دسته: تشکیلات اداری

تشکیلات اداری

تشکیلات اداری

اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران 0

اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران 1

اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل WORD اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران کمیته ملی المپیک شماره۹۹۳۹۶/ت۵۴۸۲۳هـ          ۱۴۰۰/۹/۲ وزارت ورزش و جوانان هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۸/۷/۱۴ و ۱۴۰۰/۳/۲۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۵۷۰/ص/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری...