برچسب: سوابق خدمت

قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموريت كاركنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دولتی 0

قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها 1

قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموريت كاركنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دولتی احتساب سوابق خدمت دانلود فایل WORD قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها ماده 1- مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و سازمانهاي وابسته به...