دسته: گمرک

قانون امور گمركي 0

قانون امور گمركي 1

قانون امور گمركي امور گمركي دانلود فایل WORD قانون امور گمركي شماره 57445/373                                         16/9/1390 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 164572/43174 مورخ 18/8/1388 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون‌اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون امور گمركي كه با عنوان لايحه به مجلس‌ شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب...

‌قانون مقررات صادرات و واردات 0

‌قانون مقررات صادرات واردات 1

‌قانون مقررات صادرات و واردات صادرات واردات دانلود فایل WORD ‌قانون مقررات صادرات و واردات ‌ماده 1 – مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذكر نام است به موجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

‌قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض 0

معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض 1

‌قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض صادرات كالا دانلود فایل WORD ‌قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض ‌ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون، صادرات كالا و خدمات از پرداخت هر گونه عوارض معاف است و هيچ يك از وزارتخانه‌ها، سازمانها،‌ نهادها، دستگاه هاي اجرائي، شهرداري ها و شوراهاي محلي، استاني و كشوري...

قانون ساماندهی مبادلات مرزی 0

قانون ساماندهی مبادلات مرزی 1

قانون ساماندهی مبادلات مرزی ساماندهی مبادلات مرزی دانلود فایل WORD قانون ساماندهی مبادلات مرزی ماده1ـ مبادله مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی.

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 0

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز قاچاق كالا و ارز دانلود فایل WORD قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز فصل اول – تعاريف، مصاديق و تشكيلات ماده ۱- اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف – قاچاق كالا و ارز: هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود...