانعت به عمل خواهد آمد.
‌ماده 5 – سازمان مجاز است در اجراي وظايف قانوني خود و اطمينان از رعايت مفاد قانون و اين آيين نامه هر زماني كه لازم بداند هريك از منابع آلوده‌كننده را بازرسي نمايد.
‌تبصره – با عاملين و يا هر شخص ديگري كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از انجام بازرسي و يا تعيين ميزان آلودگي صوتي جلوگيري نموده و يا از ارائه‌آمار و اطلاعات مورد نياز سازمان خود داري نمايد طبق ماده (30) قانون رفتار خواهد شد.
‌ماده 6 – مراكز معاينه و آزمايش وسايل نقليه موتوري موضع ماده (5) قانون موظفند انواع وسايل نقليه موتوري مورد بازديد را از جهت استانداردها و‌حد مجاز آلودگي صوتي نيز تحت آزمايش و معاينه قرار دهند.
‌ماده 7 – به كار انداختن و تردد هر گونه وسيله نقليه موتوري مولد آلودگي صوتي ممنوع مي‌باشد. نيروي انتظامي از تردد هر نوع وسيله نقليه موتوري‌فاقد گواهينامه موضوع ماده (6) ممانعت به عمل آورده و عاملين يا رانندگان اينگونه وسايل نقليه را به مجازاتهاي مقرر در ماده (32) قانون محكوم‌خواهند نمود:
‌ماده 8 – توليد كنندگان، سازندگان و وارد كنندگان وسايل نقليه موتوري موظفند هنگام ساختن و توليد يا وارد كردن وسايل نقليه موتوري و قطعات آنها(‌انباره – اگزوز – لاستيك – بوق – لنت ترمز – انواع ياتاقان و بلبرينگ) استانداردها و حد مجاز آلودگي صوتي حاصل از اينگونه منابع را كه توسط‌سازمان در اختيار آنان قرار خواهد گرفت، رعايت نمايند.
‌ماده 9 – كليه هواپيماهايي كه در ايران ثبت مي‌شوند و يا در آسمان ايران به پرواز در مي‌آيند يا در فرودگاههاي آن تردد مي‌نمايند، ملزم به رعايت‌ضوابط و استانداردهاي سازمان هوانوردي بين‌المللي (1974 – IOCAO ) مي‌باشند.
‌تبصره 1 – نظارت بر اجراي اين ماده بر عهده سازمان هواپيمايي كشوري است.
‌تبصره 2 – رسيدگي به شكايتهاي واصله به سازمان محيط زيست از طريق سازمان هواپيمايي انجام خواهد شد.
‌ماده 10 – احداث و توسعه و تغيير محل فرودگاهها، پايانه‌هاي حمل و نقل و توقفگاههاي دائمي وسايل نقليه موتوري سنگين موكول به انجام ارزيابي‌زيست محيطي بر اساس الگوي مصوب شوراي عالي محيط زيست و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست براي استقرار در محل مناسب از جهت‌رعايت حد مجاز آلودگي صوتي مي‌باشد.
‌تبصره: انجام ارزيابي زيست محيطي در فرودگاهها ،‌با همكاري سازمان هواپيمايي كشوري انجام خواهد شد.
‌ماده 11 – استقرار و فعاليت تعميرگاههاي وسايل نقليه موتوري و واحدهاي صنفي آلوده كننده موضوع بند هـ رديف (6) ماده (1) اين آيين نامه موكول‌به رعايت حد مجاز آلودگي صوتي مي‌باشد.
‌عاملين اينگونه منابع آلوده كننده موظفند حد مجاز آلودگي مربوط را رعايت نمايند در غير اين صورت به مجازاتهاي مقرر در ماده 32 قانون محكوم‌خواهند شد.
‌ماده 12 – در صورتي كه رفع آلودگي صوتي ناشي از فعاليت منابع آلوده كننده موضوع ماده (12) اين آيين نامه كه در داخل محدوده شهرها و نقاط‌مسكوني استقرار دارند به طرق ديگري جز انتقال آنها به محلهاي مناسب امكان پذير نباشد، طرح انتقال اينگونه منابع توسط سازمان و با همكاري‌وزارت كشور (‌شهرداريها و بخشداريها)،‌وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
‌ماده 13 – سازمان موظف است به منظور كنترل و جلوگيري از ايجاد آلودگي صوتي توسط ساير منابع آلوده كننده (‌موضوع بندهاي « ح» ، « ‌و» ، « ‌ز» جزء(6) ماده (1) ممنوعيتها و محدوديتهاي نوعي، كمي، زماني و مكاني را تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست برساند.
