برچسب: سازمان زندان ها

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 0

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 1

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سازمان زندان ها دانلود فایل WORD آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور شماره۹۰۰۰/۱۴۴۶۲/۱۰۰            ۱۴۰۰/۲/۲۸ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۱۴۳۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «سازمان...