دسته: برنامه توسعه

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 0

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 1

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) برنامه پنجساله ششم دانلود فایل WORD قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شماره۱۰۴۲                       ۱۳۹۶/۱/۱۶ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی...

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 0

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برنامه های توسعه دانلود فایل WORD قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شماره۱۰۵۴                                                           ۱۳۹۶/۱/۱۶ جناب آقای محمدسینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱ قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱ قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون احکام...

آيين‌نامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه ـ مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) 0

آيين‌نامه مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) 1

آيين‌نامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه ـ مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) خدمات انتظامی دانلود فایل WORD آيين‌نامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه ـ مؤسسات خدمات انتظامي (حفاظتي و مراقبتي) ستاد كل نيروهاي مسلح ـ معاونت طرح و برنامه و بودجه موضوع : آيين‌نامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه ـ مؤسسات خدمات انتظامی...