‌تبصره – عاملين اين قبيل منابع آلوده كننده كه به علت رعايت ممنوعيتها و محدوديتهاي برقرار شده توسط سازمان موجبات آلودگي صوتي را فراهم‌نمايند، به مجازات مقرر در ماده (32) قانون محكوم خواهند شد.
‌حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهوري
‌فصل پنجم – مجازات‌ها
‌ماده 28 – افرادي كه با وسايل نقليه موتوري آلوده‌كننده غير مجاز تردد مي‌نمايند و همچنين كساني كه محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي موضوع ماده 7‌اين قانون را رعايت ننمايند به حكم دادگاه صالح به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا يكصد هزار ريال بنا بر تعداد سيلندر حجم موتور ميزان آلودگي و‌دفعات تكرار جرم محكوم خواهند شد ضمناً از تردد وسايل نقليه آلوده‌كننده مذكور تا رفع موجبات آلودگي جلوگيري به عمل خواهد آمد.
‌ماده 29 – صاحبان و مسئولين كارخانجات و كارگاه‌هاي آلوده‌كننده كه برخلاف مواد 14 و 16 و 17 اين قانون عمل نمايند براي بار اول به جزاي‌نقدي از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال و در صورت تكرار به حبس تعزيري از دو ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از هفتصد هزار ريال تا دو ميليون‌ريال محكوم مي‌شوند.
‌تبصره 1 – صاحبان و مسئولان اين گونه كارخانجات و كارگاه‌هاي آلوده‌كننده علاوه بر محكوميت مذكور مكلف به پرداخت ضرر و زيان وارده به‌محيط زيست و اشخاص حقيقي و حقوقي به حكم دادگاه صالحه مي‌باشند.
‌تبصره 2 – در مورد جرائم مقرر در اين قانون علاوه بر اشخاص حقيقي و حقوق سازمان حفاظت محيط زيست بر حسب مورد شاكي يا مدعي‌خصوصي در زمينه خسارات وارده به محيط زيست مي‌باشد.
‌ماده 30 – كساني كه از انجام بازرسي مأموران سازمان حفاظت محيط زيست براي نمونه‌برداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و‌كارگاه‌ها منابع تجاري بهداشتي و خدمات و اماكن عمومي ممانعت به عمل آورده و يا اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز سازمان را در اختيار ايشان‌نگذارند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمايند بر حسب مورد و اهميت موضوع به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال‌و در صورت تكرار به حبس تعزيري از يك ماه تا 3 ماه و جزاي نقدي مذكور محكوم خواهند شد.
‌تبصره – در صورتي كه مأموران سازمان حفاظت محيط زيست در جرائم موضوع اين ماده همكاري يا مشاركت داشته يا گزارش خلاف واقع ارائه‌نمايند علاوه بر محكوميت در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد.
‌ماده 31 – صاحبان و مسئولان منابع تجاري و اماكن عمومي كه برخلاف ماده 24 اين قانون موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايند پس از هر بار‌اخطار و پايان مهلت مقرر به جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال و در صورت تكرار از سيصد هزار ريال تا دو ميليون ريال جزاي نقدي‌محكوم خواهند شد.
‌ماده 32 – مسئولين آلودگي حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگي و همچنين عاملين آلودگي صوتي به جزاي نقدي از سي هزار ريال تا سيصد هزار‌ريال و در صورت تكرار از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهند شد.
فصل ششم – مقررات مختلف
‌ماده 33 – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، برنامه‌هاي مناسب جهت تنوير‌افكار عمومي، آموزش و قوانين و مقررات مسائل حفاظت محيط زيست را تنظيم و به مورد اجرا بگذارد.
‌ماده 34 – درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون پس وصول بلافاصله به حساب خزانه واريز گرديده و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي در‌هر سال و حداكثر تا سقف يك ميليارد ريال جهت اجراي اين قانون به صورت رديف جداگانه در لايحه بودجه هر سال منظور و در اختيار سازمان‌حفاظت محيط زيست و معادل بيست درصد (20%) تا سقف چهارصد ميليون ريال در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.
‌ماده 35 – آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون علاوه بر مواردي كه در هر يك از مواد قانون نسبت به آن تعيين تكليف شده است حداكثر ظرف سه ماه‌پس از تصويب اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست و بر حسب مورد با مشاركت يا همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 36 – از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن در زمينه جلوگيري از آلودگي هوا لغو مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر سي و شش ماده و چهارده تبصره در جلسه روز يكشنبه سوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1374.2.13 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري‌
‌آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
‌هيات وزيران در جلسه مورخ 16/6/1379 بنابه پيشنهاد شماره 3/1494/2/ مورخ 4/6/1377 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (35) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا – مصوب -1374 ، آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
‌فصل اول – كليات
‌ماده 1 – عبارات و اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته است، به شرح زير تعريف مي‌شوند:
‌الف – قانون : قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 مجلس شوراي اسلامي
ب – سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست
پ – مواد آلوده كننده هوا : هر نوع ماده گازي، بخار، مايع، جامد و يا مجموعه تركيبي از آنها كه در هواي آزاد پخش و باعث آلودگي ‌هوا و يا موجب تشديد آلودگي آن شود و يا ايجاد بوهاي نامطبوع نمايد از قبيل دود، دوده، ذرات معلق، اكسيدهاي گوگرد، اكسيدهاي ازت، ‌منواكسيدكربن، اكسيدكننده‌ها، هيدروكربنها، اسيدها، آمونياك و نظاير آن.
ت – گواهينامه مخصوص : تاييديه كتبي مراكز معاينه مبني بر رعايت حد مجاز آلودگي توسط وسايل نقليه موتوري كه به صورت ‌برچسب صادر و بر روي وسايل نقليه مذكور الصاق مي‌شود. اين گواهينامه مي‌تواند علاوه بر رعايت حد مجاز آلودگي، رعايت ضوابط ايمني ‌را در بر داشته باشد.
ث – آلوده كننده : هر شخص حقيقي كه اداره يا تصدي منابع مولد آلودگي را خواه براي خود، خواه به نمايندگي از طرف شخص يا ‌اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر بر عهده داشته و يا شخصاً و به طرق مختلف عامل ايجاد آلودگي باشد.
‌ماده 2 – منابع آلوده كننده هوا غير از كارخانه ها و كارگاههاي موضوع آيين‌نامه اجرايي فصل سوم قانون به شرح زير طبقه بندي ‌مي‌شوند:
‌الف – وسايل نقليه موتوري: هر نوع وسيله اي كه با موتورهاي درونسوز حركت مي‌كند و براي حمل و نقل مورد استفاده قرار مي‌گيرد و ‌در صورت به كار انداختن منشأ ايجاد يك يا چند ماده آلوده كننده مي‌گردد.
ب – منابع تجاري، خانگي و منابع متفرقه:
1 – منابع تجاري به محلهاي مشخصي اطلاق مي‌شود كه براي انجام فعاليتهاي مختلف تجاري و خدماتي و نگهداري و عرضه توليدات ‌و كالا و خدمات مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بدون اينكه محدود به موارد زير گردد، برحسب نوع فعاليت خدماتي و يا تجاري شامل ‌گروههاي زير مي‌گردد:
‌گروه اول – هتلها، مهمانخانه ها، رستورانها، شيريني پزيها، نانواييها، گرمابه ها و امثال اينها.
‌گروه دوم – دامداريها، مرغداريهاي صنعتي، كشتارگاهها، مؤسسات نگهداري حيوانات و امثال آن.
‌گروه سوم – بيمارستانها، مراكز درماني و بهداشتي، آزمايشگاهها و امثال اينها.
2 – منابع خانگي، از قبيل منازل و واحدها و مجتمعهاي مسكوني به مكاني اطلاق مي‌شود كه صرفاً جهت سكونت مورد استفاده واقع ‌مي‌شود.
3 – منابع متفرقه عبارتست از منابعي غير از كارخانه ها، كارگاهها، وسايل نقليه موتوري و منابع تجاري و خانگي و هر عملي كه ايجاد ‌آلودگي هوا نمايد از قبيل آتش سوزي زباله ها و انباشتن مواد زايد و متعفن در هواي آزاد.
‌ماده 3 – سازمان موظف است نسبت به شناسايي و تعيين نوع و ميزان مواد آلوده كننده هوا به طرق مقتضي از جمله اخذ اطلاعات، ‌مدارك لازم و در صورت لزوم بازديد و بازرسي اقدام نمايد.
‌تبصره – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند آمار، اطلاعات و اسناد و مدارك مورد نياز سازمان را كه در جهت اجراي قانون و ‌اين آيين‌نامه درخواست مي‌شود، در اختيار سازمان قرار دهند.
‌فصل دوم – وسايل نقليه موتوري
‌ماده 4 – شرايط ايجاد مراكز معاينه وسايل نقليه موتوري اعم از بنزيني، گازسوز و تجهيزات آن توسط سازمان با هماهنگي وزارتخانه ‌هاي كشور و صنايع تنظيم و ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره – سازمان مجاز است در جهت حصول اطمينان از روند مطلوب در اجراي ماده (5) قانون و عملكرد صحيح مراكز معاينه ‌نسبت به اخذ آمار و اطلاعات هر يك از مراكز مزبور از طريق شهرداريهاي ذيربط و انجام معاينات و آزمايشهاي موردي از برخي وسايل ‌نقليه موتوري كه توسط مراكز ياد شده مورد آزمايش قرار گرفته و گواهي زيست محيطي دريافت داشته اند، اقدام نمايد.
‌ماده 5 – رانندگان وسايل نقليه موتوري مكلفند بر چسب حاوي گواهينامه مخصوص را در محل مناسبي كه توسط مراكز معاينه ‌تعيين مي‌شود، بر روي شيشه اتومبيل خود نصب نمايند.
‌ماده 6 – طبق زمان بندي مصوب شوراي عالي ترافيك از تردد وسايل نقليه موتوري كه فاقد بر چسب موضوع ماده (5) باشند، در ‌شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اراك، اهواز و كرج توسط ماموران انتظامي (‌مأموران راهنمايي و رانندگي ) جلوگيري شده و ‌رانندگان وسايل نقليه مذكور مطابق ماده (28) قانون محكوم خواهند شد.
‌تبصره 1 – وسايل نقليه مذكور تا هنگام رفع موجبات آلودگي و انجام معاينه فني مجدد و دريافت گواهينامه ، اجازه تردد نخواهند ‌داشت.
‌تبصره 2 – شمول مقررات اين ماده به ساير شهرها بنا به تصويب شوراي عالي محيط زيست خواهد بود.
‌تبصره 3 – از تردد موتورهاي دو زمانه براساس زمان بندي كه سازمان تعيين مي‌كند در شهرهاي ياد شده جلوگيري خواهد شد.
‌فصل سوم – منابع تجاري و متفرقه
‌ماده 7 – در اجراي ماده (7) قانون، دستورالعمل مربوط به مواقع اضطراري هوا توسط سازمان و ساير دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و توسط ‌وزارت كشور ابلاغ مي‌شود.
‌ماده 8 – سازمان پس از شناسايي و طبقه بندي منابع تجاري، خانگي و منابع متفرقه، آن دسته از منابع مذكور را كه آلودگي آنها ‌بيش از حد مجاز مي‌باشد، مشخص و مراتب را با تعيين نوع و ميزان آلودگي به مسئولان و يا صاحبان منابع فوق الذكر اعلام خواهد كرد ‌تا در مهلت معين و مناسبي كه توسط سازمان تعيين مي‌شود، نسبت به رفع آلودگي اقدام نمايند.
‌ماده 9 – بيمارستانها، درمانگاهها و مراكز بهداشتي و درماني و ساير مراكز مجاز كه به منظور امحاي زباله هاي خود از روش سوزاندن ‌استفاده مي‌نمايد، مكلفند از دستگاه زباله سوز مناسب كه استانداردهاي آلودگي هوا را رعايت نمايد، استفاده كنند.
‌ماده 10 – سازمان مجاز است در اجراي ماده (23) قانون، در مناطقي كه گاز شهري در دسترس مي‌باشد، براي اشخاص حقيقي و ‌حقوقي كه با عدم استفاده از گاز موجبات آلودگي هوا را فراهم مي‌سازند، اخطاريه صادر و مهلت مناسبي را جهت رفع آلودگي تعيين نمايد.
‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5530
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

جلوگیری از آلودگی هوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *