هيأت رسيدگی به امور مؤسسات قرآن و عترت 1

آيين ‌نامه تشکيل هيأت رسيدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت
مؤسسات قرآن
دانلود فایل WORD آيين‌نامه تشکيل هيأت رسيدگي به امور مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت
شماره۱۸۹۰۵/۹۳/دش ۲۴/۱۲/۱۳۹۳
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ سازمان تبليغات اسلامي ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به پيوست مصوبه «آيين‌نامه تشکيل هيأت رسيدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت» که در جلسات ۲۳ مورخ ۷/۴/۱۳۹۳، ۲۴ مورخ ۳/۸/۱۳۹۳ و ۲۵ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۳ شوراي توسعه فرهنگ قرآني به تصويب رسيده است جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس شوراي توسعه فرهنگ قرآني
محمدرضا مخبر دزفولي
(مصوب جلسات ۲۳ مورخ ۷/۴/۱۳۹۳، ۲۴ مورخ ۳/۸/۱۳۹۳ و ۲۵ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۳ شوراي توسعه فرهنگ قرآني)
مقدمه
در اجراي بند ۵ ماده ۴ منشور توسعه فرهنگ قرآني و به منظور ايجاد سازوکار لازم براي هماهنگي دستگاه‌ها در اجراي ضوابط و مقررات تأسيس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها، مصوب جلسه ۳۷۵ مورخ ۸/۸/۱۳۷۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حسن تعامل، هماهنگي و هم‌افزايي در انجام وظايف مصرّح و قانوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي و اتخاذ روش‌هاي مطلوب و پرهيز از موازي‌کاري در عرصه ساماندهي مشارکت‌هاي مردمي و صدور مجوز و نظارت بر فعاليت‌هاي قرآن و عترت، هيأت رسيدگي به امور مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت کشور ـ که به اختصار هيأت ناميده مي‌شود ـ به شرح مواد آتي تشکيل مي‌شود.
ماده۱ـ وظايف و اختيارات هيأت
کليه وظايف و اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي در عرصه صدور مجوز و نظارت بر فعاليت مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت و تعيين ضوابط و نحوه حمايت از اين مؤسسات به اين هيأت واگذار مي‌شود.
تبصره۱ـ کليه مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت با عناوين مختلف اعم از مرکز، مجمع، بنياد، انجمن و ساير عناوين که توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي، عمومي و مردمي به صورت غيرانتفاعي يا انتفاعي تشکيل مي‌شود، مشمول اين آيين‌نامه مي‌باشد. اين مؤسسات مي‌بايست منحصراً در حوزه قرآن و عترت فعاليت داشته و يا اکثر فعاليت‌شان در اين حوزه باشد.
تبصره۲ـ هيأت مي‌تواند نسبت به رصد و نظارت بر فعاليت‌هاي قرآن و عترت ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و موارد تخلف را به مراجع ذي‌صلاح اعلام کند.
ماده۲ـ ترکيب هيأت
  1. معاون قرآن و عترت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس هيأت)
  2. بالاترين مقام مسئول فعاليت‌هاي قرآني سازمان تبليغات اسلامي (نايب رئيس)
  3. دو نفر از مديران يا کارشناسان امور مؤسسات قرآن و عترت (يک نفر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يک نفر از سازمان تبليغات اسلامي)
  4. دو نفر نماينده از اتحاديه مؤسسات مردمي و تشکل‌هاي قرآن و عترت کشور
  5. دبير شوراي توسعه فرهنگ قرآني يا نماينده تام‌الاختيار وي
  6. يک نفر نماينده مشترک مراکز مديريت حوزه‌هاي علميه برادران و خواهران
  7. نماينده سازمان اوقاف و امور خيريه
تبصره۱ـ دبير هيأت از سوي اعضاي هيأت و از ميان ايشان و يا خارج از آن براي مدت دو سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.
تبصره۲ـ اعتبار و رسميت جلسات هيأت منوط به حضور اکثريت مطلق (نصف به علاوه يک) اعضاء و اعتبار مصوبات و تصميمات هيأت منوط به رأي مثبت اکثريت مطلق حاضران خواهد بود.
ماده۳ـ به منظور پيگيري اهداف و مأموريت‌هاي هيأت، برگزاري جلسات هيأت و کارگروه‌هاي مربوطه و تنظيم و پيگيري اجراي مصوبات هيأت، دبيرخانه هيأت در سازمان تبليغات اسلامي تشکيل و مستقر خواهد شد.
ماده۴ـ دبيرخانه هيأت موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تشکيل هيأت، دستورالعمل‌هاي اجرايي لازم براي صدور مجوز و نظارت بر فعاليت مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت را در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني کشور تنظيم و جهت تصويب به هيأت پيشنهاد نمايد.
ماده۵ ـ از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، صدور مجوز هرگونه مؤسسه با موضوع فعاليت يا عنوان قرآن و عترت صرفاً توسط اين هيأت انجام مي‌شود.
تبصره۱ـ مجوز فعاليت کليه مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت با امضاي مشترک رئيس هيأت (معاون قرآن و عترت) و نايب رئيس هيأت (بالاترين مقام مسئول فعاليت‌هاي قرآني سازمان تبليغات اسلامي) با آرم مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي صادر مي‌شود.
تبصره۲ـ دبيرخانه هيأت مي‌تواند بر اساس مصوبات هيأت، نسبت به تشکيل هيأت‌ها و دبيرخانه‌هاي متناظر استاني و شهرستاني در سطح کشور و تفويض اختيار مقتضي به آنها اقدام نمايد.
ماده۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در بررسي اساسنامه مؤسسات و شرکت‌ها و ثبت ساير مراکز، در صورت برخورد با درج هرگونه فعاليت قرآن و عتـرت در اهداف و برنامـه‌هاي آنها، نسبت به استعلام صلاحيت از هيأت اقدام کند.
ماده۷ـ از زمان تشکيل هيأت، کليه مؤسسات قرآن و عترت کشور موظفند طي يک سال نسبت به تعويض مجوز خود با پروانه فعاليت جديد و تطبيق فعاليت‌ها با دستورالعمل‌هاي ابلاغي هيأت اقدام کنند. پس از اتمام مهلت قانوني، از فعاليت مؤسسات و مراکز فاقد مجوز موضوع اين آيين‌نامه جلوگيري خواهد شد.
ماده۸ ـ اين آيين‌نامه در يک مقدمه، ۸ ماده و ۶ تبصره به پيشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي، دبيرخانه شوراي توسعه فرهنگ قرآني و نمايندگان اتحاديه‌هاي مؤسسات قرآني مردمي و تشکل‌هاي قرآن و عترت کشور تنظيم و در جلسات ۲۳ مورخ ۷/۴/۱۳۹۳، ۲۴ مورخ ۳/۸/۱۳۹۳ و ۲۵ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۳ شوراي توسعه فرهنگ قرآني به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ آن کليه مکاتبات و تفاهم‌نامه‌هاي قبلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي در اين خصوص کأن لم يکن خواهد بود.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس شوراي توسعه فرهنگ قرآني
محمدرضا مخبر دزفولي
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5675
آيين ‌نامه تشکيل هيأت رسيدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

آيين ‌نامه تشکيل هيأت رسيدگی به امور مؤسسات قرآن و عترت

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *