دسته: دفاع مقدس

دفاع مقدس

دفاع مقدس

آیین نامه ساماندهی فعالیت های پژوهشی وآموزشی دفاع مقدس 0

آیین نامه پژوهشی دفاع مقدس 1

آیین نامه ساماندهی فعالیت های پژوهشی و آموزشی دفاع مقدس دانلود فایل WORD آیین نامه ساماندهی فعالیت های پژوهشی وآموزشی دفاع مقدس شماره۴۵۸/۵۷۸         ۱۴۰۱/۵/۱۹ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با احترام برابر ماده ۲  و بند (ز) ماده ۷  اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)...

آیین نامه حفاظت و مرمت یادمان های دفاع مقدس 0

آیین نامه حفاظت دفاع مقدس 1

آیین نامه حفاظت و مرمت یادمان های دفاع مقدس دفاع مقدس دانلود فایل WORD آیین نامه حفاظت و مرمت یادمان های دفاع مقدس شماره۴۵۸/۵۷۷          ۱۴۰۱/۵/۱۹ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با احترام برابر ماده ۲  و بند (ز) ماده ۷  اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)...