دسته: وکالت

وکالت

وکالت

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری 0

آیین نامه «تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» 1

آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» تعرفه حق الوکاله دانلود فایل WORD آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری شماره۹۰۰۰/۲۷۹۵/۱۰۰                   ۱۳۹۹/۱/۱۶ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹...