‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه 1

‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه
حقوق بازنشستگي
دانلود فایل WORD ‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه
‌ماده 1 – در صورتي كه حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (‌مجموع پرداختي به وراث) در نيروهاي مسلح و كليه و‌دستگاه‌هاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشمولان قانون تأمين اجتماعي از حداكثر مقرر در ماده 16 قانون ياد شده تجاوز‌كند، دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر علاوه بر حداكثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگي و وظيفه قابل پرداخت است.
‌تبصره 1 – در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، معدل خالص حقوق و فوق‌العاده‌ شغل سه سال آخر خدمت آنان و سنوات خدمت مربوط ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
‌تبصره 2 – مفاد اين ماده در مورد اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي نيز لازم‌الاجرا است و عبارت “‌و در هيچ مورد از‌بالاترين حقوق بازنشستگي مستخدمين مشمول قانون استخدام كشور كمتر نخواهد بود” از قسمت اخير ماده 4 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط‌به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (‌ آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي – مصوب 1368.12.16 -‌حذف مي‌شود.
‌ماده 2 – حقوق بازنشستگي، و وظيفه مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري كه تا تاريخ اجراي اين قانون بازنشسته، ازكارافتاده يا فوت شده‌اند، به‌شرح زير تعيين مي‌شود:
‌الف – تعيين حقوق مبنا بر اساس جدول حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و تعيين فوق‌العاده شغل مربوط با‌رعايت مقررات جاري و مورد عمل شاغلان دستگاه مربوط.
ب – اعمال سه درصد (3%) افزايش حقوق مبنا در ازاي هر سال خدمتي كه ملاك اعطاي پايه يا عناوين مشابه قرار گرفته است به عنوان افزايش‌سنواتي.
ج – معدل مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل سه سال آخر خدمت كه در اجراي بندهاي الف و ب بالا تعيين مي‌شود، با رعايت قوانين و مقررات‌مربوط، مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي، و وظيفه قرار مي‌گيرد و چنانچه حقوق بازنشستگي، وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (‌مجموع پرداختي‌به وراث) از حداكثر مقرر در ماده 16 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تجاوز كند، دوسوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر مزبور قابل پرداخت‌است.
‌تبصره 1 – حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث دارندگان پايه‌هاي قضايي كه تا تاريخ اجراي اين قانون، بازنشسته، ازكارافتاده يا‌ فوت شده‌اند، هماهنگ با مشمولان ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و با رعايت مفاد بند ج اين ماده تعيين مي‌شود.
‌تبصره 2 – حقوق بازنشستگي، و وظيفه و مستمري كاركنان نيروهاي مسلح كه تا تاريخ اجراي اين قانون بازنشسته، ازكارافتاده يا فوت شده‌اند‌مطابق با بندهاي 1، 2 و 5 ماده 13 اصلاحي قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – مصوب 1371 – و ضريب افزايش سنوات‌خدمتي سالانه سه درصد (3%) محاسبه و پرداخت مي‌شود و در صورتي كه حقوق آنان از حداكثر مقرر در ماده 16 قانون نظام هماهنگ پرداخت‌كاركنان دولت تجاوز كند، دوسوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر تعيين شده قابل پرداخت است.
‌تبصره 3 – حقوق بازنشستگي، وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث اعضاي هيأت علمي كه تا تاريخ اجراي اين ماده بازنشسته، ازكارافتاده يا فوت‌شده‌اند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به تعيين حقوق و فوق‌العاده شغل اعضاي هيأت علمي شاغل و با رعايت مفاد اين قانون تعيين مي‌شوند.
‌تبصره 4 – افزايش سنواتي مستخدماني كه در فاصله اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تا زمان اجراي اين قانون بازنشسته شده‌اند‌به همان ميزان در تطبيق با مقررات اين قانون محاسبه مي‌شود.
‌تبصره 5 – حقوق بازنشستگي كاركنان نيروهاي مسلح بر مبناي معدل مجموع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي شغل سه سال آخر خدمت‌آنان كه حداكثر از معدل سه سال آخر مجموع حقوق و مزاياي كاركنان استخدام كشوري بيست درصد (20%) اضافه‌تر است محاسبه و پرداخت مي‌شود.
‌در صورتي كه كاركنان ياد شده قبل از30 سال خدمت بازنشسته شوند، پس از اعمال ترتيب فوق نتيجه در يك سي‌ام سنوات خدمت قابل قبول آنان‌ضرب مي‌شود ( در هر صورت سنوات مزبور حداقل پانزده سال تمام محسوب مي‌شود) و به ميزان حقوق وظيفه و مستمري‌بگيران در قوانين نيروهاي‌مسلح عبارت “‌مزاياي شغل” اضافه مي‌شود. از تاريخ اجراي اين قانون كسور حقوق بازنشستگي به ميزان ده درصد (10%) مجموع حقوق و مزاياي‌شغل ماهانه است.
‌ماده 3 – آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي كه داراي مقررات استخدامي خاص و صندوق بازنشستگي جداگانه هستند و قانون نظام هماهنگ پرداخت‌كاركنان دولت در آن دستگاه‌ها به اجرا درآمده است، مشمول مفاد ماده 2 اين قانون هستند.
‌تبصره – اجراي مفاد ماده 2 اين قانون در مورد آن دسته از مستخدمان ثابت شركتهاي دولتي مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي – مصوب1352.3.5 – كه تابع قانون تأمين اجتماعي هستند و مستمري بازنشستگي ازكارافتادگي كلي يا مجموع مستمري بازماندگان آنان از سازمان تأمين‌اجتماعي پرداخت مي‌شود، همچنين مستخدمان رسمي سازمان تأمين اجتماعي با رعايت قانون تأمين اجتماعي و پيشنهاد سازمان مزبور به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد.
‌ماده 4 – حداقل حقوق بازنشستگي، وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (‌مجموع پرداختي به وراث) مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام‌كشوري و مستخدماني كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول قانون مزبور و مشترك صندوق بازنشستگي كشوري هستند، همچنين مستخدمان‌ثابت شهرداريها و نيروهاي مسلح و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مستمري‌بگيراني كه از محل اعتبار‌شركتهاي دولتي مستمري دريافت مي‌كنند، همواره برابر با حداقل حقوق و مزاياي مقرر براي مستخدمان شاغل است.
‌ماده 5 – در صورتي كه در اجراي اين قانون حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري و‌نيروهاي مسلح كمتر از دريافتي قبلي شود مابه‌التفاوت پرداخت مي‌شود.
‌ماده 6 – تاريخ اجراي ماده 1 اين قانون از 1373.1.1 و ساير مواد از 1374.1.1 تعيين مي‌شود و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن حسب مورد ظرف مدت3 ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور (‌براي كاركنان مشمول اين قانون) و وزارت دفاع و پشتيباني‌نيروهاي مسلح (‌براي نيروهاي مسلح) تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌ماده 7 – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هشت تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيست و سوم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1373.6.23 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5553
‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه

نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *