قانون واگذاری تأسیسات آب 1

قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
واگذاری تأسیسات آب
دانلود فایل WORD قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
شماره۱۱/۴۴۶۳۳ـ۱۱۰                      ۱۴۰۰/۵/۳۱
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۶۰۵۲/۱۷۲۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که با عنوان لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره۵۶۶۳۲       ۱۴۰۰/۶/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم مرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۴۴۶۳۳ـ ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب هرگونه مایملک مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که از متولیان قبلی تأمین و توزیع آب در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلاب استانی قرار گرفته یا خواهد گرفت اقدام به انتقال مالکیت اموال، تأسیسات و ماشین آلات آنها نماید.
در خصوص وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه، واگذاری با رعایت موازین شرعی مربوط انجام خواهدشد. در این موارد شرکتهای آب و فاضلاب استانی به عنوان دستگاه بهره بردار تلقی می شوند و ضمن برخورداری از حکم ماده (۳۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ باید صرفاً اصل وام موضوع ماده (۳۲) قانون مذکور را پرداخت کنند. ارزش اموال و دارایی های انتقال یافته به شرکتهای آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرحهای عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون مذکور در مورد طرحهای عمرانی انتفاعی که به شرکتهای آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می شود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود و معادل ارزش آنها به حساب اندوخته سرمایه ای شرکت مربوط منظور می شود و قابل تقسیم بین صاحبان سهام نیست. در صورتی که بخشی از اموال و تأسیسات مذکور رفع نیاز گردد و توسط شرکت مربوط به فروش برسد، معادل ارزش فروش باید صرف بهسازی و تکمیل تأسیسات موجود و ایجاد تأسیسات جدید شهری و روستایی در همان استان با اولویت مناطق روستایی شود. آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم مرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
شماره ۸۳۸۷۰/ت ۵۹۳۶۳هـ             ۱۴۰۱/۵/۱۹
وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت  وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۰/۳۷۵۲۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب ـ مصوب ۱۴۰۰ـ، آیین­ نامه اجرایی ماده واحده قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
ماده۱ـ در این آیین‏ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‏روند:
۱ـ قانون: قانون تشکیل شرکت­های آب و فاضلاب ـ مصوب ۱۳۶۹ـ با اصلاحات بعدی آن.
۲ـ شرکت آب و فاضلاب: شرکت ­های آب و فاضلاب که به موجب قانون و اساسنامه مربوط تشکیل و اداره می­ گردند.
۳ـ اموال: املاک (اعم از ابنیه و اراضی)، تأسیسات، شبکه ­‏ها، تجهیزات، ماشین­ آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که قبل یا پس از تشکیل شرکت ­های آب و فاضلاب احداث گردیده یا می­ گردد و از متولیان قبلی در اختیار شرکت­ های مذکور قرار گرفته یا خواهد گرفت و منطبق بر ماده (۵) قانون و ماده (۱) قانون تشکیل شرکت­ های آب و فاضلاب روستایی ـ مصوب ۱۳۷۴ـ در محدوده تحت پوشش خود اعم از شهرها و روستاها می ­باشند و شامل هر نوع مایملک و حقوق مالکیتی متصوره (اعم از عینی، ارتفاقی یا انتفاعی) آنها می‏ شود.
۴ـ متولیان قبلی: کلیه دستگاه ­های اجرایی از جمله شهرداری ­ها و دهیاری­ ها و همچنین شرکت ­ها، سازمان ­ها، نهادها، شوراها و سایر سازمان­هایی که قبلاً متولی تأمین و توزیع آب بوده­ اند.
ماده۲ـ مالکیت اموال موضوع این آیین ­نامه، طبق فهرستی که به تأیید وزیر نیرو می ­رسد به شرکت­ های آب و فاضلاب انتقال قطعی می­ یابد. اجرای این ماده در مورد شهرداری­ها با رعایت قانون انجام می­ گیرد.
تبصره ـ اراضی ملی و دولتی که حق بهره ­برداری از منافع آنها مطابق قوانین و مقررات به شرکت‏ های آب و فاضلاب انتقال یافته یا می­ یابد، کماکان در همین قالب مورد بهره ­برداری قرار خواهد گرفت و پس از رفع نیاز اعاده می ­شود.
ماده۳ـ در صورتی که اموال موضوع این آیین ­نامه از محل طرح­ های تملک دارایی‏‏ های سرمایه‏ ای انتفاعی ایجاد شده یا بشود، شرکت ­های آب و فاضلاب، مسئولیت بازپرداخت صرفاً اصل وام ­های موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور را به تناسب آن قسمت از اموال طرح که در اختیار شرکت قرار گرفته است، نسبت به کل طرح از طریق انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادی و دارایی به عهده خواهند داشت.
تبصره ـ چگونگی بازپرداخت اصل وام و مدت آن با توجه به قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ توسط شورای اقتصاد تعیین خواهد شد.
ماده۴ـ اموال موضوع این آیین ­نامه که از محل طرح­ های تملک دارایی ­های سرمایه ‏ای غیرانتفاعی ایجاد شده یا می­ شود با تأیید فهرست آن توسط وزیر نیرو به طور قطعی و بدون دریافت هیچگونه مابه ازایی به شرکت ­های آب و فاضلاب مربوط منتقل می­ گردند.
ماده۵ ـ بهای آن بخش از اموال موضوع این آیین­ نامه که به تشخیص و برآورد وزارت نیرو از محل منابع داخلی شرکت ­های آب منطقه­ ای و سازمان آب و برق خوزستان پس از تصویب قانون ایجاد و یا خریداری گردیده و به شرکت­ های آب و فاضلاب مربوط واگذار می­ گردد، پس از تأیید مبلغ آن توسط وزیر نیرو با اقساط (۱۰) ساله به شرکت­ های مربوط بازپرداخت خواهد شد.
ماده۶ ـ معادل ارزش کل اموال موضوع این آیین­ نامه اعم از طرح ­های انتفاعی و غیرانتفاعی پس از کسر اصل وام موضوع ماده (۳) این آیین­ نامه به حساب اندوخته سرمایه ای شرکت مربوط منتقل می­ گردد و قابل تقسیم بین سهام داران نیست.
ماده۷ـ در صورت رفع نیاز از اموال موضوع این آیین ­نامه و فروش آنها، وجوه حاصل باید منحصراً صرف بهسازی و تکمیل تأسیسات موجود و یا ایجاد تأسیسات جدید برای شهرها و روستاهای تحت پوشش همان شرکت در استان مربوط، با اولویت مناطق روستایی گردد.
ماده۸ ـ کلیه تعهدات و دیونی که طبق استانداردهای حسابداری جزء قیمت تمام شده اموال و دارایی­ های مورد واگذاری این آیین­ نامه به وجود آمده و پرداخت نشده است، پس از تأیید حسابرس و بازرس قانونی به شرکت آب و فاضلاب مربوط منتقل می­ گردد.
تبصره ـ پاسخگویی به دعاوی احتمالی به عهده شرکت­ های آب و فاضلاب مربوط خواهد بود.
ماده۹ـ ادارات ثبت اسناد و املاک محل مکلفند در اجرای قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، با درخواست شرکت­ های آب و فاضلاب، کلیه اموال واگذارشده به استناد این آیین ‏نامه را که به تأیید وزارت نیرو رسیده است، به نام شرکت­ های آب و فاضلاب مربوط ثبت و نسبت به اصلاح و یا صدور اسناد مالکیت اقدام نمایند.
تبصره ـ متولیان قبلی مکلفند اسناد و مدارک اموال در اختیار خود را به شرکت های آب و فاضلاب مربوط تسلیم کرده و همکاری لازم را در امر انتقال آنها انجام دهند.
ماده۱۰ـ کلیه اموال انتقالی که از محل وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه در اختیار و تصرف شرکت ‏های آب و فاضلاب قرار گرفته یا خواهد گرفت، با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که اموال موضوع این آیین ­نامه موقوفه باشد، متولی موقوفه موظف است با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به انحلال قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد اجاره جدید با شرکت آب و فاضلاب مربوط اقدام نماید.
ماده۱۱ـ ارزش اموال و دارایی­ های انتقال ­یافته به شرکت­ های آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح­ های عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون در مورد طرح های عمرانی انتفاعی که به شرکت ­های آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می­ شود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می­ شود.
ماده۱۲ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین­ نامه به عهده وزیر نیرو می­ باشد.
معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5354
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

آیین نامه قانون واگذاری مالکیت تأسیسات آب و فاضلاب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *