دسته: ثبت احوال

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی 0

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی 1

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی اختصاص شماره ملی دانلود فایل WORD قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ماده 1- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات ، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کدپستی اختصاص دهند.