دسته: آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی

دادرسی مدنی

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری 0

حل و فصل اختلافات از طریق داوری 1

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد  و توسعه نهادهای داوری طریق داوری داوری دانلود فایل WORD دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری شماره۹۰۰۰/۷۵۸۴۸/۱۰۰                 ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۷۵۷۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه...

آیین نامه حق الزحمه داوری 0

آیین نامه حق الزحمه داوری 1

آیین نامه حق الزحمه داوری آیین نامه حق الزحمه داوری دانلود فایل Word آیین نامه حق الزحمه داوری شماره۹۰۰۰/۳۵۲۶۱/۱۰۰ ۱۴۰۱/۶/۵ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۰۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حق الزحمه داوری» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد....