دسته: آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی

دادرسی مدنی

سیاست های کلی نظام قانون گذاری 0

سیاست های کلی نظام قانون گذاری 1

سیاست های کلی نظام قانون گذاری نظام قانون گذاری دانلود فایل WORD سیاست های کلی نظام قانون گذاری شماره۹۰۰۰/۹۳۷۹۳/۱۰۰                 ۱۳۹۸/۷/۹ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر نامه شماره ۱/۳۸۱۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۶ در خصوص سیاست های کلی نظام قانون گذاری مصوب مقام معظم رهبری مدظله العالی جهت...

دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی 0

دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی 1

دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی تنقیح قوانین دانلود فایل WORD دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی شماره۹۰۰۰/۹۴۹۲۳/۱۰۰          ۱۳۹۸/۷/۱۰ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۹۴۸۱۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد.

سند تحول قضایی 0

سند تحول قضایی 1

سند تحول قضایی تحول قضایی دانلود فایل WORD سند تحول قضایی ۱)     قوه قضائیه: واحدهای زیر­ نظر ریاست قوه قضائیه اعم از معاونت­ ها، واحدهای قضائی، سازمان­ها، مراکز و واحدهای تابعه؛ ۲)     سازمان­های تابعه: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی...

سند امنیت قضایی 0

سند امنیت قضایی 1

سند امنیت قضایی امنیت قضایی دانلود فایل WORD سند امنیت قضایی شماره۹۰۰۰/۱۲۰۴۰۵/۱۰۰             ۱۳۹۹/۷/۲۲ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر سند امنیت قضایی شماره ۹۰۰۰/۱۱۹۹۲۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا می گردد.

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری 0

حل و فصل اختلافات از طریق داوری 1

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد  و توسعه نهادهای داوری طریق داوری داوری دانلود فایل WORD دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری شماره۹۰۰۰/۷۵۸۴۸/۱۰۰                 ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۷۵۷۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه...

آیین نامه حق الزحمه داوری 0

آیین نامه حق الزحمه داوری 1

آیین نامه حق الزحمه داوری آیین نامه حق الزحمه داوری دانلود فایل Word آیین نامه حق الزحمه داوری شماره۹۰۰۰/۳۵۲۶۱/۱۰۰ ۱۴۰۱/۶/۵ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۰۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حق الزحمه داوری» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد....