برچسب: تملک دارايی سرمايه ای

دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملک دارايی های سرمايه ای جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري به بخش غيردولتی 0

واگذاري طرح هاي تملک دارايی سرمايه ای 1

دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملک دارايی های سرمايه ای جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري به بخش غيردولتی تملک دارايی سرمايه ای دانلود فایل WORD دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد شماره نامه: ۱۴۲۶۰۰                    تاریخ نامه: ۰۴ /۰۷ /۱۳۹۴ بسمه تعالی کلیه...