برچسب: تثبيت بازار سرمايه

اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه 0

اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه 1

اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه بازار سرمايه دانلود فایل WORD اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه شماره۸۵۹۴۳/ت۵۲۳۱۸هـ                        ۱/۷/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ـ صندوق توسعه ملي هيأت وزيران در جلسه ۱۱/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و...