دسته: اصناف

اصناف

اصناف

نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق 0

نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق 1

نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق دفاتر ازدواج و طلاق دانلود فایل WORD نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق شماره۹۰۰۰/۷۱۷۴/۱۰۰          ۱۴۰۱/۲/۱۱ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر نامه شماره ۹۰۰۰/۶۹۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق» جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه...

آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی 0

آیین نامه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 1

آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دانلود فایل WORD آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی شماره ۹۰۰۰/۳۱۶۵۴/۱۰۰         ۱۴۰۱/۵/۲۴ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۳۱۴۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی»...