دسته: انرژی هسته ای

انرژی هسته ای

انرژی هسته ای

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران 0

اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 1

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران دانلود فایل WORD قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران شماره۲۵۶/۶۹۵۴۷    ۱۳۹۹/۹/۱۸ جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده...