برچسب: حقوق بازنشستگي

‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه 0

‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه 1

‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه حقوق بازنشستگي دانلود فایل WORD ‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه ‌ماده 1 – در صورتي كه حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (‌مجموع پرداختي به وراث) در نيروهاي مسلح و كليه و‌دستگاه‌هاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشمولان قانون تأمين اجتماعي از حداكثر مقرر در ماده...